Korrigering av frånvarouppgifter: vanliga frågor

Kan eventuella sjukdagar som inträffat efter betalningsdagen eller lönen för sjuktiden korrigeras vid följande löneräkning, eller ska man korrigera den ursprungliga anmälan i efterhand? 

Vid anmälan av frånvaro rekommenderar vi att man anmäler frånvaron under tidigare löneutbetalningsperiod under den pågående löneutbetalningsperioden. För avlönad frånvaro ska man anmäla tiden för och orsaken till frånvaro och lönebeloppet för den avlönade frånvarotiden.

Om lönen för hela månaden har betalats ut t.ex. den 15 dagen i månaden och arbetstagaren har oavlönad frånvaro i slutet av månaden, ska betalaren korrigera den anmälan som hen lämnat in och anmäla den överbetalda prestationen som en ogrundad förmån. Enligt lagen ska uppgift om en ogrundad förmån lämnas utan obefogat dröjsmål senast inom en månad räknat från tidpunkten då den ogrundade förmånen upptäcktes.

Alternativt kan betalaren hantera den överbetalda prestationen som förskottslön. Om den överbetalda prestationen korrigeras vid följande lönebetalningar som förskottslön eller annan motsvarande prestation som dras av från bruttolönen, ska man av den prestation som betalas ut senare till inkomstregistret endast anmäla det faktiska bruttobeloppet till inkomsttagaren med avdragen förskottsprestation. Man bör emellertid observera att det inte rekommenderas att överbetalda prestationer behandlas som förskottslön, eftersom detta kan påverka beloppet av förmåner som betalas till inkomsttagaren eller i värsta fall även beviljandet av förmånen. Om en överbetald prestation kvittas mot bruttolönen, kan en del av informationsanvändare bli tvungna att be om uppgifter av de utbetalda beloppen separat av betalaren. Vidare används i dessa fall fel inkomst som grund för förmånen.