Inkomstregistret för privatpersoner: vanliga frågor

Hur ska inkomsttagaren gå till väga, om arbetsgivaren inte går med på att lämna in en anmälan till inkomstregistret eller korrigera en felaktig anmälan?

Inkomsttagaren ska be prestationsbetalaren att anmäla uppgifterna som saknas från inkomstregistret eller att korrigera de felaktiga uppgifterna.

Om prestationsbetalaren trots begäran inte korrigerar uppgifterna i inkomstregistret, ska inkomsttagaren anmäla de korrekta uppgifterna separat till varje informationsanvändare som behöver uppgifterna. Inkomsttagaren ska till exempel korrigera bristerna och felen på förhandsifyllda skattedeklarationen, ändringsskattekortet eller förmånsansökan. Om inkomsttagaren på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter i inkomstregistret får ett felaktigt arbetspensionsutdrag, förmånsbeslut eller beslut på kundbetalning, ska hen separat anmäla de korrekta uppgifterna till pensionsanstalten, beslutsfattaren av förmåner eller påföraren av kundbetalningar.

Hur påverkar inkomstregistret privatpersoner?

Inkomstregistret medför inga nya förpliktelser åt privatpersoner. Löneinformation om inkomsttagaren själv, information om pensionsinkomster och information om utbetalda förmåner är i inkomstregistret i realtid. I e-tjänsten för inkomstregistret kan inkomsttagaren titta på egna inkomstuppgifter eller uppgifter som han eller hon befullmäktigats att se. Inkomstregistret underlättar skötseln av ärenden, eftersom de egna inkomstuppgifterna är uppdaterade i inkomstregistret, och de inte själva behöver ge information om dessa till myndigheterna till exempel som bilaga till en ansökan. Inkomsttagaren kan i inkomstregistret också granska om arbetsgivaren fullgjort sina anmälningsrelaterade arbetsgivarplikter.

En inkomsttagare kan också beställa ett inkomstregisterutdrag med egna inkomstuppgifter från inkomstregistret.

Om ett hushåll betalar lön, ska hushållsarbetsgivaren anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Till exempel anmäler den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi uppgifterna automatiskt till inkomstregistret.

Vilken nytta har inkomsttagaren av inkomstregistret?

Inkomsttagaren får uppgifter i realtid om de inkomster och förmåner (fr.o.m. 2020) som betalats ut till honom eller henne. Dessutom får intressentgrupperna uppgifter i realtid, vilket gör förmånshandläggningen snabbare. Inkomsttagaren kan själv skriva ut ett inkomstregisterutdrag t.ex. för sin bank.

Hur skaffar jag ett inkomstregisterutdrag?

Det är enkelt att skriva ut ett utdrag när man loggar in på e-tjänsten på webbplatsen inkomstregistret.fi. Man kan även beställa ett inkomstregisterutdrag per telefon. Utdraget skickas då per post.

Hur kan en person som inte har nätbankskoder granska egna uppgifter?

Man loggar in i inkomstregistrets e-tjänst med personliga nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om ingen av dessa autentiseringssätt är i bruk, kan man beställa ett inkomstregisterutdrag från inkomstregistret.

Jag betalar ut lön tillfälligt till en barnvårdare och städerska. Vilket är det lättaste sättet att anmäla uppgifterna till inkomstregistret?

Det lättaste sättet att beräkna ut löner och anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret är att till exempel använda den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi. När du beräknar ut löner i tjänsten Palkka.fi överförs uppgifterna direkt till inkomstregistret och du behöver inte lämna in en separat anmälan till inkomstregistret.

Löneuppgifter kan även lämnas in med en webblankett i inkomstregistrets e-tjänst. Ett hushåll i egenskap av en arbetsgivare eller utbetalare av ersättning för arbete som utförts ska anmäla uppgifterna om utbetalda löner till inkomstregistret. Uppgifterna ska lämnas in efter varje betalningstransaktion senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsmånaden. Prestationsbetalaren är skyldig att anmäla uppgifterna till inkomstregistret.

Ska hushållsarbetsgivaren lämna in arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret?

Hushållsarbetsgivare lämnar också in arbetsgivarens separata anmälan en gång i månaden till inkomstregistret om lön utbetalas över 1 500 euro till en person under ett kalenderår. Arbetsgivarens separata anmälan lämnas in på den 5:e dagen i den månad som följer efter löneutbetalningen.