Utbetalarens uppgifter: vanliga frågor

Hur skapar jag betalarens anmälningsreferens?

Du kan skapa en anmälningsreferens till exempel på basis av löneutbetalningsdagen och ett löpnummer eller på något annat sätt som är lämpligt för dig. Anmälningsreferensen kan innehålla högst 40 tecken som kan vara både bokstäver och siffror men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”.

Exempel på anmälningsreferenser: 160520191 (betalningsdag och nummer 1) eller 16052019Virtanen (betalningsdag och inkomsttagarens efternamn).

Varje anmälan ska ha sin egen referens. Om du inte anger någon referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för anmälan.

Vad är skillnaden mellan betalarens anmälningsreferens och inkomstregistrets anmälningsreferens?

I samband med en ny anmälan får betalaren alltid en anmälningsreferens som bildats i inkomstregistret för att senare korrigering ska kunna hänföras till rätt anmälan. Om betalaren inte kan eller vill använda den anmälningsreferens som bildats i inkomstregistret, kan betalaren skapa en referens själv. Betalaren ska bilda betalarens anmälningsreferens i det fall att det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten används och en ny anmälan första gången lämnas till inkomstregistret.

I vilka situationer ska uppgiften Specialorganisation anmälas?

Uppgiften ska anges, om prestationsbetalaren är en specialorganisation och några inkomstskatter inte påförs i Finland på de löner som specialorganisationen betalar enligt avtalet om internationella specialorganisationer. Lönen kan dock vara underställd försäkringsavgifter. Exempel på sådana specialorganisationer är Kemikalieverket ECHA, Helsingforskommissionen HELCOM, Wider-institutet och Internationella Organisationen för Migration IOM. 

I vilka situationer ska uppgiften Hushåll anmälas?

Uppgiften ska anges, om betalaren är ett privat hushåll. Hushållens förskottsinnehållningsskyldighet avviker från samfunds skyldighet.

I vilka situationer ska uppgiften Tillfällig arbetsgivare anmälas?

Uppgiften ska anges, om arbetsgivaren har ordnat sina arbetstagares pensionsskydd utan att ingå ett försäkringsavtal. En arbetsgivare kan vara tillfällig endast om arbetsgivaren inte fortlöpande har anställda och om de totala betalda lönerna till visstidsanställda under sex månader underskrider en separat föreskriven eurogräns.

I vilka situationer ska uppgiften Staten anmälas?

Uppgiften ska anges, om prestationsbetalaren är en stat. 

I vilka situationer ska uppgiften Statens affärsverk eller statlig inrättning med separat förvaltning anmälas?

Uppgiften ska anges, om prestationsbetalaren är ett statligt affärsverk eller en statlig inrättning med separat förvaltning. 

Vad anmäler man med uppgiften Underorganisation?

Betalaren använder uppgifterna Betalarens underorganisation och Inkomsttagarens underorganisation. Med uppgiften Betalarens underorganisation kan betalaren specificera arbetstagarna på sina olika verksamhetsställen. Betalaren kan även använda denna uppgift för begränsning av uppgifternas synlighet t.ex. inom företaget.

Med uppgiften Inkomsttagarens underorganisation kan betalaren specificera sina underorganisationers anmälningar om löneuppgifter enligt verksamhetsställe och dessutom även enligt t.ex. yrkesgrupp eller bransch med tanke på behoven av arbetsolycksfallsförsäkring eller företagshälsovård eller andra behov. Betalaren kan skapa en identifierare för underorganisationen på så sätt som hen önskar.

Vad avses med verksamhetsställets kod?

Koden är Statistikcentralens kod för verksamhetsstället. Betalaren får koden för verksamhetsstället från Statistikcentralen. 

I vilka situationer kan ett företag använda sin egen anmälningsreferens och hurdan form ska referensen ha? 

Betalaren kan själv bilda en anmälningsreferens som i varje anmälan ska vara individuell. Anmälningsreferensen kan innehålla högst 40 tecken, och den kan bestå av både bokstäver och siffror men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”.

Betalarens anmälningsreferens ska anges när en ny anmälan för första gången lämnas in via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten. Om en ny anmälan lämnas på e-tjänstens webblankett eller en pappersblankett, skapar inkomstregistret en anmälningsreferens för den inlämnade anmälan om betalaren inte själv har angett en anmälningsreferens. Om uppgifter undantagsvis lämnats med en pappersblankett till inkomstregistret sänds en anmälningsreferens per brev.

När ska Staten och Offentligt samfund anmälas som typ av betalare?

Uppgiften Offentligt samfund är obligatorisk, då inkomsttagaren är begränsat skattskyldig. Uppgiften ska anmälas på grund av det internationella informationsutbytet. Om prestationen betalas till en allmänt skattskyldig behöver uppgiften inte anges även om betalaren är ett offentligt samfund. Uppgiften Staten är obligatorisk alltid då betalaren utgörs av staten.

I vilka situationer kan man ange flera uppgifter om Typ av betalare?

Flera informationsanvändare behöver uppgifter om Typ av betalare, till exempel Skatteförvaltningen och arbetspensionsanstalterna.
Flera typer av uppgifter kan gälla samtidigt, och antalet uppgifter som kan anmälas är inte tekniskt begränsat. Uppgifterna om typ av betalare är i regel obligatoriska, om betalaren är den aktör som beskrivs i typen. Således kan och bör så många uppgifter som beskrivningen av typen av betalare förutsätter anmälas samtidigt.

Exempel 1.
Ett hushåll kan vara tillfällig arbetsgivare.

Exempel 2.
Som utländsk arbetsgivare betraktas i Finland en begränsat skattskyldig fysisk person, och därför kan prestationsbetalaren vara ett hushåll, en utländsk arbetsgivare och en tillfällig arbetsgivare. En sådan situation kan uppstå om en i Spanien bosatt begränsat skattskyldig person anställer en städare till sin sommarstuga i Finland.

Exempel 3.
Utländsk arbetsgivare, utländskt koncernbolag och tillfällig arbetsgivare.

Vad avses med betalare i inkomstregistret?

Med betalare avses prestationsbetalaren som specificeras med identifierare. I ett material kan endast uppgifter om en betalare anges. Om uppgifterna om betalaren i en anmälan avviker från det övriga materialet ska separat material bildas för denna anmälan.