Löneutbetalnings- och intjäningsperiod: vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en löneutbetalningsperiod och en intjäningsperiod?

Löneperioden eller löneutbetalningsperioden är den tidsperiod för vilken lönen betalas. Intjäningsperioden i sin tur är den tidsperiod för vilken inkomsten influtit.  

Vilken dag betraktas som betalningsdag?

Betalningsdagen för en prestation är den dag då prestationen är tillgänglig för inkomsttagaren, t.ex. registrerad på inkomsttagaren bankkonto (löntagarens lönedag). 

Vilken dag ska anges som betalningsdag, om det inte finns några utbetalda prestationer i anmälan?

Om betalningar i euro inte betalas anges den dag då uppgifterna lämnades till inkomstregistret. Det kan handla om en annan anmälningsdag t.ex. när man endast anmäler frånvaro-, arbets- och vistelseperioder. 

Vad avses med löneutbetalningsperiod?

Löneutbetalningsperioden (s.k. löneperiod) är den tidsperiod för vilken lönen betalas. Ett företag kan använda flera olika löneutbetalningsperioder, t.ex. för anställda med månadslön och anställda med timlön. Löneutbetalningsperioden kan även avvika från företagets normala löneutbetalningsperiod.

När anställningsförhållandet upphör, upphör också löneutbetalningsperioden. På motsvarande sätt börjar löneutbetalningsperioden för en nyanställd som börjar arbeta mitt i en löneutbetalningsperiod när anställningen börjar. Därmed kan olika inkomsttagare i vissa situationer ha olika långa löneutbetalningsperioder. Inkomstens betalningsdag kan även falla utanför löneutbetalningsperioden. 

Vad avses med intjäningsperiod?

Intjäningsperioden är den tidsperiod för vilken inkomsten influtit. Intjäningsperioden kan vara längre eller kortare än löneutbetalningsperioden, t.ex. ett år eller längre. Intjäningsperioden är en inkomstslagspecifik uppgift, och den kan vara olika lång för de olika inkomstslag som anmäls. Intjäningsperioden för lön kan vara en annan än löneutbetalningsperioden.

Intjäningsperioden är en frivillig kompletterande uppgift som flera informationsanvändare behöver, t.ex. socialförsäkrare, arbetslöshetskassor och FPA. Trots att intjäningsperioden är en frivillig kompletterande uppgift, rekommenderar vi att den anmäls.

Vad är skillnaden mellan en löneutbetalningsperiod och en intjäningsperiod?

Löneutbetalningsperioden är den tidsperiod för vilken lönen betalas. När anställningsförhållandet upphör, upphör också löneutbetalningsperioden. Lönen ska betalas den sista dagen i löneutbetalningsperioden, om inte annat avtalas. Ett material kan endast innehålla en löneutbetalningsperiod.

Intjäningstiden för inkomsten (s.k. intjäningsperiod, kumuleringstid) kan skilja sig från löneutbetalningsperioden. Intjäningsperioden är den tidsperiod för vilken inkomsten influtit. Intjäningsperioden kan vara längre eller kortare än löneutbetalningsperioden, t.ex. ett år eller längre. Intjäningsperioden är en inkomstslagspecifik uppgift, och den kan vara olika lång för de olika inkomstslag som anmäls.

Hur anmäler man löneutbetalningsperioden vid anmälan av resekostnader?

Vid anmälan av resekostnader kan man använda samma löneutbetalningsperiod som företagets normala löneutbetalningsperiod har varit. Om detta inte är möjligt, kan man ange t.ex. kalendermånaden som löneutbetalningsperiod. 

Om intjäningsperioden för en lön är helt felaktigt, i vilka fall godkänner inte systemet en anmälan som getts via ett gränssnitt? 

Inkomstregistret gör formella granskningar vid mottagandet av uppgifter, till exempel kan inte slutdatumet för perioden infalla tidigare än startdatumet. Inkomstregistret kan dock inte veta om ett datum som formellt sett getts på rätt sätt, de facto är rätt. 

Intjäningsperioden är inte den samma som löneutbetalningsperioden. Hur kan man anmäla flera intjäningsperioden inom en löneutbetalningsperiod?

En intjäningsperiod är en uppgift som är specifik för ett inkomstslag. Det är möjligt att anmäla en egen, separat intjäningsperiod för varje inkomstslag som ska betalas. 

Kan en intjäningsperiod som ska anmälas i januari 2019 infalla under år 2018?

Ja. En intjäningsperiod är en uppgift som är specifik för ett inkomstslag. Det är möjligt att anmäla en egen, separat intjäningsperiod för varje inkomstslag som ska betalas.

Vilken är intjäningsperioden för semester, då semesterlön anmäls som tidlön? Anmäls semestertiden och inte intjäningsperioden för semestern (semesteråret) som intjäningsperioden för semesterlön? Vilken är intjäningsperioden för semesterpenning? Semesterpenning betalas ofta på en gång till alla personer oberoende av semestertiderna.

Intjäningsperioden för semesterlön är semestertiden. Intjäningsperioden är den tidsperiod för vilken semesterpenning flutit in. Om semesterpenning betalas i flera rater, är det möjligt att för alla betalningsrater anmäla samma kumuleringstid.

Vilken löneutbetalningsperiod ska anges i kostnadsersättningar?

Om man i systemet från vilket anmälan skickas normalt inte använder löneutbetalningsperioder när till exempel arbets- och kostnadsersättningar anmäls, kan man som löneutbetalningsperiod ange betalningsdagen för den första och sista dagen för arbetsprestationen som utgör grunden för betalningen. Löneutbetalningsperioden kan även vara en dag lång om arbetsprestationen utförts under en dag. Som löneutbetalningsperiod kan man också ange företagets normala löneutbetalningsperiod.

Om detta inte är möjligt kan man ange innevarande kalendermånad. På motsvarande sätt kan man i anmälan om kostnadsersättningar använda företagets normala löneutbetalningsperiod eller innevarande kalendermånad. Vid behov kan betalaren ange den tidsperiod som löneutbetalningsperiod för vilken resekostnadsersättningarna betalas.

Ska man använda en avvikande löneutbetalningsperiod eller kan man använda företagets normala löneutbetalningsperiod om en persons anställning upphör mitt under löneutbetalningsperioden?

I arbetsavtalslagen (55/2001) föreskrivs om löneutbetalningsperioder och dess längd. Enligt lagen upphör löneutbetalningsperioden när anställningsförhållandet upphör. Inkomstregistret medför inga ändringar i till exempel arbetsavtalslagstiftningen.
Texten i tillämpningsanvisningen för datainnehållet i anmälan om löneuppgifter motsvarar lagstiftningen. Enligt anvisningen upphör löneutbetalningsperioden när anställningsförhållandet upphör. Materialet kan endast innehålla en löneutbetalningsperiod.

Om löneutbetalningsperioden för inkomst som betalats till en arbetstagare avviker från löneutbetalningsperioden för andra arbetstagare i samma material ska eget material skapas för denna person.
Om anmälningssättet enligt anvisningen inte är möjligt kan anställningsuppgifterna anmälas med företagets normala löneutbetalningsperiod. Då kan informationsanvändare separat begära de faktiska start- och slutdatumen för löneutbetalningsperioden och fördelningen av deltidsanställdas lön mellan anställningsförhållandena.