Tekniskt gränssnitt: vanliga frågor

Hur lämnar man in ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet?

Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet kan lämnas in i inkomstregistrets e-tjänst. I samband med ansökan beställs certifikat.

Kan samma uppgiftslämnare använda olika kanaler för anmälan, såsom det tekniska gränssnittet och e-tjänsten?

Ja. Vid användning av det tekniska gränssnittet behöver uppgiftslämnaren inte separat logga in i tjänsten eller personligen identifiera sig. Ett certifikat krävs för att kunna använda det tekniska gränssnittet. Det certifikat som skapats i inkomstregistrets certifikattjänst ges antingen till företaget eller den redovisningsbyrå som sköter företagets ärenden eller någon annan av löneadministrationens partner.

I e-tjänsten kan uppgifter sändas till inkomstregistret på två sätt: genom att ladda upp filer eller mata in uppgifterna från en enskild anmälan med en webblankett. Suomi.fi-identifieringen används för att logga in i e-tjänsten.

Anknyter det tekniska gränssnittet och certifikatet till Suomi.fi-tjänsten? Förutsätter certifikatet nya fullmakter?

Ett certifikat behövs då uppgifter anmäls via ett tekniskt gränssnitt (SFTP- eller Web Service-gränssnittet). Företaget får det första certifikatet då det gör en ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst. Användning av det tekniska gränssnittet förutsätter inte någon fullmakt eller Suomi.fi-identifiering.

Om uppgifterna anmäls via laddningstjänsten eller med webblanketten i e-tjänsten, ska uppgiftslämnaren ha en fullmakt för att uträtta ärenden i inkomstregistret. Fullmakten ges i Suomi.fi-fullmakter. Identifieringen till e-tjänsten sker med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort i Suomi.fi-tjänsten.  

Hur fungerar SFTP-gränssnittet och hurdana situationer är det avsett för?

SFTP motsvarar det asynkroniska Web Service-gränssnittet och lämpar sig för stora datavolymer. 

Hur skaffar jag ett certifikat?

Ansök om ett certifikat på webbplatsen inkomstregistret.fi, och du får en hämtningskod till din e-post. 

Vad är skillnaden mellan Web Service-kanalen i realtid och en asynkronisk Web Service-kanal och hurdana situationer är de avsedda för?

Realtidsgränssnittet Web Service är lämpligt för små datavolymer, medan det asynkroniska Web Service-gränssnittet ska användas med stora datavolymer.

Om man lämnar uppgifter från flera olika system till inkomstregistret (t.ex. löneräknings- och reseräkningsprogram), behöver man två separata certifikat eller räcker det med ett?

Ett certifikat räcker, men i motiverade fall är det möjligt att hämta flera certifikat. Informationsproducenter och informationsanvändare ska skapa separata certifikat för båda ändamålen.

Vem i företaget är berättigad att lämna in en ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet och hur lämnar man in denna ansökan?

Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet kan lämnas in i inkomstregistrets e-tjänst. Ansökan lämnas in av firmatecknaren. I samband med ansökan beställs certifikat.

Om en redovisningsbyrå sköter anmälningarna till inkomstregistret för företaget, är det redovisningsbyrån som hämtar certifikatet?

Ja, och företaget ska befullmäktiga redovisningsbyrån för detta.

Vad är en överföringskod?

En kod som begärts för kunden för begäran om ett certifikat.

När en bokföringsbyrå ansöker om ett certifikat till inkomstregistret, behöver bokföringsbyrån en fullmakt för detta av sitt kundföretag, för vars räkning bokföringsbyrån anmäler uppgifter till inkomstregistret? Eller är förvalet att andra fullmakter inte längre behövs för att använda det tekniska gränssnittet, då en bokföringsbyrå fått Katso-fullmakter av sin kund.

Om en bokföringsbyrå gör en ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet för sitt kundföretags räkning och ansöker om ett certifikat, ska det ha ett gällande uppdragsavtal tillsammans med kundföretaget.

Behöver användaren av tjänsten Palkka.fi ansöka om certifikat för anmälandet till inkomstregistret?

Användarna av tjänsten Palkka.fi behöver inte ansöka om ett eget certifikat. Anmälandet till inkomstregistret sker med Skatteförvaltningens certifikat genom det tekniska gränssnittet direkt från Palkka.fi.

Kan en sekundär huvudanvändare av Katso-tjänsten ansöka om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet?

En sekundär huvudanvändare av Katso-tjänsten kan inte ansöka om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet. Ansökan kan göras av en Katso-huvudanvändare.

Om det finns ett logiskt fel i en anmälan som sänds via ett gränssnitt, stoppas hela filen? 

Betalaren väljer själv hur felaktiga anmälningar ska behandlas; avvisas bara den felaktiga anmälan eller hela materialet. 

Ett certifikat kan ansökas av en kund, en bokföringsbyrå eller en partner till löneadministrationen. Vem är en partner till löneadministrationen? 

En partner till löneadministrationen är ett företag eller en annan aktör som erbjuder utlokalisering av löneadministrationen, såsom Palkka.fi. 

Kan samma certifikat användas för att anmäla löner eller ersättning för resekostnader, om lönerna och ersättningarna för resekostnader betalas från olika system? 

Du kan använda samma certifikat eller vid behov beställa ett annat certifikat för att använda ett annat system. 

Behövs ett befullmäktigande för inkomstregistrets certifikat, eller kan fullmakterna överföras från Suomi.fi-fullmakterna?

Ett certifikat är företagsspecifikt. Användning av certifikatet förutsätter inte befullmäktigande. Om till exempel en bokföringsbyrå anmäler uppgifter i gränssnittet för ett kundföretags räkning, ska det ha ett gällande uppdragsavtal med kundföretaget. Suomi.fi-fullmakter behövs för att använda e-tjänsten och fullmakter ges till en enskild person.

Är det möjligt att till exempel med ett moderbolags certifikat ge anmälningar för dotterbolag? 

Certifikatet är kopplat till FO-numret, det vill säga att moderbolaget och dotterbolaget behöver egna certifikat, om de har olika FO-nummer. 

Vad avses med åtkomstprofil?

Uppgift om vilka enskilda uppgifter som delas med informationsanvändaren och till vilket ändamål. Rätten till uppgifter grundar sig på lagen.

Varifrån hämtas certifikatet? 

En person med firmateckningsrätt från företaget gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet och beställer på samma gång certifikatet. Närmare uppgifter ges på inkomstregistret.fi-sidan.