Inkomstregistret för föreningar: vanliga frågor

Ska ett allmännyttigt samfund anmäla kilometerersättningar som betalats ut till inkomstregistret?

Ja. Uppgifterna anmäls med inkomstslaget 357 (Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund).

Ska ett allmännyttigt samfund anmäla dagtraktamente som betalats ut till inkomstregistret?

Ja. Uppgifterna anmäls med inkomstslaget 358 (Dagtraktamente som betalas ut av ett allmännyttigt samfund).

Ska ett allmännyttigt samfund anmäla bemärkelsedagsgåvor till inkomstregistret?

Bemärkelsedagsgåvor anmäls inte till inkomstregistret om gåvan uppfyller förutsättningarna för skattefrihet. Läs mera i Skatteförvaltningens anvisning Förskottsuppbördsfrågor gällande frivilligverksamhet i allmännyttiga samfund och offentliga samfund.

Ska priserna ett i en tävling som ett samfund ordnar anmälas till inkomstregistret?

Tävlingspriser anmäls till inkomstregistret endast då, om de är skattepliktig inkomst och priset som fåtts har ett penningvärde.Föremål utan något betydande bytesvärde, såsom pokaler, medaljer och vimplar, godispåsar och kaffepaket samt värdemässigt obetydliga priser i form av föremål som getts i reklamsyfte, såsom skärmmössor, behöver inte anmälas till inkomstregistret.

Hur ska ett arvode, som ett allmännyttigt samfund (t.ex. en idrottsförening) betalar ut till ett motsvarande samfund t.ex. i en idrottstävling, anmälas till inkomstregistret? Med andra ord ordnar ett samfund en tävling, som ett annat samfund (förening) vinner och samfundet betalas ett arvode.

Om mottagaren av tävlingspriset är ett samfund och priset hänför sig till det allmännyttiga samfundets allmännyttiga verksamhet, inte näringsverksamhet, är det fråga om den personliga förvärvskällans skattefria inkomst. Eftersom betalaren inte kan veta vilkendera det är fråga om, ska förskottsinnehållning verkställas på den, om mottagare inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Om samfundet inte är infört i förskottsuppbördsregistret, ska uppgiften om priset som har betalats till föreningen anmälas till inkomstregistret med inkomstslaget 336 (Arbetsersättning).

Hur anmäler en förening skattefria dagtraktamenten och ersättningar för resekostnader till inkomstregistret?

Om ett allmännyttigt samfund betalar kilometerersättningar och dagtraktamenten till en person som deltar i frivilligarbete utan ersättning, anmäls dessa specificerat med inkomstslagen Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund (kodvärde 357) och Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund (kodvärde 358).

Med dessa inkomstslag anmäls endast skattefria kilometerersättningar och dagtraktamenten enligt 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992). Enligt bestämmelsen är av resekostnadsersättning som ett allmännyttigt samfund betalar följande skattefria inkomst:

  • resekostnadsersättning som kan betalas också för en resa från den skattskyldiges bostad. Resekostnadsersättningar för resor som gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel är skattefria upp till högst 2 000 euro under ett kalenderår
  • dagtraktamente för högst tjugo dagar under ett kalenderår
  • (logiersättning som inte anmäls till inkomstregistret).

Endast den skattefria andelen anges för inkomstslaget. Om ett allmännyttigt samfund betalar mer kilometerersättningar eller dagtraktamenten än vad som föreskrivs i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen, anmäls den överstigande delen som arbetsersättning.

Om samfundet till sin egen löntagare i ett anställningsförhållande betalar skattefria kilometerersättningar och dagtraktamenten, anmäls de som vanligt med inkomstslagen Dagtraktamente (kodvärde 331) och Kilometerersättning (skattefri) (kodvärde 311). 

Om en förening betalar kilometerersättning och dagtraktamenten till frivilliga, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret? Och om föreningen inte har något FO-nummer?

Ja, de ska anmälas. Om det handlar om ett allmännyttigt samfund, används för dessa två olika inkomstslagskoder (357 Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund och 358 Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund).

Riksdagen har godkänt en lagändring (RP 228/2016), enligt vilken föreningsregistret och registret över religiösa samfund läggs till som stamregister i företags- och organisationsdatasystemet. Detta leder till att föreningar och religiösa samfund ska tilldelas FO-nummer och att uppgifterna om föreningarna blir tillgängliga i FODS datatjänst. I praktiken sköter PRS tilldelningen av FO-nummer till existerande samfund och religiösa samfund, och de behöver inte separat ansöka om FO-nummer. Sannolikt tas förfarandet i bruk senast på sommaren 2019.

Om ett samfund som utgör inkomsttagare undantagsvis inte har något FO-nummer, kan man anmäla uppgiften med föreningsregisterbeteckningen och anteckna Annan identifierare som identifierartyp. Om en förening som inte har ett FO-nummer betalar löner, ska det ansöka om ett FO-nummer, om ett sådant inte tilldelats på myndighetsinitiativ.

Används allmännyttiga samfunds inkomstslag 357 och 358 (kilometerersättning och dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund) även när man betalar kilometerersättningar och dagtraktamenten till föreningens löntagare eller en utomstående arvodestagare?

Nej. Inkomstslagen 357 och 358 används endast när ett allmännyttigt samfund betalar dagtraktamenten och kilometerersättningar till inkomsttagare som deltar i frivilligverksamhet utan ersättning. Om en förening betalar skattefria dagtraktamenten och kilometerersättningar till sina löntagare används inkomstslagen 303, 311 och 331. Då finns det inga begränsningar för betalning av skattefria ersättningar. Om en förening betalar arvoden (arbetsersättning) till en inkomsttagare och samtidigt kostnadsersättningar är dessa inte skattefria utan ska lägga till inkomsten och anmälas med inkomstslaget 336 Arbetsersättning. 

Ska ett allmännyttigt samfund lämna in arbetsgivarens separata anmälan om samfundet under en månad endast har betalat kostnadsersättningar?

En regelbunden arbetsgivare ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan varje månad. Uppgiften Ingen lönebetalning ska endast anges om betalaren registrerats som arbetsgivare som betalar lön regelbundet.

Om en förening är tillfällig arbetsgivare anges i arbetsgivarens separata anmälan beloppet av sjukförsäkringsavgifter endast för de månader då löner har utbetalats. Föreningar ska göra anmälan om löneuppgifter för kostnadsersättningar. Föreningar anger med arbetsgivarens separata anmälan att det totala beloppet av sjukförsäkringsavgifter är 0 euro. En regelbunden och tillfällig arbetsgivare anmäler då 0 euro som sjukförsäkringsavgiftens totala belopp.

Måste en förening lämna in arbetsgivarens separata anmälan, om föreningen betalar arbetsersättning och kilometerersättning? Föreningen är inte införd i arbetsgivarregistret.

Förutom anmälan om löneuppgifter måste föreningen lämna in arbetsgivarens separata anmälan, om föreningen betalar skattefria kostnadsersättningar. Det saknar betydelse om föreningen är införd i arbetsgivarregistret eller inte. Eftersom man på skattefria kostnadsersättningar inte betalar sjukförsäkringsavgift, anger man som dess belopp 0 i arbetsgivarens separata anmälan. Läs mera i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: arbetsgivarens separata anmälan.