Anmälan av intressebevakarens arvode till inkomstregistret

En intressebevakare står inte i ett anställningsförhållande till huvudmannen. De arvoden och kostnadsersättningar som huvudmannen betalat till intressebevakaren utgör därmed arbetsersättningar. Ersättningar som betalas till en intressebevakare ska anmälas till inkomstregistret om intressebevakaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Eftersom en intressebevakare har förordnats att sköta sin huvudmans ekonomiska angelägenheter, ska intressebevakaren anmäla de arbetsersättningar som huvudmannen betalat till inkomstregistret.

Skattefria kostnadsersättningar såsom dagtraktamenten och kilometerersättningar kan inte betalas till mottagaren av arbetsersättning. Räkna ihop de utbetalda intressebevakningsarvodena och kostnadsersättningarna och anmäl beloppet till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336)

Förskottsinnehållningen anmäls endast då den faktiskt har innehållits hos inkomsttagaren.

Arbetsgivarens separata anmälan behöver inte lämnas på arbetsersättningar.

Intressebevakaren kan anmäla uppgifter om sitt arvode på pappersblankett

Intressebevakaren kan inte uträtta ärenden för sin huvudman i inkomstregistrets e-tjänst, eftersom uppgifterna inte förmedlas från intressebevakningsregistret till tjänsten Suomi.fi-fullmakter. En person med behov av en intressebevakare kan inte heller befullmäktiga intressebevakaren att uträtta ärenden för sin räkning i inkomstregistrets e-tjänst.

  • Om huvudmannen har till en och samma mottagare betalat arvoden och kostnadsersättningar på högst 1 500 euro per år, behöver någon förskottsinnehållning inte verkställas på prestationerna. Anmäl totalbeloppet av utbetalda intressebevakningsarvoden och kostnadsersättningar till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336) i punkt 3B på pappersblanketten.
  • Om huvudmannen har till en och samma mottagare betalat arvoden och kostnadsersättningar som överstiger 1 500 euro per år, ska förskottsinnehållning verkställas på prestationerna. Anmäl totalbeloppet av utbetalda intressebevakningsarvoden och kostnadsersättningar till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336) i punkt 3B på pappersblanketten och förskottsinnehållningen på detta belopp i punkt 3A ”Förskottsinnehållning totalt”.

Uppgifter kan anmälas till inkomstregistret på pappersblankett enbart av särskilda skäl. Ett särskilt skäl är till exempel att det är omöjligt för en privatperson, ett dödsbo, en tillfällig arbetsgivare eller en utlänning att lämna anmälan på elektronisk väg på grund av tekniska hinder.

Anmäl på pappersblankett: Anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r)

Vid behov kan du lämna uppgifter också med omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r). Följ blankettanvisningen.

Sändning av inkomstregistrets brev till intressebevakaren i stället för till huvudmannen

Om det finns fel eller brister i en anmälan på pappersblanketten, sänder inkomstregistret ett meddelande om felet i form av brev. Brevet skickas till betalarens, dvs. huvudmannens, adress. Vid behov kan intressebevakaren byta huvudmannens adress till sin postadress. Efter att adressen ändrats skickar inkomstregistret alla brev till intressebevakarens adress.

Du kan ändra postadressen för brev som skickas från inkomstregistret på ett av följande sätt:

a) Skicka till inkomstregistret

  • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden
  • en fritt formulerad begäran om ändring av adress.

b) Skicka till inkomstregistret

  • ett beslut om fastställande av en intressebevakningsfullmakt
  • en intressebevakningsfullmakt
  • en fritt formulerad begäran om ändring av adress.

Skicka inte originalen, det räcker med kopior. I båda situationerna ska du ange intressebevakarens adress i den fritt formulerade begäran. Glöm inte att skriva under.

Ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden kan beställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skicka handlingarna till

Inkomstregisterenheten
PB 1
00055 INKOMSTREGISTRET

Elektronisk anmälan

Om en intressebevakare tidigare har haft Katso-fullmakter att sköta ärenden för en person som är föremål för intressebevakning, kan intressebevakaren beviljas motsvarande Suomi.fi-fullmakter via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Användningen av Katso-fullmakter upphörde den 31 augusti 2021 och nya fullmakter kan inte längre beviljas.

  • Om huvudmannen har till en och samma mottagare betalat arvoden och kostnadsersättningar på högst 1 500 euro per år, behöver någon förskottsinnehållning inte verkställas på prestationerna. Anmäl totalbeloppet av utbetalda intressebevakningsarvoden och kostnadsersättningar till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336).
  • Om huvudmannen har till en och samma mottagare betalat arvoden och kostnadsersättningar som överstiger 1 500 euro per år, ska förskottsinnehållning verkställas på prestationerna. Anmäl totalbeloppet av utbetalda intressebevakningsarvoden och kostnadsersättningar till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336) och förskottsinnehållningen på detta belopp med inkomstslaget Förskottsinnehållning (402)

Om fullmakt saknas, anmäler intressebevakaren själv uppgifterna om arvodet som erhållits med inkomstregistrets pappersblankett.

Tidsfristerna för anmälan

Eftersom betalaren, dvs. huvudmannen, är en privatperson, ska anmälan om löneuppgifter lämnas in elektroniskt senast på den 5:e dagen i månaden som följer efter löneutbetalningsmånaden. Om uppgifterna anmäls på pappersblankett, ska anmälan lämnas in senast på den 8:e dagen i månaden som följer efter betalningsmånaden.