Ogrundad förmån och återkrav

Vanliga frågor

Hur korrigerar jag anmälan om jag t.ex. har anmält för höga lönebelopp?

Om felet finns endast i anmälan, dvs. att arbetstagaren har erhållit rätt lön, men man har anmält beloppet fel till inkomstregistret, ska man lämna in en ersättande anmälan. Om man har betalat för mycket lön eller annan inkomst till arbetstagaren, ska betalaren korrigera den tidigare anmälan genom att markera den överbetalda prestationen som en ogrundad förmån. Återkravsuppgifterna anmäls med anmälan för den löneutbetalningsperiod då den överbetalda prestationen betalas tillbaka till arbetsgivaren. Samtidigt ska man även anmäla den ursprungliga löneutbetalningsperioden då den överbetalda prestationen betalades till arbetstagaren.

Får man genom återkrav under följande år "gottgöra" skatter, eller ska man alltid ta ut ett bruttobelopp, om en överbetald prestation upptäcks först under året efter betalningsåret?

Nettoåterkrav är möjligt, om inkomsten återbetalas under samma år eller i början av följande år. Då har beskattningen för det föregående året inte färdigställts ännu, och inkomsten har således inte i beskattningen tillgodoräknats inkomsttagaren. Skatteförvaltningen ger närmare anvisningar på webbplatsen vero.fi om hur länge nettoåterkrav kan beaktas i inkomsttagarnas beskattning. Efter den föreskrivna tidsfristen som Skatteförvaltningen anmält används bruttoåterkrav i fråga om återkrav.

Vad avses med nettoåterkrav?

Vid nettoåterkrav återkräver prestationsbetalaren en överbetald prestation av inkomsttagaren efter avdrag för förskottsinnehållningen. Betalaren drar av denna förskottsinnehållning från övriga skatter som betalas till Skatteförvaltningen.

När kan inkomst återkrävas i netto?

Inkomst kan återkrävas av inkomsttagaren i netto, om inkomsten återbetalas under samma år eller i början av följande år. Då har beskattningen för det föregående året inte färdigställts ännu, och inkomsten har således inte i beskattningen tillgodoräknats inkomsttagaren. Skatteförvaltningen hänför korrigeringen av förskottsinnehållningen till förskottsinnehållningsskyldigheterna för den ursprungliga betalningsmånaden. Om återkravet sker så sent under det år som följer efter lönebetalningsåret att korrigeringen inte kan beaktas i betalningsårets beskattning, ska beloppet återkrävas i brutto. Skatteförvaltningen ger närmare anvisningar på webbplatsen vero.fi om hur länge nettoåterkrav kan beaktas i inkomsttagarnas beskattning. Efter den föreskrivna tidsfristen som Skatteförvaltningen anmält används bruttoåterkrav i fråga om återkrav.

När ska inkomst återkrävas i brutto?

En överbetald prestation kan återkrävas i brutto. En överbetald prestation ska återkrävas i brutto, om inkomsten återbetalas så sent under följande år att beskattningen redan har färdigställts. När beskattningen för föregående år har färdigställts, har inkomsten i beskattningen redan tillgodoräknats inkomsttagaren. 

Kan en ersättande anmälan om en ogrundad förmån och om återkrav lämnas på samma gång?

Enligt lagen ska uppgift om en ogrundad förmån lämnas utan obefogat dröjsmål senast inom en månad räknat från tidpunkten då den ogrundade förmånen upptäcktes. Om följande löneräkning sker inom en månad från det att en ogrundad förmån upptäckts, kan betalaren lämna in en ersättande anmälan om en ogrundad förmån i samband med följande löneräkning.

Uppgifter om återbetalda belopp ska lämnas in senast den femte kalenderdagen efter den dag då man tagit del av information om betalningen av det återkrävda beloppet, dess betalare och den ogrundade förmån till vilken betalningen anknyter.

En ogrundad förmån och återkrav på samma inkomst kan inte anmälas med samma anmälan, om den överbetalda prestationen inte återkrävs på samma dag som den betalas ut.

Kan jag enbart anmäla uppgift om återkrav, eller ska jag också anmäla en ogrundad förmån?

Man kan inte lämna in enbart en anmälan om återkrav (dvs. att man inte korrigerar en överbetald prestation som anmälts tidigare till en ogrundad förmån), eftersom en del av informationsanvändarna inte utnyttjar uppgiften om återkrav utan endast anmälan om en ogrundad förmån.

Om 10 x 100 euro återkrävs brutto, innebär det verkligen att man först ska rätta den ursprungliga anmälan med en ersättande anmälan och därefter anmäla varje återkrav separat, det vill säga sammanlagt 11 anmälningar?

Ja. Den återkrävda inkomsten anmäls med anmälan för den löneutbetalningsperiod då den återkrävts, förutom om betalningen till för högt belopp behandlas som förskottslön som betalats tidigare och dras av från bruttolönen.

Borde en ny anmälan ges om återkravet till inkomstregistret eller ska uppgifterna fogas till ”normala” anmälningar, som dock sänds enligt löneutbetalningsperiod för samma arbetstagare?

Den återkrävda summan korrigeras inte i den ursprungliga anmälan, utan den återkrävda summan anmäls för den löneutbetalningsperiod då den återbetalas. "Ny anmälan” antecknas som typ av åtgärd. Med samma anmälan är det möjligt att förutom återkravet anmäla andra prestationer som betalats till inkomsttagaren, det vill säga att dessa uppgifter kan ges med den anmälan med vilken löner normalt anmäls.

Det finns dock skäl att observera att uppgifter om återbetalda belopp ska lämnas in senast på den femte kalenderdagen efter den dag då man tagit del av information om utbetalningen av det återkrävda beloppet, dess utbetalare och den ogrundade förmånen till vilken utbetalningen anknyter. Om följande normala löneutbetalning infaller senare än denna utsatta tid, ska uppgiften om återkrav följaktligen anmälas tidigare med en separat anmälan.

Om lön betalas till ett för högt belopp i december och återkravet görs följande år, hur ska uppgifterna anmälas? Skatteåret byts mellan betalningen till för högt belopp och återkravet.

Den inkomst som återkrävts anmäls med anmälan för den löneutbetalningsperiod då inkomsten återkrävs. I uppgifterna anmäls den ursprungliga löneutbetalningsperioden, då inkomsten kan allokeras till den ursprungliga betalningsperioden eller det ursprungliga betalningsåret. Därtill rekommenderas det att anmäla den ursprungliga betalningsdagen. 

I allmänhet anmäls korrigering av en arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier med anmälan för den löneutbetalningsperiod då korrigeringen av inkomsten görs, det vill säga till exempel med den anmälan med vilken betalningen till för högt belopp rättas till en ogrundad förmån. Med ersättande anmälan används samma beräkningsgrunder som i den ursprungliga anmälan, till exempel den ursprungliga avgiftsprocenten.

En korrigering av en arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie kan också göras med den anmälan, med vilken återkrav av en betalning till för högt belopp anmäls, det vill säga med den anmälan som ges då inkomsttagaren betalat tillbaka en betalning till för högt belopp. Detta är möjligt enbart om avgifterna rättas under samma kalenderår. Om korrigeringen äger rum efter kalenderåret i fråga, ska korrigeringen av arbetstagaravgifter göras med den anmälan med vilken den ogrundade förmånen anmäls.

En inkomsttagare betalar tillbaka lön som betalats till honom i rater. Prestationen kommer till företagets bankkonto 1.11. När ska korrigeringen göras i inkomstregistret?

Uppgifter om återbetalda belopp ska lämnas in senast på den femte kalenderdagen efter den dag då man tagit del av information om utbetalningen av det återkrävda beloppet, dess betalare och den ogrundade förmånen till vilken utbetalningen anknyter

Trots att inkomsten kommit till betalarens konto på den första dagen av november, börjar tidsfristen på fem dagar löpa från och med det att betalaren i sitt eget system (reskontran och lönesystemet) kunnat koppla den inkomna betalningen till den inkomst som tagits ut av inkomsttagaren i fråga.

En inkomsttagare betalar tillbaka lön som tidigare betalats till honom till för högt belopp till företagets bankkonto i rater. Ska arbetsgivarens separata anmälningar som getts tidigare också rättas på motsvarande sätt?

Om inkomstuppgifterna i anmälan om löneuppgifter förändras så att arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift samtidigt ändras, ska betalaren även korrigera arbetsgivarens separata anmälan som den gett. En sådan situation föreligger till exempel då den lön som betalats ändras till en ogrundad förmån, till exempel om en prestation till för högt belopp gjorts till en inkomsttagare. Denna prestation till för högt belopp, det vill säga den ogrundade förmånen, omfattas då inte längre av sjukförsäkringsavgiften. Alla uppgifter i anmälan ska ges på nytt, även de uppgifter som varit korrekta.

Följaktligen krävs det att arbetsgivarens separata anmälan rättas för att anmäla en ogrundad förmån med en anmälan om löneuppgifter.

Under löneutbetalningsperioden har man i misstag betalat 1 000 euro för mycket till en arbetstagare. Kan beloppet på 1 000 euro korrigeras under följande löneutbetalningsperiod som ett avdrag genom att betala 1 000 euro mindre till denna arbetstagare? Påverkar anmälningskanalen saken? Eller ska man korrigera den tidigare anmälan med en ersättande anmälan?

För korrigeringar har det ingen betydelse hur uppgifterna har lämnats in i inkomstregistret. Betalaren kan korrigera uppgifterna antingen via samma kanal eller en annan kanal. Till exempel anmälningar som har lämnats genom det tekniska gränssnittet kan korrigeras med webblanketten för e-tjänsten och anmälningar som laddats upp som en fil kan korrigeras genom det tekniska gränssnittet.

Rekommendationen är att en överbetald prestation anmäls genom att korrigera den tidigare anmälan där man anmäler den överbetalda prestationen som en ogrundad förmån. Om betalaren tillämpar förfarandet för förskottslön och drar av den överbetalda prestationen från en senare förskottslön, behöver man inte göra någon separat korrigering. Betalaren anmäler beloppet av den lägre inkomst som betalas till inkomsttagaren i samband med följande lönebetalning. Man bör emellertid observera att det inte rekommenderas att överbetalda prestationer behandlas som förskottslön, eftersom detta kan påverka beloppet av förmåner som betalas till inkomsttagaren eller i värsta fall även beviljandet av förmånen. Om en överbetald prestation kvittas mot bruttolönen, kan en del av informationsanvändare bli tvungna att be om uppgifter av de utbetalda beloppen separat av betalaren. Vidare används i dessa fall fel inkomst som grund för förmånen.

En felaktig prestation har betalats ut till en arbetstagare. Om arbetsgivaren kan omedelbart komma överens om att arbetstagaren returnerar hela sin nettolön på en gång och arbetsgivaren räknar lönen på nytt, kan den ursprungliga anmälan som redan skickats till inkomstregistret makuleras och en ny anmälan lämnas in som vanligt efter den nya löneräkningen?

Ett sådant förfaringssätt är inte att rekommendera. Om prestationen har betalats ut och en anmälan lämnats till inkomstregistret, kan en sådan anmälan inte makuleras. En överbetald prestation kan hanteras som löneförskott och korrigeras vid följande lönebetalning. Alternativt anmäler betalaren den överbetalda prestationen som en ogrundad förmån så fort som felet har upptäckts och anmäler återkravet då den överbetalda prestationen har återbetalats.

Om inkomsttagaren emellertid skulle omedelbart återbetala det utbetalda beloppet, kan man anse att inkomsttagaren i denna situation inte har erhållit denna prestation för sig själv. Därmed kan betalaren makulera den anmälan som tidigare lämnats in och lämna in en ny anmälan på den dag som prestationen betalas ut.

Jag betalar månadslönerna den 15 dagen i månaden. I samband med följande månads lönebetalning märker jag, att en arbetstagare har haft en oavlönad ledighet i slutet av månaden. Ska jag lämna in en ersättande anmälan där den oavlönade ledigheten utgör en ogrundad förmån och återkräva denna andel av lönen i samband med följande månads lönebetalning?

En överbetald prestation anmäls med en ersättande anmälan som en ogrundad förmån, om inkomsten inte hanteras som förskottslön som dras av från en prestation som betalas ut senare. Det sistnämnda förfaringssättet är inte att rekommendera.

När inkomsten återkrävs, ska uppgift om återkrav anmälas med anmälan för den löneutbetalningsperiod då inkomsten har återkrävts. Man ska antingen korrigera prestationen till en ogrundad förmån och därefter anmäla återkravet separat eller hantera den överbetalda prestationen som förskottslön.

Hur rättas uppgifterna, om löner från år 2017 återkrävs år 2019?

De prestationer som tagits ut år 2019 anmäls till inkomstregistret med anmälan för den löneutbetalningsperiod då inkomsten återkrävts, trots att den ursprungliga prestationen betalats före år 2019.

En prestation till ett för högt belopp på 200 euro brutto har gjorts till en person i januari. Personens anställning har upphört i februari och ärendet upptäcks i mars. Efter skatt och arbetsgivaravgiften har 150 betalats till honom. I så fall returnerar personen 150 euro. Om negativ förskottsinnehållning inte kan anmälas till inkomstregistret, hur kan uppgifter om de korrigerade skatterna anmälas? Ska korrigeringen göras för januari för alla inkomstslag eller för mars som en lön som betalats till för högt belopp?

Förskottsinnehållning kan också anmälas negativt till inkomstregistret. I fallet i fråga används dock inte det s.k. vanliga inkomstslaget för förskottsinnehållning, och inte heller ett negativt belopp.
Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga anmälan, utan det återkrävda beloppet anmäls för den löneutbetalningsperiod då det återkrävs (det vill säga med anmälan för mars i exempelfallet). Det är inte av betydelse att personens anställningsförhållande redan upphört och att lön inte längre betalas till honom eller henne.

Återkrav anmäls genom att använda den Återkrav-uppgift som är kopplad till inkomstslaget och genom att ange uppgifterna i den separata Återkrav-uppgiftsgruppen.

I exempelfallet har betalaren återkrävt inkomsten netto av inkomsttagaren. Följaktligen används uppgiften Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet i uppgiftsgruppen Återkrav för att anmäla förskottsinnehållningen (förskottsinnehållningen anmäls inte till ett negativt belopp).

Varför ska arbetstagarens socialförsäkringsavgift korrigeras med anmälan om återkrav?

En överbetald prestation till inkomsttagaren (dvs. en ogrundad förmån) utgör inte grund för socialförsäkringsavgifter. Betalaren har således debiterat inkomsttagaren för mycket arbetstagaravgifter (arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter). Därför kan betalaren korrigera beloppet av arbetstagaravgifter så att det motsvarar den faktiska arbetsinkomsten genom att göra en ersättande anmälan om ogrundad förmån. I praktiken kan betalaren till exempel återbetala det för stora beloppet av arbetstagaravgifter till inkomsttagaren.

Socialförsäkrare rekommenderar att arbetstagaravgifter korrigeras med ersättande anmälan om ogrundad förmån. Dessutom är det bra att komma ihåg att korrigering av arbetsgivaravgifter med anmälan om ogrundad förmån är den enda möjligheten om den överbetalda prestationen upptäcks först efter betalningsåret.

Eftersom största delen av prestationsbetalarna korrigerar arbetstagaravgifter först efter att arbetstagaren debiterats beloppet finns det också ett alternativt handlingssätt i anvisningarna för inkomstregistret: Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter kan också korrigeras med anmälan om återkrav av överbetald prestation efter att inkomsttagaren har återbetalat den överbetalda prestationen. Detta är möjligt endast om avgifterna korrigeras under samma kalenderår. Om korrigeringen sker följande år ska arbetstagaravgifter korrigeras med anmälan om ogrundad förmån.

Med andra ord kan betalaren korrigera arbetstagaravgifter med anmälan om återkrav om den inte vill göra det med anmälan om ogrundad förmån. Det rekommenderas dock att arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter korrigeras med anmälan om ogrundad förmån.

Vilka är sådana inkomstslag som kan rättas retroaktivt med hjälp av uppgiften Ogrundad förmån?

Alla skattepliktiga prestationer i form av pengar kan förvandlas till ogrundade förmåner, dvs. sådana inkomster och inkomstslag för vilka inkomsttagaren kan få en överbetald prestation. Således kan det inte naturligt finnas ogrundad förmån i poster som ska dras av inkomsten och övriga betalningar i 400-serien, såsom i förskottsinnehållning och utmätning. 

Hur korrigerar man en anmälan om man i den ursprungliga anmälan angett inkomstslaget Ogrundad förmån och om man vid korrigeringen dessutom vill ange en annan ogrundad förmån? 

Inkomstslaget Ogrundad förmån används när man upptäcker en överbetald prestation innan anmälan skickas. Uppgiften Ogrundad förmån som kopplas till inkomstslaget anges när en ogrundad överbetald prestation redan har anmälts till inkomstregistret som annan inkomst.

Betalaren kan i samma anmälan anmäla flera ogrundade förmåner. Med ersättande anmälan anmäls således inkomstslaget Ogrundad förmån från den ursprungliga anmälan, och dessutom kan man med ersättande anmälan korrigera någon annan överbetald prestation, till exempel Tidlön - Ogrundad förmån.

Hur ska återkrav anmälas om en ogrundad förmån har upptäckts innan anmälan inlämnas till inkomstregistret, dvs. den har anmälts med inkomstslaget Ogrundad förmån?

Betalaren anger det återkrävda eurobeloppet med inkomstslaget 359 Ogrundad förmån och uppgiften "Återkrav: Ja”. Dessutom ska betalaren ange ytterligare information om återkravet (datum för återkrav, ursprunglig löneutbetalningsperiod för den återkrävda inkomsten, förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet (om nettoindrivning), ursprunglig betalningsdag och intjäningsperiod).