Register över inkomstdatasystemet

Datasystembeskrivning enligt 18 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Uppgifter om datasystemet.

DATASYSTEM

Inkomstdatasystemet

Datasystemansvarig och dennes kontaktuppgifter

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen

Postadress: PB 5, 00055 INKOMSTREGISTRET
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Datasystemets användningsändamål

Med hjälp av inkomstdatasystemet tas uppgifter från arbetsgivare och andra i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) avsedda aktörer emot och lagras samt förmedlas uppgifter till de myndigheter och andra aktörer som har rätt till dem för att prestationsbetalarnas lagstadgade anmälnings- och uppgiftsskyldighet ska uppfyllas och för att rätten till information ska tillgodoses.

Upprätthållandet av inkomstdatasystemet grundar sig på lagen om inkomstdatasystemet (53/2018)

Sekretess för uppgifterna i datasystemet

Enligt 2 § i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) är uppgifterna i inkomstdatasystemet sekretessbelagda.

Uppgifter ur inkomstdatasystemet kan endast lämnas ut till de informationsanvändare som avses i 13 §.