Övriga uppgifter om anmälan om löneuppgifter: vanliga frågor

I vilka situationer ska uppgiften Uppträdande artist anmälas?

Uppgiften Uppträdande artist används då man anmäler prestation som betalats för konstnärens personliga uppträdande. Prestationen kan vara lön eller arbetsersättning. Uppträdande artist är till exempel teater- och filmskådespelare, radio- och tv-konstnärer samt musiker.

I vilka situationer ska uppgiften I delägarställning visavi betalaren anmälas?

Uppgiften anges om inkomsttagaren är placerad i företaget eller uppgiften via kapitalet, dvs. befinner sig i delägarställning visavi betalaren. Uppgiften anges om inkomsttagaren ensam äger minst 30 % av bolagets aktiekapital eller om inkomstatagren ensam innehar minst 30 % av bolagets röstetal eller om den som arbetar i ledande ställning i ett annat samfund har sådan motsvarande bestämmanderätt i samfundet. Uppgiften behöver inte anges om inkomsttagaren är delägare i ett börsbolag.

I vilka situationer ska uppgiften Delägare anmälas?

Uppgiften anges om inkomsttagaren är delägare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Företagets delägare betalar en lägre arbetslöshetsförsäkringsavgift än arbetstagare. Huruvida en person är delägare eller arbetstagare i ett företag, påverkas av
• personens och hans eller hennes familjemedlemmars ägarandel
• röstetal och övrig beslutanderätt samt
• personens ställning i företaget.

I vilka situationer ska uppgiften Person som arbetar i gränskommun anmälas?

Uppgiften används då inkomsttagaren stadigvarande bor i Sverige eller i Norge i en kommun som gränsar till Finlands riksgräns och arbetar i en kommun som gränsar till samma riksgräns på den finska sidan.

Gränskommuner är:

  • Gränskommunerna mellan Finland och Sverige omfattar Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå samt Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå i Sverige.
  • Gränskommunerna mellan Finland och Norge omfattar Enontekis, Enare och Utsjoki samt Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana i Norge.

Uppgiften används då några inkomstskatter inte påförs för den lön som betalas till en gränsgångare, men då den finländska arbetsgivaren ska betala socialförsäkringsavgifter på lönen samt arbetstagarens sjukförsäkringsavgift.

Om arbetstagaren utför en del av arbetet på något annat ställe i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lönen som hänför sig till detta arbete i Finland. En separat anmälan om löneuppgifter ska ges om dessa inkomster till inkomstregistret, där tilläggsuppgiften om gränskommunarbete inte används.

I vilka situationer ska uppgiften Idrottsman anmälas?

Uppgiften används vid anmälning av prestationer från idrott som betalats t.ex. på basis av ett idrottaravtal. Prestationen kan vara t.ex. lön eller arbetsersättning. Uppgiften används då man endast anmäler prestationer som betalats från idrott. Uppgiften används inte t.ex. då man anmäler idrottarens övriga löneinkomster som inte kommer från idrott.
En typisk lön för idrottare är lön som betalas till en lagidrottare på basis av spelaravtal. I lönesumman ingår inte lön som överförts till en idrottsfond.

I vilka situationer ska uppgiften Sysselsatt med statens sysselsättningsanslag anmälas?

Uppgiften ska anges, om arbetsgivaren har beviljats statens sysselsättningsstöd (lönesubvention eller anslag för statens ämbetsverk/inrättningar för att sysselsätta arbetslösa arbetssökande) för att sysselsätta inkomsttagaren. Stödet beviljas arbetsgivaren för anställningskostnader.

I vilka situationer ska uppgiften Offentligt samfund anmälas?

Offentliga samfund är ekonomiska enheter som ansvarar för den offentliga förvaltningen i Finland: stats- och kommunförvaltningen, samkommunsförvaltningen och Ålands landskapsförvaltning. Uppgiften ska anges för internationellt utbyte av information om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig. Om prestationen betalas till en allmänt skattskyldig behöver uppgiften inte anges även om betalaren är ett offentligt samfund.

Hur anmäls det att ett företag har ett eget så kallat företagsspecifikt kollektivavtal?

Om ett riksomfattande kollektivavtal inte finns, väljs kodvärdet 195 ”Branschen saknar riksomfattande kollektivavtal”.

Vad antecknas då inget kollektivavtal iakttas, utan arbetstidslagen följs?

Om branschen saknar riksomfattande kollektivavtal, väljs kodvärdet 195: ”Branschen saknar riksomfattande kollektivavtal”

Hur anmäls den momsandel som ingår i en arbetsersättning?

Momsandelen anmäls inte till inkomstregistret. Läs närmare i anvisningen Anmälning av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer, exempel 5.

När ska uppgiften Begränsat skattskyldig anmälas?

Uppgiften anmäls, om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.

En person anses vara begränsat skattskyldig om han eller hon har sin bostad och sitt hem i utlandet och inte vistas över sex månader i Finland utan avbrott. Ett samfund anses vara begränsat skattskyldigt om det inte har grundats enligt finsk lag eller om dess registrerade hemvist inte är Finland.

Betalda prestationer till begränsat skattskyldiga personer ska anmälas oberoende av om betalningen omfattas av källskatt eller förskottsinnehållning eller om de är försäkrade i Finland. Anmälan ska också lämnas om ersättning som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts i utlandet. Betalningar till ett begränsat skattskyldigt företag anmäls endast om källskatt debiterats.

Vad betyder punkten Uppgifter om betalningen i praktiken och vilka uppgifter borde anmälas i punkten på personnivå?

I så kallade normalsituationer ger arbetspensionsbolaget betalningsreferenser till avtalsarbetsgivaren, utifrån vilka arbetsgivaren betalar arbetspensionsavgifter.

Enligt lagen om inkomstdatasystemet kan en betalare anmäla det referensnummer för en arbetspensionsförsäkringsavgift vilket den bildat och dess tekniska identifierare för användning inom arbetspensionsbranschen. Uppgiften är en kompletterande uppgift.

Uppgiften Uppgifter om betalningen används i de situationer där prestationsbetalaren betalat arbetspensionsförsäkringsavgiften på samma gång som den gör en anmälan till inkomstregistret (gäller i regel tillfälliga arbetsgivare).

Arbetspensionsbranschen behöver veta med vilken betalningsreferens arbetsgivaren betalat arbetspensionsförsäkringsavgifter i Palkka.fi-tjänsten eller i motsvarade tjänster på samma gång som arbetsgivaren ger anmälan till inkomstregistret.

Om arbetspensionsbranschen inte får betalningsreferensinformationen, är det möjligt att arbetsgivaren får en faktura av arbetspensionsanstalten redan för de betalda arbetspensionsförsäkringsavgifterna. Utan betalningsuppgiften har inte arbetspensionsbolagen information om till vilket förvärv den redan betalda avgiften riktar sig.