Försäkringsuppgifter: vanliga frågor

Hur anmäls pensionsförsäkringsavgifter då företaget har tecknat en frivillig pensionsförsäkring för sina anställda eller sina delägare? 

Betalda frivilliga pensionsförsäkringsavgifter anmäls på anmälan om löneuppgifter med inkomstslaget Försäkringsavgift för en individuell, frivillig pensionsförsäkring (kodvärde 418).

Den frivilliga, individuella pensionsförsäkringsavgift som arbetsgivaren betalat kan anmälas till inkomstregistret per avgift, om detta är möjligt. Om avgiften är t.ex. ett totalbelopp och prestationsbetalaren inte känner till vilken andel av avgifterna som hänför sig till varje försäkrad, ska prestationsbetalaren anmäla uppgifterna då de erhålls från pensionsanstalten.

Uppgifterna ska tas med i beskattningen för det år avgifterna betalats. Om man erhåller uppgift om betalningen först i januari, ska anmälan för december korrigeras och beloppet för den individuella frivilliga pensionsförsäkringen läggas till på anmälan.

Hur anmäls avgifter för en frivillig pensionsförsäkring?

En avgift för en frivillig individuell pensionsförsäkring anmäls till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter. I inkomstregistret finns det flera inkomstslag, och också inkomstslaget Försäkringsavgift för en individuell, frivillig pensionsförsäkring (kodvärde 418) är i användning.

Du kan ta del av koduppsättningen för inkomstslagen på inkomstregistret.fi-sidan.
En avgift för en frivillig individuell pensionsförsäkring för inkomsttagaren vilken arbetsgivaren betalat kan anmälas till inkomstregistret enligt betalning, om detta är möjligt. Om betalningen är till exempel ett totalt belopp och prestationsbetalaren inte vet vilken andel av betalningen som hänför sig till vilken försäkrad, ska prestationsbetalaren anmäla uppgifter då de fås från försäkringsbolaget.

Uppgifterna ska fås för beskattningen av betalningsåret. Om information fås om de betalningar som gjorts under föregående år fås först i januari, ska den sista anmälan för året (t.ex. för december) korrigeras och i anmälan ska beloppet på avgiften för den individuella frivilliga pensionsförsäkringen läggas till.

Anmäls den sjukförsäkringsavgift som arbetsgivaren betalar till nettobelopp, det vill säga har till exempel sjukdagpenning redan dragits av från avgiften? 

Betalningen anmäls inte till nettobelopp. Arbetsgivaren anmäler det totala beloppet på den sjukförsäkringsavgift som den betalat varje månad med arbetsgivarens separata anmälan.

Om arbetsgivaren senare dock får sjukdagpenning av till exempel FPA, utifrån vilken den får göra ett avdrag, ska arbetsgivarens separata anmälan vilken getts tidigare rättas. Betalaren anmäler med arbetsgivarens separata anmälan beloppet på avdraget från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift under inkomstslaget Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Uppgifterna anmäls med arbetsgivarens separata anmälan för den månad till vilken avdraget hänför sig.

Skyldigheten att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter minskar för denna månad och Skatteförvaltningen återbetalar arbetsgivarens överbetalda sjukförsäkringsavgift inklusive räntor. Alternativt kan betalaren göra avdraget även under den innevarande perioden, det vill säga då betalaren får information om förmånsbeslutet. I så fall minskar beloppet på sjukförsäkringsavgiften för den innevarande perioden, men betalaren får inte någon krediteringsränta som han eller hon skulle få om avdraget allokerades retroaktivt till den ursprungliga perioden.

Om löneinkomsten underskrider den nedre gränsen för ArPL-försäkring under löneutbetalningsperioden, hur ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret?

Om betalaren inte har någon försäkringsskyldighet på grund av att den nedre gränsen i euro för försäkring inte överskrids, ska prestationsbetalaren anmäla att ingen försäkringsskyldighet föreligger vad gäller inkomsttagaren. Detta anmäls genom att använda värdena i uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring.

Om den inkomst som ligger till grund för arbetspensionen räknat per månad underskrider den nedre gränsen för den arbetsinkomst som ska fastställas årligen (58,27 euro/mån. år 2018), använder prestationsbetalaren uppgiften Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring).

Om gränsen för arbetsinkomsten överskrids mitt under månaden, ska betalaren makulera den anmälan som denne gett tidigare och ge en ny anmälan med pensionsarrangemangsnumret och information om arbetspensionsförsäkringen.

När ska arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets bolagskod och försäkringsnummer anges?

Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets bolagskod och försäkringsnummer är obligatoriska uppgifter då betalaren försäkrat sin arbetstagare med flera än en arbetsolycksfallsförsäkring.
Följaktligen är det inte nödvändigt att ge informationen i varje anmälan, utan enbart då arbetsgivaren försäkrat sin arbetstagare med flera försäkringar.

Hur görs en anmälan om samma inkomsttagare i samma lönekörning har två anställningsförhållanden, av vilka det ena grundar sig på lagen om kommunala pensioner (KomPL) och det andra på lagen om statens pensioner (StaPL)?

Giltighetstiden för ett anställningsförhållande inom kommunsektorn och förvärven (inkomstslagen) anmäls med arbetsgivarens pensionsarrangemangsnummer för kommunsektorn. Giltigheten för ett anställningsförhållande som omfattas av statens pensionsskydd och förvärven anmäls med det separata pensionsarrangemangsnumret för statens pensionsskydd. 

Hur ska uppgifterna anmälas och korrigeras om den nedre gränsen för ArPL-försäkringen inte överskrids för den första löneutbetalningsperioden i månaden men gör det för den andra löneutbetalningsperioden?

I exemplet ska uppgifterna Typ av undantagssituation för försäkring korrigeras genom att makulera den tidigare anmälan, varefter en ny korrekt anmälan ska göras.
Om inkomsttagarens försäkringsskyldighet har anmälts felaktigt eller omständigheterna senare ändras, ska uppgifterna korrigeras genom att makulera den anmälan som lämnats in tidigare och därefter lämna in en ny anmälan. I detta fall ska ny anmälan alltså också göras för den första löneutbetalningsperioden, eftersom läget har förändrats och den tidigare uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring inte längre är korrekt.

Uppgifterna i inkomstregistret ska motsvara verkligheten, och därför ska löneuppgifter anmälas enligt de faktiska betalningsdagarna. Om arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften för den första löneutbetalningsperioden debiteras under den andra löneutbetalningsperioden ska även anmälan hänföras till den andra löneutbetalningsperioden. Anmälan för den första löneutbetalningsperioden ska makuleras, varefter man anmäler de förändrade försäkringsuppgifterna på nytt (information och pensionsförsäkring, FO-nummer och pensionsarrangemangnummer).

Om inga arbetstagaravgifter har debiterats inkomsttagaren ska de inte anmälas. I anmälan om löneuppgifter för den andra löneutbetalningsperioden anmäls hela den debiterade arbetspensionsförsäkringsavgiften (och eventuell arbetslöshetsförsäkringsavgift) enligt utfallet. Det räcker med en anmälan.
Anmälan ska korrigeras genom makulering alltid när Typ av undantagssituation för försäkring förändras. Förfarandet säkerställer att informationsanvändare underrättas om de ändrade uppgifterna.

Behöver en tillfällig arbetsgivare anmäla något pensionsarrangemangsnummer (försäkringsnummer)?

Även om en tillfällig arbetsgivare inte har ingått ett försäkringsavtal om ordnandet av sina arbetstagares pensionsskydd, ska en tillfällig arbetsgivare anmäla bolagskod och pensionsarrangemangsnummer för den arbetspensionsanstalt där arbetstagarna är försäkrade, om den tillfälliga arbetsgivaren betalar förvärvsinkomster som arbetspension baseras på till sina arbetstagare.

Om de inkomsttagarspecifika uppgifterna lämnas via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten, ska arbetsgivaren själv kontakta arbetspensionsanstalten för att erhålla det pensionsarrangemangsnummer som anstalten använder för tillfälliga arbetsgivare. Om uppgifterna lämnas på webblankett via e-tjänsten, ska den tillfälliga arbetsgivaren välja det försäkringsbolag hen önskar från alternativen i webblankettens meny. Efter valet skapar systemet en bolagskod och ett pensionsarrangemangsnummer för bolaget.

Om uppgifterna inlämnas på pappersblankett, behöver inte den ställföreträdande arbetsgivaren anmäla pensionsarrangemangnumret.

Varifrån kan en tillfällig arbetsgivare få arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangsnummer (försäkringsnummer) som behövs för anmälningar?

Även om en tillfällig arbetsgivare inte har ingått ett försäkringsavtal om ordnandet av sina arbetstagares pensionsskydd, ska en tillfällig arbetsgivare anmäla bolagskod och pensionsarrangemangsnummer för den arbetspensionsanstalt där arbetstagarna är försäkrade, om den tillfälliga arbetsgivaren betalar förvärvsinkomster som arbetspension baseras på till sina arbetstagare.

Om de inkomsttagarspecifika uppgifterna lämnas via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten, ska arbetsgivaren själv kontakta arbetspensionsanstalten för att erhålla det pensionsarrangemangsnummer som anstalten använder för tillfälliga arbetsgivare. Om uppgifterna lämnas på webblankett via e-tjänsten, ska den tillfälliga arbetsgivaren välja det försäkringsbolag hen önskar från alternativen i webblankettens meny. Efter valet skapar systemet en bolagskod och ett pensionsarrangemangsnummer för bolaget.

Om uppgifterna inlämnas på pappersblankett, behöver inte den ställföreträdande arbetsgivaren anmäla pensionsarrangemangnumret.

Hur anmäler jag pensionsarrangemangnummer?

Arbetsgivaren ordnar pensionsskydd för sina anställda antingen som tillfällig arbetsgivare eller som avtalsarbetsgivare. Pensionsarrangemangnummer är numret på arbetsgivarens försäkring enligt vilket de uppgifter som anmälts till inkomstregistret förmedlas till rätt pensionsanstalt. En tillfällig arbetsgivare har inte ett pensionsförsäkringsavtal med en pensionsförsäkrare.

Om en tillfällig arbetsgivare betalar arbetsinkomst som utgör grunden för arbetspensionen för sina arbetstagare, ska arbetsgivaren emellertid anmäla bolagskoden och pensionsarrangemangnumret för den arbetspensionsanstalt, där arbetstagarna är försäkrade.

Om inkomsttagarens löneuppgifter lämnas in via inkomstregistrets tekniska gränssnitt eller laddningstjänst, ska den tillfälliga arbetsgivaren själv kontakta arbetspensionsanstalten för att få pensionsarrangemangnumret som anstalten använder för tillfälliga arbetsgivare.

Om uppgifterna lämnas in på webblanketten i inkomstregistrets e-tjänst, ska den tillfälliga arbetsgivaren välja det önskade försäkringsbolaget bland alternativen i menyn i anmälan om löneuppgifter. Efter valet bildar systemet respektive bolagets bolagskod och pensionsarrangemangnummer i bakgrunden.  Om uppgifterna anmäls på pappersblankett behöver den tillfälliga arbetsgivaren inte anmäla pensionsarrangemangnumret.

Betalaren ska i anmälan om löneuppgifter anmäla pensionsarrangemangnumret (sk. försäkringsnummer). Om inkomsttagaren är försäkrad enligt pensionslagen för lantbruksföretagare (LFöPL-försäkrad) eller enligt pensionslagen för företagare (FöPL-försäkrad) anmäls pensionsarrangemangnumret inte.

Pensionsarrangemangnumret är 11 tecken långt och den anmäls i sin helhet. Den första delen av pensionsarrangemangnumret före bindessträcket specificerar den pensionsanstalt, dvs. den pensionsförsäkrare, som har hand om pensionsarrangemanget.

Numret kan vara av två slag:

  • nn-nnnnnnnT, där n är nummer och T är kontrolltecken (nummer eller stor bokstav)
  • nnnnn-nnnnT, där n är nummer och T är kontrolltecken (nummer eller stor bokstav)

Numret i den första delen består i regel av 2 tecken. Ett undantag från detta utgör situationer, där pensionsförsäkringen har skötts i en pensionsstiftelse eller en pensionskassa. Om numret i den första delen består av 5 tecken och är av formatet 7nnnn, är det fråga om en pensionsstiftelse och om det är av formatet 8nnnn är det fråga om en pensionskassa. Om pensionsarrangemangnumret är kortare än 11 tecken, ska ett tillräckligt antal förnollor antecknas efter bindestrecket, till exempel 46-0123456T. Bindessträcket räknas med i antalet tecken. Bindessträcket får inte ersättas med något annat tecken. Det sista tecknet i pensionsarrangemangnumret är ett kontrolltecken. Kontrolltecknet kan vara ett nummer eller en bokstav. Om kontrolltecknet är en bokstav, är det alltid en stor bokstav.

Till exempel skulle pensionsarrangemangnumret för Ilmarinen vara av formatet 46-0123456T, för Elo av formatet 54-0123456T, för Varma av formatet 55-0123456T och för Veritas av formatet 56-0123456T. Pensionsarrangemangnumret för pensionsstiftelserna skulle vara av formatet 70001-1234T. Olika pensionsförsäkrare har olika praxis, men i regel hittar du pensionsarrangemangnumret i arbetspensionsförsäkrarens kundbrev.