Inkomstslag: vanliga frågor

Betyder lön och förvärvsinkomst samma sak?

I alla sammanhang är dessa inte synonymer till varandra. Ur skattelagstiftningens synvinkel är lön ett bredare begrepp än till exempel arbetsinkomst om utgör grunden för arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringen.

Ska en bruksersättning som betalats till företag framöver anmälas senast på den femte dagen efter betalningen eller behöver den inte anmälas alls?

Betalaren ska anmäla alla bruksersättningar på vilka förskottsinnehållning verkställts. Bruksersättningar som betalats till ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag och en samfälld förmån ska anmälas till inkomstregistret, om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Anmälan lämnas med inkomstslaget Bruksersättning som förvärvsinkomst (kodvärde 313). Därtill ska man anmäla typ av Tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Samfund. Bruksersättningsbeloppet anmäls utan att dra av andelen av eventuell mervärdesskatt och kostnadsersättningar.

Bruksersättningar till fysiska personer ska anmälas även om förskottsinnehållning inte verkställts. Även bruksersättningar till fysiska personer som införts i förskottsuppbördsregistret ska anmälas.

Hur anmäler man månadslön?

Uppgifter om arbetstagare med både timlön och månadslön kan anmälas med inkomstslagen enligt anmälningssätt 2. Inkomstslaget Tidlön (kodvärde 201) enligt anmälningssätt 2 kan användas även om arbetstagare med månadslön. Detsamma gäller även övriga inkomstslag enligt anmälningssätt 2, såsom Semesterpenning (kodvärde 213). Alternativt kan betalaren anmäla månadslönen som ett totalbelopp enligt anmälningssätt 1 (inkomstslagets kodvärde 101).

Hur anmäler man utbetalda dividender på vilka förskottsinnehållningen eller källskatten har verkställts?

Inkomstregistret ersätter inte årsanmälan av dividender. Således blir dividenderna utanför inkomstregistret. Dividender anmäls som tidigare t.ex. direkt till Skatteförvaltningen med en årsanmälan.

Däremot anmäls dividend eller överskott (lön) som baserar sig på arbetsinsats till inkomstregistret med kodvärdet 339 och dividend eller överskott (arbetsersättning) som baserar sig på arbetsinsats med kodvärdet 340.

Ska personallån som beviljats arbetstagare anmälas till inkomstregistret?

Personallån som beviljats arbetstagare ska inte anmälas till inkomstregistret.

Ränteförmån för bostadslån anmäls till inkomstregistret med inkomstslaget 302 på samma sätt som den tidigare har anmälts t.ex. till Skatteförvaltningen med årsanmälan av löner. Inkomstslaget används då arbetsgivaren tar ut en årlig ränta på ett bostadslån som hen beviljat och räntan är lägre än den referensränta som allmänt används på marknaden.

En arbetstagare erhåller 1,03 euro/arbetsdag i ersättning för arbetsredskap för användning av egna arbetsredskap. Vilket inkomstslag ska användas vid anmälning av detta?

Skattepliktig ersättning för arbetsredskap på vilken förskottsinnehållning inte verkställts anmäls med inkomstslaget Skattepliktig kostnadsersättning (kodvärde 353).

Vilket inkomstslag ska användas vid anmälning av nattresepenning?

Skattefria nattresepenningar anmäls inte till inkomstregistret. Det är fråga om en logiersättning som inte anmäls till inkomstregistret.

Hur anmäls den dagliga reseersättningen i byggbranschen?

Uppgifterna anmäls med inkomstslaget Kilometerersättning (skattefri) (kodvärde 311).

Enligt byggbranschens kollektivavtal betalas ersättningar för resekostnader för dagliga resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället enligt en särskild tabell i branschens kollektivavtal och inte som sådan kilometerersättning som fastställs enligt Skatteförvaltningens beslut. En kollektivavtalsenlig ersättning är dock mindre än kilometerersättningarna enligt Skatteförvaltningens beslut, varför ersättningen är skattefri.

Antalet kilometer behöver inte uppges i samband med reseersättningen i byggbranschen.

Om medlemsavgifter till facket och arbetslöshetskassan tas ut av arbetstagaren, ska dessa anmälas till inkomstregistret som avdrag?

Till inkomstregistret anmäls inte medlemsavgifter som betalats till arbetsmarknadsorganisationer eller arbetslöshetskassor och som debiterats arbetstagaren, utan medlemsavgifterna anmäls också i fortsättningen med en separat fastställd årsanmälan till Skatteförvaltningen. Övriga poster som ska dras av från inkomstslaget Lön som ska betalas ut (kodvärde 406) kan emellertid inkludera fackavgifter, eller beloppet kan ha inkluderats i totalbeloppet av inkomstslaget Övriga poster som ska dras av från nettolönen (kodvärde 408).

Med vilket inkomstslag anmäls betalda löner till en person med månadslön för semestertid, olycksfallstid, faderskaps- eller moderskapsledighet eller sjuktid? Och med vilket inkomstslag anmäls avlönad beredskapsledighet?

Den utbetalda lönen anmäls exempelvis med inkomstslaget 201 (Tidlön) och med inkomstslaget 227 (Ackordslön), om avlöningen har grundat sig på en entreprenad. Även frivillig tilläggsinformation kan anmälas till inkomstregistret, till exempel information om frånvarons längd och orsak samt lön som betalats ut under frånvaron.

Med vilket inkomstslag anmäls tipsbelöning vidrekrytering, sign-on bonus,bilförmån som betalas i pengar,lunchersättning för semestermånad som betalas i pengar,penningstöd för boendekostnader som betalats till den anställda, tilläggsersättning som utbetalats på grund av självständighetsdag eller projektersättning för deltagandet i projektet som betalats utöver lönen?

Alla dessa prestationer kan anmälas med inkomstslaget 216 (Annat betalt tillägg.)

Hur anmäls prestationer som tagits ut av inkomsttagaren till inkomstregistret, såsom parkeringsavgifter och självriskandelen för en krockad bil?

Det finns ett eget inkomstslag för poster som tagits ut från inkomsttagarens nettolön: Övriga poster som ska dras av från nettolönen (kodvärde 408). Med detta inkomstslag är det möjligt att anmäla poster som prestationsbetalaren drar av från nettolönen innan betalningen av prestationen till inkomsttagaren. Arbetsgivaren kan kvitta egna fordringar mot arbetstagarens lön. Från arbetstagarens nettolön kan avdras betalningar som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om. Poster som avdras från nettolönen är t.ex. medlemsavgifter till arbetslöshetskassa och fackförening samt parkeringshallsavgifter. Det finns inte något eget inkomstslag för dessa prestationer.

Hur anmäler jag löner som betalats till en barnvakt till inkomstregistret?

Också ett hushåll ska anmäla de löner som det betalat till inkomstregistret. Uppgifterna ska anmälas senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Det finns inte någon nedre gräns i euro för anmälning av uppgifter.

Du kan räkna lönen och anmäla uppgifter till inkomstregistret till exempel i den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi. Palkka.fi-tjänsten sänder anmälan till inkomstregistret för din räkning. Du kan anmäla uppgifterna också på webblanketten i inkomstregistrets e-tjänst eller på pappersblankett av särskilda orsaker.

I vilken situation anmäls avgifter för förtroendevalda till inkomstregistret?

Till inkomstregistret anmäls en avgift för förtroendevald, vilken en kommun eller samkommun tagit ut av ett arvode som betalts till en person som valts till ett kommunalt förtroendeuppdrag. Om en inkomsttagare som verkat som förtroendevald själv tagit ut och redovisat avgiften för förtroendevalda direkt till partiet, eller om någon annan gjort detta för hans eller hennes räkning, anmäls inte betalningen till inkomstregistret. Partiet anmäler avgiften till Skatteförvaltningen i årsanmälan.

Hur anmäls arbetsandelspenningar till inkomstregistret?

En person som deltar i arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning står inte i arbetsförhållande till den som ordnar verksamheten eller tjänsteproducenten. Arbetsandelspenning är inte en förvärvsinkomst som ligger till grund för pensionen.
Eftersom det inte handlar om arbete som utförts inom ramen för ett arbetsförhållande, är inte inkomsten heller underställd arbetslöshetsförsäkringspremier och sjukförsäkringsavgifter.
Arbetsandelspenning som betalas till deltagare i arbetsverksamhet är inte sådant vederlag som betalats för utfört arbete och ses som förvärvsinkomst i arbetsolycksfallsförsäkringen.
Personer som deltar i arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning ska utifrån socialvårdslagen försäkras med en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Det handlar dock inte om en obligatorisk försäkring, som arbetsgivaren är skyldig att teckna för sina arbetstagare.
Den skattefria andelen anmäls inte till inkomstregistret. I den utsträckning som inkomsten är skattepliktig, men inte underställd socialförsäkringsavgifter, kan uppgifterna anmälas med inkomstslaget Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster (kodvärde 316).

Bruksrättsersättningar ska anmälas till inkomstregistret. Ska också bruksrättsersättningar som betalats till fysiska personer anmälas till inkomstregistret, trots att förskottsinnehållning inte verkställts på dessa?

I inkomstregistret finns det två olika inkomstslag för att anmäla bruksersättningar: Bruksersättning som förvärvsinkomst (kodvärde 313) och Bruksersättning som kapitalinkomst (kodvärde 314). Med bägge inkomstslag ska alla bruksersättningar anmälas på vilka förskottsinnehållning verkställts. Bruksersättningar till fysiska personer ska anmälas även om förskottsinnehållning inte verkställts.

I vilka situationer används inkomstslaget Lön totalt (kodvärde 101)?

Med inkomstslaget anmäls totalbeloppet på den penninglön som betalats till inkomsttagaren. Det handlar om anmälning av miniminivån för anmälan om penninglön.

Förskottsinnehållning verkställs på den totala lönesumman och den är underställd socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter). 
Om en del av de inkomster som anmälts med inkomstslaget Lön totalt inte utgör grund för socialförsäkringsavgifter och inkomsten följaktligen inte ses som förvärvsinkomst, anmäler betalaren den andel av inkomsterna som är underställd olika avgifter med underinkomstslag relaterade till anmälningssätt 1, t.ex. inkomstslaget Lönesumma, som omfattas av socialförsäkringsavgifter.

Om prestationen eller den del av denna inte i någon utsträckning är underställd socialförsäkringsavgifter (eller någons socialförsäkringsavgift), ska prestationsbetalaren i undantagssituationer använda uppgifter i uppgiftsgruppen Typ av försäkringsuppgift, med vilka det förvalda alternativet raderas från den totala summan (huvudinkomstslaget).

I vilken situation används inkomstslaget Lönesumma som omfattas av arbetslöshetsförsäkringsavgiften (kodvärde 102)?

Med inkomstslaget anmäls inkomsttagarens totala arbetsinkomst som utgör grund för arbetspensionsförsäkringen.
Inkomstslaget används endast om den arbetsinkomst som är underställd pensionsförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt. 

I vilken situation används inkomstslaget Lönesumma som omfattas av socialförsäkringsavgifter (kodvärde 103)?

Med inkomstslaget rapporteras inkomsttagarens lön som är underställd socialförsäkringsavgifter totalt.

Inkomstslaget används endast om den lön som är underställd socialförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt.

I vilken situation används inkomstslaget Lönesumma som omfattas av sjukförsäkringsavgiften (kodvärde 104)?

Med inkomstslaget anmäls total lön som utgör grund för sjukförsäkringsavgiften och som betalats till inkomsttagaren.
Inkomstslaget används endast om den lön som är underställd sjukförsäkringsavgiften avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt.

I vilken situation används inkomstslaget Lönesumma som omfattas av arbetslöshetsförsäkringsavgiften (kodvärde 105)?

Med inkomstslaget anmäls inkomsttagarens totala arbetsinkomst som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgiften.
Inkomstslaget används endast om den arbetsinkomst som är underställd arbetslöshetsförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt.

I vilken situation används inkomstslaget Lönesumma som omfattas av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften (kodvärde 106)?

Med inkomstslaget anmäls inkomsttagarens totala arbetsinkomst som utgör grund för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften.
Inkomstslaget används endast om den arbetsinkomst som är underställd arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter avviker från inkomsten i inkomstslaget Lön totalt. 

I vilken situation används inkomstslaget Tidlön (kodvärde 201)?

Med inkomstslaget anmäls lön som betalas på basis av arbetstiden Tidlön kan fastställas t.ex. för en kalendermånad.
På tidlön verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetsgivares socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Initiativarvode (kodvärde 202)?

Med inkomstslaget anmäls engångsersättning som betalas till initiativtagare t.ex. i samband med utveckling av verksamheten eller produkter.

Om förslagsbelöningen anknyter till arbete som avtalats i arbetsavtalet, behandlas arvodet som lön, dvs. utöver att förskottsinnehållning verkställs, betalas även socialförsäkringsavgifter på arvodet.

Om mottagaren av förslagsbelöning inte står i anställningsförhållande till den som betalar belöningen eller förslaget inte anknyter till det arbete som avtalats i arbetstagarens arbetsavtal, betalas inga socialförsäkringsavgifter på belöningen. På förslagsbelöningen verkställs då förskottsinnehållning, om mottagaren av förslagsbelöningen inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

I vilken situation används inkomstslaget Bonuslön (kodvärde 203)?

Med inkomstslaget anmäls arvodeslön av engångsnatur, vars storlek bestäms utifrån hur väl det arbetsresultat som ställts upp som mål uppnås
Förskottsinnehållning verkställs på bonuslön och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Kompletteringslön för förmånstid (kodvärde 204)?

Med inkomstslaget anmäls lön som betalas till en arbetstagare som erhåller en förmån och som täcker differensen mellan den fulla lönen och den utbetalda förmånen.

Den betalda förmånen kan även vara sjukdagpenning som betalas av FPA. När arbetsgivaren betalar kompletteringslön för förmånstid, betalar FPA förmånen direkt till arbetstagaren, inte till arbetsgivaren.
På kompletteringslön för förmånstiden verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Ersättning för nödarbete (kodvärde 205)?

Med inkomstslaget anmäls arbetstidsersättning för nödarbete. Med nödarbete avses arbete som utförs i nödsituationer under tid som överskrider ordinarie arbetstid.
På nödarbete verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetsgivares socialförsäkringsavgift.

I vilken situation används inkomstslaget Kvällsersättning (kodvärde 206)?

Med inkomstslaget anmäls arbetstidsersättning för kvällsarbete. Kvällsersättning kan betalas för ordinarie arbetstid eller den tid som överskrider ordinarie arbetstid.På kvällsersättning verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetsgivares socialförsäkringsavgift.

I vilken situation används inkomstslaget Kvällsskiftstillägg (kodvärde 207)?

Med inkomstslaget anmäls ersättning för kvällsskift. På kvällsskiftstillägg verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetsgivares socialförsäkringsavgift.

I vilken situation används inkomstslaget Ersättning för uppsägningstid (kodvärde 208)?

Med inkomstslaget anmäls en ersättning som arbetsgivaren betalar till arbetstagaren när anställningsförhållandet avslutas utan uppsägningstid. Med inkomstslaget anmäls också ersättning som arbetsgivaren betalar när en arbetstagare säger upp sig efter permittering som pågått över 200 dagar eller när arbetsgivaren säger upp en permitterad arbetstagare.

Med inkomstslaget anmäls endast sådana poster som betalas när anställningsförhållandet upphör utan uppsägningstid. Lön för uppsägningstiden anmäls med andra löneinkomstslag, t.ex. Lön totalt eller Tidlön. På ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden verkställs förskottsinnehållning, men inga socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Kilometerersättning (skattepliktig) (kodvärde 209)?

Med inkomstslaget anmäls kilometerersättning som inte uppfyller kraven för skattefrihet

Skattepliktig kilometerersättning kan betalas till både personer i anställningsförhållande och andra personer. Det finns flera grunder för att kilometerersättningen är skattepliktig. Skatteförvaltningen har fastställt ett maximibelopp för de skattefria kilometerersättningar som arbetsgivaren betalar i ett anställningsförhållande. Kilometerersättningen som överskrider detta belopp utgör skattepliktig förvärvsinkomst. Kilometerersättning som betalas till en person i uppdragsförhållande är skattepliktig förvärvsinkomst i sin helhet. Med inkomstslaget anmäls endast skattepliktig kilometerersättning till personer i uppdragsförhållande. Om skattepliktig kilometerersättning betalas till en person eller ett samfund i uppdragsförhållande, anmäls ersättningen som arbetsersättning och kostnaden läggs till arbetsersättningen. Se förklaringen till inkomstslaget Arbetsersättning i anvisningen Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna.  Förskottsinnehållning verkställs på inkomsten och den är underställd socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Mötesarvode (kodvärde 210)?

Med inkomstslaget anmäls ett arvode som betalas för deltagande i möte
På mötesarvode verkställs förskottsinnehållning.
Om betalningen av mötesarvode baserar sig på arbete i anställningsförhållande, betalas socialförsäkringsavgifter för mötesarvodet. 
Om mottagaren av mötesarvodet inte är i anställningsförhållande, varierar skyldigheten att betala arbetspensionsavgift och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift samt dagpenningsavgift för arbetstagarens sjukförsäkring med den lag som tillämpas. Om mötesarvodet inte baserar sig på arbete i anställningsförhållande, kan arbetsgivaren teckna en frivillig pensionsförsäkring åt inkomsttagaren. Om mötesarvodet är underställt någon socialförsäkringsavgift, anmäler betalaren med hjälp av den separata uppgiften Typ av försäkringsuppgift att inkomsten är underställd den angivna försäkringsavgiften.
I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Ersättning för lördagsarbete (kodvärde 211)?

Med inkomstslaget anmäls arbetstidsersättning för lördagsarbete. Ersättning för lördagsarbete kan betalas för ordinarie arbetstid eller den tid som överskrider ordinarie arbetstid.
Förskottsinnehållning verkställs på ersättningen och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Ersättning för mertidsarbete (kodvärde 212)?

Med inkomstslaget anmäls arbetstidsersättning för mertidsarbete. Med mertidsarbete avses arbete som utförs på arbetsgivarens initiativ under tid som överskrider den avtalade arbetstiden, men som ännu inte utgör övertidsarbete Förskottsinnehållning verkställs på ersättningen och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Semesterpenning (kodvärde 213)?

Med inkomstslaget anmäls en prestation som betalas på basis av arbetskollektiv- eller tjänstekollektivavtalet utöver semesterlönen, vars storlek bestäms enligt det tillämpliga kollektivavtalet eller antalet intjänade semesterdagar under föregående kvalifikationsår
Förskottsinnehållning verkställs på semesterpenning och socialförsäkringsavgifter betalas.
Tillägg till semesterlön ska specificeras och anmälas, oavsett om benämningen semesterpenning används om denna post. En sådan specifikation behövs till exempel för FPA och arbetslöshetskassan samt handläggning av ersättning för arbetsolycka.

I vilken situation används inkomstslaget Föreläsningsarvode (kodvärde 214)?

Med inkomstslaget anmäls arvode som betalas för att hålla föreläsning
På föreläsningsarvode verkställs förskottsinnehållning.
Om betalningen av föreläsningsarvode baserar sig på arbete i anställningsförhållande, betalas socialförsäkringsavgifter för föreläsningsarvodet. 

Om mottagaren av föreläsningsarvodet inte är i anställningsförhållande, varierar skyldigheten att betala arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift samt arbetstagares sjukförsäkringsdagpenning efter vilken lag som tillämpas.

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter. Om föreläsningsarvodet är underställt någon socialförsäkringsavgift, anmäler betalaren med hjälp av den separata uppgiften Typ av försäkringsuppgift att inkomsten är underställd den angivna försäkringsavgiften.

I vilken situation används inkomstslaget Arvode för förtroendeuppdrag (kodvärde 215)?

Med inkomstslaget anmäls ett arvode som betalas för annan skötsel av förtroendeuppdrag än deltagande i möten
På arvode för förtroendeuppdrag verkställs förskottsinnehållning.

Vid betalning av arvode för förtroendeuppdrag står mottagaren av arvodet i allmänhet inte i anställningsförhållande till den som betalar arvodet, och inga socialförsäkringsavgifter behöver betalas på arvoden i dessa fall.
Inom den privata sektorn betalas dock sjukförsäkringsavgift för arvode för förtroendeuppdrag. Dessutom betalas pensionsförsäkringsavgift om betalaren har tecknat frivillig arbetspensionsförsäkring åt förtroendepersonen.
På vissa arvoden för förtroendeuppdrag inom den offentliga sektorn betalas arbetspensionsförsäkringsavgift.
Det förvalda alternativet i inkomstslaget är att den är underställd arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och dagpenningsavgiften för arbetstagarens sjukförsäkring. Däremot är det förvalt att inkomsten inte är underställd pensions-, arbetslöshets, arbetsolycksfalls- eller yrkesjukdomsförsäkringsavgifter.

Om arvodet för förtroendeuppdrag är t.ex. underställt pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift, anmäler betalaren försäkringsuppgiften separat när det gäller dessa avgifter. Likaså anmäler man med hjälp uppgiften om typ av försäkringsuppgift, om arvodet för förtroendeuppdraget undantagsvis inte är underställd sjukförsäkringsavgift.

I vilken situation används inkomstslaget Annat betalt tillägg (kodvärde 216)?

Med inkomstslaget anmäls total summa av övriga betalda arbetstids- och undantagssituationsersättningar. Hit hör bl.a. helgafton- och söckenhelgsersättningar samt övriga eventuella ersättningar och tillägg som betalas med stöd av kollektivavtal eller arbetsavtal.
Förskottsinnehållning verkställs på övriga betalda tillägg och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Lön för väntetid (kodvärde 217)?

Med inkomstslaget anmäls ersättning som arbetstagaren är berättigad till om löneutbetalningen fördröjs när anställningsförhållandet avslutats. Om inte annat avtalas, ska lönen betalas den sista dagen i löneutbetalningsperioden. Lön för väntetid kan betalas för högst sex dagar.
På lön för väntetid verkställs förskottsinnehållning, men inga socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Miljötillägg (kodvärde 218)?

Med inkomstslaget anmäls lönetillägg som betalas på grund av förhållandena på platsen för arbetets utförande Miljötillägg är till exempel kallområdestillägg och skärgårdstillägg.
Förskottsinnehållning verkställs på miljötillägg och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Dellön för sjuktiden (kodvärde 219)?

Med inkomstslaget anmäls enligt lagen eller kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal nedsatt lön för sjukdomstid Som dellön för sjuktiden anmäls den andel av inkomsterna som inkomsttagaren fått som sänkt lön under sjuktiden.
Förskottsinnehållning verkställs på dellön för sjuktiden och socialförsäkringsavgifter betalas. 
Om man som dellön betalar poster som inte är underställd socialförsäkringsavgifter (t.ex. skadestånd vid anställningsförhållandets upphörande), anmäler betalaren försäkringsuppgiften som separat uppgift med hjälp av den separata uppgiften Typ av försäkringsuppgift.

I vilken situation används inkomstslaget Provisionslön (kodvärde 220)?

Med inkomstslaget anmäls kontinuerlig arvodeslön som utgör en bestående del av lönen och vars belopp har avtalats i arbetsavtalet.
Förskottsinnehållning verkställs på provisionslön och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Ersättning för söndagsarbete (kodvärde 221)?

Med inkomstslaget anmäls arbetstidsersättning som betalas för söndagsarbete. Ersättning för söndagsarbete kan betalas för ordinarie arbetstid eller den tid som överskrider ordinarie arbetstid.
Förskottsinnehållning verkställs på ersättningen och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Syntetisk option (kodvärde 222)?

Med inkomstslaget anmäls optionsrätt utifrån vilken inkomsttagaren inte är berättigad att teckna de aktier som utgör den underliggande tillgången till inlösningspriset, utan får skillnaden mellan inlösningspriset och värdet på aktien vid inlösningstidpunkten i kontanter (redovisning av nettovärdet). En syntetisk option berättigar inte till aktieteckning.

I praktiken handlar en syntetisk option om en penningbetalning vars belopp fastställs enligt utvecklingen för arbetsgivarbolages aktiekurs. I stället för syntetisk option kan arrangemanget gå under namnet aktiebaserad bonus eller belöningssystem.

Förskottsinnehållning verkställs på den förmån som fås i form av en option, men socialförsäkringsavgifter betalas inte.

I vilken situation används inkomstslaget Resultatpremie (kodvärde 223)?

Med inkomstslaget anmäls lön som betalas på basis av tid som sparats i arbetstidsbanken 
I allmänhet kan lön tas ut från arbetstidsbanken endast i undantagsfall, till exempel när anställningsförhållandet avslutas eller när arbetstidsbanken upphör. I vissa arbetstidsbanker kan lön eller ledighet tas ut även på kredit.
Förskottsinnehållning verkställs på penningersättning från arbetstidsbank och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Penningersättning från arbetstidsbank (kodvärde 224)?

Med inkomstslaget anmäls lön som betalas på basis av tid som sparats i arbetstidsbanken 
I allmänhet kan lön tas ut från arbetstidsbanken endast i undantagsfall, till exempel när anställningsförhållandet avslutas eller när arbetstidsbanken upphör. I vissa arbetstidsbanker kan lön eller ledighet tas ut även på kredit.
Förskottsinnehållning verkställs på penningersättning från arbetstidsbank och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Ersättning för arbetstidsutjämning (kodvärde 225)?

Med inkomstslaget anmäls arbetstidsersättning som betalas för att inkomsten minskat pga. utjämning av arbetstiden till den genomsnittliga veckoarbetstiden.
Ersättning för arbetstidsutjämning betalas för ordinarie arbetstid. Till exempel är den s.k. Pekkanen-ersättningen är en ersättning för arbetstidsutjämning.
Förskottsinnehållning verkställs på ersättningen och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande (kodvärde 226)

Med inkomstslaget anmäls aktieemission som riktas till bolagets egen personal. En på anställningsförhållande  baserad rätt att teckna aktier i arbetsgivarföretaget är skattepliktig förvärvsinkomst.
Om förmånen är tillgänglig för majoriteten av personalen, anmäls endast den andel som överstiger sänkningen på 10 % med inkomstslaget. Om förmånen inte är tillgänglig för majoriteten av personalen, är den erhållna rabatten lön till sitt fulla belopp. Då används övriga inkomstslag för lön när betalningen anmäls.
Teckningsförmånen gäller även andelar i samfund.
Förskottsinnehållning verkställs på aktieemission som baserar sig på anställningsförhållande, men inkomsten är inte underställd socialförsäkringsavgifter. 
Om en aktieemission som baserar sig på anställningsförhållande är underställd ovan nämnda avgifter, anmäler betalaren försäkringsuppgiften separat med hjälp av uppgifterna Typ av försäkringsuppgift.

I vilken situation används inkomstslaget Ackordslön (kodvärde 227)?

Med inkomstslaget anmäls prestationslön som betalas på basis av utförande av en på förhand avtalad arbetshelhet I ackordslön ingår en fast och en rörlig del.
Förskottsinnehållning verkställs på ackordslön och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Skadestånd vid avslutande av ett anställningsförhållande eller permittering (kodvärde 229)?

Med inkomstslaget anmäls en ersättning som arbetsgivaren är skyldig att betala när arbetsgivaren har avslutat ett anställningsförhållande för en person i strid med arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare eller statstjänstemannalagen.  I punkten anges också ersättning för hävning av arbetsförhållande och ersättning för grundlös permittering.

Ersättning som betalas på grund av ogrundat avslutande av anställningsförhållande kan basera sig på dom av en domstol, förlikning som stadfästs av en domstol, resultat av förhandlingar som förts av organisationer som företräder parterna i anställningsförhållandet eller avtal mellan parterna.

Skadestånd vid avslutande av ett anställningsförhållande eller permittering är inte skattepliktiga inkomst, om det inte har erhållits i stället för skattepliktig inkomst eller som ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst. Skattepliktig inkomst är inte heller de i lagen närmare definierade gottgörelser för försummelse av samarbetsskyldigheter.

Med inkomstslaget anmäls endast skattepliktiga belopp, inte t.ex. skattefria gottgörelser med stöd av samarbetslagen eller jämställdhetslagen. Skattefria skadestånd anmäls inte till inkomstregistret.

Med inkomstslaget anmäls inte ersättningar som baserar sig på arbetsprestationer och som betalas i samband med uppsägning, utan dessa anmäls med andra inkomstslag för lön, såsom Lön totalt eller Tidlön.

På skattepliktigt skadestånd verkställs förskottsinnehållning, men socialförsäkringsavgifter betalas inte.

I vilken situation används inkomstslaget Beredskapsersättning (kodvärde 230)?

Med inkomstslaget anmäls lön som betalas för att arbetstagaren är nåbar och arbetsgivaren vid behov kan kalla honom eller henne för att sköta uppgifter som hör till anställningsförhållandet
Förskottsinnehållning verkställs på beredskapsersättning och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Frivillig ersättning vid avslutande av ett anställningsförhållande (kodvärde 231)?

Med inkomstslaget anmäls ersättning som arbetsgivaren frivilligt betalar när ett anställningsförhållande sägs upp eller upplöses genom avtal
Frivillig ersättning vid avslutande av ett anställningsförhållande är till exempel avgångsvederlag till verkställande direktör (s.k. gyllene fallskärm), avgångsvederlag, avgångspenning och stödpaket. Ersättningen kan även betalas i någon annan form än pengar.
På ersättning vid avslutande verkställs förskottsinnehållning, men socialförsäkringsavgifter betalas inte.

I vilken situation används inkomstslaget Ersättning för veckovila (kodvärde 232)?

Med inkomstslaget anmäls arbetstidsersättning som betalas för utfört arbete under veckovila.
Förskottsinnehållning verkställs på ersättning för veckovila och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Vinstarvode (kodvärde 233)?

Med inkomstslaget anmäls arvode som utdelas till arbetstagarna genom bolagsstämmans beslut utan en på förhand avtalad plan och som bildas utifrån företagets vinst
På andra vinstarvoden än sådana som överförs till en personalfond verkställs förskottsinnehållning. På de vinstarvoden som företaget betalat till personalfonden eller vinstarvoden som arbetstagaren direkt lyft kontant enligt personalfondsstadgarna betalas inte socialförsäkringsavgifter. 
Om företaget inte har en personalfond som avses i lagen om personalfonder, betalas inte socialförsäkringsavgifter för vinstarvoden, om vinstarvoden betalas till arbetstagaren med stöd av bolagsstämmans beslut som vinstutdelning eller kontant förutsatt att vinstarvode betalas till hela personalen och syftet inte är att ersätta ett lönesystem som kollektiv- eller arbetsavtalet förutsätter. En ytterligare förutsättning är att grunderna för att fastställa kontantarvodet är förenliga med pensionslagen för arbetstagare, och personalfondslagen och att bolagets fria egna kapital överstiger det totala beloppet på det kontanta vinstarvodet och dividenden till aktieägarna, vilka fastställs på bolagsstämman och betalas till delägarna. I lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns motsvarande bestämmelser.
I inkomstslaget är det förvalt att den inte är underställd socialförsäkringsavgifter.
Om vinstarvodet är underställd ovan nämnda avgifter, anmäler betalaren försäkringsuppgiften separat med hjälp av uppgiftsgruppen Typ av försäkringsuppgift.

I vilken situation används inkomstslaget Semesterersättning (kodvärde 234)?

Med inkomstslaget anmäls penningersättning som betalas i stället för att ge semester Semesterersättning kan betalas under anställningsförhållandet eller när anställningsförhållandet avslutas.
Förskottsinnehållning verkställs på semesterersättning och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Övertidsersättning (kodvärde 235)?

Med inkomstslaget anmäls arbetstidsersättning som betalas för övertidsarbete. Övertidsarbete är arbete som utförs på arbetsgivarens initiativ under den tid som överskrider den avtalade övertidsgränsen
Förskottsinnehållning verkställs på övertidsersättning och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Nattersättning (kodvärde 236)?

Med inkomstslaget anmäls arbetstidsersättning för nattarbete. Med nattarbete avses som utförs på natten.
Förskottsinnehållning verkställs på nattersättning och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Nattskiftstillägg (kodvärde 237)?

Med inkomstslaget anmäls ersättning för nattskift.
Förskottsinnehållning verkställs på nattskiftstillägg och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Bostadsförmån (kodvärde 301)?

Med inkomstslaget anmäls naturaförmån som uppkommer när arbetsgivaren låter arbetstagaren använda en bostad som arbetsgivaren äger eller besitter enligt ett hyresförhållande baserat på anställningsförhållande eller som en förmån som ingår i lönen

Bostadsförmån kan anmälas separat, men den beviljade förmånen ska åtminstone anges som total summa med inkomstslaget Övriga naturaförmåner. Då ska man dessutom med hjälp tilläggsuppgiften Typ av förmån relaterad till inkomstslaget Övriga naturaförmåner anmäla att inkomsten som anmälts med inkomstslaget Övriga naturaförmåner innehåller bostadsförmån. 

Om förmånen anmäls separat läggs den inte till inkomster som anmäls med inkomstslaget Övriga naturaförmåner. 

Förskottsinnehållning verkställs på bostadsförmån och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Ränteförmån för bostadslån (kodvärde 302)?

Med inkomstslaget anmäls en skattepliktig personalförmån som uppstår när arbetsgivaren tar ut en årlig ränta på ett bostadslån som arbetsgivaren beviljat arbetstagaren och som är lägre än den referensränta som används allmänt på marknaden

Ränteförmån för bostadslån är förskottsinnehållningspliktig, men inga socialförsäkringsavgifter betalas för den.

I vilken situation används inkomstslaget Måltidsersättning (kodvärde 303)?

Med inkomstslaget anmäls skattefri kostnadsersättning för måltidskostnader som förorsakas av arbetsresa

Måltidsersättningen kan betalas skattefritt om det inte är möjligt för arbetstagaren att inta måltid under matrasten på sitt sedvanliga matställe och måltid har inte ordnats till exempel såsom i ett kurspaket ingående måltid som arbetsgivaren bekostar. Skattefri måltidsersättning kan inte betalas för samma arbetsresa samtidigt med skattefritt dagtraktamente.

Bestämmelser om grunderna för måltidsersättning för arbetsresa och skattefria maximibelopp ges årligen i Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

I punkten anges endast beloppen av skattefria måltidsersättningar. Om den betalda ersättningen överstiger det maximala beloppet enligt Skatteförvaltningens beslut eller om den betalas i strid med grunderna enligt beslutet, anmäls prestationen som lön underställd socialförsäkringsavgifter.

Måltidsersättning kan anmälas separat, men den beviljade ersättningen ska åtminstone anges som total summa med inkomstslaget Dagtraktamenten. Då ska man dessutom med hjälp tilläggsuppgiften Typ av ersättning relaterad till inkomstslaget anmäla att ersättningen som anmälts med inkomstslaget Dagtraktamenten innehåller måltidsersättning. 

Om måltidsersättningen anmäls separat läggs den inte till belopp som anmäls med inkomstslaget Dagtraktamenten. 

Förskottsinnehållning verkställs inte på skattefria måltidsersättningar och inte heller socialförsäkringsavgifter ska betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Bilförmån (kodvärde 304)?

Med inkomstslaget anmäls en naturaförmån som uppkommer när arbetsgivaren ställer till förfogande för en arbetstagare eller dennes familj en bil som arbetsgivaren äger och som det är tillåtet att använda för privat bruk Bilförmån ska anmälas även om arbetstagaren betalat arbetsgivaren ett belopp som motsvarar naturaförmånens penningvärde eller en större ersättning, och ingenting återstår att lägga till lönen. Summan anmäls separat med inkomstslaget Ersättning för bilförmån. 

Förskottsinnehållning verkställs på bilförmån och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan (kodvärde 308)?

Med inkomstslaget anmäls arvode för förtroendeuppdrag som betalas på grund av medlemskap i ett samfunds styrelse eller motsvarande förvaltningsorgan.
Om mottagaren av arvode för medlemskap i förvaltningsorgan inte är i anställningsförhållande, är det inom den privata sektorn frivilligt att betala arbetspensionsförsäkringsavgifter på arvodet. På ett arvode för medlemskap i förvaltningsorgan inom den offentliga sektorn betalas då också socialförsäkringsavgifter. Om man enligt de arbetspensionslagar som på basis av arvodet tillämpar på personen inte behöver betala arbetstagarens arbetspensionsavgift, betalas inte arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och inte arbetstagarens dagpenningsavgift för sjukförsäkringsavgiften, även om arbetspensionsförsäkringsavgiften betalats frivilligt. Arvodet är underställt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift, om det betalas till en person i anställningsförhållande.
På ett arvode för medlemskap i förvaltningsorgan verkställs förskottsinnehållning.
I inkomstslaget är det förvalt att arvodet för medlemskap i förvaltningsorgan inte är underställt socialförsäkringsavgifter. Det väsentliga med tanke på betalningsskyldigheten i andra sektorer än den offentliga sektorn är om arvodet betalats i arbetsförhållande eller annat tjänsteförhållande.
Om mottagaren av arvodet är i tjänsteförhållande och arvodet är underställt någon socialförsäkringsavgift, anmäler betalaren med hjälp av den separata uppgiften Typ av försäkringsuppgift att inkomsten är underställd den angivna försäkringsavgiften.
Om arvode för medlemskap i förvaltningsorgan betalas till en person, kan till personen även betalas skattefria ersättningar för resekostnader utifrån de kostnader som arbetsresan förorsakat, förutsatt att de övriga förutsättningarna för skattefria ersättningar uppfylls.

I vilken situation används inkomstslaget Fondandel och överskott som tagits ut ur en personalfond (skattepliktig till 80 %) (kodvärde 309)?

Med inkomstslaget anmäls fondandel som betalas till arbetstagaren ur en personalfond. Medel som anvisats till personalfond delas in i poster som tas ut som fondandelar och poster som tas ut kontant.
Av inkomst som erhållits från en personalfond är 20 % skattefri och på andelen på 80 % som utgör skattepliktig förvärvsinkomst verkställs förskottsinnehållning. Överskott som lyfts från en personalfond behandlas i beskattningen på samma sätt som inkomst som erhållits från en personalfond.  Se Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av inkomster från personalfonder (A69/200/2014).
Endast den skattepliktiga andelen anges för inkomstslaget.
På uttagna fondandelar verkställs förskottsinnehållning, men inga socialförsäkringsavgifter betalas. I motsats till betalning till personalfonden betalas socialförsäkringsavgifter för fondandelar som en person tar ut kontant.
Med inkomstslaget anmäls endast poster som tagits ut ur fonden som fondandelar. Om det är kontantuttag anmäls det som vanlig lön.

I vilken situation används inkomstslaget Penninggåva till personalen (kodvärde 310)?

Med inkomstslaget anmäls penninggåva eller motsvarande prestation av arbetsgivaren.
En penninggåva anses vara skattepliktig inkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas, men för vilken socialförsäkringsavgifter inte betalas, om penninggåvan har getts med anledning av arbetstagarens bemärkelsedag.
Om penninggåvan ges på någon annan dag betalas socialförsäkringsavgifter för betalningen.
I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten är underställd socialförsäkringsavgifter.
Om penninggåvan inte är underställd socialförsäkringsavgifter, anmäler betalaren försäkringsuppgiften separat med hjälp av uppgiftsgruppen Typ av försäkringsuppgift.

I vilken situation används inkomstslaget Kilometerersättning (skattefri) (kodvärde 311)?

Med inkomstslaget anmäls kilometerersättning som betalas för användning av ett fordon som personen äger eller disponerar över och som uppfyller kraven på skattefrihet. Skattefri kilometerersättning kan betalas till personer i anställningsförhållande och till personer som inte är i anställningsförhållande, men till vilka annan lön i enlighet med skattelagstiftningen betalas exempelvis i samband med mötesarvode. Om kilometerersättningar betalats i strid med tids- och kilometergränserna i Skatteförvaltningens beslut, är de inte skattefria till någon del. Om kilometerersättningar betalats ut enligt Skatteförvaltningens beslut, men till ett belopp som överstiger skattefriheten enligt beslutet, är en del av ersättningarna skattepliktig och en del skattefri. Skattepliktiga kilometerersättningar anmäls separat under eget inkomstslag eller under inkomstslag för lön. Ersättningar för resekostnader som betalats till inkomsttagaren på basis av ett verifikat (t.ex. tågbiljett) av en trafikant är skattefria och anmäls inte. Med inkomstslaget anmäls endast beloppen av skattefria kilometerersättningar. På summan verkställs inte förskottsinnehållning och betalas inte heller socialförsäkringsavgifter.

Enligt kollektivavtalet för byggbranschen betalas resekostnadsersättning för dagliga resor mellan bostaden och en särskild arbetsplats i enlighet med en tabell och inte som kilometerersättning enligt Skatteförvaltningens beslut. Ersättningen enligt kollektivavtalet är dock lägre än kilometerersättningarna enligt Skatteförvaltningens beslut, och därför är ersättningen skattefri. Antalet kilometer behöver inte anges för byggbranschens resekostnadsersättningar.

I vilken situation används inkomstslaget Åtgärdsarvode för kommunal veterinär (kodvärde 312)?

Med inkomstslaget anmäls ett belopp på det kalkylmässiga åtgärdsarvode som den kommun som är veterinärens arbetsgivare fastställer årligen och som används som grund för bestämning av avgifter i arbetspensions-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar En kommunal veterinärs åtgärdsarvode är kalkylmässig inkomst som används som grund för pensionen och som ett kommunalt organ årligen fastställer för veterinären. Grunden för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är veterinärens faktiska löneinkomst.
Det fastställda åtgärdsarvodet täcker pensionsskyddet i den mån som veterinärens totala lön bildas av arvoden från djurägarna.
Den kommunala veterinärens egentliga tjänstelön ingår inte i den kalkylmässiga inkomsten.
Det kalkylmässiga åtgärdsarvodet för kommunala veterinärer och det egentliga åtgärdsarvode som de som anlitar tjänsten betalar är två separata begrepp. För de åtgärdsarvoden som de som anlitar veterinärtjänster betalar uppbärs inga pensionsförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Bruksersättning som förvärvsinkomst (kodvärde 313)?

Med inkomstslaget anmäls en ersättning som betalas för överlåtelse av eller nyttjanderätt till upphovsrätt, industriell äganderätt eller för uppgifter om industriella, kommersiella eller vetenskapliga rön
Bruksersättning kan betalas till en mottagare som finns införd iförskottsuppbördsregistret eller som inte finns införd i det. Bruksersättning utgör skattepliktig förvärvsinkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas, om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.
Alla bruksersättningar på vilka förskottsinnehållning verkställts ska anmälas för inkomstslaget. Bruksersättningar till fysiska personer ska anmälas även om förskottsinnehållning inte verkställts. Även bruksersättningar till fysiska personer som införts i förskottsuppbördsregistret ska anmälas.
Med inkomstslaget anmäls också sammanslutningars och samfunds bruksersättningar.
Med inkomstslaget anmäls dessutom royalties som betalats till begränsat skattskyldiga. Om royalty, det vill säga en bruksersättning betalats till en begränsat skattskyldig fysisk person, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret, även om inkomsttagaren finns i förskottsuppbördsregistret och källskatt inte har tagits ut på prestationen. 
På bruksersättning betalas inte socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Bruksersättning som kapitalinkomst (kodvärde 314)?

Med inkomstslaget anmäls en ersättning som betalas för överlåtelse av eller nyttjanderätt till upphovsrätt, industriell äganderätt eller för uppgifter om industriella, kommersiella eller vetenskapliga rön
Om upphovsrätten har överförts som arv eller genom testamente eller skaffats mot vederlag, utgör den ersättning som utgått för användningen av denna, då den är inkomst som erhållits i Finland, innehållspliktig kapitalinkomst trots anteckning i förskottsuppbördsregistret.
Alla bruksersättningar på vilka förskottsinnehållning verkställts ska anmälas för inkomstslaget. Bruksersättningar till fysiska personer ska anmälas även om förskottsinnehållning inte verkställts. Även bruksersättningar till fysiska personer som införts i förskottsuppbördsregistret ska anmälas.
På bruksersättning betalas inte socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Annan skattepliktig förmån till personalen (kodvärde 315)?

Med inkomstslaget anmäls en förmån som arbetsgivaren kollektivt beviljar personalen som något annat än pengar Som skattepliktig förmån betraktas t.ex. förmån för motion och kultur på eget initiativ som överstiger det lagstadgade högsta beloppet på 400 euro om året.
Om förmånen har beviljats kollektivt till hela personalen är förmånen inte underställd socialförsäkringsavgifter. I inkomstslaget är det förvalt att förmånen inte är underställd socialförsäkringsavgifter.
Om förmånen endast har beviljats till en del av personalen är hela förmånen skattepliktig och underställd socialförsäkringsavgifter. Då anmäler betalaren försäkringsuppgiften separat med hjälp av uppgiftsgruppen Typ av försäkringsuppgift. Se avsnitt 3 i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret.
Inkomstslaget används också i en situation där arbetsgivaren betalar dagtraktamente till en arbetstagare utifrån grunder som är lindrigare än i Skatteförvaltningens beslut. I så fall är det möjligt att med Typ av försäkringsuppgift-uppgiften anmäla att arbetsgivaren betalar dagtraktamente till en arbetstagare på grundval av ett kollektivavtal utifrån grunder som är lindrigare än i Skatteförvaltningens beslut, varvid inkomsten inte omfattas av arbetspensions-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster (kodvärde 316)?

Med inkomstslaget anmäls den totala summan av övriga skattepliktiga förvärvsinkomster.
Med inkomstslaget anmäls extraordinära arvoden och belöningar när mottagaren inte står i anställningsförhållande till betalaren och prestationen inte är arbetsersättning. Exempel på sådana är tävlingspris som inte baserar sig på anställningsförhållande, förmån till anställd i ett kundföretag eller förmån som beviljats på basis av kundrelation (t.ex. resa, presentkort eller föremål), hittelön, s.k. alerthetsbelöning av en bank, pris i konsttävling och reseersättning som en kommun beviljar sina invånare.
Övrig skattepliktig förvärvsinkomst är förskottsinnehållningspliktig, men inga socialförsäkringsavgifter betalas för den. Med tanke på anmälan är det inte av betydelse om förskottsinnehållning har verkställts på inkomsten.

I vilken situation används inkomstslaget Övriga naturaförmåner (kodvärde 317)?

Med inkomstslaget anmäls skattepliktiga förmåner som arbetsgivaren beviljat i annan form än pengar, t.ex. totalt belopp av bostads-, telefon- och kostförmåner, såvida dessa inte har specificerats som separata inkomstslag med hjälp av kompletterande inkomstslag. Övriga förmåner som anmäls för inkomstslaget är t.ex. garage- och båtförmån, liv- och pensionsförsäkringsavgifter som betraktas som lön, förmåner baserade på ospecificerade presentkort, naturaförmåner till sjömän i sjömanstjänst.
Om man av inkomsttagaren tar ut ersättning för en förmån anmäls naturaförmånens värde till fullt belopp med inkomstslaget innan den debiterade ersättningen avdras.
I samband med inkomstslaget övriga naturaförmåner ska man anmäla vilka naturaförmåner den betalda summan innehåller. Man väljer mellan följande alternativ: bostadsförmån, telefonförmån, kostförmån, övriga förmåner.
Om bostads-, telefon- eller kostförmån anmäls separat med egna inkomstslag, läggs förmånerna inte till inkomster som anmäls som Övriga naturaförmåner. 
Om beskattningsvärdet inte har fastställts separat genom ett beslut av Skatteförvaltningen är värdet på naturaförmånen dess gängse värde. Förmånen ska anmälas även om ingen penninglön betalas till arbetstagaren eller penninglönen inte räcker till för att verkställa förskottsinnehållning till fullt belopp.
Naturaförmåner är förskottsinnehållningspliktiga, och socialförsäkringsavgifter betalas för dem. Om förskottsinnehållning inte har kunnat verkställas på förmånen på grund av att penninglönen är för liten anmäls förskottsinnehållningen inte om betalaren de facto inte har debiterat skatt.

I vilken situation används inkomstslaget Arvode för närståendevårdare (kodvärde 319)?

Med inkomstslaget anmäls ett arvode som kommunen betalar till närståendevårdare för att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden
Arvodet för närståendevårdare grundar sig på ett uppdragsavtal som kommunen och närståendevårdaren ingått, och dess nivå bestäms enligt hur bindande och krävande vården är.
Arvodet för närståendevårdare behandlas som arbetsersättning på vilken förskottsinnehållning verkställs, om inkomsttagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Arvode för närståendevårdare ska anmälas, om inkomsttagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.
På arvode för närståendevårdare betalas arbetspensionsförsäkringsavgift, men inga andra socialförsäkringsavgifter. Kommunen ska dock försäkra vårdaren mot olycksfall som inträffar i arbetet med stöd av gällande speciallag.

I vilken situation används inkomstslaget Aktiepremie (kodvärde 320)?

Med inkomstslaget anmäls ett arvode som ges i aktier i arbetsgivarföretaget eller som ett penningbelopp som motsvarar värdet på aktierna i stället för ett överenskommet arvode.
Förskottsinnehållning verkställs på aktiepremier, men socialförsäkringsavgifter betalas inte om arbetstagaren på basis av belöningssystemet av arbetsgivarföretaget (eller ett bolag som hör till samma koncern eller en annan motsvarande ekonomisk sammanslutning) kan få aktier som noteras på en värdepappersbörs och förmånens värde beror på värdeutvecklingen för de aktuella aktierna under en över ett år lång tid efter löftet om belöningen. I andra än ovan nämnda fall utgör aktiepremien lön som är underställd socialförsäkringsavgifter.
I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten är underställd pensionsförsäkringsavgift men inte andra socialförsäkringsavgifter.
Om aktiearvodet är underställt socialförsäkringsavgifter men inte pensionsförsäkringsavgift, anmäler betalaren försäkringsuppgiften separat med hjälp av uppgiften Typ av försäkringsuppgift.

I vilken situation används inkomstslaget Lön som betalats av ställföreträdande betalare för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls och yrkessjukdomsförsäkringsavgift) (kodvärde 321)?

Den egentliga arbetsgivaren anmäler med inkomstslaget det totala beloppet av sådana löner som utgör grund för socialförsäkringsavgifter och som den ställföreträdande betalaren har betalat och verkställt förskottsinnehållning på.
Utifrån de uppgifter som den egentliga arbetsgivaren inlämnat räknas inkomsten inte som inkomst för inkomsttagaren i beskattningen, men uppgifterna behövs, eftersom inkomsttagaren intjänar pension på basis av den betalda inkomsten.
Inkomstslaget används också när den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för löner som betalats som lönegaranti.
Även om den ställföreträdande betalaren har betalat lönen till inkomsttagarna ansvarar den egentliga arbetsgivaren för betalningen av arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter. Därför ska den egentliga arbetsgivaren anmäla de löner som den ställföreträdande betalaren betalat inkomsttagarspecifikt med hjälp av s.k. infoinkomstslag som uttryckligen är avsedda för dessa situationer.
Den ställföreträdande betalaren anmäler uppgifterna för sin del med hjälp av övriga inkomstslag och styruppgiften Ställföreträdande betalare: Ja”. På basis av den ställföreträdande betalarens uppgifter beskattas inkomsten inkomsttagaren. Inkomsttagarens avgifter debiteras och betalas på basis av den lön som den ställföreträdande betalaren betalat. Den ställföreträdande betalaren betalar i regel dock inte arbetsgivarens socialskyddsavgifter, utan den egentliga arbetsgivaren ansvarar för dem.
Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, FPA, kommuner, Närings-, trafik- och miljöcentraler, konkursbon och borgensmän.
Anmälan beskrivs i detalj i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av ställföreträdande betalare.
Den inkomst som anmälts med inkomstslaget är underställt arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift (kodvärde 322)?

Den egentliga arbetsgivaren anmäler med inkomstslaget det totala beloppet av sådana löner som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgifter och som den ställföreträdande betalaren har betalat och verkställt förskottsinnehållning på, men arbetsgivaren betalar arbetspensionsförsäkringsavgifterna. 
Inkomstslaget används också i situationer där den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift för löner som betalats som lönegaranti.
Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, FPA, kommuner, Närings-, trafik- och miljöcentraler, konkursbon och borgensmän.
Inkomstslaget används bara när inkomsten endast varit underställt arbetspensionsförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (kodvärde 323)?

Den egentliga arbetsgivaren anmäler det totala beloppet av sådana löner som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgifter och som den ställföreträdande betalaren har betalat och verkställt förskottsinnehållning på, men arbetsgivaren betalar arbetslöshetsförsäkringsavgifterna.
Inkomstslaget används också i situationer där den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter för löner som betalats som lönegaranti.
Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, FPA, kommuner, Närings-, trafik- och miljöcentraler, konkursbon och borgensmän.
Inkomstslaget används bara när inkomsten endast varit underställt arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift (kodvärde 324)?

Den egentliga arbetsgivaren anmäler med inkomstslaget det totala beloppet av sådana löner som utgör grund för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter och som den ställföreträdande betalaren har betalat och verkställt förskottsinnehållning på, men arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifterna.
Inkomstslaget används också när den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter för löner som betalats som lönegaranti.

Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, FPA, kommuner, Närings-, trafik- och miljöcentraler, konkursbon och borgensmän.

Inkomstslaget används bara när inkomsten endast varit underställt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (kodvärde 325)?

Den egentliga arbetsgivaren anmäler med inkomstslaget det totala beloppet av sådana löner som utgör grund för sjukförsäkringsavgifter och som den ställföreträdande betalaren har betalat och verkställt förskottsinnehållning på, men arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter.
Inkomstslaget används också i situationer där den egentliga arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för löner som betalats som lönegaranti.
Ställföreträdande betalare kan vara till exempel utsökningsverk, FPA, kommuner, Närings-, trafik- och miljöcentraler, konkursbon och borgensmän.
Inkomstslaget används bara när inkomsten endast varit underställt sjukförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Arvode för arbetstagares uppfinning (kodvärde 326)?

Med inkomstslaget anmäls arvode som betalas för tjänsteuppfinning.

Om uppgifterna i ersättningsmottagarens anställningsförhållande inte omfattar uppfinning, behandlas ersättningen för arbetstagares uppfinning som bruksersättning, dvs. socialförsäkringsavgifter betalas inte på ersättningen. På ersättningen för arbetstagares uppfinning verkställs förskottsinnehållning, om inte mottagaren av belöningen är införd i förskottsuppbördsregistret.

Om uppfinning ingår i de arbetsuppgifter som avtalats i inkomsttagarens arbetsavtal, behandlas ersättningen som lön, dvs. utöver att förskottsinnehållning verkställs, betalas också socialförsäkringsavgifter på belöningen.

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Om arvodet för en uppfinning i anställningsförhållande är underställt någon socialförsäkringsavgift, anmäler betalaren med hjälp av den separata uppgiften Typ av försäkringsuppgift att inkomsten är underställd den angivna försäkringsavgiften.

I vilken situation används inkomstslaget Kostnadsersättning för familjevårdare (kodvärde 327)?

Med inkomstslaget anmäls skattepliktig kostnadsersättning som betalas till familjevårdare för de kostnader som förorsakas av vård och underhåll av dem som är i familjevård
Kostnadsersättning för familjevårdare baserar sig på ett uppdragsavtal mellan kommunen och familjevårdaren.

Med ersättningen täcks bland annat kostnader för kost, boende och hälsovård, särskilda kostnader samt uppstartskostnader.

Kostnadsersättningar som betalas i samband med arvode för familjevårdare behandlas som skattepliktig arbetsersättning. För anmälda kostnadsersättningar får man utan separat begäran ett lika stort avdrag i beskattningen. Om inkomsttagaren orsakats kostnader som överstiger ersättningen, ska inkomsttagaren i beskattningen lämna en utredning av alla kostnader för familjevården.

I vilken situation används inkomstslaget Arvode för familjevårdare (kodvärde 328)?

Med inkomstslaget anmäls ett arvode som kommunen betalar till en familjevårdare för vård av, uppfostran av eller annan omsorg om en person dygnet runt i familjevårdarens privathem eller i den vårdbehövandes hem.

Arvodet för familjevårdare baserar sig på ett uppdragsavtal mellan kommunen och familjevårdaren. På arvode för familjevårdare betalas arbetspensionsförsäkringsavgift, men inga andra socialförsäkringsavgifter. Kommunen ska dock försäkra vårdaren mot olycksfall som inträffar i arbetet. Om olycksfallsförsäkring för familjevårdare föreskrivs i speciallagstiftningen om familjevårdare.

Arvode för familjevårdare behandlas som arbetsersättning på vilken förskottsinnehållning verkställs, om betalningsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Med inkomstslaget anmäls arvode för familjevårdare i uppdragsförhållande, om personen inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Dessutom anmäls arvodet, om betalaren är en arbetsgivare som omfattas av pensionslagarna för den offentliga sektorn och inkomsttagaren är en fysisk person som är införd i förskottsuppbördsregistret men saknar försäkring enligt pensionslagarna för företagare.

I vilken situation används inkomstslaget Kostnadsersättning för familjedagvårdare (kodvärde 329)?

Med inkomstslaget anmäls skattepliktig kostnadsersättning som betalas till en familjedagvårdare för de direkta kostnader som förorsakats av vård av barn
Kostnader som ersätts är till exempel måltidskostnader. Finlands Kommunförbund ger kommunerna årligen en rekommendation om den kostnadsersättning som ska betalas till familjedagvårdare.
På kostnadsersättningen verkställs inte förskottsinnehållning och betalas inte socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Telefonförmån (kodvärde 330)?

Med inkomstslaget anmäls naturaförmån som uppkommer när arbetsgivaren betalar kostnaderna för arbetstagarens telefonabonnemang för privat bruk under fritiden. Telefonförmån kan anmälas separat, men den beviljade förmånen ska åtminstone anges som total summa med inkomstslaget Övriga naturaförmåner. Då ska man dessutom med hjälp tilläggsuppgiften Typ av förmån relaterad till inkomstslaget Övriga naturaförmåner anmäla att inkomsten som anmälts med inkomstslaget Övriga naturaförmåner innehåller telefonförmån.  Om telefonförmånen anmäls separat läggs den inte till inkomster som anmäls med inkomstslaget Övriga naturaförmåner.  Förskottsinnehållning verkställs på telefonförmån och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Dagtraktamente (kodvärde 331)?

Dagtraktamente är en skattefri kostnadsersättning för skäliga måltids- och andra levnadskostnader som förorsakas ersättningsmottagaren för arbetsresa.

Med inkomstslaget anmäls det totala beloppet av skattefria dagtraktamenten och måltidsersättningar. Dagtraktamente kan vara

  • måltidsersättning
  • inrikes heldagstraktamente
  • inrikes partiellt dagtraktamente eller
    utlandsdagtraktamente.

Med inkomstslaget anmäls också följande skattefria förmåner relaterade till arbete utomlands:

  • den skattskyldiges och familjemedlemmarnas flytt- och resekostnader till arbetsstaten och tillbaka
  • sedvanlig privat servicepersonal som arbetsgivaren bekostar utomlands
  • utbildning av barn på grundskole- och gymnasienivå som arbetsgivaren bekostar.

Med inkomstslaget anmäls inte nattresepenning.

I punkten anges endast det totala beloppet av skattefria dagtraktamenten och måltidsersättningar. Skatteförvaltningen fastställer årligen de skattefria beloppen genom ett beslut om ersättning för skattefria resekostnader.
Måltidsersättningar anges i punkten endast om de inte anmälts separat med inkomstslaget Måltidsersättningar.
Om dagtraktamenten eller andra ersättningar som nämns i punkten har betalats på lindrigare grunder än enligt Skatteförvaltningens beslut ska de anmälas med inkomstslagen Lön totalt eller Annat betalt tillägg, varvid de också är underställda socialförsäkringsavgifter.

Om bestämmelser på lindrigare grunder finns i kollektivavtal är ersättningen inte underställd pensions-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- eller yrkessjukdomsförsäkringsavgifter. I dessa situationer anmäler betalaren inkomsten med inkomstslaget Lön totalt eller Annan skattepliktig förmån till personalen och anmäler samtidigt vilken andel av betalningen som är underställd pensions-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter.
I samband med inkomstslaget ska man ange tilläggsuppgifter om vilka olika dagtraktamenten den totala summan innehåller.

Dagtraktamenten är inte underställda socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Prestation i form av kapitalinkomst (kodvärde 332)?

Med inkomstslaget anmäls en prestation som är kapitalinkomst för mottagaren. Exempel på detta är ränta som betalats till en arbetstagare eller delägare, såsom ränta på lönefordran eller garantiprovision som är kapitalinkomst. Prestationerna är underställda förskottsinnehållning men inte socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Kostförmån (kodvärde 334)?

Med inkomstslaget anmäls en naturaförmån som uppkommer när arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren en måltid. Arbetsgivaren kan subventionera måltidskostnader med en måltidsbiljett eller andra riktade betalinstrument eller genom att ordna måltider på arbetsplatsen.
Beskattningsvärdet på kostförmånen fastställs årligen av Skatteförvaltningen.
Kostförmån kan anmälas separat, men den beviljade förmånen ska åtminstone anges som total summa med inkomstslaget Övriga naturaförmåner. Då ska man dessutom med hjälp tilläggsuppgiften Typ av förmån relaterad till inkomstslaget Övriga naturaförmåner anmäla att inkomsten som anmälts med inkomstslaget Övriga naturaförmåner innehåller kostförmån. 
Om kostförmånen anmäls separat läggs den inte till inkomster som anmäls med inkomstslaget Övriga naturaförmåner. 
Om arbetsgivaren tar ut en ersättning för kostförmånen som motsvarar beskattningsvärdet, anmäls till inkomstregistret ”Ersättningen för kostförmån motsvarar beskattningsvärdet: Ja”. Beskattningsvärdet av kostförmånen ska då anmälas till inkomstregistret med inkomstslaget Kostförmån. Andra naturaförmånsinkomstslag kan inte användas.
Förskottsinnehållning verkställs på kostförmån och socialförsäkringsavgifter betalas.

I vilken situation används inkomstslaget Kostnadsersättning för medlare (kodvärde 335)?

Med inkomstslaget anmäls skattepliktig kostnadsersättning som betalas till en frivillig medlare för kostnader som förorsakats av medlingen
Kostnadsersättning för medlare är skattepliktig förvärvsinkomst som beaktas i betalningsmottagarens beskattning som ett motsvarande avdrag utan separat utredning av betalningsmottagaren.
Förskottsinnehållning verkställs inte och socialförsäkringsavgifter betalas inte på kostnadsersättningar.

I vilken situation används inkomstslaget Arbetsersättning (kodvärde 336)?

Med inkomstslaget anmäls vederlag som betalas eller som avtalats att ska betalas för arbete som utförts i annat än anställningsförhållande, på vilket förskottsinnehållning ska verkställas, om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret, men på vilket i regel inte betalas socialförsäkringsavgifter.

Arbetsersättning kan betalas till en person som utför arbetet som finns införd i förskottsuppbördsregistret eller som inte finns införd i förskottsuppbördsregistret. Arbetsersättning är skattepliktig förvärvsinkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas, om mottagaren inte finns införd i förskottsuppbördsregistret. Arbetsersättning är till exempel ersättning som betalats till en stödfamilj.

Arbetsersättning ska anmälas om inkomsttagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret eller om betalaren är en prestationsbetalare som omfattas av pensionslagarna för den offentliga sektorn och inkomsttagaren är en fysisk person som är införd i förskottsuppbördsregistret men saknar försäkring enligt pensionslagarna för företagare.
Eftersom anmälan alltid ska göras när inkomsttagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret, kan mottagaren också vara en juridisk person, till exempel en förening, ett aktiebolag, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag.

Arbetsersättningar till ett begränsat skattskyldigt företag ska anmälas, om betalaren debiterat företaget källskatt. Arbetsersättning till en begränsat skattskyldig fysisk person ska alltid anmälas oberoende av om källskatt debiterats.
På arbetsersättning betalas i regel inte socialförsäkringsavgifter. En arbetsgivare som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn betalar utifrån ett uppdragsavtal arbetspensionsförsäkringsavgift på arbetsersättning, om uppdragstagaren inte är företagare, dvs. saknar en försäkring i enlighet med lagen om pension för företagare. Dessutom betalar inkomsttagaren dagpenningsavgift för arbetstagarens sjukförsäkring. I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Hur anmäls kostnadsersättningar relaterade till arbetsersättningar?

Om ett arvode eller en annan betalning har betalats som arbetsersättning, kan mottagaren inte ha kostnadsersättningar som upptas bland skattefria kostnader. 

Kostnadsersättningar relaterade till arbetsersättningar läggs till inkomstbeloppet som en summa med det övriga arvodet. Kostnadsersättningar som betalats i samband med arbetsersättning är inte skattefria. Om skattepliktig kilometerersättning betalas till en person eller ett samfund i uppdragsförhållande, anmäls ersättningen som arbetsersättning och inkomstslaget Kilometerersättning (skattepliktig) får inte användas. Mottagaren av arbetsersättning kan yrka på att resekostnader avdras i den förhandsifyllda skattedeklarationen. En näringsidkare avdrar likväl resekostnaderna i sin bokföring.

I allmänhet kan man inte före verkställandet av förskottsinnehållning avdra ersättningar för arbetsrelaterade kostnader från arbetsersättning. Undantag är kostnadsersättningar för arbetsresor som endast betalats till fysiska personer och på vilka förskottsinnehållning inte behöver verkställas, om grunderna för och beloppet av dem är förenliga med Skatteförvaltningens årliga beslut om ersättningar för skattefria resekostnader. Inte heller dessa ersättningar är skattefria, varför de anmäls i totalbeloppet på arbetsersättningen.

I vilken situation används inkomstslaget Kompletteringsdagpenning som betalats av en arbetsgivarspecifik sjukkassa (kodvärde 337)?

Med inkomstslaget anmäls lön för sjukdomstid som en sjukkassa i enlighet med lagen om försäkringskassor betalar till arbetstagaren.

Inkomst från en sjukkassa motsvarar lön för sjuktiden som arbetsgivaren betalar och är därför underställd socialförsäkringsavgifter. Inkomsten är dessutom förskottsinnehållningspliktig.

I vilken situation används inkomstslaget Pension som arbetsgivaren betalat ut (kodvärde 338)?

Med inkomstslaget anmäls pension som arbetsgivaren betalar till en tidigare arbetstagare eller dennes förmånstagare på basis av anställningsförhållande.
Inkomsten är förskottsinnehållningspliktig. På pension som arbetsgivaren betalar betalas inte socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Dividend eller överskott (lön) som baserar sig på arbetsinsats (kodvärde 339)?

Med inkomstslaget anmäls dividender som betalas till aktieägare som lön, där grunden för utdelningen utgörs av arbetsinsatsen av dividendmottagaren eller en annan person som hör till dennes intressesfär.
På dividend som grundar sig på arbetsinsats verkställs förskottsinnehållning. På dividend som utdelas till bolagets aktieägare betalas inte arbetspensionsförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie eller premie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, även om dividenden på grund av specialbestämmelserna om dividend som grundar sig på arbetsinsats skulle i beskattningen betraktas som lön. På dividend som grundar sig på arbetsinsats betalas dock arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och dividendbeloppet utgör grund för sjukförsäkringens dagpenningsavgift.

I vilken situation används inkomstslaget Dividend eller överskott (arbetsersättning) som baserar sig på arbetsinsats (kodvärde 340)?

Med inkomstslaget anmäls dividender som betalas till aktieägare som arbetsersättning, där grunden för utdelningen utgörs av arbetsinsatsen av dividendmottagaren eller en annan person som hör till dennes intressesfär.
Förskottsinnehållning verkställs på dividend som baserar sig på arbetsinsats (arbetsersättning), om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.  På prestationen betalas inte socialförsäkringsavgifter. Inkomsten är dock underställd dagpenningsavgiften för arbetstagarens sjukförsäkring.

I vilken situation används inkomstslaget Skattefri andel av personalbiljett (kodvärde 341)?

Med inkomstslaget anmäls den skattefria andelen av en personlig kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren. En del av personalbiljettens värde är skattefritt och en del är skattepliktigt. Den skattepliktiga andelen av personalbiljetten är en naturaförmån. Om arbetsgivaren ger arbetstagaren en personlig kollektivtrafikbiljett värd högst 300 euro för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är biljetten skattefri inkomst. Dessutom är biljetten skattefri inkomst till den del förmånen överstiger 750 euro, dock inte högre än till 3 400 euro. Uppgifter om personalbiljetter ska alltid anmälas även om det inte uppkommit någon beskattningsbar förmån eller något avdragbart belopp.

Exempel: En arbetsgivare har gett en arbetstagare en personalbiljett värd 300 euro. Naturaförmån uppstår inte. I inkomstslaget Skattefri andel av personalbiljett anges 300 euro.

Om arbetstagaren köper biljetten själv och arbetsgivaren betalar biljettpriset eller en del av det till arbetstagaren, anses andelen som arbetsgivaren betalat i sin helhet utgöra arbetstagarens lön. Då anmäls biljettpriset endast som lön. Förskottsinnehållning verkställs inte på den skattefria andelen och socialförsäkringsavgifter betalas inte.

I vilken situation används inkomstslaget Andel av personalbiljett som betraktas som lön (kodvärde 342)?

Med inkomstslaget anmäls den andel av den personliga kollektivtrafikbiljetten som arbetsgivaren betalat för arbetstagaren som anses vara lön.

En del av personalbiljettens värde är skattefritt och en del är skattepliktigt. Den skattepliktiga andelen av personalbiljetten är en naturaförmån. Om arbetsgivaren ger arbetstagaren en personlig kollektivtrafikbiljett värd högst 300 euro för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är biljetten skattefri inkomst. Dessutom är biljetten skattefri inkomst till den del förmånen överstiger 750 euro, dock inte högre än till 3 400 euro.  Uppgifter om personalbiljetter ska alltid anmälas även om det inte uppkommit någon beskattningsbar förmån.

Den andel av personalbiljetten som anses vara lön och den skattefria andelen ska specificeras, eftersom detta påverkar avdragsgillheten för arbetstagarens kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen.
Som den andel som betraktas som lön anmäls den andel av värdet på förmånen, från vilken arbetsgivaren redan har avdragit en eventuell ersättning som debiterats inkomsttagaren.

Om arbetstagaren köper biljetten själv och arbetsgivaren betalar biljettpriset eller en del av det till arbetstagaren, anses andelen som arbetsgivaren betalat i sin helhet utgöra arbetstagarens lön. Då anmäls biljettpriset endast som lön.
Den andel av en personalbiljett som betraktas som lön anmäls endast med eget inkomstslag, och den läggs inte till inkomstslaget Övriga naturaförmåner.

Den andel som betraktas som lön är underställd förskottsinnehållning och socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Anställningsoption (kodvärde 343)?

Med inkomstslaget anmäls ett arvode som ges i form av en option i arbetsgivarföretaget.
På förmånen som fås från anställningsoptioner verkställs förskottsinnehållning.
Anställningsoptioner omfattas av inkomstbeskattningen när optionen används. Socialförsäkringsavgifter betalas inte för anställningsoptioner när de används.

I vilken situation används inkomstslaget Lön som överförs till en idrottsfond (kodvärde 350)?

Med inkomstslaget anmäls överföring av idrottsinkomst till en idrottsfond för periodisering av inkomsterna. Idrottsutövaren har rätt att överföra en del av idrottsinkomsten till en idrottsfond. Om fonderingen avtalas mellan idrottsutövaren, arbetsgivaren och en eventuell sponsor.

Idrottsinkomst kan bestå av lön eller arvode för idrottsmän. Med inkomstslaget anmäls endast lön som överförts till fonden. Överföringen till idrottsfonden är avsedd att trygga utkomsten efter tiden för idrottsutövande.
På lön för idrottsman betalas arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för den del som överförs till fonden. Idrottaren betalar skatt på inkomsten först när den betalas från fonden. På den lön som fonderas verkställs förskottsinnehållning och betalas sjukförsäkringens dagpenningspremie först när lönen betalas från fonden till idrottaren.
Fonderingen av idrottsinkomst påverkar inte betalningen av de försäkringspremier som specificeras i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.

I vilken situation används inkomstslaget Lön från en idrottsfond (kodvärde 351)?

Med inkomstslaget anmäls uttag av idrottsinkomst från en idrottsfond till idrottsmannen Fonden verkställer förskottsinnehållning på lön och arvode för idrottsman som tas ut från idrottsfonden när idrottsmannen tar ut betalningen.
De poster som tas ut från fonden ska specificeras i löner och arvoden, eftersom dessa är föremål för olika slags avdrag i beskattningen. Med inkomstslaget anmäls endast lön som betalats från fonden. Ett arvode för idrottsman som betalats från fonden anmäls som arbetsersättning. Dessutom anges ”Idrottare” som typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren.
På den lön som fonderas verkställs förskottsinnehållning och betalas arbetstagarens sjukförsäkringsdagpenningspremie när lönen betalas från fonden till idrottaren. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas när inkomsten fonderas i idrottarfonden.

I vilken situation används inkomstslaget Försäkringslön (kodvärde 352)?

Med inkomstslaget anmäls den kalkylmässiga lön som skulle betalas om det arbete som motsvarar arbete som utförts utomlands utfördes i Finland. Försäkringslön vid utlandsarbete används vid socialförsäkring som grund för att bestämma avgifter och förmåner i stället för den verkliga lönen.

Olika aktörer har olika regler för när försäkringslön och när verklig utbetald lön används som bestämningsgrund.
En detaljerad anvisning finns i Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisningar: Försäkringslön som grund för pension.

I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten är underställd socialförsäkringsavgifter. 
Om aktiearvodet är undantagsvis inte är underställt socialförsäkringsavgifter anmäler betalaren försäkringsuppgiften separat med hjälp av uppgiften Typ av försäkringsuppgift.

I vilken situation används inkomstslaget Skattepliktig kostnadsersättning (kodvärde 353)?

Med skattepliktiga kostnadsersättningar avses skattepliktig ersättning för kostnader för skötseln av arbetet som orsakats den som utfört arbetet. Med inkomstslaget anmäls den totala summan av alla sådana skattepliktiga kostnadsersättningar som inte specificeras med andra inkomstslag. I punkten anges endast kostnadsersättningar som betalats till inkomsttagaren och som omedelbart orsakats av arbetet och som arbetsgivaren inte inkluderat i lönen i förskottsinnehållningen.

Arbetsgivaren kan till inkomsttagaren ersätta kostnader som omedelbart förorsakats av arbetet. Exempel på sådana kostnader är anskaffning av arbetsredskap och material, ämnen och skyddsdräkter. T.ex. i byggbranschen betalas ersättning för arbetsredskap enligt kollektivavtalet.

Arbetsgivaren verkställer inte förskottsinnehållning på skattepliktiga kostnadsersättningar och betalar inte socialförsäkringsavgifter. Ersättningarna är dock skattepliktig inkomst för inkomsttagaren. Inkomsttagaren bör yrka på avdrag för de faktiska kostnaderna på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om en arbetstagare har skaffat arbetsredskap och material för arbetsgivarens räkning ska kostnaderna för dem inte anmälas, om arbetsgivaren har ersatt dem till arbetstagaren mot verifikat.

I vilken situation används inkomstslaget Kommuntillägg till stöd för privat vård (kodvärde 354)?

Med inkomstslaget anmäls en kommunspecifik del av stöd för privat vård. Kommunen betalar om betalning av kommuntillägget och dess belopp.

FPA och kommunen kan avtala om att kommuntillägget betalas via FPA. Kommuntillägg för stöd för privat vård beviljas barnets vårdnadshavare, men stödet betalas till den barnskötare som familjen anställt eller en privat producent av småbarnspedagogik och på det verkställs förskottsinnehållning i enlighet med Skatteförvaltningens beslut.
Kommunen och FPA anmäler betalda kommuntillägg som ställföreträdande betalare med detta inkomstslag. Kommunen och FPA betalar inte socialförsäkringsavgifter när de betalar kommuntillägg till stöd för privat vård.
Familjen ansvarar för arbetsgivarskyldigheterna för en skötare i anställningsförhållande och för socialförsäkringsavgifterna även för kommuntillägget. Familjen ska anmäla kommuntillägg som barnvårdare i anställningsförhållande fått med inkomstslaget Lön som betalats av ställföreträdande betalare, och arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifterna för inkomsten. Familjens arbetsgivaravgifter fastställs enligt detta inkomstslag.

I vilken situation används inkomstslaget Stöd för privat vård (lön) (kodvärde 355)?

Med inkomstslaget anmäls barnvårdsstöd som betalas till en barnskötare som en familj anställt eller till en privat producent av småbarnspedagogik, om denne sköter ett barn under skolåldern som inte deltar i småbarnspedagogik som anordnas av kommunen och som inte har en plats reserverad inom den kommunala småbarnspedagogiken.
FPA beviljar stöd för privat vård till barnets vårdnadshavare, men stödet betalas till den barnskötare som familjen anställt eller en privat producent av småbarnspedagogik och på det verkställs förskottsinnehållning i enlighet med Skatteförvaltningens beslut.

FPA anmäler som ställföreträdande betalare uppgifterna med inkomstslaget om de löner som den betalat till vårdaren som står i anställningsförhållande till familjen. FPA är ställföreträdande betalare när det gäller stöd för privat vård och betalar inte socialförsäkringsavgifter för stöd för privat vård.
Familjen ansvarar för arbetsgivarskyldigheterna för en skötare i anställningsförhållande och för socialförsäkringsavgifterna även för stödet för privat vård. Familjen ska anmäla stöd för privat vård som barnvårdare i anställningsförhållande fått med inkomstslaget Lön som betalats av ställföreträdande betalare, och arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifterna för inkomsten. Familjens arbetsgivaravgifter fastställs enligt detta inkomstslag.

Om familjen dessutom betalar annan inkomst till barnvårdaren kan de övriga prestationerna som familjen betalat till inkomsttagaren anmälas med samma anmälan som lönen.

Anmälan beskrivs i detalj i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av ställföreträdande betalare.

I vilken situation används inkomstslaget Stöd för privat vård (arbetsersättning) (kodvärde 356)?

Med inkomstslaget anmäls ersättning som betalas till en barnskötare som en familj anställt eller till en privat producent av småbarnspedagogik, om denne sköter ett barn under skolåldern som inte deltar i småbarnspedagogik som anordnas av kommunen och som inte har en plats reserverad inom den kommunala småbarnspedagogiken. FPA anmäler inkomsten som den betalat med inkomstslaget.

Arbetsersättning betalas för arbete som inte utförts i anställningsförhållande. Förskottsinnehållning ska verkställas på den, om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.
För arbetsersättning betalas inte socialförsäkringsavgifter. Inkomsttagaren betalar dagpenningsavgift för arbetstagarens sjukförsäkring.

I vilken situation används inkomstslaget Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund (kodvärde 357)?

Med inkomstslaget anmäls kilometerersättning som ett allmännyttigt samfund betalar till dem som deltar i frivilligarbete utan ersättning

Resor som gjorts på uppdrag av  allmännyttiga samfund jämställs med arbetsresa även när betalningsmottagaren inte står i anställningsförhållande till betalaren eller i övrigt får lön för det arbete som resan hänför sig till. 
Med inkomstslaget anmäls endast skattefria kilometerersättningar inkomstskattelagen (1535/1992). Enligt bestämmelsen är resekostnadsersättning som ett allmännyttigt samfund betalar skattefri inkomst i form av resekostnadsersättning som också kan betalas också för en resa fån den skattskyldiges bostad. Om ersättningen betalas för en resa som har gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel, uppgår den skattefria andelen till högst 2 000 euro per kalenderår.
Endast den skattefria andelen anges för inkomstslaget. Om ett allmännyttigt samfund betalar mer kilometerersättningar än vad som föreskrivs i inkomstskattelagen anmäls den överstigande delen som arbetsersättning.
På ersättning betalas inte socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund (kodvärde 358)?

Med inkomstslaget anmäls ett dagtraktamente för arbetsresa som ett allmännyttigt samfund betalar till dem som deltar i frivilligarbete utan ersättning

I punkten anges endast skattefria ersättningar enligt inkomstskattelagen. Enligt bestämmelsen är resekostnadsersättning som ett allmännyttigt samfund betalar skattefri inkomst:
• dagtraktamente för högst 20 dagar per kalenderår
• logiersättning.

Endast den skattefria andelen anges för inkomstslaget. Om ett allmännyttigt samfund betalar mer dagtraktamenten än vad som föreskrivs i inkomstskattelagen anmäls den överstigande delen som arbetsersättning.
På dagtraktamente betalas inte socialförsäkringsavgifter.

I vilken situation används inkomstslaget Ogrundad förmån (kodvärde 359)?

Med inkomstslaget anmäls prestation eller förmån som betalats utan grund och som inkomsttagaren inte är berättigad till. Ogrundad förmån uppstår till exempel när prestationen har gjorts på felaktiga grunder, till fel person eller till fel belopp.
Det separata inkomstslaget Ogrundad förmån används endast om den ogrundade prestationen upptäcks innan den första anmälan inlämnas, och inkomsten inte tidigare anmälts som annan inkomst till inkomstregistret. Om en ogrundad förmån tidigare felaktigt har anmälts t.ex. med inkomstslaget Lön totalt, ska uppgiften korrigeras med inkomstslaget Lön totalt samtidigt som den separata uppgiften Ogrundad förmån anges.
Socialförsäkringsavgifter betalas inte för ogrundad förmån.

I vilken situation används inkomstslaget Anställningsoption vars teckningspris är lägre än marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten (kodvärde 361)?

Med inkomstslaget anmäls ett arvode som ges i form av en option i arbetsgivarföretaget och där teckningspriset på optionen som arbetstagaren betalar är betydligt lägre än aktiens marknadspris vid överlåtelsetidpunkten.

Inkomsten är underställd arbetspensionsförsäkrings-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter.

Anställningsoptioner är inte underställda inkomstbeskattningen vid överlåtelsen och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter behöver inte betalas för dem. När optionen används anmäls förmånen med inkomstslaget Anställningsoption.

I vilken situation används inkomstslaget Ersättning för bilförmån (kodvärde 401)?

Med inkomstslaget anmäls självriskandel av naturaförmån som arbetstagaren betalar för penningvärdet av bilförmån
Självriskandelen av bilförmånen minskar den skattepliktiga förmånen eller avlägsnar den helt. Om självriskandelen av bilförmånen är lägre än bilförmånens beskattningsvärde, utgör differensen mellan beskattningsvärdet och den ersättning som tas ut för bilförmånen skattepliktig lön för arbetstagaren. Om självriskandelen motsvarar beskattningsvärdet av bilförmånen, uppkommer ingen beskattningsbar förmån. Även då ska ersättningen anmälas. Då ska förmånens belopp dessutom anmälas med inkomstslaget Bilförmån.

Värdet på bilförmånen anmäls till fullt belopp med inkomstslaget Bilförmån. Med inkomstslaget Ersättning för bilförmån anmäls den självriskandel som debiterats arbetstagaren.

Bilförmån ska anmälas även om arbetstagaren betalat arbetsgivaren ett belopp som motsvarar naturaförmånens penningvärde eller en större ersättning, och ingenting återstår att lägga till lönen.
Arbetsgivaren kan debitera självriskandelen för bilförmånen av arbetstagarens nettolön.

I vilken situation används inkomstslaget Förskottsinnehållning (kodvärde 402)?

Med inkomstslaget anmäls förskottsuppbörd där betalaren drar av skatt som beräknats enligt förskottsinnehållningsprocenten från det belopp som betalas till den skattskyldige.

Förskottsinnehållning kan anmälas som total summa, även om flera inkomstslag anmälts.

I vilken situation används inkomstslaget Avgift för förtroendevald (kodvärde 403)?

Med inkomstslaget anmäls avgift, som kan tas ut av kommunala förtroendevaldas mötesarvoden och som redovisas av partierna.

Endast kommuner och samkommuner kan anmäla avgiften. Kommunen eller samkommunen anmäler avgiften för förtroendevald som debiterats arvoden till kommunala förtroendevalda. Arvode som betalats till förtroendevald anmäls med inkomstslagen Mötesarvode, Arvode för förtroendeuppdrag eller Lön totalt beroende på grunden för betalningen. 

Om en förtroendevald själv har betalat avgiften direkt till partiet, anmäls avgiften inte till inkomstregistret. Partiet anmäler avgiften till Skatteförvaltningen i årsanmälan.

Avgiften anmäls inte om den tagits ut för ett icke-kommunalt förtroendeuppdrag, t.ex. styrelsemedlemskap i ett aktiebolag eller privaträttsligt samfund.

I vilken situation används inkomstslaget Källskatt (kodvärde 404)?

Med inkomstslaget anmäls en slutgiltig skatt på en prestation till en begränsat skattskyldig som den som betalar inkomsten är skyldig att bära upp på inkomsten när den betalas.

Med inkomstslaget anmäls endast uppburen källskatt som redovisats till Finland.

Källskatt kan anmälas som total summa, även om flera inkomstslag anmälts.

Källskatt omfattar inte arbetstagarens sjukförsäkringsavgift, utan den debiteras separat vid behov. Då anmäls arbetstagarens sjukförsäkringsavgift med inkomstslaget Arbetstagarens socialförsäkringsavgift. 

I vilken situation används inkomstslaget Källskatteavdrag (kodvärde 405)?

Med inkomstslaget anmäls avdrag som görs på det totala beloppet på penninglön och naturaförmåner innan källskatten tas ut.

Från den totala inkomsten görs ett avdrag om 510 euro per månad, om 35 % i källskatt uppbärs på inkomsten vid debitering av källskatt. Vad gäller inkomst som flutit in under kortare tid än en månad uppgår avdraget till 17 euro per dag. Avdraget kan dock inte vara högre än inkomsten. Beviljandet av avdraget förutsätter att den skattskyldige visar ett källskattekort med uppgift om avdraget till betalaren.

I vilken situation används inkomstslaget Lön som ska betalas ut (kodvärde 406)?

Med inkomstslaget anmäls lön som betalas efter förskottsinnehållning, arbetstagarens socialförsäkringsavgifter och andra andelar som ska dras av till arbetstagaren.

Övriga andelar som ska dras av kan omfatta till exempel avgifter som tas ut av arbetstagaren för naturaförmåner, medlemsavgifter som arbetsgivaren innehåller för arbetslöshetskassa och fackavgifter samt utsökningsavgifter.
Kostnadsposter som hör till arbetsgivaren, såsom hotellräkningar på arbetsresor, kostnader för resebiljetter eller eventuella avgifter för företagshälsovård, anmäls inte med inkomstslaget Lön som ska betalas ut.

I vilken situation används inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (kodvärde 407)?

Med inkomstslaget anmäls den andel av naturaförmånens värde som arbetstagaren betalar själv
I inkomstslaget anges den summa som av arbetstagaren tagits ut för andra naturaförmåner än bilförmån eller personalbiljett.

Värdet på naturaförmånen anmäls till fullt belopp med eget inkomstslag. Med inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner anmäls den självriskandel som debiterats arbetstagaren.
Om ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet anmäls den debiterade ersättningen inte med inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner. Då används endast uppgiften ”Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet: Ja”.

Arbetsgivaren kan debitera ersättningen för naturaförmåner av arbetstagarens nettolön.

I vilken situation används inkomstslaget Övriga poster som ska dras av från nettolönen (kodvärde 408)?

Med inkomstslaget anmäls de poster som prestationsbetalaren avdrar från nettolönen innan prestationen betalas till inkomsttagaren.

Prestationer kan avdras från nettolönen med stöd av lag eller avtal. Lagstadgade avdrag är t.ex. utmätningar. Arbetsgivaren kan kvitta egna fordringar mot arbetstagarens lön. Från arbetstagarens nettolön kan avdras betalningar som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om. Poster som avdras från nettolönen är till exempel medlemsavgifter till arbetslöshetskassa och fackförening samt parkeringshallsavgifter.

Om utmätning redan anmälts separat, anmäls den inte i den totala summan med detta inkomstslag. 

I vilken situation används inkomstslaget Nettolön (kodvärde 409)?

Med inkomstslaget anmäls lön på vilken förskottsinnehållning har verkställts och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter har betalats.
Med nettolön avses inte samma sak som med lön som betalas till arbetstagaren.

I vilken situation används inkomstslaget Kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren (kodvärde 410)?

Med inkomstslaget anmäls arbetsgivarens andel av avgiften för tilläggspensionsförsäkring för att täcka den kollektiva tilläggspensionen

Avgiften anmäls endast om arbetstagaren betalar en del av den. Om arbetsgivaren betalar hela avgiften för kollektivt tilläggspensionsskydd anmäls uppgiften inte anmälan om löneuppgifter.
I punkten anges endast avgifter för kollektivt tilläggspensionsskydd som tecknats 6.5.2004 eller därefter. Om arbetstagaren har varit försäkrad före 6.5.2004, anmäls avgifter som arbetstagaren debiterats endast i punkten Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Avgifterna anmäls i denna punkt också när en ny arbetstagare blir delaktig av en kollektiv försäkring som arbetsgivaren tecknat före 6.5.2004.

I vilken situation används inkomstslaget Andel av kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren och som debiteras arbetstagaren (kodvärde 411)?

Med inkomstslaget anmäls arbetstagarens andel av avgiften för tilläggspensionsförsäkring för att täcka den kollektiva tilläggspensionen.

Avgiften anmäls endast om arbetstagaren betalar en del av den. Om arbetsgivaren betalar hela avgiften för kollektivt tilläggspensionsskydd anmäls uppgiften inte anmälan om löneuppgifter.
I punkten anges endast avgifter för kollektivt tilläggspensionsskydd som tecknats 6.5.2004 eller därefter. Om arbetstagaren har varit försäkrad före 6.5.2004, anmäls avgifter som arbetstagaren debiterats endast i punkten Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Avgifterna anmäls i punkten också när en ny arbetstagare blir delaktig av en kollektiv försäkring som arbetsgivaren tecknat före 6.5.2004.

I vilken situation används inkomstslaget Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (kodvärde 412)?

Med inkomstslaget anmäls en del av sjukförsäkringspremien med vilken arbetstagaren deltar i finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen

Sjukförsäkringsavgift för allmänt skattskyldiga inkomsttagare ingår alltid i förskottsinnehållningen, och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ska inte anmälas separat för allmänt skattskyldiga.

Sjukförsäkringsavgiften för begränsat skattskyldiga ska tas ut separat utöver källskatt om inte den begränsat skattskyldige har sökt sig till beskattning i enlighet med lagen om beskattningsförfarande, då beskattningen ingår i förskottsuppbörden.

I arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår sjukförsäkringens dagpenningsavgift och sjukförsäkringens sjukvårdsavgift. Beloppen fastställs årligen genom statsrådets förordning.

I vilken situation används inkomstslaget Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (kodvärde 413)?

Med inkomstslaget anmäls arbetspensionsförsäkringsavgift som bestäms enligt bruttolönen, med vilken arbetstagaren deltar i finansieringen av arbetspensionsförsäkringen.

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift dras av från arbetstagarens nettolön.

I vilken situation används inkomstslaget Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (kodvärde 414)?

Med inkomstslaget anmäls arbetslöshetsförsäkringsavgift som bestäms enligt bruttolönen, med vilken arbetstagaren deltar i finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie dras av från arbetstagarens nettolön.

I vilken situation används inkomstslaget Ersättning för personalbiljett (kodvärde 415)?

Med inkomstslaget anmäls självriskandel av naturaförmån som arbetstagaren betalar för penningvärdet av personalbiljett
En del av personalbiljettens värde är skattefritt och en del är skattepliktigt. Den skattepliktiga andelen av personalbiljetten är en naturaförmån. Om arbetsgivaren ger arbetstagaren en personlig kollektivtrafikbiljett värd högst 300 euro för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är biljetten skattefri inkomst. Dessutom är biljetten skattefri inkomst till den del förmånen överstiger 750 euro, dock inte högre än till 3 400 euro. Uppgifter om personalbiljetter ska alltid anmälas även om det inte uppkommit någon beskattningsbar förmån.

Om arbetstagaren köper biljetten själv och arbetsgivaren betalar biljettpriset eller en del av det till arbetstagaren, anses andelen som arbetsgivaren betalat i sin helhet utgöra arbetstagarens lön. Då anmäls biljettpriset endast som lön.
Arbetsgivaren kan debitera självriskandelen för personalbiljetten av arbetstagarens nettolön.

I vilken situation används inkomstslaget Skatt som betalats till utlandet (kodvärde 416)?

Med inkomstslaget anmäls skatt, till exempel förskottsinnehållning, som arbetsgivaren innehållit från arbetstagarens lön och betalat till arbetsstaten. Förskottsinnehållningen ska så exakt som möjligt motsvara den slutliga skatten.

I allmänhet är det fråga om en situation där en finländsk arbetsgivare har ett fast driftställe utomlands och arbetsgivarskyldigheter där. Uppgifterna har betydelse, eftersom Finland i egenskap av hemviststat har en skyldighet att undanröja dubbel beskattning.

Med inkomstslaget anmäls inte skatt som arbetstagaren eventuellt själv betalat utomlands, utan den anmäler arbetstagaren själv i sin beskattning.

I vilken situation används inkomstslaget Utmätning (kodvärde 417)?

Med inkomstslaget anmäls innehållning som görs för betalning av skuld Det belopp som utmäts beräknas utifrån nettoinkomsten.

Vid utmätning ska dock ett skyddat belopp lämnas kvar för gäldenärens och hans eller hennes familjs utkomst. 

I vilken situation används inkomstslaget Försäkringsavgift för en individuell, frivillig pensionsförsäkring (kodvärde 418)?

Med inkomstslaget anmäls avgifter för en pensionsförsäkring som kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet och som riktas till en bestämd person. Försäkringsavgiften för en individuell, frivillig pensionsförsäkring kan vara kontinuerlig eller betalas en gång. Med inkomstslaget anmäls avgifterna för en individuell, frivillig pensionsförsäkring som tecknats för arbetstagaren. Dessutom anges avgifterna för sådana individuella pensionsförsäkringar som tecknats för bolagsman i öppet bolag, ansvarig bolagsman i kommanditbolag eller delägare i ett aktiebolag som inte har arbetspensionsförsäkring. Om arbetsgivarens avgifter för den frivilliga individuella pensionsförsäkringen överstiger 8 500 euro, är de skattepliktig inkomst för vilken även arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter ska betalas. Om avgifterna överstiger 8 500 euro om året anmäler betalaren de överstigande avgifterna som övriga naturaförmåner.

Med inkomstslaget anmäls endast avgifterna för den individuella, frivilliga pensionsförsäkringen. Om arbetsgivaren för arbetstagarens räkning betalat arbetstagarens obligatoriska pensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringsavgifter och avgifter för en frivillig pensionsförsäkring som arbetstagaren själv tecknat anmäls dessa med inkomstslaget Övriga naturaförmåner.

I vilken situation används inkomstslaget Avdrag före förskottsinnehållning (kodvärde 419)?

Med inkomstslaget anmäls direkt kostnad för utförande av arbetet som arbetstagaren betalar själv och som arbetsgivaren drar av från bruttolönen innan förskottsinnehållningens andel bestäms. Exempel på sådana kostnader är kostnader som inkomsttagaren betalat för användning av motorsåg och andra arbetsredskap. Kostnader av den här typen är också utgifter för arbetsresor, om arbetsgivaren inte betalar skattefria ersättningar för dem utöver lönen. Med inkomstslaget anmäls det avdrag som gjorts före verkställandet av förskottsinnehållningen. Avdragens andel ska även ingå i lönen som anmälts med inkomstslaget.

Arbetstagaren ska yrka på avdragen i sin skattedeklaration, och avdraget är i allmänhet lägre än i samband med förskottsinnehållningen.

Ska bruksersättningar som företag fakturerat anmälas till inkomstregistret om företagen verkar som firma?

Bruksersättningar anmäls med inkomstslagen 313 Bruksersättning som förvärvsinkomst och 314 Bruksersättning som kapitalinkomst. Dessa inkomstslag är obligatoriska uppgifter som ska anmälas separat. Alla bruksersättningar på vilka förskottsinnehållning verkställts ska anmälas för inkomstslaget 313 Bruksersättning som förvärvsinkomst. Bruksersättningar till fysiska personer ska anmälas även om förskottsinnehållning inte verkställts. Även bruksersättningar till fysiska personer som införts i förskottsuppbördsregistret ska anmälas. Med inkomstslaget anmäls sammanslutningars och samfunds bruksersättningar. Med inkomstslaget anmäls dessutom royalties som betalats till begränsat skattskyldiga. Om royalty, det vill säga en bruksersättning betalats till en begränsat skattskyldig fysisk person, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret, även om inkomsttagaren finns i förskottsuppbördsregistret och källskatt inte har tagits ut på prestationen.  Alla bruksersättningar på vilka förskottsinnehållning verkställts ska anmälas för inkomstslaget 314 Bruksersättning som kapitalinkomst. Bruksersättningar till fysiska personer ska anmälas även om förskottsinnehållning inte verkställts. Även bruksersättningar till fysiska personer som införts i förskottsuppbördsregistret ska anmälas. Inkomstslagen beskrivs i detalj i anvisningen Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna.

Införandet av inkomstregistret förändrar inte andra anvisningar eller anmälningar om beskattningen enskilda näringsidkare.

Ska personalfondsposter anmälas till inkomstregistret? Arbetsgivarens andel av den årliga personalfondsposten behöver väl i så fall inte anmälas?

Uttagna personalfondsposter anmäls från och med 1.1.2019 till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter. Prestationen betraktas som förvärvsinkomst. En skattepliktig fondandel eller överskott som tagits ut ur en personalfond anmäls till inkomstregistret med inkomstslaget 309 Fondandel och överskott som tagits ur en personalfond (skattepliktig till 80 %).

Om arbetsgivaren betalar prestationen kontant till inkomsttagaren i stället för att överföra den till personalfonden anmäls den som vanlig lön till exempel med inkomstslagen 101 Lön totalt, 201 Tidlön eller 216 Annat betalt tillägg. Då är inkomsten i sin helhet skattepliktig inkomst som är underställd socialförsäkringsavgifter.
Överföringar till personalfonden anmäls inte till inkomstregistret.

Hur ska semesterlön anmälas? Semesterlön har inte ett eget inkomstslag, även om den specificeras i löneintyget.

Semesterlön har inte ett eget inkomstslag. Inkomst för semestern anmäls till exempel som tidlön (inkomstslag 201) eller ackordslön (inkomstslag 227) beroende på inkomstens betalningsgrund. Dessutom anmäler betalaren tidsperioden för avlönad frånvaro och som orsak till frånvaron Semester. Därtill kan betalaren separat anmäla lönebelopp för tiden för avlönad frånvaro. Semesterpenningen har inkomstslag 213. Det är viktigt att också anmäla intjäningsperiod för inkomsten.

När ska anställningsoptioner anmälas till inkomstregistret?

När en arbetstagare använder en anställningsoption, verkställs förskottsinnehållning på den förmån som fås utifrån denna. Den förmån som fås av en anställningsoption är inte underkastad socialförsäkringsavgifter.
 
Den förmån som fås utifrån en anställningsoption anmäls till inkomstregistret under inkomstslaget Anställningsoption. Värdet på en anställningsoptionsförmån utgörs av gängse värde på aktien eller andelen vid den tidpunkt då anställningsoptionen används. Från förmånsvärdet görs ett avdrag av det pris som arbetstagaren betalar sammanlagt för aktien eller andelen och för anställningsoptionen. Anställningsoptionen anmäls i sin helhet med anmälan för den löneutbetalningsperiod under vilken löntagaren anmält att anställningsoptionen använts.

I vilken situation ska aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande anmälas?

En aktieemission som grundar sig på ett arbetsförhållande är en aktieemission som är riktad till bolagets personal. En skattepliktig förmån uppkommer inte om personalreduktionen är högst 10 % och förmånen är tillgänglig för majoriteten av personalen. Det räcker att personalen vid behov har möjlighet att delta i emissionen. I så fall anmäls ingenting till inkomstregistret. Om förmånen är tillgänglig för majoriteten av personalen, men reduktionen överstiger 10 %, anmäls enbart den andel som överstiger rabatten på 10 % till inkomstregistret under inkomstslaget Aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande. Om förmånen inte är tillgänglig för majoriteten av personalen, är den erhållna rabatten lön till sitt fulla belopp. Då används övriga inkomstslag för lön när betalningen anmäls.

Med vilket inkomstslag anmäls ersättning för tilläggsdagar som kompletterar semestern?

Ersättning för tilläggsdagar som kompletterar semestern anmäls med inkomstslaget 315 Annan skattepliktig förmån till personalen. Ersättningen är underställd sjukförsäkringsavgift. I inkomstslaget är det förvalt att inkomsten inte är underställd socialförsäkringsavgifter. Därmed måste man lägga till uppgiften typ av försäkringsuppgift Underställd socialförsäkringsavgifter: ja.

Ersättning för tilläggssemesterdagar kan INTE anmälas med inkomstslaget semesterersättning (234), eftersom respektive inkomstslag är underställd socialförsäkringen. Med inkomstslaget semesterersättning (234) kan semesterersättning under ett anställningsförhållande anmälas.

Med vilket inkomstslag anmäls ersättning för bruk av egen telefon som betalas till en arbetstagare?

Om en arbetsgivare betalar ersättning för bruk av egen telefon för arbetsrelaterade ärenden, är andelen som utgör arbetsbruk skattepliktig kostnadsersättning. Andelen av arbetsbruk anmäls till inkomstregistret med inkomstslaget 353 (Skattepliktig kostnadsersättning) och andelen av privatbruk anmäls till inkomstregistret som lön, till exempel med inkomstslaget 216 (Annat betalt tillägg).