Internationella situationer: vanliga frågor

I vilka situationer ska uppgiften Nyckelperson anmälas?

Uppgiften ska anmälas då den utbetalda inkomsten är inkomst som avses i nyckelpersonslagen (1551/1995). Med samma inkomstslag kan även lön som betalas enligt lag om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken (NIB) (562/1976) anmälas.

En nyckelperson är en utländsk specialsakkunnig som erhåller källskattepliktig lön för nyckelpersoner. Lön som betalats till en nyckelperson kan anmälas med vilken som helst av de inkomstslag som används för löner i inkomstregistret. Inkomsttagaren ska markeras som en nyckelperson.

I vilka situationer ska uppgiften Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet anmälas? 

Uppgiften används då en utländsk arbetsgivare betalar lön till en arbetstagare som är allmänt skattskyldig i Finland och som vistats i Finland högst 183 dagar under den tidsperiod som avses i skatteavtalet. Uppgiften anmäls endast då den utländska arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland. I samband med uppgiften ska landskoden för den stat som har rätt att beskatta inkomsten anges.

I vilka situationer ska uppgiften Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön) anmälas?

Uppgiften ska anges då en utländsk arbetsgivare betalar lön till inkomsttagaren enligt avtal om nettolön. Avtal om nettolön är ett avtal enligt vilket arbetsgivaren lovar betala skatter och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter från lönen för arbetstagarens räkning. Inkomsten anmäls med denna uppgift endast då den utländska arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland. Uppgiften kan endast lämnas av en utländsk arbetsgivare.

I vilka situationer ska uppgiften Hyrd arbetstagare som bor utomlands anmälas?

Uppgiften anmäls då en utländsk arbetsgivare betalar prestationen till en hyrd arbetstagare som bor utomlands. Uppgiften Hyrd arbetstagare som bor utomlands ska anmälas som tilläggsuppgift för inkomsttagaren oberoende av arbetets längd eller om arbetstagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland.

Anmälan lämnas av arbetsgivare som saknar fast driftställe i Finland. Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, anmäls inkomsten som normal löneinkomst, och uppgiften Hyrd arbetstagare som bor utomlands ska inte lämnas.  Uppgiften ska endast lämnas för hyrda arbetstagare från följande länder eller regioner: Island, Norge, Sverige, Danmark, Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Moldavien, Vitryssland, Isle of Man, Polen, Turkiet, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Cypern, Tadzjikistan, Tyskland och Turkmenistan.

I vilka situationer ska uppgiften Person som arbetar utomlands anmälas?

Uppgiften anmäls då inkomsttagaren arbetar utomlands. Uppgiften ska anmälas då en i Finland försäkrad arbetstagare arbetar utomlands utskickad av en finländsk arbetsgivare. Uppgiften används inte t.ex. då en inkomsttagare gör en kortvarig arbetsresa till utlandet. 

På motsvarande sätt ska uppgiften anmälas då ett utländskt koncernbolag betalar arbetstagarens lön och det utsändande finländska företaget ansvarar för betalningen av socialförsäkringsavgifterna. Ett finländskt företag ska i dessa fall lämna in en anmälan om lönen och betala socialförsäkringsavgifterna, om arbetstagaren är försäkrad i Finland som en finländsk arbetsgivares utsända arbetstagare. Ett finländskt företag är anmälningsskyldigt så länge som arbetstagaren är försäkrad i Finland.

I vilka situationer ska uppgiften Utländskt koncernbolag anmälas?

Uppgiften ska anges, om prestationsbetalaren är ett utländskt koncernbolag. Ett utländskt koncernbolag är ett bolag som hör till en koncern och som har grundats någon annan stans än i Finland. Uppgiften ska lämnas då ett utländskt koncernbolag betalar lön till en arbetstagare som arbetar utomlands.

Ett finländskt företag ska anmäla lönen, om arbetstagaren är försäkrad i Finland och anställd av ett utländskt koncernbolag i utlandet. I dessa fall ska det utsändande finländska företaget använda uppgiften ”Prestation från ett utländskt koncernbolag” och som uppgiften Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren ”Person som arbetar utomlands”.

I vilka situationer ska uppgiften Utländsk arbetsgivare anmälas?

Ett företag betraktas som en utländsk arbetsgivare om det inte har grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemort är någon annanstans än i Finland, eller om det är en person som är verksam som arbetsgivare och inte är bosatt i Finland. 

Om en utländsk arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland anges uppgiften inte. Även om uppgiftslämnaren registrerats som arbetsgivare som betalar lön regelbundet i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, ska uppgiften Utländsk arbetsgivare anmälas, om ett fast driftställe saknas.

I vilka situationer ska uppgiften Begränsat skattskyldig anmälas?

Uppgiften ska anmälas om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig. En person anses vara begränsat skattskyldig om han eller hon har sin bostad och sitt hem i utlandet och inte vistas över sex månader i Finland utan avbrott. Ett samfund anses vara begränsat skattskyldigt om det inte har grundats enligt finsk lag eller om dess registrerade hemvist inte är Finland.

Betalda prestationer till begränsat skattskyldiga personer ska anmälas oberoende av om betalningen omfattas av källskatt eller förskottsinnehållning eller om de är försäkrade i Finland. Anmälan ska också lämnas om ersättning som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts i utlandet. Betalningar till ett begränsat skattskyldigt företag anmäls endast om källskatt debiterats.

Vidare ska landskoden för den stat där inkomsttagaren anses bo eller där företaget har sin hemvist anges för begränsat skattskyldiga.  En begränsat skattskyldigs hemviststat kan inte vara Finland.

I vilka situationer ska uppgiften Förskottsinnehållningspliktig inkomst anmälas?

En begränsat skattskyldig har kunnat yrka på progressiv beskattning av sina förvärvsinkomster i stället för källbeskattning. I detta fall beskattas en begränsat skattskyldig på samma sätt som stadigvarande bosatta i Finland. För progressiv beskattning ska en begränsat skattskyldig ha skattekort för begränsat skattskyldiga, enligt vilket betalaren verkställer förskottsinnehållning.

Om förskottsinnehållning har verkställts för en betalning till en begränsat skattskyldig i stället för källskatt ska man ange uppgiften Förskottsinnehållningspliktig inkomst. Uppgiften Förskottsinnehållningspliktig inkomst ska anges, om inkomsttagaren har ett skattekort för begränsat skattskyldiga i stället för ett källskattekort.

I vilka situationer ska man lämna en NT1-anmälan?

En NT1-anmälan ska lämnas då en i Finland bosatt inkomsttagare arbetar i ett annat nordiskt land. Förskottsskatt på inkomst behöver inte betalas till arbetsstaten, om det påvisas för skattemyndigheten i arbetsstaten att förskottsinnehållning verkställs i Finland. Förutsättningen är att arbetstagaren inte får arbeta över 183 dagar under 12 månader, att lönen betalas av en finländsk arbetsgivare, att lönen inte belastar det fasta driftsställets resultat i arbetsstaten och att det inte handlar om hyrd arbetskraft. Om villkoren uppfylls och betalaren lämnar in de uppgifter som Skatteförvaltningen behöver skickar Skatteförvaltningen ett intyg över att förskottsinnehållningen verkställs i Finland till den adress som betalaren angett och skickar uppgifterna i anmälan till skattemyndigheten i arbetsstaten. Uppgifterna ska inlämnas senast på den femte kalenderdagen efter betalningsdagen för den första lönen för utlandsarbete, när arbetstagaren har börjat arbeta i ett annat nordiskt land.

I vilka situationer ska man lämna en NT2-anmälan?

En NT2-anmälan ska lämnas då arbetsgivaren meddelar att hen tillämpar skattefrihet enligt sexmånadersregeln på den lön som betalas till arbetstagaren, med andra ord då förskottsinnehållningen inte verkställs. Med förskottsinnehållning avses inte eventuell miniinnehållning för arbetstagarens sjukförsäkringsavgift. Uppgifterna ska också inlämnas i nordiska sammanhang på vilka sexmånadersregeln inte är tillämplig, men då undantagandemetoden tillämpas för att undanröja dubbel beskattning. En arbetsgivare som överväger att inte verkställa förskottsinnehållning ska se till att förutsättningarna för tillämpningen av regeln uppfylls. Om arbetsgivaren låter bli att verkställa förskottsinnehållning ska hen anmäla uppgifterna inom fem kalenderdagar från den första lönebetalningsdagen, då förskottsinnehållning för första gången inte verkställdes eller arbetet i ett nordiskt land började.  

I vilka situationer ska en etableringsanmälan för hyrd arbetstagare lämnas?

En utländsk arbetsgivare lämnar in en etableringsanmälan för hyrd arbetstagare om arbetstagare som hyrts utomlands som arbetar i Finland för en finländsk uppdragsgivare, när ett internationellt avtal inte förhindrar uppbörden av skatt på arbetstagarens lön. Anmälan görs för varje hyrd arbetstagare oberoende av hur länge arbetet pågår. Uppgifterna ska omfatta arbetets uppskattade längd, lönebelopp samt den finländska uppdragsgivarens och den utländska arbetsgivarens representanter. Dessutom ska den uppskattade lönen för arbetstiden anges. Anmälan ska inlämnas för varje arbetstagare senast på den femte kalenderdagen efter betalningsdagen för den första lönen till en hyrd arbetstagare, när arbetstagaren börjar arbeta i Finland.

I vilka situationer ska arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland lämnas?

Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland (tidigare s.k. kontrollanmälan) ska lämnas då inkomsttagaren arbetar utomlands och förskottsinnehållningen inte verkställts med stöd av sexmånadersregeln. Med hjälp av uppgifterna övervakar Skatteförvaltningen att förutsättningarna för tillämpningen av sexmånadersregeln föreligger. Vistelseperioderna i Finland ska anges. Uppgifterna anges till de delar som uppgifterna i NT2-anmälan har ändrats, och dessutom anges alltid antalet realiserade vistelsedagar i Finland. Uppgifter om vistelsetiderna i Finland kan anmälas senast före slutet av januari i det år som följer efter betalningsåret. Uppgifterna kan dock lämnas in genast när utlandsarbetet upphört eller per löneutbetalningsperiod medan arbetet pågår. I den senast nämnda situationen gäller det dock att se till att uppgifterna omfattar hela skatteåret.

Om en utländsk arbetstagare arbetar i Finland så att hen är först begränsat skattskyldig, men blir senare under året allmänt skattskyldig, hur korrigerar man denna förändrade situation? Arbetstagaren innehar ett A1-intyg för hela året.

Om en inkomsttagare till en början avsett att vistas i Finland i högst sex månader, men vistelsen varar längre, blir inkomsttagaren allmänt skattskyldig i Finland från och med den tidpunkt då hen anlänt till Finland.

Om prestationsbetalaren anmält att inkomsttagaren är begränsat skattskyldig med de anmälningar om löneuppgifter som den lämnat in till inkomstregistret, ska uppgiften rättas i inkomstregistret genom att ge ersättande anmälningar för samma månader. Man ska radera från de ersättande anmälningarna den tidigare inlämnade uppgiften "Begränsat skattskyldig: Ja”. Om källskatt har tagits ut på löneinkomsten, ska den korrigeras till förskottsinnehållning.

Fortsätter skyldigheten för utländska arbetsgivare att lämna in en årsanmälan?

I internationella arbetssituationer ska inkomstuppgifter alltid anmälas till inkomstregistret, om betalaren har en skyldighet att lämna information till någon av informationsanvändarna i inkomstregistret. Uppgifter lämnas inte längre med årsanmälan från och med år 2019.

En utländsk arbetsgivare som i inkomstbeskattningen inte har något fast driftställe i Finland ska anmäla löneuppgifter till inkomstregistret i nedan nämnda situationer. Uppgifterna ska lämnas oberoende av om företaget är antecknat i arbetsgivarregistret eller inte.

Uppgifter om inkomst som betalats till en inkomsttagare som arbetar i Finland ska lämnas om

 • inkomsttagaren är försäkrad i Finland
 • inkomsttagaren vistas i Finland i över sex månader, trots att han eller hon inte är försäkrad i Finland
 • arbetstagaren är en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare och Finland har rätt att beskatta lönen utifrån skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland.

Ska de arbetsdagar som en utländsk arbetstagare utfört i Finland anmälas till inkomstregistret enligt månad (om lönen betalas en gång per månad)? Det vill säga att anmäls uppgifter om det antal arbetsdagar i Finland vilket legat till grund för kumuleringen av det löneinkomstbelopp som ska anmälas?

Vad gäller lön som en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare fått ska arbetsdagarna i Finland anmälas. Vad gäller andra arbetstagare kan arbetsperioder anmälas som kompletterande uppgifter.

Ska uppgifter om en utländsk medborgare (som saknar finländsk personbeteckning) anmälas till inkomstregistret, om enbart skattefria kilometerersättningar och dagtraktamenten betalas till honom eller henne? Om ja, vad anges som identifieringsuppgift?

Enligt lagen om inkomstdatasystemet ska uppgifterna lämnas in.

Till inkomsttagaren ska man med en anmälan om löneuppgifter anmäla alla de uppgifter som också för tillfället ska anmälas till en informationsanvändare i inkomstregistret, till exempel med en årsanmälan. För närvarande anmäls dessa uppgifter till Skatteförvaltningen med skattedeklarationen för begränsat skattskyldiga, varför uppgifterna i fortsättningen anmäls till inkomstregistret.

Inkomsttagarens uppgifter ska anmälas till inkomstregistret i första hand med en finländsk personbeteckning. Vad gäller en person med hemvist utomlands ska man därtill ge information om den utländska skatte- eller personbeteckningen. Om inkomsttagaren har både en finländsk och utländsk identifierare, anmäls bägge identifierare.

Om inkomsttagaren saknar finländsk personbeteckning, ska dessutom namn, födelsetid, kön och adress anges. Vad gäller begränsat skattskyldiga inkomsttagare ska man alltid också anmäla hemviststaten, hemviststatens skattenummer (TIN), om identifieraren används i hemviststaten, samt kontaktuppgifterna i hemviststaten.

Hur ska man förfara om en utländsk person får en finländsk identifierare? Ska en anmälan som getts tidigare rättas och från och med när används det nya finländska kundnumret?

Om en utländsk person senare får en finländsk personbeteckning, anmäls personbeteckningen med följande anmälan som ska lämnas in. Också det utländska kundnumret ska fortfarande anmälas.

Prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig. Vilka av nuvarande prestationsslag anmäls år 2019 och vilka år 2021?

Löner som betalats till begränsat skattskyldiga (prestationsslag som börjar på A) och löner som är underställda förskottsinnehållning (prestationsslag som börjar på R) anmäls till inkomstregistret från och med år 2019.

I uppgifterna anmäls det att inkomsttagaren är begränsat skattskyldig och att det handlar om inkomst som är underkastad förskottsinnehållning.

Arbetsersättningar till ett begränsat skattskyldigt företag ska anmälas, om betalaren tagit ut källskatt på prestationen. Arbetsersättning till en begränsat skattskyldig fysisk person ska alltid anmälas oberoende av om källskatt debiterats.

I enlighet med datainnehållet för förmåner anmäls prestationsslag som börjar på B till inkomstregistret från och med början av år 2021. 

Hur anmäls sexmånadersregeln?

Informationen är kopplad till inkomstslaget, så att det med samma anmälan är möjligt att anmäla inkomst på vilken sexmånadersregeln tillämpas och inkomst på vilken regeln inte tillämpas. 

I vilken situation ska en finländsk arbetsgivare anmäla uppgifter om betalda löner och andra inkomster i internationella sammanhang?

En finländsk arbetsgivare ska anmäla uppgifter med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret i följande internationella situationer:

 •  lön för arbete i utlandet (till en person som är bosatt i utlandet och Finland)
 • inkomst som betalas till en inkomsttagare som kommer till Finland för att arbeta
 • lön som ett utländskt koncernbolag betalat till en arbetstagare för arbete utomlands, då den finländska arbetsgivaren har skickat arbetstagaren till utlandet och arbetstagaren är försäkrad i Finland
 • avtalad försäkringslön för utlandsarbete
 • ytterligare information om utlandsarbete till Skatteförvaltningen (s.k. sexmånadersregeln)
 • ytterligare information om arbete i ett annat nordiskt land till Skatteförvaltningen.

I vilken situation ska en utländsk arbetsgivare anmäla uppgifter om betalda löner och andra inkomster i internationella sammanhang?

En utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Finland i inkomstbeskattningen, ska lämna in en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret i följande situationer:

Inkomst betalas till en inkomsttagare som arbetar i Finland, och 

 • inkomsttagaren är försäkrad i Finland
 • inkomsttagaren vistas i Finland i över sex månader, även om han eller hon inte är försäkrad i Finland
 • inkomsttagaren är begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare och Finland har rätt att beskatta lönen utifrån ett skatteavtal mellan arbetstagarens hemviststat och Finland.
 • Inkomst betalas till en inkomsttagare som arbetar utomlands och inkomsttagaren är försäkrad i Finland.

I dessa situationer ska uppgifter alltid lämnas, oberoende av om företaget finns i arbetsgivarregistret eller inte. Därtill ska en utländsk arbetsgivare, som hyr ut en arbetstagare som kommer från utlandet till en uppdragsgivare i Finland, lämna in en etableringsanmälan för hyrd arbetstagare.

I vilken situation ska en utländsk arbetsgivares företrädare anmäla uppgifter till inkomstregistret?

Företrädaren är skyldig att för arbetsgivarens räkning anmäla följande uppgifter till inkomstregistret:

 • Lön som utbetalas av den utländska arbetsgivaren för arbete som utförts i Finland då en utländsk uthyrare har hyrt en arbetstagare till en uppdragsgivare som finns i Finland och då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar att Finland beskattar lönen
 • Lön som betalats ut av en utländsk arbetsgivare för arbete som utförts i Finland, då inkomsttagaren vistas över sex månader i Finland.

Därtill ska företrädaren lämna in en etableringsanmälan för hyrd arbetstagare, då arbetstagaren börjar jobba i Finland. Med etableringsanmälan ska man anmäla uppgifter om den uppskattade längden på den hyrda arbetstagarens arbete, lönebeloppet och uppdragsgivaren, då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta arbetstagarens lön.

Kan en betald prestation anges i utländsk valuta, om lönen har betalats i till exempel kronor eller rubel?

Nej. Uppgifter ska anmälas till inkomstregistret i euro. Om en prestation gjorts i en annan valuta, ska den konverteras till euro med hjälp av ECB:s gällande referenskurs på betalningsdagen (Finlands bank > Valutakurs). Det inkomstbelopp som konverterats enligt referenskursen den dag då prestationen anmäls till inkomstregistret ska användas, om prestationen görs före förfallodagen i samband med till exempel en lönekörning.

I vilken situation ska betalaren ange uppgiften "Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja”

Det är möjligt att sexmånadersregeln enligt inkomstskattelagen kan bli tillämplig på lön för en arbetstagare som arbetar utomlands. Då är den betalda lönen skattefri i Finland och endast socialförsäkringsavgifter betalas, om inkomsttagaren omfattas av socialskyddet i Finland.

Lön för arbete som utförts utomlands är skattefri inkomst i Finland, om alla följande förutsättningar är uppfyllda:

 • personen vistas utomlands på grund av detta arbete
 • vistelsen varar oavbrutet i minst sex månader
 • arbetstagaren vistas inte i Finland mer än i snitt sex dagar per arbetsmånad
 • arbetsstaten enligt skatteavtalet har rätt att beskatta den aktuella inkomsten, om Finland och arbetsstaten ingått ett avtal om inkomstbeskattningen.

När arbetsgivaren tillämpar inkomstskattelagens sexmånadersregel på löneinkomsten, ska utöver inkomstslaget även uppgiften ”Sexmånadersregeln är tillämplig: Ja” och arbetsstatens landskod.

I vilka situationer ska betalaren ange uppgiften "Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej”?

Då försäkringslön fastställts för arbetstagaren, men sexmånadersregeln inte är tillämplig på inkomsten, ska betalaren förutom inkomstslaget anmäla uppgiften ”Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej”.
Om försäkringslön inte fastställts för tiden för utlandsarbete och sexmånadersregeln inte är tillämplig på löneinkomsten, är det inte nödvändigt att lämna uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig.

Hur anmäls uppgifterna till inkomstregistret om beskattningen av en person som tidigare omfattats av källskatt blir progressiv?

Om källskatt först tagits ut utifrån löneinkomsten och en anmälan om löneuppgifter lämnats in om detta till inkomstregistret och inkomsttagaren därefter uppvisar ett skattekort för begränsat skattskyldiga, ska prestationsbetalaren rätta sina anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret.

Den debiterade källskatten ska ändras till förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen anmäls till samma belopp som den källskatt som tagits ut av arbetstagaren och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift totalt. Med den ersättande anmälan anmäls inte källskatteavdraget, eftersom arbetstagaren inte är berättigad till ett sådant då inkomsten beskattas progressivt.

Ska även inkomster från utlandet anmälas till inkomstregistret?

Uppgifter om inkomster som betalats ut till en inkomsttagare för arbete utomlands och andra uppgifter anmäls till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter då uppgifterna behövs för beskattningen eller då inkomsttagaren är försäkrad i Finland. På motsvarande sätt anmäls inkomster av arbete i Finland för en arbetstagare som kommit från utlandet till Finland med en anmälan om löneuppgifter.

Hur ska man gå till väga med begränsat skattskyldigas prestationsslag 2019?
A - ska det anmälas till inkomstregistret?
R - ska det anmälas till inkomstregistret?
P - ska det anmälas till inkomstregistret från och med 2021?
B - ska det anmälas till inkomstregistret från och med 2021?
C? D? E?

Från och med början av 2019 anmäls de nuvarande prestationsslagen på blankett 7809 till inkomstregistret:

 • källskattepliktiga prestationsslag som börjar med A (utom AE)
 • förskottsinnehållningspliktiga prestationsslag som börjar med R (utom RE
 • löneskyddsprestationer som i dag anmäls med prestationsslag D1.

Från och med början av 2021 anmäls följande prestationsslag på den nuvarande blanketten 7809 med anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret:

 • prestationsslag för pensioner som börjar med B
 • prestationsslag AE och RE
 • livförsäkringsersättning som i dag anmäls med prestationsslag D1.

Följande prestationsslag faller utanför anmälan till inkomstregistret:

 • prestationsslag för räntor som börjar med C
 • stipendier och återbetalning av försäkringsavgifter som anmäls med prestationsslag D1
 • inkomster som anmäls med prestationsslag D2
 • Prestationsslag som börjar med P och som baserar sig på avtal om långsiktigt sparande
 • Prestationsslag som börjar med E och som är avsedda för anmälan om dividender och överskott från andelslag.

Ovan nämnda prestationer anmäls även framöver separat till Skatteförvaltningen enligt de gällande anvisningarna.

I den anmälan med vilken försäkringslön anmäls ska man ange uppgifterna om utlandsarbete och socialförsäkringsintyget. Kan dessa uppgifter också anmälas med den anmälan om löneuppgifter med vilket den faktiska utbetalda lönen anmäls?

Det rekommenderas att uppgiften inte anmäls, eftersom uppgiften A1-intyg eller avtal från Finland kan leda till tilläggsfrågor om den anmälan i vilken lönen anges, eftersom avsikten inte är att betala försäkringsavgifter från lönen (utan de betalas från försäkringslönen). Det rekommenderas att man när det gäller lönen endast anger uppgiften "Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet”. Motstridigheten kan leda till onödiga förfrågningar av informationsanvändarna till betalaren. 

Ska arbetsperioder i Finland anmälas om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig eller om förskottsinnehållningspliktig inkomst inte betalas till inkomsttagaren?

Arbetstiderna i Finland är en obligatorisk uppgift om man gör etableringsanmälan för hyrd arbetstagare till inkomstregistret. När man gör etableringsanmälan ska man åtminstone ange en arbetstid i Finland. Om inkomsttagaren dock är en utländsk hyrd arbetstagare som är begränsat skattskyldig och som inte får förskottsinnehållningspliktig inkomst ska man också ange antalet arbetsdagar.
Arbetstiderna i Finland är inte obligatoriska om det är fråga om en så kallad vanlig begränsat skattskyldig inkomsttagare som omfattas av källbeskattning. Denna uppgift kan dock anmälas som kompletterande uppgift.