Naturaförmåner: vanliga frågor

När ska naturaförmåner anmälas till inkomstregistret?

Anmäl uppgifter i anslutning till naturaförmåner senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter den månad då naturaförmånen flutit in. Med den månad då naturaförmånen flutit in avses den kalendermånad då förmånen har varit tillgänglig för inkomsttagaren.

Om penninglön betalas ut för den månad då naturaförmånen flutit in under följande kalendermånad, kan naturaförmånen även anmälas som inkomst för den kalendermånad som följer efter månaden då förmånen flutit in. Anmälan ska då lämnas in senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter månaden, för vilken naturaförmånen har anmälts som inkomst.

Exempel: Naturaförmån och penninglön inflyter i mars. Om penninglön som flutit in i mars betalas i april, kan även naturaförmånen anmälas som inkomst för april. I så fall ska naturaförmånen anmälas till inkomstregistret senast den 5.5.

Hur korrigeras telefonförmån?

Om telefonförmån 20e/mån. har anmälts till inkomstregistret, även om personen inte haft telefonförmånen till sitt förfogande ska den tidigare anmälan korrigeras. Lämna in en ersättande anmälan och ta bort telefonförmånen från de anmälningar där den inte borde finnas.

Om telefonförmån 20e/mån. inte anmälts till inkomstregistrets, även om personen haft telefonförmånen till sitt förfogande ska en ny anmälan lämnas in eller den tidigare anmälan korrigeras. Anmäl telefonförmånen på anmälan om löneuppgifter för de månader den saknas eller korrigera en tidigare inlämnad anmälan och lägg till telefonförmånen på den.

Om telefonförmånen anmäls i början av året för hela året, men telefonförmånen de facto varit i bruk endast en del av året ska den tidigare anmälan korrigeras. Lämna in en ersättande anmälan och anmäl det egentliga beloppet på telefonförmånen.

Korrigera även beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som du anmält på arbetsgivarens separata anmälan för de månader, du korrigerar anmälan om löneuppgifter.

Hur hanteras motionssedlar (frivillig motions- och kulturförmån)? 

Skattefria personalförmåner anmäls inte till inkomstregistret. Däremot har belopp som dragits av från inkomsttagarens nettolön kunnat beaktas i inkomstslaget Lön som ska betalas ut (kodvärde 406). 

Ska en personalbiljettförmån anmälas på en gång för den månad då personalbiljetterna har getts till arbetstagaren, om biljetterna ges för hela året på en gång? 

En personalbiljettförmån anmäls som inkomst under den löneutbetalningsperiod då förmånen har inkluderats i arbetstagarens löneräkning. Om en skattefri personalbiljettförmån inte handläggs i löneräkningssystemet alls, kan den skattefria personalbiljettförmånen anmälas en gång per år. Rekommendationen är emellertid att förmånen anmäls med anmälan för den månad då förmånen beviljas. 

Eftersom telefonförmånens ändrade anvisning publicerades först nu, kan vi anteckna företagarens telefonförmåner för resten av året i mars och anmäla dem med samma också till inkomstregistret?
Vi kan naturligtvis göra en ersättande anmälan för januari och vid behov makuleringarna för februari och mars, men arbetsmängden skulle då vara större.

Eftersom den ändrade anvisningen publicerades först nu i mars, kan ni låta uppgifterna för januari och februari stå som de är. Ni kan behandla och anmäla företagarnas telefonförmån på en gång i mars för de återstående 10 månaderna. Det är inte nödvändigt att korrigera anmälningarna för januari och februari, eftersom uppgifterna för dessa månader är rätt. Detta förfaringssätt tillämpar sig också i situationer där förtagarens telefonförmån börjar mitt under året, det vill säga då behandlingen av den inte är möjlig i januari.

Om en företagare lyfter lön sporadiskt, men har en telefonförmån till sitt förfogande, ska man lämna in anmälan om förmånen för varje månad ändå? Skulle man inte kunna anmälan telefonförmånen för t.ex. hela året på förhand?

Framöver kan man inte anmäla förmånen för hela året på en gång, utan uppgifterna ska anmälas i realtid. En naturaförmån är i enlighet med nyttjandeprincipen inkomst för den månad då förmånen har funnits tillgänglig för inkomsttagaren. Således ska även en telefonförmån anmälas i realtid. Inkomstregistrets nya anvisning för anmälan av telefonförmån gäller endast sådana situationer, där man förutom förmånen inte betalar annan inkomst.

Förmåner och prestationer som getts i annan form än pengar då inkomsttagaren inte får penningprestationer anmäls månatligen senast den femte dagen i kalendermånaden efter den månad då förmånen getts. Telefonförmånen ska också beaktas i totalbeloppet för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift varje månad.

Uppgifter kan anmälas 45 dagar före betalningsdagen.

Lön betalas med två veckors mellanrum. Hur anmäls naturaförmåner (såsom telefonförmån)? 

En naturaförmån ska anmälas med anmälan för någondera av betalningsdagarna under den aktuella månaden.  

Hur anmäls användningen av en arbetsreseförmån, om arbetstagarens andel kvittas en gång per år? 

En personalbiljett anmäls som inkomst under den löneutbetalningsperiod då förmånen behandlats i arbetstagarens löneberäkning. Om en skattefri personalbiljett inte alls behandlas i löneberäkningssystemet, kan en skattefri personalbiljett anmälas enbart en gång per år. Det rekommenderas dock att förmånen anmäls med anmälan för den månad då förmånen ges. Till exempel om en inkomsttagare ges 300 euro som personalbiljett i februari, anmäls uppgiften i anmälan om löneuppgifter för februari.

Hur anmäler jag naturaförmåner vid årsskiftet 2018–2019?

Naturaförmånerna anmäls till inkomstregistret enligt nyttjandeprincipen, dvs. förmånen utgör inkomst för den tidsperiod då den har varit i löntagarens förfogande. Anmälan om löneuppgifter lämnas in utgående från den tidsperiod då löntagaren haft naturaförmånen.

Naturaförmån för år 2018 anmäls som förut. Även om en ersättning skulle debiteras år 2019, tillhör den debiterade ersättningen årsanmälan för år 2018 och den anmäls inte till inkomstregistret.

Om en naturaförmån som varit i bruk år 2018 inte anmälts i årsanmälan för år 2018, måste årsanmälan för år 2018 korrigeras. Uppgiften lämnas inte till inkomstregistret. Därtill måste uppmärksammas att förskottsinnehållningen är skatteårsspecifik: naturaförmåner för år 2018 ska inte beaktas i förskottsinnehållningen för år 2019. Ytterligare information samt instruktioner fås från Skatteförvaltningen.

Ingen lön betalas ut till en pensionerad verkställande direktör, men han har en telefonförmån som antecknas i löneberäkningen i december för hela året. När anmäls uppgiften till inkomstregistret?

Om telefonförmånen behandlas i löneberäkningen på förhand i januari för hela året, kan telefonförmånen också anmälas till inkomstregistret på förhand en gång i året. Man kan agera så här, då den utbetalda inkomsten inte är underställd arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter, så som FöPL-försäkrade delägare. Förutsättningen är även att personen inte utbetalas någon annan inkomst eller ges annan förmån.

Om telefonförmånen inte behandlas på förhand för hela året, ska förmånen anmälas som inkomst för den månaden då förmånen har varit tillgänglig för inkomsttagaren. Följaktligen ska telefonförmånen anmälas i realtid.

Om penningprestationer inte betalas till inkomsttagaren, anmäls förmåner och prestationer i annan form än pengar månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter den månad då förmånen fåtts. Den sista dagen i den månad då förmånen varit tillgänglig ska antecknas som betalningsdag. Telefonförmånen borde beaktas också månatligen i det totala beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Hur anmäls uppgifter till inkomstregistret, då en ersättning tas ut för en kostförmån på så sätt att kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet?

Om arbetsgivaren tar ut en ersättning för en kostförmån vilken motsvarar beskattningsvärdet av en arbetstagare, anmäls till inkomstregistret uppgiften Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet: Ja. Då anmäls 0 euro som kostförmånens beskattningsvärde. Betalaren anmäler uppgiften med inkomstslaget 334 Kostförmån. Det belopp som tagits ut från kostförmånen anmäls inte separat under inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner.

En inkomsttagares anställningsförhållande har upphört, men han har ännu därefter tillgång till en naturaförmån (till exempel en bostadsförmån). I så fall är det inte möjligt att använda normala beskattningsvärden för naturaförmåner, utan förmånens gängse värde ska användas. Anmäls naturaförmånen också efter ett anställningsförhållande med inkomstslagen för naturaförmåner genom att använda gängse värde, eller anmäls förmånen med ett annat inkomstslag?

Förmånen kan också efter arbetsförhållandet anmälas med inkomstslagen för naturaförmåner genom att använda gängse värde.

Vilka naturaförmåner ska alltid anmälas som egna inkomstslag?

Bland naturaförmåner ska bil- och personalbiljettförmån och dessutom ränteförmån för bostadslån alltid anmälas som egna inkomstslag.

Vilka uppgifter ska betalaren ange till inkomstregistret när inkomsttagaren har bilförmån?

Arbetsgivaren ska anmäla beloppet av bilförmån till inkomstregistret med inkomstslaget Bilförmån. Det saknar betydelse om arbetsgivaren anmäler penninglöner som total summa (anmälningssätt 1) eller specificerat (anmälningssätt 2). Utöver bilförmånen ska arbetsgivaren anmäla uppgiften Typ av bilförmån, dvs. om det är fråga om bruksförmån eller fri bilförmån. Det är fråga om bruksförmån när arbetstagaren själv betalar åtminstone bilens driftskostnader. Det är fråga om fri bilförmån när arbetsgivaren betalar alla kostnader för bilen.
Arbetsgivaren ska till inkomstregistret anmäla uppgiften Bilens åldersgrupp. På värdelistan väljer man A, B, C eller U.

Om driftskostnaderna för arbetstagarens bilförmån beräknas som kilometerspecifikt värde i stället för månadsspecifikt värde ska arbetsgivaren till inkomstregistret anmäla uppgiften Antal kilometer.

Om arbetsgivaren har debiterat ersättning för bilförmån av inkomsttagaren anmäls ersättningen separat med inkomstslaget Ersättning för bilförmån.

Ska personalbiljettförmån anmälas till inkomstregistret? Arbetstagare har möjlighet att få personalbiljettförmån på 10 euro i månaden med ePassi.

Arbetsgivaren anmäler den skattefria andelen av den personliga personalbiljetten som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren med inkomstslaget Skattefri andel av personalbiljett. Den andel som betraktas som lön anmäler arbetsgivaren med inkomstslaget Andel av personalbiljett som betraktas som lön. Uppgifterna ska specificeras, eftersom de påverkar det belopp som arbetstagaren kan dra av i beskattningen på basis av resorna mellan hemmet och arbetsplatsen. Anmälan om personalbiljettförmån görs alltid med ovan nämnda inkomstslag i inkomstregistret.

Personalbiljettförmånen anmäls som inkomst för den löneutbetalningsperiod då förmånen har behandlats i arbetstagarens löneräkning. Om skattefria personalbiljettförmåner inte överhuvudtaget behandlas i löneräkningssystemet kan skattefria personalbiljettförmåner endast anmälas en gång om året. Det rekommenderas dock att förmånen anmäls med anmälan för den månad som den beviljas. 

Hur anmäls ersättning för kostförmån som är en post som minskar nettolönen till inkomstregistret?

Uppgifterna om kostförmåner anmäls till inkomstregistret såsom de anmälts i Skatteförvaltningens årsanmälan. Om ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet, anmäler betalaren till inkomstregistret uppgiften Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet: Ja. Då anmäls 0 euro som kostförmånens beskattningsvärde. Betalaren anmäler uppgiften med inkomstslaget 334 Kostförmån. Betalaren kan, om hen så vill, i stället för 0 euro anmäla med samma inkomstslag beloppet av kostförmånen.

Om en ersättning för kostförmånen som motsvarar beskattningsvärdet debiteras arbetstagaren får beloppet av kostförmånen inte anmälas med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner och uppgiften "Typ av annan naturaförmån: Kostförmån”. Informationsanvändarna beaktar i sin verksamhet att inkomst som ska beskattas eller som är underställd socialförsäkringsavgifter inte bildas för inkomsttagaren i ovan nämnda situation.

Hur anmäls ersättning för bilförmån till inkomstregistret?

Arbetsgivaren kan debitera självriskandelen för bilförmånen av arbetstagarens nettolön. Då betalar arbetstagaren i praktiken självriskandelen, och denna självriskandel av bilförmånen minskar den skattepliktiga förmånen eller avlägsnar den helt.

Om självriskandelen av bilförmånen är lägre än bilförmånens beskattningsvärde, utgör differensen mellan beskattningsvärdet och den ersättning som tas ut för bilförmånen skattepliktig naturaförmån för arbetstagaren. Om självriskandelen motsvarar beskattningsvärdet av bilförmånen, uppkommer ingen beskattningsbar förmån. Till inkomstregistret anmäler arbetsgivaren beskattningsvärdet av naturaförmånen med inkomstslaget Bilförmån och arbetstagarens självriskandel med inkomstslaget Ersättning för bilförmån.

Bilförmån ska anmälas även om arbetstagaren betalat arbetsgivaren ett belopp som motsvarar naturaförmånens penningvärde eller en större ersättning, och ingenting återstår att lägga till lönen.

Självriskandelen som debiteras arbetstagaren anmäls separat med inkomstslaget Ersättning för bilförmån.

Obs! Bilförmån ska anmälas till fullt belopp med inkomstslaget Bilförmån, och från den får man inte avdra ersättningen som debiterats inkomsttagaren.