Register över behandling av personuppgifter inom Anläggningsprojekt för ett nationellt inkomstregister

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, artikel 30.

Nationella inkomstregisterprojektet inhämtar och förvarar kontaktuppgifter om personer i intressentgrupperna för olika styrningsuppgifter och informativa syften.

Nationella inkomstregisterprojektet inledde en intressentgruppstestning av inkomstdatasystemet 1.3.2018. Vid intressentgruppstestningen används inte verkliga personuppgifter. För testningen bildar inkomstregisterprojektet ett fiktivt kundmaterial som intressentgrupperna använder vid testningen. Utöver de material som inkomstregisterprojektet bildat, kan intressentgrupperna använda egna testkunder som ska vara avidentifierade. Nationella inkomstregisterprojektet behandlar därmed inte inkomsttagares och betalares personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig Skatteförvaltningen/Inkomstregisterprojektet
PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000

Besöksadress:
Fågelviksgränden 10, Helsingfors
Skatteförvaltningens dataskyddsombud Helena Hynynen

Taito von Konow

PB 325, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Personuppgiftsbiträde Skatteförvaltningen/Inkomstregisterprojektet
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter Kontaktuppgifter används för olika ledningsuppgifter och för kommunikativa uppgifter. Syftet med behandlingen är att sköta den nödvändiga kommunikationen med intressentgrupperna.
Kategorier av registrerade Testning av inkomstregistret: Representanter för testorganisationer i inkomstregistret

Elektroniskt nyhetsbrev: Prenumeranter på det elektroniska nyhetsbrevet

Samarbete med intressentgrupper: Personer som anmält sig för samarbete med intressentgrupper

Chattjänsten: Kunder som använder chattjänsten

Respons: Kunder som gett respons

Kategorier av personuppgifter Testavtal för intressentgrupper i inkomstregistret:

- Testorganisation; organisationens namn, FO-nummer och adress

- Kontaktperson för testningen; namn, mobiltelefonnummer och e-postadress

- Teknisk kontaktperson; förnamn och efternamn, mobiltelefonnummer och e-postadress

Nyhetsbrev:

- E-postadress som angetts av kunden

Samarbete med intressentgrupper:

- E-postadress och telefonnummer som angetts av en representant för intressentgruppen

Chattjänsten:

- Namn, telefonnummer och e-postadress som kunden uppgett, om det uppstår ett behov av att kontakta kunden efter chatten.

Respons:

- Namn, telefonnummer och e-postadress som kunden uppgett

Särskilda kategorier av personuppgifter/fällande domar i brottmål samt överträdelser Behandlas inte
Kategorier av mottagare av personuppgifter Uppgifter lämnas inte ut utanför Skatteförvaltningen
Utlämnande av uppgifter till tredjeländer Uppgifter lämnas inte ut till tredjeländer 
Tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter Uppgifterna förvaras under den tid projektet pågår fram till 31.3.2021