Det kommande registret förebygger överskuldsättning i hushållen

Lagstiftningsarbetet pågår fortfarande

Lagstiftningsarbetet som gäller registret är under beredning. Regeringspropositionen som gäller registret har varit på remiss på våren 2021. Meningen är att ta i bruk registret på våren 2024.

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett nytt riksomfattande register vars beredning pågår. I registret samlas uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster. Målet med registret är att

  • bekämpa överskuldsättning i hushållen
  • förbättra kreditgivarnas förmåga att bedöma kreditsökandenas kreditvärdighet
  • hjälpa privatpersoner att hantera sin egen ekonomi
  • ge tillförlitlig information om kreditmarknaden
  • underlätta uppföljningen och övervakningen av kreditmarknaden.

Avsikten är att ta i bruk det positiva kreditupplysningsregistret på våren 2024. Meningen är att lagen om registret träder i kraft 1.8.2022.

Till vilken nytta är det positiva kreditupplysningsregistret?

Registret ger

  • kreditgivare bättre möjligheter att bedöma kreditsökandenas betalningsförmåga
  • myndigheter nya sätt att följa och övervaka finansmarknaden
  • privatpersoner en helhetsbild av egna krediter och en möjlighet att ställa ett frivilligt kreditförbud.

Hur fungerar det positiva kreditupplysningsregistret?

Kreditgivarna anmäler till kreditupplysningsregistret uppgifter om beviljade krediter och ändringar i kredituppgifterna. Sådana ändringar är exempelvis amorteringar och ändringar i kreditavtal.

När en privatperson ansöker om lån, har kreditgivaren en skyldighet att granska kreditsökandens kreditvärdighet. För detta begär kreditgivaren ett kreditupplysningsregisterutdrag ur kreditupplysningsregistret. På utdraget finns uppdaterade uppgifter om kreditsökandens till registret anmälda krediter och om hens inkomster.

En privatperson kan granska egna kredituppgifter och ställa ett frivilligt kreditförbud för sig själv i kreditupplysningsregistret. En e-tjänst byggs i registret för privatpersoners ärenden.

Vissa myndigheter som nämns i lagen har rätt att få uppgifter ur kreditupplysningsregistret för att sköta sina lagstadgade uppgifter. Ur kreditupplysningsregistret lämnas uppgifter till Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, verket för finansiell stabilitet, Finlands Bank och Statistikcentralen.

Ytterligare information

Arbetsgruppens betänkande om lagstiftningen gällande det positiva kreditupplysningsregistret

Mer information i ordlistorna

Länkarna för dig till webbplatsen sanastot.suomi.fi och öppnas i ett nytt fönster.