Allmänt om inkomstregistret

1. Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Informationsproducenterna meddelar uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid och per betalning.

2. Vilka är inkomstregistrets användare?

Producenter av löneuppgifter
Från och med år 2019 utgörs producenterna av löneuppgifter alla arbetsgivare, föreningar, stiftelser, hushållsarbetsgivare, bostadsaktiebolag och andra aktörer med en skyldighet att anmäla löneuppgifter till dem som använder inkomstregistrets information.

Informationen till inkomstregistret produceras av antingen informationsproducenten själv eller av parter som denne befullmäktigat, exempelvis bokföringsbyråer eller andra partner till vilka ekonomiförvaltningen lagts ut.

Producenter av förmåns- och pensionsinformation
Från och med 2020 är producenter av förmåns- och pensionsinformation bl.a.:

Arbetspensionsförsäkrare
Pensionskassor och -stiftelser
FPA
Arbetslöshetskassorna
Skadeförsäkringsbolagen
Livförsäkringsbolagen
Utbildningsfonden
ANM:s förvaltningsområde (inkl. uppgifter som övergår på landskapen
Försäkringscentralen (Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen
Försäkringskassorna
Statskontoret
LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt)
Landskapet Åland och kommunerna på Åland
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Försvarsmakten
en del av kommunerna


Användare av löneinformation
I det första skedet, dvs. från och med år 2019:

Skatteförvaltningen
FPA
Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR)
Arbetspensionsanstalterna och PSC
Användare av löne-, förmåns- och pensionsinformation


I det andra skedet, dvs. från och med år 2020, medverkar utöver användarna i det första skedet även bl.a.

Statistikcentralen
Utbildningsfonden
skadeförsäkringsbolagen
arbetslöshetskassorna
ANM:s förvaltningsområde
arbetarskyddsmyndigheterna
kommunerna


Inkomsttagare: En inkomsttagare kan vara en fysisk person eller ett företag, om till exempel arbetsersättning betalas ut. Det är möjligt att titta på egna inkomstuppgifter i inkomstregistret via e-tjänsten. Inkomstregistret ger för första gången inkomsttagaren en helhetsbild i realtid om hans eller hennes löne- och förmånsinformation.

Inkomstregistermyndighet: En enhet hos Skatteförvaltningen vilken ansvarar för inkomstregistrets funktion.

3. Vilken typ av information innehåller inkomstregistret?

I det första skedet, det vill säga från och med 1.1.2019, anmäls uppgifter om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster.

I det andra skedet, från och med år 2020, anmäls också information om utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret.

Inkomstregistrets datainnehåll definieras i en separat inkomstkoduppsättning. I registrets datainnehåll beaktas behoven hos samtliga aktörer som behöver information från registret. Den som använder informationen har rätt att få information från inkomstregistret endast om användaren har rätt att få informationen med stöd av lagstiftningen.

4. Hur skyddas personuppgifterna i inkomstregistret?

Uppgifterna i inkomstregistret förvaras och hanteras i en s.k. miljö med förhöjd datasäkerhetsnivå.

5. När är inkomstregistret klart?

Inkomstregistret och de anknutna tjänsterna tas i drift 1.1.2019. I det första skedet anmäls information om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster till registret. I det andra skedet år 2020 anmäls även information om utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret.

6. Vem ser mina inkomstuppgifter?

Myndigheterna och övriga informationsanvändare får endast den information från inkomstregistret som de är berättigade till och som de behöver i sin verksamhet. Inkomstregistret medför inga nya rättigheter att få information. En informationsanvändare får information från inkomstregistret endast om användaren har rätt att få informationen med stöd av den lagstiftning som tillämpas på dess verksamhet.

En enskild inkomsttagare ser i inkomstregistret enbart sina egna inkomstuppgifter eller uppgifter som han eller hon befullmäktigats att se.