Vanliga frågor om inkomstregistret

Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Informationsproducenterna meddelar uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid och per betalning.

 Vilka är inkomstregistrets användare?

Producenter av löneuppgifter 

Från och med år 2019 utgörs producenterna av löneuppgifter alla arbetsgivare, föreningar, stiftelser, hushållsarbetsgivare, bostadsaktiebolag och andra aktörer med en skyldighet att anmäla löneuppgifter till dem som använder inkomstregistrets information.

Informationen till inkomstregistret produceras av antingen informationsproducenten själv eller av parter som denne befullmäktigat, exempelvis bokföringsbyråer eller andra partner till vilka ekonomiförvaltningen lagts ut.

Producenter av förmåns- och pensionsinformation 
Från och med 2020 är producenter av förmåns- och pensionsinformation bl.a.:

 • Arbetspensionsförsäkrare
 • Pensionskassor och -stiftelser
 • FPA
 • Arbetslöshetskassorna
 • Skadeförsäkringsbolagen
 • Livförsäkringsbolagen
 • Utbildningsfonden
 • ANM:s förvaltningsområde (inkl. uppgifter som övergår på landskapen
 • Försäkringscentralen (Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen
 • Försäkringskassorna
 • Statskontoret
 • LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt)
 • Landskapet Åland och kommunerna på Åland
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
 • en del av kommunerna

Användare av löneinformation 
I det första skedet, dvs. från och med år 2019:

 • Skatteförvaltningen
 • FPA
 • Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR)
 • Arbetspensionsanstalterna och PSC

Användare av löne-, förmåns- och pensionsinformation 
I det andra skedet, dvs. från och med år 2020, medverkar utöver användarna i det första skedet även bl.a. 

 • Statistikcentralen
 • Utbildningsfonden
 • skadeförsäkringsbolagen

 • arbetslöshetskassorna
 • ANM:s förvaltningsområde
 • arbetarskyddsmyndigheterna
 • kommunerna

Inkomsttagare

En inkomsttagare kan vara en fysisk person eller ett företag, om till exempel arbetsersättning betalas ut. Det är möjligt att titta på egna inkomstuppgifter i inkomstregistret via e-tjänsten. Inkomstregistret ger för första gången inkomsttagaren en helhetsbild i realtid om hans eller hennes löne- och förmånsinformation.

Inkomstregistermyndighet

En enhet hos Skatteförvaltningen vilken ansvarar för inkomstregistrets funktion.

 Vilken typ av information innehåller inkomstregistret?

I det första skedet, det vill säga från och med 1.1.2019, anmäls uppgifter om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster.

I det andra skedet, från och med år 2020, anmäls också information om utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret.

Inkomstregistrets datainnehåll definieras i en separat inkomstkoduppsättning. I registrets datainnehåll beaktas behoven hos samtliga aktörer som behöver information från registret. Den som använder informationen har rätt att få information från inkomstregistret endast om användaren har rätt att få informationen med stöd av lagstiftningen.

 Hur skyddas personuppgifterna i inkomstregistret?

 

Uppgifterna i inkomstregistret förvaras och hanteras i en s.k. miljö med förhöjd datasäkerhetsnivå.

 När är inkomstregistret klart?

 Inkomstregistret och de anknutna tjänsterna tas i drift 1.1.2019. I det första skedet anmäls information om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster till registret. I det andra skedet år 2020 anmäls även information om utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret.

Vem ser mina inkomstuppgifter?

Myndigheterna och övriga informationsanvändare får endast den information från inkomstregistret som de är berättigade till och som de behöver i sin verksamhet. Inkomstregistret medför inga nya rättigheter att få information. En informationsanvändare får information från inkomstregistret endast om användaren har rätt att få informationen med stöd av den lagstiftning som tillämpas på dess verksamhet.

En enskild inkomsttagare ser i inkomstregistret enbart sina egna inkomstuppgifter eller uppgifter som han eller hon befullmäktigats att se.