Arbetsgivarens separata anmälan: vanliga frågor

Om jag endast lämnar in arbetsgivarens separata anmälan, när ska jag lämna in den?

Arbetsgivarens separata anmälan ska lämnas in senast den 5 dagen i följande månad.

 När ska jag lämna in arbetsgivarens separata anmälan? Vilka uppgifter anmäls med arbetsgivarens separata anmälan?

Med arbetsgivarens separata anmälan anmäler betalaren

  • totalbeloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som betalats under rapporteringsmånaden i fråga och därav eventuellt gjorda avdrag
  • uppgiften Ingen lönebetalning, om betalaren är införd i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister och inte har betalat några löner alls under månaden i fråga.

Arbetsgivarens separata anmälan ska inlämnas månatligen, senast den femte dagen i den kalendermånad som följer efter lönebetalningsmånaden.

Hur ges arbetsgivarens separata anmälan?

Arbetsgivarens separata anmälan lämnas in elektroniskt via gränssnittet, i laddningstjänsten eller med en webblankett. Uppgifterna kan av en särskild orsak anmälas på pappersblankett.

Vad avses med rapporteringsperiod i arbetsgivarens separata anmälan? 

Rapporteringsperiod är en tidsperiod som ska specificeras i anmälan, för vilken uppgifterna anmäls till inkomstregistret. Rapporteringsperiodens kalendermånad och år ska anmälas.

Kan arbetsgivarens separata anmälan lämnas in i förväg?

Uppgiften Ingen lönebetalning kan anmälas för sex kalendermånader på förhand. Därför kan det betalningsår som anmäls vara endast antingen det innevarande eller det påföljande året.

Totalbeloppet för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och beloppet för avdragen från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift kan anmälas tidigast en månad före ingången av rapporteringsmånaden. Till exempel uppgifterna för mars kan anmälas tidigast den 1 februari.

När ska 0-uppgiften för sjukförsäkringsavgifter anmälas i arbetsgivarens separata anmälan?

Om en arbetsgivare under en månad anmält kostnadsersättningar med en anmälan om löneuppgifter, utan att lönebetalning förekommer, anmäls 0-uppgiften som belopp på sjukförsäkringsavgiften. 

I vilken situation ska betalaren lämna in en Ingen lönebetalning-uppgift?

Om arbetsgivaren är införd i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, det vill säga är en regelbunden arbetsgivare och inte har betalat några löner alls under månaden i fråga, ska man anmäla uppgiften Ingen lönebetalning med arbetsgivarens separata anmälan.

I vilken situation ska betalaren anmäla det totala beloppet på sjukförsäkringsavgiften?

Arbetsgivaren ska räkna och anmäla eurobeloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift med arbetsgivarens separata anmälan, eftersom det handlar om en skatt som betalas på eget initiativ. Arbetsgivaren räknar beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift utifrån de löner som den betalat ut under månaden i fråga och anmäler det med arbetsgivarens separata anmälan under punkten Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt). Totalbeloppet på lönerna anmäls inte i punkterna.

Hur anmäler betalaren de avdrag som ska göras från sjukförsäkringsavgiften?

Betalaren anmäler de avdrag som ska göras från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift med arbetsgivarens separata anmälan under punkten Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Beloppet anmäls med en separat anmälan för den månad då de uppgifter om sjukförsäkringsavgifter för arbetsgivare vilka gäller frånvaron ursprungligen anmälts. Skyldigheten att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter minskar för denna månad och Skatteförvaltningen återbetalar arbetsgivarens överbetalda sjukförsäkringsavgift inklusive räntor. Alternativt kan betalaren göra avdraget även under den innevarande perioden, det vill säga då betalaren får information om förmånsbeslutet.

När ska en betalare anmäla avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift?

I vissa situationer kan arbetsgivaren få tillbaka den arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som hen betalat. En sådan situation uppstår till exempel om arbetsgivaren betalat lön till en arbetstagare, och arbetsgivaren samtidigt fått pension som baserar sig på lag, ett dagtraktamente eller en annan förmån som ersätter inkomstbortfall och beviljats till inkomsttagaren. Arbetsgivaren har rätt att från Skatteförvaltningen få tillbaka arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som arbetsgivaren har betalat till den del sjukförsäkringsavgiften motsvarar den prestation som har betalats till arbetsgivaren.

När ska arbetsgivarens separata anmälan korrigeras genom att makulera en anmälan som lämnats in tidigare?

Uppgifter ska korrigeras genom att makulera en tidigare anmälan och göra en ny anmälan i följande situationer:

  • korrigering av rapporteringsperioden
  • korrigering av prestationsbetalarnas kundnummer
  • korrigering av en arbetspensionsanstalts bolagskod eller pensionsarrangemangsnummer
  • korrigering av ett arbetsolycksfallsförsäkringsbolags identifierare eller försäkringsnummer.

Hur korrigerar man arbetsgivarens separata anmälan?

Uppgifterna i arbetsgivarens separata anmälan korrigeras på samma sätt som löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. 

När ska ett hushåll lämna in arbetsgivarens separata anmälan?

Om en hushållsarbetsgivare betalar lön på 1 500 euro eller mindre till en inkomsttagare under kalenderåret, behöver hushållet inte betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift eller lämna in arbetsgivarens separata anmälan. Om hushållet vet redan under den första löneutbetalningsmånaden att den årliga gränsen på 1 500 euro kommer att överskridas, ska hushållet verkställa förskottsinnehållningen och betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift på basis av den lön det betalat redan från den första löneutbetalningsmånaden. Hushållet ska inlämna arbetsgivarens separata anmälan för varje löneutbetalningsmånad.

Ett bolag har två olika verksamhetsställen, i vilka olika system används för att betala lön.
Bolaget producerar löneuppgiftsanmälningar från bägge system till inkomstregistret.
Kan bolaget producera också arbetsgivarens separata anmälningar separat från bägge system eller ska bolaget förena uppgifterna från de olika verksamhetsställena till en separat anmälan, som sänds bolagsspecifikt och månatligen till inkomstregistret?

Samma arbetsgivare kan lämna in enbart en separat anmälan för en rapporteringsperiod, i vilken sammandraget och det totala beloppet för månaden i fråga anmäls.

Arbetsgivarens separata anmälan ges om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. När ska anmälan göras och när redovisas avgiften? 

Verkställda förskottsinnehållningar och debiterade källskatter anmäls med en anmälan om löneuppgifter inom fem kalenderdagar från löneutbetalningen.
Det totala beloppet på sjukförsäkringsavgiften anmäls med arbetsgivarens separata anmälan senast den femte dagen i den månad som följer på den månad då lönen betalats. Inkomstregistret ändrar inte dessa utsatta tider för betalning.

Vad händer om ett företag lämnar in två exemplar av arbetsgivarens separata anmälningar för samma månad?

Skatteförvaltningen kan be att företaget korrigerar eller makulerar uppgifterna i anmälningarna och lämnar in endast ett exemplar av arbetsgivarens separata anmälan.
På motsvarande sätt kan man be betalaren att korrigera uppgifterna om betalaren anmält uppgiften Ingen lönebetalning i stället för 0-uppgiften för sjukförsäkringsavgifter då man endast betalat kostnadsersättningar under kalendermånaden.