Yrkesklassificering: vanliga frågor

Ska arbetsgivaren ange uppgiften Yrkesklass i anmälan om löneuppgifter, om prestationen utbetalats till en studerande eller en styrelseledamot?

Ja. Om en studerande utför arbete mot vederlag i ett anställningsförhållande är hen en arbetsolycksfallsförsäkrad inkomsttagare och yrkesklassen ska anges på samma sätt som för de övriga anställda. Detsamma gäller en styrelseledamot, som försäkras enligt 9 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I inkomstregistrets anvisning Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande beskrivs närmare vem som är arbetsolycksfallsförsäkrad.

I oklara fall kan informationsproducenten ta kontakt med det egna olycksfallsförsäkringsbolaget och göra en förfrågan dit.

Ska yrkesklasserna alltid bestå av fem tecken om man använder koduppsättningen Yrkesklassificering 2010? 

Ja. Alla yrkesklasser som används har redan kodats så de innehåller fem nivåer när betalare använder dem. Till klassificeringen har man inkluderat den mest exakta nivån för varje yrkeskod och vid behov lagt till nollor på koden för att den ska innehålla fem tecken.

Observera! Inkomstregistret använder sin egen koduppsättning, Statistikcentralens yrkesklassificering, som avviker från den av Statistikcentralen upprätthållna officiella koduppsättningen Yrkesklassificering 2010 vad gäller den ovannämnda numreringen (med fem nivåer). Den koduppsättning som används vid anmälningar till inkomstregistret finns på Statistikcentralens webbplats.

Finns det någon klassificering för yrkesbeteckningar eller ska arbetsgivaren fastställa den själv? 

De yrkesklassificeringar som används har fastställts i anmälan om löneuppgifter. Dessa inkluderar

 • Statistikcentralens yrkesklassificering
 • Kevas beteckningar
 • Finlands Banks beteckningar
 • Trafis beteckningar.

Yrkesklassen enligt Statistikcentralens yrkesklassificering ska anges om inkomsttagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad. Kevas, Trafis och Finlands Banks beteckningar används för pensionsförsäkringens behov.

Utöver den kod som ska anges kan betalaren anmäla uppgiften Yrkesbeteckning (fritt formulerad) som en kompletterande tilläggsuppgift och ange inkomsttagarens yrkesbeteckning fritt formulerad

Hur anmäls yrkesklasserna med anmälan om löneuppgifter till arbetsolycksfallsbolaget?

I anmälan om uppgifter används yrkesklasskoder. Om förvärvsinkomst som ligger till grund för en försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring betalas till en inkomsttagare, ska betalaren anmäla inkomsttagarens yrkesklass genom att använda Statistikcentralens yrkesklassificering. Statistikcentralens yrkesklassificering är en koduppsättning som används i inkomstregistret, vilken avviker från den officiella koduppsättningen Yrkesklassificeringen 2010, som administreras av Statistikcentralen. Koduppsättningen finns på Statistikcentralens webbsidor. Betalaren väljer rätt kod från koduppsättningen och anmäler den i anmälan om löneuppgifter.

I inkomstregistret används också Kevas, Trafis och Finlands Banks beteckningar för pensionsförsäkrarnas behov.

Varifrån ser jag yrkesklasserna för olika yrken? 

I inkomstregistret används Statistikcentralens yrkesklassificering för arbetsolycksförsäkrarnas behov. Koduppsättningen Statistikcentralens yrkesklassificering avviker från den officiella koduppsättningen Yrkesklassificeringen 2010, som administreras av Statistikcentralen Yrkesklasserna finns på Statistikcentralens webbsidor: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/versio_sv.html

I inkomstregistret används därtill Kevas, Trafis och Finlands Banks beteckningar, som används för pensionsförsäkrarnas behov.

Vårt företags 150 arbetstagare har delats in i tre yrkesgrupper i olycksfallsförsäkringen. Kan en sådan klassificering användas ännu i fortsättningen, eller hur ska arbetstagarna klassificeras?

I inkomstregistret används följande yrkeskoder och beteckningar:

 • Statistikcentralens yrkesklassificering
 • Kevas beteckningar
 • Finlands Banks beteckningar
 • Trafis beteckningar.

Yrket enligt Statistikcentralens yrkesklassificering ska anmälas enligt det arbete som inkomsttagaren utför. Om en inkomsttagare utför arbeten som hör till två eller flera olika yrkesklasser, anmäls yrkesklassen för det huvudsakliga arbetet som yrkesklass. Med huvudsakligt arbete avses det arbete som personen tidsmässigt sett utför mest.

Om de yrkesklasser som betalaren för närvarande använder är förenliga med Statistikcentralens yrkesklassificering och vad gäller precision överensstämmer med anvisningarna för inkomstregistret, används de också vid anmälning av uppgifter till inkomstregistret. Om ett arbetsolycksfallsförsäkringsbolag förutom yrkesklassen enligt Statistikcentralen yrkesklassificering behöver annan information, begär den informationen direkt av försäkringstagaren. I denna utsträckning lönar det sig att vara i kontakt med det egna försäkringsbolaget.

Olycksfallsförsäkrare har använt egna yrkeskoder med vilka uppgifter har anmälts till dem. Ska man i inkomstregistret använda olycksfallsförsäkringsbolagens egna koder?

I inkomstregistret används Statistikcentralens yrkesklassificering som avviker från Statistikcentralens officiella Yrkesklassificering 2010.
De koder som används i inkomstregistret finns på Statistikcentralens webbplats. I inkomstregistret används endast koder i dokumentet Koder i anmälningar om yrken.

I vilken situation anmäls Yrkesklass eller -beteckning? 

Typen av yrkesklass eller yrkesbeteckning anmäls enligt vald kategori eller beteckning. Man kan anmäla flera yrkesklasser och -beteckningar för inkomsttagaren i samma anmälan om löneuppgifter. För varje koduppsättning kan dock endast ett värde anges.
Om inkomsttagaren har arbetsolycksfallsförsäkring är yrkesklass enligt Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10) en obligatorisk uppgift i alla anmälningar om löneuppgifter. Kevas, Finlands Banks och Trafis beteckningar används för pensionsförsäkringens behov. Uppgiften Typ av yrkesklass eller yrkesbeteckning är obligatorisk även i följande fall:

 • Om anställningsförhållandet är försäkrat enligt OffPL ska betalaren alltid anmäla yrkesbeteckning enligt Kevas pensionsskyddsspecifika beteckningar.
 • Om det är fråga om Finlands Banks anställningsförhållande ska betalaren alltid ange yrkesbeteckning enligt Finlands Banks beteckningar.
 • Om anställningsförhållandet är försäkrat enligt lagen om sjömanspensioner ska betalaren alltid anmäla yrkesbeteckning enligt Trafis beteckningar.