Fullmakter: vanliga frågor

Användningen av Katso-tjänsten upphör

Användningen av Katso-tjänsten upphör vid utgången av 2020. Byt från Katso-fullmakter till Suomi.fi-fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Läs mera: Katso-tjänsten upphör – Suomi.fi-fullmakter tillgängliga för nya användare

Allmänt om fullmakter

Vad är en fullmakt?

En fullmakt innebär rätt att uträtta ärenden för en annan i ett visst ärende. Ett företag kan till exempel befullmäktiga ett annat företag att uträtta ärenden på dess vägnar i inkomstregistrets e-tjänst. Fullmakter beviljas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Användningen av Katso-fullmakter upphör 31.12.2020.

Vad behövs fullmakter till?

Fullmakter behövs i inkomstregistrets e-tjänst när en person eller ett företag vill att en annan person eller ett annat företag uträttar ärenden på dess vägnar i inkomstregistrets e-tjänst.

Vem har rätt att befullmäktiga andra parter att uträtta ärenden på företagets vägnar?

En fullmakt att uträtta ärenden på ett företags vägnar kan beviljas av en verkställande direktör som införts i handelsregistret eller verkställande direktörens ställföreträdare eller tjänsteman med rätt att ensam företräda företaget. En fullmakt kan också beviljas av en enskild näringsidkare eller en person, som någon av ovannämnda har beviljat en fullmaktsrätt åt.

Läs mera: Företag: befullmäktiga användare av inkomstregistrets e-tjänst

Vem kan fungera som företagets företrädare i inkomstregistret?

Det är möjligt att uträtta ärenden i inkomstregistret på ett företags eller en organisations vägnar utan en separat fullmakt, om uppgiftslämnaren i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har en organroll för ifrågavarande företag eller organisation eller om uppgiftslämnaren har erhållit en elektronisk fullmakt av en person med firmateckningsrätt för företaget eller organisationen att uträtta ärenden på företagets eller organisationens vägnar i en viss e-tjänst.

Organroller som ger rätt till att uträtta ärenden för ett företag:

 • Verkställande direktör
 • Verkställande direktörens ställföreträdare
 • Vice verkställande direktör
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot
 • Utredningsman
 • Disponent, om personen har firmateckningsrätt
 • Heltidsanställd disponent, om personen har firmateckningsrätt
 • Näringsidkare
 • Ansvarig bolagsman (Kb)
 • Bolagsman (Öb)
 • Befullmäktigad som enligt aktiebolagslagen har rätt att företräda bolaget.

En organroll är en förtroenderoll som medför en person visst ansvar och skyldigheter gentemot företaget eller organisationen. Användningen av inkomstregistret skapar automatiskt loggdata och företaget kan vid behov beställa en andvändarloggrapport.

Enligt aktiebolagslagen har en styrelseledamot i egenskap av bolagets företrädare rätt att behandla uppgifter som upprätthålls av bolaget. Vad gäller prestationer som bolaget betalat är bolaget registeransvarig och måste till sin del skydda behandlingen av uppgifter ändamålsenligt.

Bolagets representant kan behandla bolagets personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för skötseln och övervakningen av bolagets skyldigheter. Bolagets uppgift är att sköta ärendeuträttandet på ett sådant sätt att bolaget inte behandlar personuppgifter i onödan.

Kan en fullmaktsgivare och en fullmaktsinnehavare oberoende av varandra avsluta en fullmakt?

Ja. Vem som helst av parterna kan makulera en fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Ett företag byter bokföringsbyrå. Ser den nya bokföringsbyrån rapporter som den föregående bokföringsbyrån lämnat in på kundföretagets vägnar i inkomstregistret?

Fullmakten gäller för ett visst företags eller en viss persons uppgifter. Om den nya bokföringsbyrån har befullmäktigats att använda inkomstregistrets behörighetskoder kan den se fullmaktsgivarens anmälningar om löneuppgifter, dvs. även den tidigare bokföringsbyråns anmälningar.

En ny bokföringsbyrå som befullmäktigats med fullmaktskoden Anmäla löneuppgifter kan administrera och lämna in anmälningar om löneuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat, dvs. också sådana som gjorts av den tidigare bokföringsbyrån. De uppgifter som företaget anmält sparas i 10 år i inkomstregistret från och med början av året som följer på inlämnandet. Uppgifter kan korrigeras så länge som de förvaras i inkomstregistret.

Fullmaktskoder

Vad är en fullmaktskod?

Fullmaktskoden fastställer innehållet i fullmakten.

Fullmaktskoderna för löneuppgifter är

 • Granska löneuppgifter
 • Anmäla löneuppgifter.

Fullmaktskoderna för förmånsuppgifter är

 • Granska förmånsuppgifter
 • Anmäla förmånsuppgifter.

Endast förmånsbetalare, så som FPA och arbetspensionsbolagen, behöver fullmaktskoder för förmånsbetare.

Läs mera: Inkomstregistrets fullmaktskoder fastställer innehållet i fullmakten

Vad kan man göra med fullmakten Anmäla löneuppgifter?

Med fullmakten Anmäla löneuppgifter kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar i samband med löneuppgifter:

 • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter, anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar
 • skicka anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
 • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • skicka meddelanden.

Denna fullmakt omfattar också fullmakten Granska löneuppgifter.

Vad kan man göra med fullmakten Granska löneuppgifter?

Med fullmakten Granska löneuppgifter kan den befullmäktigade granska följande i samband med löneuppgifter:

 • fullmaktsgivarens basuppgifter
 • anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
 • rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • meddelanden som fullmaktsgivaren har skickat och tagit emot.
 • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Vad kan man göra med fullmakten Anmäla förmånsuppgifter?

Med fullmakten Anmäla förmånsuppgifter kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar i samband med förmånsuppgifter:

 • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter och anmälningar om förmånsuppgifter
 • skicka anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
 • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • skicka meddelanden.

Denna fullmakt omfattar även fullmakten Granska förmånsuppgifter.

Vad kan man göra med fullmakten Granska förmånsuppgifter?

Med fullmakten Granska förmånsuppgifter kan den befullmäktigade granska följande i samband med förmånsuppgifter:

 • fullmaktsgivarens basuppgifter
 • anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
 • rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • meddelanden som fullmaktsgivaren har skickat och tagit emot
 • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Är det möjligt att bevilja ett allmänt bemyndigande eller måste man alltid separat välja vilken fullmaktskod man vill använda?

Det finns inget allmänt bemyndigande i inkomstregistret. Man måste alltid välja åtminstone en fullmaktskod som man befullmäktigar personen eller företaget för.

Suomi.fi-fullmakter

Vem kan befullmäktiga i tjänsten Suomi.fi-fullmakter?

Fullmakter kan endast beviljas av företagets verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare, tjänsteman i företag med rätt att ensam företräda företaget, enskild näringsidkare eller en person, som någon av ovannämnda har beviljat en fullmaktsrätt åt.

Läs mera: Företag: befullmäktiga användare av inkomstregistrets e-tjänst

Kan en bokföringsbyrå skicka Suomi.fi-fullmaktsbegäran som en massa?

En bokföringsbyrå kan skicka en fullmaktsbegäran samtidigt till flera parter. Fullmaktsgivaren kan befullmäktiga flera personer samtidigt (för tillfället högst 30 personer).

Jag har befullmäktigats att anmäla och granska löneuppgifter i tjänsten Suomi.fi, men jag kan ändå inte granska eller korrigera inlämnade anmälningar om löneuppgifter i inkomstregistret?

Be fullmaktsgivaren kontrollera fullmakterna som beviljats i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Kan en bokföringsbyrå, på kundens vägnar, skapa en fullmakt som kunden sedan godkänner?

En bokföringsbyrå kan i Suomi.fi-fullmakter skapa en fullmaktsbegäran för kunden som kunden sedan godkänner.

Kan en verkställande direktör befullmäktiga en person inom företaget som sedan kan befullmäktiga andra?

Ja. En verkställande direktör eller någon annan med rätt att bevilja fullmakt kan delegera hanteringen av fullmakter till en arbetstagare eller tredje part genom att bevilja en fullmaktsrätt.

Hur ska vi gå till väga när två personer tillsammans har firmateckningsrätt?

Följande företagsformer kan bevilja Suomi.fi-fullmakter, trots att två personer tillsammans skulle ha firmateckningsrätt:

 • aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • kommanditbolag
 • öppet bolag
 • näringsidkare
 • föreningar med FO-nummer
 • stiftelser som är införda i handelsregistret.

Firmateckningsregeln enligt bolagsordningen måste vara:

 • styrelsen tillsammans
 • två styrelseledamöter tillsammans
 • styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans.I övriga fall kan fullmaktsärenden skötas med hjälp av en tjänsteman.

Ytterligare ska det i handelsregistret finnas information om företagets firmateckningsregel och personer med firmateckningsrätt måste ha en finsk personbeteckning.

I övriga fall kan fullmaktsärenden skötas med hjälp av en tjänsteman.

Tjänstemannabefullmäktigande

Vad är tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande är en del av Suomi.fi-fullmakter. Tjänsten möjliggör elektroniskt fullmaktsgivande och uträttandet av ärenden på en sådan parts räkning, som inte själv kan befullmäktiga elektroniskt i Suomi.fi-fullmakter.

Till exempel organisationer vars företrädare inte är införd i handelsregistret behöver tjänsten. Exempel på sådana är församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag.

Hur beviljar man fullmakt för bolagets firmatecknare som saknar finländska nätbankskoder? Exempel på sådana är utländska filialer, men också finländska företag som tillhör en internationell koncern.

Organisationen kan ansöka om Suomi.fi-fullmaktsrätt och -fullmakter med hjälp av en tjänsteman.

Läs mera: Fullmakt med ansökan (www.suomi.fi)

Katso-fullmakter

Finns det en övergångstid då man kan använda Suomi.fi-fullmakter och Katso-tjänsten samtidigt?

Användningen av Katso-tjänsten upphör 31.12.2020. Under övergångstiden kan du ha fullmakter både i Katso-tjänsten och i Suomi.fi-fullmakter, eftersom olika e-tjänster inleder användningen av Suomi.fi-fullmakter i olika takt.

Vad innebär upphörandet av Katso-tjänsten?

Om du nu använder Katso-koder, kan du inte logga in med dem i MinSkatt, Lomake.fi, Ilmoitin.fi, Palkka.fi eller inkomstregistret från och med 1.1.2021. Logga in i  e-tjänst med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikat eller certifikatkort kan också tillhandahållas av organisationen.

Om du sköter inkomstregisterärenden på någon annans vägnar med Katso-koder, ska du ersätta dem med Suomi.fi-fullmakter. Katso-koderna ändras automatiskt inte till Suomi.fi-fullmakter. Du kan inte använda Katso-fullmakter från och med 1.1.2021.