Inkomsttagarens uppgifter: vanliga frågor

Hur anmäls en Poste restante-adress i inkomstregistrets e-tjänst?

Mata in Poste restante i fältet för gatuadressen. Ange även postnumret och postanstalten.

I vilka situationer ska uppgiften Samfund anmälas?

Uppgiften ska anges om inkomsttagaren är ett samfund. Med samfund avses följande i inkomstregistret: ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening, en stiftelse och en annan privaträttslig juridisk person.

Definitionen som används i inkomstregistret avviker t.ex. från definitionen för ett samfund enligt inkomstskattelagen (1535/1992).

Hur anmäler man de konstgjorda identifierarna för asylsökanden och kommer systemet att godkänna dem? 

Uppgifter om inkomsttagare ska i regel anmälas med ett finländskt kundnummer (personbeteckning för fysiska personer). Om det inte finns något finländskt kundnummer, anmäls uppgifterna med inkomsttagarens utländska kundnummer. Om inkomsttagaren inte har ett utländsk kundnummer heller, kan uppgifterna anmälas med inkomsttagarens födelsetid. I dessa fall ska man lämna tilläggsuppgifter om inkomsttagaren.

De typer av personidentifierare som inkomstregistret stöder har beskrivits i en publicerad koduppsättning. Tillåtna typer av identifierare är FO-nummer, personbeteckning (finländsk), utländsk personbeteckning, skattenummer (TIN) och annan identifierare. En konstgjord identifierare är i sig inte en tillåten typ av identifierare. För anmälningar kan man emellertid välja ”Annan identifierare” som typ av identifierare, varmed en eventuell konstgjord identifierare kan anges. Det är emellertid inte att rekommendera att använda en konstgjord identifierare som man erhållit av en myndighet, eftersom konstgjorda identifierare är användarspecifika och olika informationsanvändare kan ha samma identifierare i bruk för olika personer. Konstgjorda identifierare som betalaren själv har skapat får inte användas vid anmälningar.

Vad ska man ange som inkomsttagarens verksamhetsställe, om inkomsttagaren har ett rörligt arbete, hen inte har något fast verksamhetsställe (t.ex. i byggbranschen) eller hen är en hyrd arbetstagare som har olika verksamhetsställen? 

Inkomsttagarens verksamhetsställe är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift. Betalaren anger det verksamhetsställe eller ställe där inkomsttagaren arbetar och där inkomsttagarens egentliga arbetsplats finns. Inkomsttagarens egentliga arbetsplats kan således anges med denna uppgift. I anmälan kan endast en adress eller kod för verksamhetsstället anges.

Uppgift om verksamhetsställe används av Statistikcentralen. Om personaluthyrnings- eller bemanningsföretag ger Statistikcentralen följande anvisning:
Vid anställning hos ett personaluthyrnings- eller bemanningsföretag (som betalar den anställdas lön) är den anställdas verksamhetsställe företagets verksamhetsställe. Om ett företag endast förmedlar en arbetstagare till ett annat företag som betalar arbetstagarens lön, är arbetstagarens verksamhetsställe lönebetalarens verksamhetsställe.
Som verksamhetsställe för arbetstagare i byggbranschen kan man ange lönebetalarens verksamhetsställe.

Kan uppgifter anmälas med en konstgjord personbeteckning?

Det rekommenderas absolut inte att göra anmälningar med en konstgjord identifierare.
Konstgjorda identifierare är användarspecifika och olika informationsanvändare kan använda samma identifierare för olika personer.
Om en kund saknar ett egentligt finländskt kundnummer, rekommenderas det att kundens utländska identifierare används.

Asylsökanden har inte finländska personbeteckningar. Hur kan uppgifter som gäller dem anmälas till inkomstregistret? 

Uppgifterna kan anmälas till inkomstregistret också med andra identifierare än finländska kundnummer och också utan identifierare. Om den angivna identifieraren inte är finländsk eller om personen inte alls har någon identifierare, ska närmare uppgifter ges om inkomsttagaren (namn, adressuppgifter, födelsetid och kön).

Anmälning med konstgjord identifierare rekommenderas inte. Konstgjorda identifierare är användarspecifika och olika informationsanvändare kan använda samma identifierare för olika personer. Om en kund saknar ett egentligt finländskt kundnummer, rekommenderas det att kundens utländska identifierare används. Och om kunden inte alls har någon identifierare, kan uppgifterna anmälas till inkomstregistret också utan kundnummer.

I årsanmälan till skattemyndigheten har det varit möjligt att i stället för en personbeteckning använda en konstgjord identifierare (slutdelen -UUUU). Kan en sådan konstgjord identifierare användas också i inkomstregistret (t.ex. typ av identifierare 99, Annan identifierare)?

Ja, men det rekommenderas absolut inte att göra anmälningar med en konstgjord identifierare.
Konstgjorda identifierare är användarspecifika och olika informationsanvändare kan använda samma identifierare för olika personer.
Om en kund saknar ett ”riktigt” finländskt kundnummer, rekommenderas det att kundens utländska identifierare används.

När en person får en riktig personbeteckning (papperslösa, källskattepliktiga), ska gamla redan inlämnade anmälningar rättas så att de överensstämmer med den nya riktiga personbeteckningen?

Det är inte nödvändigt att rätta anmälningarna, om en utländsk identifierare för inkomsttagaren angetts på de tidigare anmälningarna. När en personbeteckning fåtts, kan den anmälas i anmälan för följande löneutbetalningsperiod tillsammans med det utländska kundnumret. Däremot, om det undantagsvis inte alls funnits någon identifierare på anmälan, borde anmälningarna rättas. 

Hur anmäler man prestationer som betalats till inkomsttagare i olika ålder (t.ex. en 16-åring och en 65-åring) så att inga socialförsäkringsavgifter debiteras betalningarna?

Betalaren anmäler med uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring (Ingen försäkringsskyldighet) att vissa avgifter inte debiteras.

Man kan ange flera värden samtidigt i Typ av undantagssituation för försäkring. Uppgiften anges om inkomsttagaren inte omfattas av socialskyddet i Finland eller inkomsten inte medför försäkringsskyldighet. Uppgiften gäller inkomsttagaren och inte enskilda inkomstslag.

I exemplet anmäls följande värden i Typ av undantagssituation för försäkring för en inkomsttagare som fyllt 16 år men är under 17 år gammal:

  • 3 Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • 5 Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring).

På motsvarande sätt anmäls följande värden i Typ av undantagssituation för försäkring för en som fyllt 65 år men är under 68 år gammal:

  • 5 Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring).

I vilken situation anmäls Inkomsttagarens verksamhetsställe? 

Inkomsttagarens verksamhetsställe är platsen där inkomsttagaren arbetar och där inkomsttagarens egentliga arbetsplats finns. Prestationsutbetalaren anmäler det verksamhetsställe där inkomsttagaren i regel arbetar. Om inkomsttagaren arbetar på flera verksamhetsställen anges namnet på det verksamhetsställe där största delen av arbetet utförs.

Om verksamhetsställe kan man antingen anmäla den 9-siffriga koden för verksamhetsstället eller adressen. Betalaren får koden från Statistikcentralens register över företag och verksamhetsställen. Det rekommenderas att man utöver koden för verksamhetsstället även anger adressen för inkomsttagarens verksamhetsställe.

I vilken situation är en person allmänt respektive begränsat skattskyldig? 

Som allmänt skattskyldig ses en person som har sitt egentliga bo och hemvist i Finland eller som vistas över sex månader i Finland utan avbrott. En finländsk medborgare som flyttat utomlands ses i regel som allmänt skattskyldig tre kalenderår efter flyttåret.

En person anses vara begränsat skattskyldig om han eller hon har sin bostad och sitt hem i utlandet och inte vistas över sex månader i Finland utan avbrott. Prestationer till begränsat skattskyldiga personer ska anmälas oberoende av om prestationen omfattas av källskatt eller förskottsinnehållning eller om de skattskyldiga är försäkrade i Finland. Anmälan ska också lämnas om ersättning som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts i utlandet.

Hur anges en så kallad vanlig arbetstagare som inte till exempel är nyckelperson?

Om inkomsttagaren är en så kallad vanlig arbetstagare och inte en part som beskrivs i tilläggsuppgifter om inkomsttagaren (t.ex. nyckelperson, idrottare, konstnär) ska betalaren inte anmäla uppgiften Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren. När denna uppgift inte har anmälts betraktas inkomsttagaren som en vanlig arbetstagare. 

Ska man som tilläggsuppgift om inkomsttagaren anmäla "Samfund" för ett öppet bolags inkomster även om det inte är fråga om ett samfund i inkomstbeskattningen?

Ja. Med samfund avses följande parter i inkomstregistret: öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, förening, stiftelse och en annan privaträttslig juridisk person.
Inkomstregistrets definition avviker till exempel från definitionen av samfund i inkomstskattelagen.

Kan betalaren när det gäller uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring i stället för "Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd" använda "Ingen försäkringsskyldighet"?

Det rekommenderas att felaktiga uppgifter inte används. Detta beror på att de två situationer som nämns i frågan handlar om olika ärenden. Om man använder felaktiga uppgifter kan det leda till onödiga förfrågningar av informationsanvändarna till betalarna.