Förmåner: vanliga frågor

Allmänt om anmälan av förmånsuppgifter

Vilka pensions- och förmånsuppgifter ska anmälas till inkomstregistret?

Uppgifter om förmåner och pensioner som betalats ut ska anmälas till inkomstregistret. Förmåner anmäls till inkomstregistret med inkomstslag. Läs mera om inkomstslagen för förmåner.

Inkomstregistret har inte några uppgifter om beslut eller vad besluten baseras på. Inkomstregistret har inte heller några uppgifter om huruvida en ansökan om förmåner har anhängiggjorts.

När kan förmånerna anmälas till inkomstregistret?

Förmåner kan anmälas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021.

Ska förmånstagaren ha en finländsk personbeteckning?

Förmånstagaren behöver inte ha en finländsk personbeteckning. Även pensioner och förmåner som betalats till en begränsat skattskyldig person ska anmälas till inkomstregistret. Om inkomsttagaren saknar en finländsk personbeteckning, anmäls uppgifterna med en utländsk identifierare. Förmånstagarens namn, födelsedatum, kön och adress ska anges.

Läs mer i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret (kapitel 5, Anmälan av uppgifter i internationella situationer).

Skatteförvaltningens kundtjänst ger råd i frågor som hänför sig till skatteavtal samt i frågor om huruvida förmånstagaren är begränsat eller allmänt skattskyldig.

Ska man innan man lämnar in en anmälan försäkra sig om att mottagaren har fått den utbetalda förmånen?

Det behövs inte. Först om betalningen returneras pensions- och förmånsbetalaren t.ex. p.g.a. ett felaktigt kontonummer ska anmälan makuleras och en ny anmälan lämnas in. Läs mer i inkomstregistrets anvisning Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret (kapitel 6.6.5, Återbetalningar).

Vilka förmåner och pensioner ska anmälas till inkomstregistret?

Följande pensions- och förmånsinkomster anmäls till inkomstregistret som förmåner:

  • lagstadgade pensioner
  • pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring
  • alla skattepliktiga förmåner
  • skattefria förmåner som påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd
  • kostnadsersättningar som hänför sig till arbetslöshetsersättningar
  • prestationer som förmånsbetalaren ska anmäla utifrån arvs- och gåvoskattelagen (28 a §)
  • förluster som beror på beskattningen av vissa placeringsformer, såsom förluster för sparlivförsäkringar, kapitaliseringsavtal och tidsbundna pensionsförsäkringar.

Ska VSELERIE (årsanmälan om pensioner och förmåner) och VSELVYHT (årsanmälan av kontaktpersonen för pensions- och förmånsbetalare) anmälas till inkomstregistret fr.o.m. 2021? Var hittar man postbeskrivningarna för anmälningar?

Fr.o.m. 2021 anmäls uppgifter som motsvarar anmälan VSELVYHT endast till inkomstregistret. VSELVYHT lämnas in för sista gången för år 2020 i januari 2021. Årsanmälan VSELERIE ersätts endast till vissa delar av inkomstregistret. Läs mer i inkomstregistrets anvisning Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret (kapitel, 1.1 Skyldigheten att anmäla förmånsuppgifter).

Skatteförvaltningen publicerar postbeskrivningarna för VSELERIE och VSELVYHT på sin webbplats..

Ska förmåner som erhållits från Sverige anmälas till inkomstregistret?

Förmåner som beviljats och betalats från utlandet av utländska förmånsbetalare anmäls inte till inkomstregistret t.ex. om en finsk person har arbetat i Sverige och svenska Försäkringskassan betalar en förmån till personen.

Ska utkomststöd anmälas till inkomstregistret?

Utkomststöd som betalas av FPA och behovsprövat utkomststöd som betalas av kommuner anmäls inte till inkomstregistret.

Ska servicesedlar som fåtts av kommunen anmälas till inkomstregistret?

Förmåner som betalas i annat format än i pengar, t.ex. servicesedlar, anmäls inte till inkomstregistret.

Korrigering

Vad ska man göra om man har anmält ett felaktigt belopp av en utbetald förmån till inkomstregistret?

Pensions- och förmånsbetalaren ansvarar för de uppgifter hen anmält och för uppgifternas riktighet. Betalaren ansvarar för korrigeringen av uppgifter som anmält till fel belopp. Läs mer om korrigering av förmånsuppgifter.

Makulering

Kan en anmälan som innehåller fel makuleras även retroaktivt om anmälan gäller t.ex. det föregående skatteåret eller om betalningsdagen ändras p.g.a. problem med datakommunikationer?

En anmälan som innehåller fel ska i vissa situationer makuleras även om den skulle gälla det föregående skatteåret. Om anmälaren inte vet vilken dag som prestationen kommer att finnas på inkomsttagarens konto, ska man anmäla den dag då förmånsbetalaren har betalat prestationen. Om betalaren får kännedom om en felaktig eller ändrad betalningsdag, ska betalaren makulera anmälan och lämna in en ny anmälan. Ytterligare information finns i den detaljerade anvisningen om anmälan av förmånsuppgifter, kapitel 6.5 (Makulering av uppgifter).

Pension har betalats både till pensionstagaren och till en ställföreträdande mottagare. Det kommer fram att pensionstagarens konto inte är giltigt. Ska anmälan makuleras trots att pengarna emellertid har överförts till den ställföreträdande mottagarens konto?

Anmälan om förmånsuppgifter ska makuleras eftersom betalningen inte har nått inkomsttagaren. Förmånsbetalaren ska betala inkomsten på nytt till inkomsttagarens giltiga konto. En ny anmälan ska lämnas in om betalning med den korrekta betalningsdagen för prestationen. Ytterligare information finns i anvisningen om anmälan av förmånsuppgifter i kapitel 6, Korrigering av förmånsuppgifter i inkomstregistret (särskilt kapitel 6.6.5, Återbetalningar).

Användning av förmånsuppgifter

Vem kan söka uppgifter som hänför sig till förmåner från inkomstregistret?

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan granskas och sökas endast av de organisationer och myndigheter som med stöd av lagen om inkomstdatasystemet har rätt till det. Uppgifterna får användas endast i den omfattning och till det ändamål som har fastställts i lagen. Läs mer om informationsanvändare.

Betalare av löner, förmåner och pensioner kan granska de anmälningar som de lämnat in i inkomstregistrets e-tjänst.

Privatpersoner kan granska på sina egna löne-, pensions- och förmånsuppgifter i inkomstregistret. Uppgifterna finns samlade i inkomstregistrets e-tjänst i realtid. Var och en kan se endast de uppgifter i inkomstregistret som hen har behörighet till eller har fullmakt för. Läs mer om att sköta ärenden i egenskap av en privatperson.

Engångsersättning

Om skattefri ersättning för bestående men enligt trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar betalas som fortlöpande ersättning, är koden för inkomstslaget densamma som för engångsersättningar och ingår ersättningens indexförhöjning också i samma inkomstslag?

Ja. I dessa fall ska inkomstslaget förses med tilläggsuppgiften "Engångsersättning". Indexförhöjningen ingår i det belopp som betalats av inkomstslaget.

Utgör fortlöpande menersättning som betalas ut månatligen engångsersättning?

Betalaren bestämmer själv hur hen betalar ut menersättningar. Ytterligare information finns i tillämpningsanvisningen för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter (pdf). Information om engångsersättningar finns under punkten Allmänna uppgifter om inkomstslaget, engångsersättning.  

Återkrav

Hur korrigerar man en anmälan om återkrav om man angett felaktiga uppgifter i den? Kan man i sådana fall lämna in en anmälan om återkrav som en ersättande anmälan?

En anmälan om återkrav kan korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan eller genom att makulera den anmälan som lämnats in. 

Om förmåner som betalats ut under 2020 återkrävs av förmånstagaren under 2021, ska återkravet anmälas till inkomstregistret?

Ja. Om prestationen återkrävs under 2021 eller senare, ska anmälan om återkrav lämnas in till inkomstregistret även om den ursprungliga prestationen skulle ha betalats ut före 2021. Läs mer i inkomstregistrets anvisning Förmåner: återkrav och regress.

Anmälan av olika typer av förmåner

Ska pension som betalats till en tidigare arbetstagare anmälas till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter eller anmälan om förmånsuppgifter under 2021?

Arbetsgivare anmäler pensioner de betalar ut med anmälan om löneuppgifter med inkomstslaget 338 (Pension som arbetsgivaren betalat ut).

Hur anmäls indexhöjningarna på pensioner och förmåner till inkomstregistret?

Förmånsbeloppet anmäls till inkomstregistret specificerat enligt inkomstslag. Indexhöjningarna anmäls inte separat.

Ska ersättningarna för sjukkostnader och övriga kostnadsersättningar anmälas till inkomstregistret?

Nej. Kostnadsersättningar ingår inte i inkomstregistrets datainnehåll om förmåner. Läs mer om uppgifter som ska anmäls till inkomstregistret på inkomstregistrets webbplats.

Ska skattefria kostnadsersättningar som hänför sig till arbetspensionsrehabilitering (t.ex. resekostnadsersättningar) anmälas till inkomstregistret?

Skattefria kostnadsersättningar som hänför sig till rehabiliteringsförmåner anmäls inte till inkomstregistret.

Hur anmäls ersättning för bestående men som betalas som en engångsersättning till inkomstregistret?

Uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret enligt inkomstslag. Det inkomstslag som används fastställs enligt inkomstens karaktär. Tilläggsuppgiften ”Engångsersättning” anges för inkomstslaget om prestationen avser en engångsersättning.

Bekanta dig med dokumentet: Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (pdf). Läs mer om engångsersättningar i den detaljerade anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret (kapitel 3.5, Anmälan av uppgiften Engångsersättning).

Är klädbidrag som betalas ur trafikförsäkringen och indexförhöjning som hänför sig till det förmåner som ska anmälas till inkomstregistret?

Nej. Klädbidrag och indexförhöjning som hänför sig till det är kostnadsersättningar, och dessa uppgifter ingår inte i datainnehållet av anmälningar om förmånsuppgifter till inkomstregistret.

Ska en rehabiliteringsförmån som en arbetsgivare erhållit anmälas till inkomstregistret?

Om arbetsgivaren är en ställföreträdande mottagare, dvs. att rehabiliteringsförmånen betalas till arbetsgivaren i stället för till inkomsttagaren, ska rehabiliteringsförmånen anmälas till inkomstregistret. Ytterligare information finns i anvisningen om anmälan av förmånsuppgifter, kapitel 2.3, Ställföreträdande mottagare.

Ska arbetsgivaren anmäla den sjukdagpenning hen erhållit från FPA till inkomstregistret med anmälan om förmånsuppgifter, om arbetsgivaren har betalat lön till arbetstagaren och därför erhållit arbetstagarens andel av dagpenningen från FPA till sig själv?

Nej. Arbetsgivare lämnar inte in anmälningar om pensioner och förmåner.

Partiella återköp av en placeringsförsäkring innehåller skattepliktig avkastning samt återbetalning av skattefri kapital. Ska dessa prestationer specificeras på anmälan, eller anmäler man endast det totalbelopp som betalas ut och den skatt som tas ut på det?

Uppgifterna ska specificeras. Ytterligare anvisningar finns i anvisningen  Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret (kapitel 4.4, Anmälning av en förmån som delvis är skattepliktig och delvis skattefri).

Ska dagpenningar till en civiltjänstgörare anmälas till inkomstregistret?

Ja. Som dagpenningens inkomstslag anges ”1283 Dagpenning till värnpliktig, reservist, en person som genomgår utbildning vid Räddningsinstitutet eller en civiltjänstgörare". Andra ersättningar i anknytning till tjänstgöring (t.ex. för resor eller inkvartering) som betalas på basis av 48 § i civiltjänstlagen ska däremot inte anmälas till inkomstregistret.

Inkomstslag

I vissa situationer kan ersättning för lidande betalas ur trafikförsäkringen (5 kap. 4 a § i skadeståndslagen). Ska ersättningen anmälas till inkomstregistret?

Ja. Ersättningen ingår i inkomstslaget 1192 (Ersättning för psykiskt lidande för en närstående (trafikförsäkring)), om ersättningen betalas till en närstående av den avlidne. Den ovannämnda bestämmelsen hänför sig till precis detta. Ersättningarna enligt 5 kap. 2 § och 2 c § anmäls emellertid med inkomstslaget 1188 (Ersättning för men, tillfälligt (trafikförsäkring)). Detta inkomstslag inkluderar även ersättning för mentalt lidande.

Ersättningar för immateriella skador ur trafikförsäkringen kan kvittas mot varandra. Hur kan ersättning som betalats ut till ett högt för belopp för t.ex. bestående men anmälas som kvittad mot ersättningen för bestående kosmetiskt men, om ersättningen för bestående men utgör en förmån som ska anmälas till inkomstregistret, men ersättningen för bestående kosmetiskt men inte är det?

Ersättningen för bestående kosmetiskt men kommer inte att tas bort från datainnehållet av anmälan om förmånsuppgifter. Ersättningen har fogats samman med inkomstslaget 1189 (Ersättning för men, bestående (trafikförsäkring)).

Ställföreträdande mottagare

Ska en förmån som betalats till arbetsgivaren såsom rehabiliteringspenning eller FPA:s sjukdagpenning anmälas till inkomstregistret?

Förmånsbetalaren ska anmäla de förmåner hen betalat ut till inkomstregistret och ange arbetsgivaren som ställföreträdande mottagare. Läs mer i inkomstregistrets anvisning Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret (kapitel 4.3, Betalning av en förmån till en ställföreträdande mottagare).

Vilka uppgifter om en ställföreträdande mottagare är obligatoriska då man anmäler förmåner?

I uppgifterna om den ställföreträdande mottagaren ska man ange redovisningsperioden för den förmån som betalats ut. De övriga uppgifterna är inte obligatoriska. Läs mer i inkomstregistrets anvisning Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret (kapitel 4.3, Betalning av en förmån till en ställföreträdande mottagare).

Hur makulerar man anmälan om pension har betalats både till pensionstagaren och en ställföreträdande mottagare och det kommer fram att pensionstagarens pensionskonto inte är giltigt?

Anmälan om förmånsuppgifter ska makuleras om betalningen inte har nått inkomsttagaren. Förmånsbetalaren ska betala inkomsten på nytt till inkomsttagarens giltiga konto. Om den nya betalningen ska man lämna in en ny anmälan med den rätta betalningsdagen för prestationen. Läs mer i inkomstregistrets anvisning Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret (kapitel 6.6.5, Återbetalningar).

Den ställföreträdande mottagaren har erhållit ersättning till ett för högt belopp och förmånstagaren har erhållit ersättning till ett för lågt belopp. Betalningen till ett för högt belopp kvittas från den ställföreträdande mottagarens följande ersättning eller returneras av den ställföreträdande mottagaren. Hur anmäls detta till inkomstregistret?

Betalning till ett för högt belopp som den ställföreträdande mottagaren erhållit utgör en ogrundad förmån och dess återbetalning behöver inte anmälas till inkomstregistret. Förmånsbetalaren anmäler med en ersättande anmälan till inkomstregistret hur ersättningen fördelas så fort som situationen upptäcks. Ytterligare information finns i anvisningen om anmälan av förmånsuppgifter, kapitel 6.4.5. En förmån har betalats till en ställföreträdande mottagare till ett för högt belopp.

Då den prestation som saknats betalas till inkomsttagaren, ska en ny anmälan lämnas in till inkomstregistret. I anmälan ska man använda uppgiften "Rättelse av betalning – Ja", vilken ger informationsanvändarna information om att det är fråga om betalning av en inkomst som saknats, inte en prestation som betalas på basis av ett nytt förmånsbeslut.

Om det ur trafikförsäkringen betalas t.ex. till en taxiföretagare lön till en vikarie med bikostnaderna i stället för en ersättning för inkomstbortfall och taxiföretaget är ett firmanamn, ska denna lön till vikarien anmälas till inkomstregistret?

Ja. Om beslutet om en ersättning för inkomstbortfall avser en fysisk person och betalaren är en anmälningsskyldig som avses i inkomstregistret, ska prestationen anmälas till inkomstregistret. I den ställföreträdande mottagarens uppgifter i anmälan anges avdragstyp samt uppgifterna om den ställföreträdande mottagaren (dvs. uppgift om att prestationen har betalats till en taxiföretagare). Ytterligare information finns i anvisningen om anmälan av förmånsuppgifter (kapitel 4.3, Betalning av en förmån till en ställföreträdande mottagare).

Om skattefri ersättning har betalats till en ställföreträdande mottagare på fel sätt, ska man lämna in en korrigeringsanmälan om det till inkomstregistret?

Ja. Uppgift om skatteplikt har ingen betydelse för korrigeringsanmälan som avser en ersättning som betalas till en ställföreträdande mottagare. Ytterligare information om ställföreträdande mottagare och betalning av förmåner till ställföreträdande mottagare finns i kapitel 2.3 och 4.3 i anvisningen om anmälan av förmånsuppgifter.

Ska en skattefri ersättning som betalats till en ställföreträdande mottagare till ett för högt belopp anmälas till inkomstregistret (t.ex. om ersättningen för bestående men har betalats till en viss del till kontot av ett minderårigt barns förälder och till en viss del till barnets konto)?

Ja. Om förmånstagaren enligt förmånsbeslutet är ett minderårigt barn, är barnet den egentliga förmånstagaren även i anmälan om förmånsuppgifter.

Om den ställföreträdande mottagaren är en registrerad förening, ska inkomsten anmälas till inkomstregistret?

Ja. Om den prestation som betalas är en sådan pension eller förmån som har definierats i lagen om inkomstdatasystemet, ska pensionen eller förmånen anmälas till inkomstregistret. Att pensionen eller förmånen betalas till en ställföreträdande mottagare har ingen betydelse. Den andel som betalats till en ställföreträdande mottagare anmäls i anmälan om förmånsuppgifter om avdragstypen ska anges. Detta gäller även situationer där den ställträdande mottagaren är en registrerad förening. Ytterligare information om avdragstyperna finns på sidan 33 i tillämpningsanvisningen för anmälan om förmånsuppgifter (pdf).

Vilka uppgifter om en ställföreträdande mottagare är obligatoriska då man anmäler förmåner?

Uppgifterna om den ställföreträdande mottagaren är inte obligatoriska. Läs mer i anvisningen: anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret, kapitel 1.3.

Regressrätt

Vad avses med regress i inkomstregistret?

Ytterligare information om regresser i inkomstregistret finns i de detaljerade anvisningarna Förmåner: återkrav och regress och anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret, kapitel 8.

Ska förmåner som betalas ut retroaktivt alltid anmälas med flera anmälningar, om förmånen betalas till kunden retroaktivt med samma betalningsdag t.ex. för tre månader?

Inte alltid. Om pensioner och förmåner som betalas ut retroaktivt har samma betalningsdag, kan de anmälas med en anmälan. Inkomst som betalats som retroaktiv inkomst av engångsnatur ska hänföras med ett kalenderårs noggrannhet. Rekommendationen är att inkomstslagsspecifikationer för en retroaktiv prestation i alla situationer delas på årsnivå – också i de fall där en tidsperiod som är kortare än tre månader av intjäningsperioden hänför sig till föregående år.

Hur anmäls uppgifterna i en situation där pensionen börjar gälla retroaktivt, den retroaktiva delen av pensionen har betalats ut som en engångsersättning och pensionen är fortlöpande?

Uppgifterna kan anmälas per betalningsdag Om pensioner och förmåner som betalas ut retroaktivt har samma betalningsdag, kan de anmälas med en anmälan. Inkomst som betalats som retroaktiv inkomst av engångsnatur ska hänföras med ett kalenderårs noggrannhet. Det rekommenderas att inkomstslagsspecifikationer för en retroaktiv prestation i alla situationer delas på årsnivå – också då under tre månader av intjäningsperioden hänför sig till föregående år.

Ska förmåner som betalas ut retroaktivt anmälas med flera anmälningar om förmånerna betalas till inkomsttagare under en och samma betalningsdag?

Om pensioner och förmåner som betalas ut retroaktivt har samma betalningsdag, kan de betalda prestationerna anmälas med en anmälan. Prestationer som betalats ut som retroaktiv inkomst av engångsnatur ska hänföras med ett kalenderårs noggrannhet. Läs mer i inkomstregistrets anvisning Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret.

Om regressen för en skattepliktig ersättning träder i kraft retroaktivt (t.ex. vem som är skyldig ändras genom trafikskadenämndens utlåtande) och regresser genomförs retroaktivt för flera år, ska man till inkomstregistret endast anmäla förmåner som betalas ut fr.o.m. 2021?

Nej. Betalaren av en senare förmån ska anmäla regressavdraget i uppgiftsgruppen Avdrag. Ytterligare information finns i anvisningen Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret, kapitel 8.5 (En regress som gäller en förmån utanför inkomstregistret).

Påföljdsavgifter

Vad händer om betalaren av förmåner inte anmäler uppgifterna till inkomstregistret?

Betalaren ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret korrekt och i rätt tid. Skatteförvaltningen påför en påföljdsavgift till betalaren om anmälningsskyldigheten försummas. Läs mer om påföljdsavgifter på inkomstregistrets webbplats.

Kommer förmånsbetalaren påföras en sanktion om en felaktig anmälan korrigeras senare är 45 dagar efter den ursprungliga betalningsdagen?

Skatteförvaltningen påför en påföljdsavgift till betalaren om anmälningsskyldigheten försummas genom att korrigera uppgifter som anmälts tidigare senare än 45 dagar efter den fastställda tidsfristen. Förseningsavgift påförs emellertid inte, om beloppet av den utbetalda förmånen till följd av korrigeringen inte blir större än vad som tidigare anmälts. Läs mer om påföljdsavgifter på inkomstregistrets webbplats.

Har anmälan lämnats in för sent om förmånsbetalaren märker att man i januari 2021 betalat ut förmån till ett för lågt belopp och betalaren korrigerar betalningen t.ex. i mars?

Om pensionen eller förmånen betalas till förmånstagaren i mars och intjäningsperioden är januari, har anmälan inte lämnats in för sent. Ytterligare information om påföljdsavgifter som hänför sig till anmälningar till inkomstregistret. 

Blir det någon påföljdsavgift i en situation där man har försökt anmäla en pension eller förmån, men p.g.a. någon teknisk utmaning kan anmälan inte mottas, dvs. anmälan kommer inte fram?

I dylika situationer bör man kontakta Skatteförvaltningens kundtjänst för anvisningar. Ytterligare information om påföljdsavgifter som hänför sig till anmälningar till inkomstregistret.