Informationsanvändare: vanliga frågor

Kan inkomstregistrets uppgifter användas vid fastställandet av värdet på en servicesedel som beviljats av kommunen?

Inkomstregistrets uppgifter kan tills vidare inte användas vid fastställandet av värdet eller självriskandelen på en inkomstrelaterad servicesedel. Detta beror på att fastställandet av servicesedelns värde eller självriskandel inte har nämnts som ett användningsändamål för inkomstregistrets uppgifter i 13 § 1 mom. 18 eller 19 punkten i lagen om inkomstdatasystemet.

Hur övervakas på vilket sätt inkomstregistrets användare använder uppgifterna?

I e-tjänsten lämnar varje besök i inkomstregistret ett spår. Uppgifterna används endast av dem som har rätt till det med stöd av lagen. Uppgifterna får också endast användas i den omfattning som har fastställts i lagen.

Kostar det något att använda uppgifterna i inkomstregistret?

Nej.

Vad betyder ett uppgiftstillstånd?

Ett uppgiftstillstånd omfattar de åtkomstprofiler som förknippats med informationsanvändaren, informationsanvändarens roller och de tjänster som används.

Kommer deklaration och betalning av skatter på eget initiativ att ändras?

Inkomstregistret påverkar inte betalningen av skatter. Anmälan har däremot ändrats från det tidigare förfarandet.

Prestationsbetalaren anmäler de förskottsinnehållningar och källskatter som uppburits av inkomsttagaren med anmälan om löneuppgifter separat för varje inkomsttagare, och dessa uppgifter lämnas inte längre månatligen med en deklaration av skatter på eget initiativ. Betalaren anmäler totalbeloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift månatligen med arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret. Anmälan till inkomstregistret ersätter alla uppgifter om arbetsgivarprestationer på deklaration av skatter på eget initiativ (4001r) och alla övriga uppgifter om skatter på eget initiativ på skatteslag 25 (arbetsersättning) och skatteslag 69 (källskatt på royaltyer).

Inkomstregistret medförde inte några förändringar i tidsfristerna eller förfaranden för betalningar, så t.ex. för Skatteförvaltningen förblir de nuvarande förfallodagarna fortfarande betalningsdagar för arbetsgivarskyldigheter. Arbetsgivaren redovisar på eget initiativ de förskottsinnehållningar, källskatter och sjukförsäkringsavgifter som hen tagit ut under månaden till Skatteförvaltningen senast under den förfallodag som motsvarar företagets egen skatteperiod, i regel den 12 dagen i påföljande månad.

Betalas förskottsinnehållning på det gamla sättet (på den 12:e i följande månad), trots att anmälan ges redan på den 5:e kalenderdagen efter betalningsdagen?

Ja. Inkomstregistret medförde inte ändringar vad gäller tidsfristerna och förfaringssätten för betalning, det vill säga att de nuvarande förfallodagarna förblir oförändrade till exempel vad gäller arbetsgivarförpliktelserna. Arbetsgivaren redovisar de förskottsinnehållningar, källskatter och sjukförsäkringsavgifter som den tagit ut under månaden till Skatteförvaltningen på eget initiativ senast på förfallodagen enligt företagets egen skatteperiod, som i allmänhet är den 12:e i följande månad.

Vilket är förfarandet i fortsättningen vad gäller skattekort? Behöver arbetstagarna överlämna uppgifter om ändringar separat eller är uppgifterna tillgängliga från inkomstregistret?

Från inkomstregistret fås inte de förskottsinnehållningsuppgifter utifrån vilka betalaren verkställer förskottsinnehållning utifrån inkomsttagaren lön.

Inkomstregistret möjliggör tillgång till realtida uppgifter, men det kan inte ta ställning till Skatteförvaltningens utvecklingsarbete. Skatteförvaltningen ger information om eventuella ändringar och utveckling av förfarandena på Skatt.fi-sidorna (skatt.fi/ändringar).

Faller betalaruppgifter för arbetsgivarens årsanmälan (VSPSVYHT) bort från årsanmälningen?

Sammandragsuppgifter enligt betalare ersätts med anmälningar som ges till inkomstregistret.

Slopas blankett Y17 till FPA?

Behovet av blankett Y17 beror på om man också anmäler kompletterande uppgifter med anmälan om löneuppgifter:
När en arbetsgivare anmäler alla kompletterande uppgifter till inkomstregistret med anmälan av löneuppgifter, minskar behovet av följande anmälningar, ansökningar och blanketter: Ansökningar om SFL-förmåner av arbetsgivare (Y17) och anknutna arbetsinkomster, löneintyg, TT4 Intyg för fastställande av arbetsvillkoret och SV 18 Ansökan om ersättning för semesterkostnader för föräldradagpenningtid.

Hur beställer man till exempel intyg över skatteskulder och utsänd arbetstagare från inkomstregistret?

Inkomstregistret medför inga förändringar i beställningar av handlingar från olika myndigheter. Även framöver beställs till exempel intyg över skatteskulder av Skatteförvaltningen och intyg över utsänd arbetstagare av Pensionsskyddscentralen eller FPA.

Varför får jag inte fram samma sökresultat då jag söker uppgifter enligt lönens intjäningsperiod eller dess betalningsdag?

Lönens intjäningsperiod är en frivillig uppgift på anmälan om löneuppgifter och alla prestationsbetalare har inte angett uppgiften. Därför bör intjäningsperioden inte användas som det enda sökvillkoret. Betalningsdag är däremot en obligatorisk uppgift, vilket betyder att sökresultatet är omfattande då man använder betalningsdag som sökvillkor.

Ersätter inkomstregistret FPA:s förmånsdatasystem Kelmu?

Inkomstregistret ersätter inte Kelmu-tjänsten, eftersom informationsanvändarna inte erhåller information om beslut angående förmåner och pensioner från inkomstregistret. Betalningsuppgifter om grundläggande utkomststöd anmäls inte heller till inkomstregistret.