Anmälan av intressebevakarens arvode till inkomstregistret

En intressebevakare står inte i ett anställningsförhållande till huvudmannen. De arvoden och kostnadsersättningar som huvudmannen betalat till intressebevakaren utgör därmed arbetsersättningar. Ersättningar som betalas till en intressebevakare ska anmälas till inkomstregistret om intressebevakaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Eftersom en intressebevakare har förordnats att sköta sin huvudmans ekonomiska angelägenheter, ska intressebevakaren anmäla de arbetsersättningar som huvudmannen betalat till inkomstregistret.

Skattefria kostnadsersättningar såsom dagtraktamenten och kilometerersättningar kan inte betalas till mottagaren av arbetsersättning. Räkna ihop de utbetalda intressebevakningsarvodena och kostnadsersättningarna och anmäl beloppet till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336)

  • Om huvudmannen har till en och samma mottagare betalat arvoden och kostnadsersättningar på högst 1 500 euro per år, behöver någon förskottsinnehållning inte verkställas på prestationerna. Anmäl totalbeloppet av utbetalda intressebevakningsarvoden och kostnadsersättningar till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336).
  • Om huvudmannen har till en och samma mottagare betalat arvoden och kostnadsersättningar som överstiger 1 500 euro per år, ska förskottsinnehållning verkställas på prestationerna. Anmäl totalbeloppet av utbetalda intressebevakningsarvoden och kostnadsersättningar till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336) och förskottsinnehållningen på detta belopp med inkomstslaget Förskottsinnehållning (402)
  • Arbetsgivarens separata anmälan behöver inte lämnas på arbetsersättningar.

Tidsfristerna för anmälan

Eftersom betalaren, dvs. huvudmannen, är en privatperson, ska anmälan om löneuppgifter lämnas in elektroniskt senast på den 5:e dagen i månaden som följer efter löneutbetalningsmånaden. Om uppgifterna anmäls på pappersblankett, ska anmälan lämnas in senast på den 8:e dagen i månaden som följer efter betalningsmånaden.

Intressebevakaren kan anmäla uppgifter om sitt arvode på pappersblankett

Intressebevakaren kan inte uträtta ärenden för sin huvudman i inkomstregistrets e-tjänst, eftersom uppgifterna inte förmedlas från intressebevakningsregistret till tjänsten Suomi.fi-fullmakter. En person med behov av en intressebevakare kan inte heller befullmäktiga intressebevakaren att uträtta ärenden för sin räkning i inkomstregistrets e-tjänst.

Uppgifter kan anmälas till inkomstregistret på pappersblankett enbart av särskilda skäl. Ett särskilt skäl är till exempel att det är omöjligt för en privatperson, ett dödsbo, en tillfällig arbetsgivare eller en utlänning att lämna anmälan på elektronisk väg på grund av tekniska hinder.

Anmäl på pappersblankett: anmälan om löneuppgifteromfattande anmälan on löneuppgifter.

Elektronisk anmälan

Om intressebevakaren tidigare har använt Katso-fullmakter för att uträtta ärenden för en person som står under intressebevakning, kan intressebevakaren få motsvarande Suomi.fi-fullmakter via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter. Användningen av Katso-fullmakter upphör i inkomstregistret 31.8.2021. 

Om fullmakt saknas, anmäler intressebevakaren själv uppgifterna om arvodet som erhållits med inkomstregistrets pappersblankett.