Allmänt om inkomstregistret: vanliga frågor

Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Informationsproducenterna meddelar uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid och per betalning.

Vilka är inkomstregistrets användare?

Producenter av löneuppgifter
Från och med år 2019 utgörs producenterna av löneuppgifter alla arbetsgivare, föreningar, stiftelser, hushållsarbetsgivare, bostadsaktiebolag och andra aktörer med en skyldighet att anmäla löneuppgifter till dem som använder inkomstregistrets uppgifter.

Uppgifter till inkomstregistret produceras av antingen informationsproducenten själv eller av parter som denne befullmäktigat, exempelvis bokföringsbyråer eller andra partner till vilka ekonomiförvaltningen lagts ut.

Producenter av förmåns- och pensionsuppgifter
Från och med 2021 är producenter av förmåns- och pensionsuppgifter bl.a.:

 • Ålands landskapsregering
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
 • pensionsanstalter
 • pensionskassor och -stiftelser
 • livförsäkringsbolagen
 • UF-centret
 • Folkpensionsanstalten (FPA)
 • kommuner och landskapet Åland
 • trafikförsäkringsbolagen
 • läroanstalter som betalar ut dagtraktamente eller familjebidrag
 • Patientförsäkringscentralen
 • Försvarsmakten
 • Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget
 • Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool (TVK)
 • olycksfallsförsäkrare
 • Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner)
 • arbetsgivare som betalar ekonomiskt stöd
 • arbetslöshetskassorna
 • skadeförsäkringsbolagen
 • försäkringskassorna
 • Statskontoret
 • Ålands landskapsregering
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
 • pensionsanstalter
 • pensionskassor och -stiftelser
 • livförsäkringsbolagen
 • UF-centret
 • Folkpensionsanstalten (FPA)
 • kommuner och landskapet Åland
 • trafikförsäkringsbolagen
 • läroanstalter som betalar ut dagtraktamente eller familjebidrag
 • Patientförsäkringscentralen
 • Försvarsmakten
 • Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget
 • Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool (TVK)
 • olycksfallsförsäkrare
 • Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner)
 • arbetsgivare som betalar ekonomiskt stöd
 • arbetslöshetskassorna
 • skadeförsäkringsbolagen
 • försäkringskassorna
 • Statskontoret
 • allmännyttiga samfund som betalar understöd som jämställs med förmåner.

Användare av löneuppgifter
I det första skedet, dvs. från och med år 2019:

 • Skatteförvaltningen
 • Folkpensionsanstalten (FPA)
 • Sysselsättningsfonden
 • Arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen (PSC).

Användare av löne-, förmåns- och pensionsuppgifter
I det andra skedet, dvs. från och med år 2020, medverkar utöver användarna i det första skedet även bl.a.

 • Statistikcentralen
 • Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner)
 • skadeförsäkringsbolagen
 • arbetslöshetskassorna
 • ANM:s förvaltningsområde
 • arbetarskyddsmyndigheterna
 • Landskapet Åland och dess myndigheter
 • kommuner och samkommuner
 • Olycksfallsförsäkringscentralen
 • Patientförsäkringscentralen.

Inkomsttagare: En inkomsttagare kan vara en fysisk person eller ett företag, om till exempel arbetsersättning betalas ut. Det är möjligt att titta på egna inkomstuppgifter i inkomstregistret via e-tjänsten. Inkomstregistret ger för första gången inkomsttagaren en helhetsbild i realtid om hans eller hennes löne- och förmånsuppgifter.

Inkomstregistermyndighet: En enhet hos Skatteförvaltningen vilken ansvarar för inkomstregistrets funktion.

Vilken typ av information innehåller inkomstregistret?

I det första skedet, det vill säga från och med 1.1.2019, anmäls uppgifter om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster.

Från och med år 2021 anmäls också information om utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret.

Inkomstregistrets datainnehåll definieras i en separat inkomstkoduppsättning. I registrets datainnehåll beaktas behoven hos samtliga aktörer som behöver information från registret. Den som använder informationen har rätt att få information från inkomstregistret endast om användaren har rätt att få informationen med stöd av lagstiftningen.

När är inkomstregistret klart?

Inkomstregistret och de anknutna tjänsterna togs i drift 1.1.2019. I det första skedet anmäls information om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster till registret. I år 2021 anmäls även information om utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret.

Vem ser mina inkomstuppgifter i inkomstregistret?

Myndigheterna och övriga informationsanvändare får endast den information från inkomstregistret som de är berättigade till och som de behöver i sin verksamhet. Inkomstregistret medför inga nya rättigheter att få information. En informationsanvändare får information från inkomstregistret endast om användaren har rätt att få informationen med stöd av den lagstiftning som tillämpas på dess verksamhet. Uppgifternas synlighet begränsas med användarrättigheter och användningen av uppgifterna övervakas.

En enskild inkomsttagare ser i inkomstregistret enbart sina egna inkomstuppgifter eller uppgifter som han eller hon befullmäktigats att se.

Vad har arbetsgivare för nytta av inkomstregistret?

Inkomstregistret ersätter årsanmälningarna av löner och samma uppgifter behöver inte anmälas flera gånger.

Hur kan inkomstregistret bidra till bekämpning av grå ekonomi?

När man lämnar in inkomstuppgifterna i realtid, är det enkelt att konstatera eventuella brister i anmälningarna. Dessutom finns uppgifterna tillgängliga till alla de myndigheter som har rätt till uppgifterna.

Förmåner kommer att inkluderas i inkomstregistret först fr.o.m. 2021. Avskaffas årsanmälningarna av löneuppgifter till olika myndigheter redan 2019?

Löner anmäls till inkomstregistret 2019 och förmåner fr.o.m. 2021. Årsanmälningar av löneuppgifter avskaffas redan under 2019.

Det sägs att inkomstregistret minskar arbetsgivares administrativa börda. Tidigare har lönerna emellertid anmälts endast en gång per år, och nu ska de anmälas varje månad. Hur minskar detta på den administrativa bördan?

De årliga överlappande anmälningarna till de olika intressentgrupperna (anmälningssätt 2) och begäran om tilläggsuppgifter som hänför sig till förmånshandläggningen (intressentgrupperna och arbetstagaren) blir överflödiga när uppgifterna kan fås direkt från inkomstregistret.

Ska man under 2019 ännu använda ett skattekort på papper, eller sköts allt elektroniskt? Förblir direktöverföringsavtalen i kraft?

Inkomstregistret medför inte några ändringar till förfarandena. Vi rekommenderar att man kontaktar Skatteförvaltningen direkt.

Får jag alla uppgifter som jag behöver i beskattningen av inkomstregistermyndigheten, t.ex. vilken inkomst som är skattepliktig?

Nej. Inkomstregistermyndigheten tar inte ställning till beskattningen. I beskattningsärenden ska man kontakta Skatteförvaltningen.

Om jag ansöker om ett ändringsskattekort under 2019, behöver jag ännu en lönespecifikation eller ser tjänstemännen mina inkomstuppgifter i inkomstregistret?

Inkomstregistret kan inte ta ställning till Skatteförvaltningens interna förfaranden. Vi rekommenderar att du kontaktar Skatteförvaltningen. De uppgifter som Skatteförvaltningen har rätt till överlåts från inkomstregistret till Skatteförvaltningen.

Jag har både löne- och pensionsinkomster. Kommer jag att under 2019 se alla mina inkomster i inkomstregistret, eller ser jag endast lönerna?

Endast lönerna. Fr.o.m. 2021 kommer du att se alla dina inkomster i inkomstregistret, dvs. både lönerna och förmånerna.

Hur fastställs förseningsavgiften i inkomstregistret? Hur ansöker man om ändring till förseningsavgiften?

Skatteförvaltningen fastställer förseningsavgiften på basis av uppgifter som erhållits från inkomstregistret. Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift, om de obligatoriska uppgifterna om utbetalda prestationer anmäls senare än på den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsdagen. Ändring söks hos Skatteförvaltningen.

Vad avses med användargränssnitt?

Med ett användargränssnitt avses en e-tjänst som prestationsbetalare eller andra informationsproducenter, informationsanvändare och inkomsttagare kan använda.

Syns enbart skattepliktiga inkomster i inkomstregistret eller kan man se alla inkomster för personen?

De uppgifter som informationsanvändare behöver anmäls till inkomstregistret. Alla prestationer som arbetsgivaren betalat ska anmälas till inkomstregistret, dvs. löner, naturaförmåner och skattefria kostnadsersättningar. Till inkomstregistret anmäls däremot inte t.ex. största delen av kapitalinkomster, såsom räntor eller dividender. Inte heller skattefria personalförmåner ska anmälas. Se närmare information i anvisningen på adressen inkomstregistret.fi.

Används Skatteförvaltningens underredovisningsenheter vid anmälningar till inkomstregistret?

Inkomstregistret använder inte underredovisningsenheter. Betalaren kan emellertid specificera sina inkomsttagare med uppgiften Underorganisation.

Ska bokföringsmaterial i fortsättningen förvaras i 10 år, då förvaringsskyldigheten hittills varit 6 år?

Inkomstregistret påverkar inte skyldigheterna att förvara bokföringsmaterial. Det handlar om två olika saker. I inkomstregistret sparas uppgifterna i tio år räknat från början av året efter det år de införts. Detta svarar i regel mot tiden som arbetsgivarna är skyldiga att spara lönebokföringen och den övriga bokföringen. En anmälan till inkomstregistret leder inte till att arbetsgivarens skyldighet att förvara bokföringen eller annat material kan förbises.

Ersätter inkomstregistret Palkka.fi-tjänsten?

Nej. Inkomstregistret är en elektronisk databas, till vilken de löner och prestationer som prestationsbetalarna betalat anmäls. Betalaren räknar i allmänhet lönen i sitt eget löneberäkningssystem, i vilket den anmälan som ska lämnas in till inkomstregistret bildas. Palkka.fi är ett avgiftsfritt löneberäkningssystem, som automatiskt till inkomstregistret sänder anmälningar om de löner och övriga prestationer vilka fakturerats i tjänsten.

Inkomstregistret delar och överlåter de anmälda uppgifterna till de informationsanvändare som har rätt att få uppgifterna.

Om man använder Palkka.fi-tjänsten för löneutbetalning, överlämnas uppgifterna direkt till inkomstregistret?

Ja, uppgifterna överförs direkt från Palkka.fi till inkomstregistret, om kunden valt automatisk sändning av uppgifter (alternativet Ja har valts vid automatiska anmälningar). Om kunden valt alternativet Nej vid automatiska anmälningar, ska kunden själv sköta sändningen av anmälan. Anmälningar av hushållsarbetsgivare sänds alltid automatiskt.

Sänds uppgifter från Palkka.fi-tjänsten direkt och automatiskt till inkomstregistret?

Om ett hushåll använder Palkka.fi-tjänsten för att betala löner, sänds uppgifterna automatiskt till inkomstregistret efter löneutbetalningen. Ingen separat anmälan behövs i så fall till inkomstregistret. En företagskund ska välja automatiska anmälningar i tjänsten, för att uppgifterna ska sändas automatiskt till inkomstregistret.

Vilka dataflöden ersätter inkomstregistret? Ersätter inkomstregistret alla årsanmälningar som ska ges efter årsskiftet (ArPL, olycksfallsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring)?

De uppgifter som överlämnas till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter ersätter flera av de nuvarande års- och månadsanmälningsdataflödena. Läs mer i anvisningen Anmälning av information till inkomstregistret: obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter.

Ska årsanmälningar för löner för år 2019 göras till de arbetsolycksfallsförsäkringsbolag som får tillgång till uppgifterna i inkomstregistret först år 2020?

Det behövs inte. Det är inte nödvändigt att lämna in någon separat årsanmälan till arbetsolycksfallsförsäkrare. Arbetsolycksfallsförsäkrarna får uppgifter som gäller år 2019 ur inkomstregistret i början av år 2020.

Om lön betalas till en företagare via Palkka.fi-tjänsten, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret?

Ja, de ska anmälas. Om företaget i Palkka.fi-tjänsten valt automatiska anmälningar, sänder tjänsten anmälan automatiskt till inkomstregistret

Kan en person hindra anmälning av uppgifter till inkomstregistret genom att åberopa dataskyddsförordningen?

Nej. En prestationsbetalare har en skyldighet att överlämna uppgifter till inkomstregistret.

Hur kan jag ge respons om inkomstregistret?

Inkomstregistret utvecklas utgående från kundresponsen. Du kan ge respons med responsblanketten. Vi går igenom all respons som vi får.