Fel i anmälan: vanliga frågor

Hur korrigerar man en naturaförmån som inte blivit anmäld?

Om en naturaförmån inte har blivit anmäld, ska den inlämnade anmälan korrigeras och det naturaförmånsbelopp som saknas läggas till på den månad då den borde ha anmälts. Detta för att naturaförmåner beskattas enligt nyttjandeprincipen som inkomst för den månad då de har funnits tillgängliga för inkomsttagaren. Anmälan om löneuppgifter lämnas på basis av nyttjandetiden för naturaförmånen. En naturaförmån kan även påverka beloppet av en förmån som betalas ut för nyttjandemånaden.

Ska man lämna in en ersättande anmälan, om den nedre gränsen av ArPL-försäkring överskrids vid den andra löneräkningen för månaden? Vid den första löneräkningen känner man ännu inte till att den nedre gränsen av ArPL-försäkring kommer att överskridas.

Om man med den första anmälan har anmält ”Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)” som uppgift om Typ av undantagssituation för försäkring, ska den ursprungliga anmälan makuleras och en ny anmälan lämnas in. Uppgifterna kan inte korrigeras med en ersättande anmälan.

Hur korrigerar man en kostförmån, om lönen betalas ut den 15 dagen i månaden och lunchsedlarna ges enligt de dagar som personen arbetat? Frånvaro och förmånsbeloppet för resten av månaden är ännu inte kända.

Naturaförmåner anmäls till inkomstregistret enligt nyttjandeprincipen. Förmånen utgör inkomst för den tidsperiod då den varit tillgänglig för inkomsttagaren. Anmälan om löneuppgifter lämnas på basis av nyttjandetiden för naturaförmånen.

Om arbetstagarens lönedag är t.ex. i mitten av månaden, lämnas uppgiften om kostförmånsbeloppet till inkomstregistret redan innan man kan vara säker på dess totalbelopp under månaden i fråga (arbetsgivaren känner ännu inte till t.ex. eventuell frånvaro). På grund av detta har man ansett att det räcker att kostförmånen justeras till det rätta beloppet senast med följande anmälan om löneuppgifter. Beloppet av kostförmånen för december ska korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan för december så att kostförmånsbeloppet blir korrigerat under rätt skatteår. Om kostförmånen ges med ett saldobaserat betalningsmedel (t.ex. ett betalkort), ska justeringen göras senast med den sista anmälan om löneuppgifter för året.

Tidlön på 500 euro har anmälts till en inkomsttagare. Man borde ha anmält ackordslön på 500 euro till arbetstagaren, varför tidlönen (inkomstslag 201) blir negativ i lönesystemet. Hur korrigerar man och anmäler detta till inkomstregistret?

Inkomstslaget 201 (tidlön) kan inte vara negativt i anmälan om löneuppgifter.

I inkomstregistret kan man i princip inte korrigera inkomstslag genom att använda negativa tal, även om man i lönesystemet skulle genomföra en s.k. negativ korrigering. Inkomst som anmälts eller betalats ut fel korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan där man anmäler det korrekta inkomstbeloppet eller ändrad karaktär av inkomsten, t.ex. att en inkomst som betalats ut har ändrats till en ogrundad förmån, eller korrigerar det felaktiga inkomstslaget.

När det är fråga om fel i anmälan (inkomstbeloppet är korrekt men det har anmälts till inkomstregistret med fel inkomstslag), ska betalaren korrigera den anmälan som hen lämnat in tidigare och ändrar tidlönen till ackordslön. I dessa fall ska man inte anmäla någon ogrundad förmån, eftersom det inkomstbelopp som betalats ut till inkomsttagaren har varit korrekt.

Det finns undantagssituationer i inkomstregistret där förskottsinnehållning, källskatt och socialförsäkringsavgifter som tas ut av arbetstagare kan vara negativa tal.

Löneberäkningen 31.1.2019 innehåller ett fel, som inkomsttagaren upptäcker 15.2.2019 mellan löneutbetalningarna. Felet rättas i följande löneberäkning 28.2.2019. Räcker det att rättelsen av lönen och den nya lönen för februari anmäls till inkomstregistret 28.2.2019 + 5 dagar?

Korrigeringstiden och -sättet beror på felet:

  • Om den anmälan som lämnats in är felaktig, ska felet rättat utan obefogat dröjsmål (t.ex. den lön som betalats till en inkomsttagare anmälts till fel belopp eller under fel inkomstslag). Detta innebär att en felaktig anmälan ska korrigeras genast då misstaget upptäcks Korrigeringen får inte ske t.ex. först i samband med följande lönekörning. De normala tidsfristerna för anmälningar gäller inte för korrigering av uppgifter. En felaktig anmälan ska korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan.
  • En prestation till för högt belopp och en annan ogrundad förmån ska anmälas utan obefogat dröjsmål senast inom en månad från det att den ogrundade förmånen upptäckts. I så fall rättas den tidigare anmälan genom att lämna in en ersättande anmälan.
  • Uppgifter om återbetalda belopp ska lämnas in senast på den femte kalenderdagen efter den dag då man tagit del av information om utbetalningen av det återkrävda beloppet, dess utbetalare och den ogrundade förmånen till vilken utbetalningen anknyter. Information om återkravet ges med anmälan för den löneutbetalningsperiod då inkomsten återkrävs.
  • Om ett för lågt belopp betalats till inkomsttagaren, ska betalningen av den prestation som saknas anmälas då den betalas (t.ex. i samband med lönen för februari). Uppgifterna om den extra prestationen anmäls med anmälan för den löneutbetalningsperiod då inkomsten betalas. Den anmälan som getts tidigare rättas inte.

En inkomsttagare byter bil i februari, men löneberäkningen får anmälan först i april. Inkomsttagarens bilförmån stiger till 100 euro. Ska bilförmånen rättas retroaktivt i inkomstregistret? Fastställs en förseningsavgift på 1 procent också för januari för att anmälan ges 45 dagar för sent?

De inlämnade anmälningarna ska rättas så att de är korrekta. Beloppet på bilförmånen ska rättas i de anmälningar som getts för februari-april. Vad gäller januari är det inte nödvändigt att rätta anmälan, om uppgifterna varit korrekta.
Om en ersättande anmälan ges senare än 45 dagar efter den utsatta tiden, påförs en förseningsavgift på en procent av det belopp som anmälts för sent eller av det arbetsförvärvsbelopp som ligger till grund för pensionen och överstiger detta belopp.

En förseningsavgift påförs, om uppgifterna om prestationer som betalats ut under kalendermånaden anmäls senare än de senast ska anmälas i fråga om transaktionerna den sista dagen i den aktuella månaden.
Till exempel för en försenad anmälan av löneuppgifter påförs en förseningsavgift, om uppgifter om de löner som betalats under kalendermånaden inte anmäls senast på den åttonde dagen i följande kalendermånad.

En inkomsttagare ändras retroaktivt från en begränsat skattskyldig till en allmänt skattskyldig. Ska de anmälningar som getts till inkomstregistret rättas?

Ja. Med de ersättande anmälningarna anmäls den debiterade källskatten som förskottsinnehållning. Beloppet anmäls med ersättande anmälningar enligt det belopp som de facto debiterats av inkomsttagaren.

I inkomstregistret används inte separata inkomstslag för återbäring av förskottsinnehållning eller källskatt. Om förskottsinnehållningen på den prestation som betalas senare sänks, anmäls beloppet på den lägre förskottsinnehållningen som verkställts hos inkomsttagaren. Om prestationer inte längre betalas till inkomsttagaren och förskottsinnehållning returneras till honom eller henne, är det möjligt att anmäla det returnerade beloppet som en negativ siffra till inkomstregistret. I exempelfallet handlar det om återbäring av förskottsinnehållning.

Betalningsdagen i kundföretagets material är fel. Ska detta korrigeras med materialets anmälningsreferens? 

Korrigering kräver alltid anmälningsreferens. Betalaren kan radera hela det inlämnade materialet eller en enskild felaktig anmälan. Varje material får en egen materialreferens. Dessutom har varje anmälan i materialet en egen, individuell anmälningsreferens.

Korrigering av betalningsdagen förutsätter makulering av uppgifterna. Betalaren kan makulera hela materialet med antingen inkomstregistrets eller betalarens materialreferens. När man makulerar hela materialet via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten används kodvärdet 109.

En prestation har betalats och felaktigt angetts som vinstarvode i stället för semesterersättning. Hur ska uppgifterna och arbetstagaravgifterna korrigeras?

Den ursprungliga anmälan korrigeras med ersättande anmälan, i vilken inkomstslaget korrigerats. Uppgifterna om socialförsäkringsavgifter uppdateras samtidigt enligt styrreglerna för det korrekta inkomstslaget. Om inga arbetstagaravgifter debiterades av inkomsttagaren i den ursprungliga betalningen kan de inte anmälas med ersättande anmälan. Betalaren anmäler den av inkomsttagaren debiterade summan till inkomstregistret med den anmälan om löneuppgifter med vilken de saknade socialförsäkringsavgifterna har debiterats.

I vissa situationer begränsar lagen arbetsgivarens rätt att indriva avgifter av arbetstagaren som debiterats till ett för lågt belopp i samband med senare löneutbetalningar. Till exempel om en arbetstagares arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringsavgift på grund av ett uppenbart fel inte innehållits i samband med löneutbetalningen kan arbetstagaren indriva avgiften i samband med de två följande löneutbetalningarna men inte längre därefter.