Intressebevakaren befullmäktigar på sin huvudmans vägnar

Intressebevakaren kan befullmäktiga en person eller ett företag att på sin huvudmans vägnar uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst. För närvarande kan intressebevakare emellertid inte befullmäktiga någon i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Intressebevakaren kan utfärda fullmakt för elektronisk kommunikation på sin huvudmans vägnar i Katso-tjänsten. T.ex. en kommunal intressebevakare kan befullmäktiga en redovisningsbyrå som sköter löneutbetalningen till huvudmannens hemvårdare till att sköta ärenden i inkomstregistret för huvudmannen. I inkomstregistret används fullmaktskoderna Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter.

Intressebevakaren ska godkänna en fullmakt som utfärdats i Katso-tjänsten på Skatteförvaltningens kontor. Fullmakten kan inte godkännas elektroniskt. Läs mer (vero.fi).

Läs mer om inkomstregistrets fullmakter

Om en intressebevakare behöver representationsrätt av sin huvudmans företag, kan hen ansöka om att bli företagets Katso-huvudanvändare enligt det sedvanliga förfarandet. Intressebevakarens rätt att sköta ärenden som huvudanvändare på huvudmannens vägnar kontrolleras från intressebevakningsuppgifterna eller bevisas t.ex. med ett tingsrättsbeslut.

Intressebevakaren anmäler uppgifter till inkomstregistret på den egentliga arbetsgivarens vägnar

Intressebevakaren kan sköta anmälningsskyldigheten till inkomstregistret för sin huvudman som är en egentlig arbetsgivare på olika sätt.

Intressebevakaren kan själv anmäla uppgifterna via det tekniska gränssnittet direkt från löneadministrationssystemet. Intressebevakaren kan inte själv sköta ärenden för sin huvudman i e-tjänsten, men i Katso-tjänsten kan hen befullmäktiga t.ex. en redovisningsbyrå till att sköta sin huvudmans ärenden i inkomstregistret. Om ingen av de alternativ som beskrivits ovan är möjlig, kan uppgifterna av ett särskilt skäl anmälas på en pappersblankett.