Hushållen som löneutbetalare – hushållen som arbetsgivare

När du betalar lön till en arbetstagare, ska du också sköta arbetsgivarskyldigheterna, bland annat ta hand om förskottsinnehållningen, arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter, arbetspensionsförsäkringen och arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Anmäl till inkomstregistret de löner du betalar ut och andra förvärvsinkomster såsom naturaförmåner och resekostnadsersättningar.

Anmäl alltid löne- och förvärvsinkomster till inkomstregistret

Hushållen ska alltid anmäla till inkomstregistret de löner och förvärvsinkomster de betalat ut.  

 • Det finns ingen nedre gräns i euro för uppgifterna som ska anmälas till inkomstregistret, utan alla uppgifter ska anmälas. 
 • Inkomsttagarens ålder har heller ingen betydelse med tanke på anmälningsskyldigheten.

Lönebeloppet och arbetstagarens ålder påverkar däremot hushållens övriga arbetsgivarskyldigheter, till exempel vilka avgifter relaterade till löneutbetalning som ska betalas och vilka försäkringar som bör tecknas.

Nedanstående gränser i euro som är anknutna till skyldigheterna gäller både privatpersoner och dödsbon.

Om du betalar till en eller flera personer en bruttolön på sammanlagt högst 1 400 euro under ett kalenderår, ska du anmäla till inkomstregistret:

 • den lön du betalat
 • arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften som debiterats lönen
  • Ta ut arbetspensionsförsäkringsavgiften, om lönen är minst ett visst eurobelopp per månad (65,26 euro/månad år 2023). 
 • arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien som debiterats lönen. 
  • Som arbetsgivare ska du alltid ta ut arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien på lönen, även om arbetsgivarens andel inte behöver betalas.
  • Sysselsättningsfonden fastställer arbetslöshetsförsäkringspremien först vid belopp över 1 400 euro. Grund för premien är då hela lönesumman, inte bara den andel som överstiger 1 400 euro.

Du behöver inte ta ut förskottsinnehållning på lönen eller betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter, om ingen arbetstagares årslön överstiger 1 500 euro. Om du ändå har tagit ut skatter eller betalat sjukförsäkringsavgifter, ska även de anmälas till inkomstregistret.

Om bruttolönerna du betalat till alla personer sammanlagt överstiger 1 400 euro under ett kalenderår, men en persons lön är högst 1 500 euro om året, ska du anmäla till inkomstregistret:

 • den lön du betalat
 • arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften som debiterats lönen
  • Ta ut arbetspensionsförsäkringsavgiften, om lönen är minst ett visst eurobelopp per månad (65,26 euro/månad år 2023).
 • arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien som debiterats lönen. 
  • Sysselsättningsfonden fastställer arbetslöshetsförsäkringspremien först vid belopp över 1 400 euro. Grund för premien är då hela lönesumman, inte bara den andel som överstiger 1 400 euro.

Du behöver inte ta ut förskottsinnehållning på lönen eller betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter, om ingen arbetstagares årslön överstiger 1 500 euro. Om du ändå har tagit ut skatter eller betalat sjukförsäkringsavgifter, ska även de anmälas till inkomstregistret.

Dessutom ska du 

 • teckna arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för de anställda personerna innan arbetet börjar och anmäla den anställdas yrkesklass till inkomstregistret.

Mer information om försäkringar, försäkringspremier och därmed relaterade ålders- och eurogränser hittar du på försäkringsbolagens webbplatser.

Om du betalar mer än 1500 euro brutto i lön till en person per år, måste du anmäla till inkomstregistret

 • den lön du betalat och den förskottsinnehållning som tagits ut på lönen
 • arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften som debiterats lönen
  • Ta ut arbetspensionsförsäkringsavgiften, om lönen är minst ett visst eurobelopp per månad (65,26 euro/månad år 2023)  
 • arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien som debiterats lönen 
  • Sysselsättningsfonden fastställer arbetslöshetsförsäkringspremien först vid belopp över 1 400 euro. Grund för premien är då hela lönesumman, inte bara den andel som överstiger 1 400 euro.
 • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som betalats.

Dessutom ska du 

 • teckna arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för de anställda personerna innan arbetet börjar och anmäla den anställdas yrkesklass till inkomstregistret

Mer information om försäkringar, försäkringspremier och därmed relaterade ålders- och beloppsgränser hittar du på försäkringsbolagens webbplatser.

Vilka anmälningar ska ett hushåll lämna till inkomstregistret?

Betalad lön och uppgifter relaterade till betalningen anges till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter. Uppgifterna anmäls efter varje löneutbetalning och separat för varje inkomsttagare. Alla uppgifter ska anmälas, betalningens storlek har ingen betydelse.

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som betalats anges som ett totalbelopp i arbetsgivarens separata anmälan.

Se tidsfristerna för anmälan: När ska betalda löner och andra förvärvsinkomster anmälas till inkomstregistret? 

Både obligatoriska och kompletterande uppgifter anmäls till inkomstregistret

Den information som ska ges med anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret kan vara antingen obligatoriska uppgifter eller kompletterande uppgifter. Kompletterande uppgifter behövs exempelvis som grund för beviljande och betalning av förmåner.

Om du anger nödvändiga kompletterande uppgifter samtidigt med uppgifter om betalda löner minskas de utredningar som görs efteråt. Om du inte lämnar in uppgifter, kan den myndighet som behöver informationen bli tvungen att senare be dig om uppgifter separat.

På vilket sätt anmäls uppgifterna till inkomstregistret?

Den enklaste och rekommenderade lösningen är att skicka uppgifterna direkt från ett löneberäkningsprogram (exempelvis Palkka.fi) till inkomstregistret.

Om du använder tjänsten Palkka.fi vid löneutbetalning, skickar tjänsten automatiskt hushållets anmälningar till inkomstregistret. I så fall behöver du alltså inte anmäla någonting separat till inkomstregistret.

Om du inte använder tjänsten Palkka.fi, kan du lämna in uppgifterna till inkomstregistret exempelvis på en webblankett i inkomstregistrets e-tjänst, dit du kan logga in från webbplatsen inkomstregistret.fi. Det går att identifiera sig i e-tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Ett hushåll kan även befullmäktiga en annan person eller ett företag att sköta ärenden för dess räkning och anmäla uppgifter till inkomstregistret. Det går att befullmäktiga för användning i inkomstregistret från och med hösten 2018. Befullmäktigandet sker i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Uppgifterna kan anmälas till inkomstregistret på pappersblankett endast av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara exempelvis om en elektronisk anmälan av tekniska skäl är omöjlig för en fysisk person, ett dödsbo, en tillfällig arbetsgivare eller en utlänning.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023