Inkomsttagaren

Löneinformation om inkomsttagaren själv, information om pensionsinkomster och information om utbetalda förmåner är i fortsättningen lättillgänglig på ett och samma ställe. I e-tjänsten för inkomstregistret kan inkomsttagaren titta på egna inkomstuppgifter eller uppgifter som han eller hon befullmäktigats att se. Inkomsttagaren får för första gången en helhetsbild i realtid av sina löne-, pensions- och förmånsuppgifter.

Inkomsttagaren kan i inkomstregistret också granska om arbetsgivaren fullgjort sina anmälningsrelaterade arbetsgivarplikter. En sådan möjlighet har inte funnits före inkomstregistret, utan brister har framkommit till exempel först på den förhandsifyllda skattedeklaration som kommer följande år, på
arbetspensionsutdraget eller i samband med annan skötsel av ärenden hos myndigheter.

Inkomstuppgifterna är uppdaterade i inkomstregistret

Användare av inkomstregisterinformation hämtar inkomstinformation som gäller en enskild inkomsttagare direkt från inkomstregistret. Användarna får den nödvändiga informationen inom en tidsram som ger möjlighet att fatta egna beslut utifrån informationen i fråga. Från inkomstregistret förmedlas enbart uppgifter till vilka respektive användare har rätt till.

Ur medborgarnas synvinkel underlättar detta skötseln av ärenden, eftersom de egna inkomstuppgifterna är uppdaterade i inkomstregistret, och de inte själva behöver ge information om dessa till myndigheterna till exempel som bilaga till en ansökan.

En inkomsttagare kan också beställa ett inkomstregisterutdrag med egna inkomstuppgifter från inkomstregistret.