Information om inkomstregistrets datasystem

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Inkomstregistret som togs i bruk 2019 är en nationell elektronisk databas. Den innehåller omfattande information om löner på individnivå. Från och med 1.1.2021 anmäls även pensioner och förmåner till inkomstregistret. Ändamålet med inkomstregistret är att ta emot och registrera inkomstuppgifter och andra till dem relaterade uppgifter som prestationsbetalare har lämnat samt att förmedla uppgifterna till informationsanvändarna för de ändamål som nämns i 13 § i lagen om inkomstdatasystemet.

Testningen av inkomstdatasystemet med intressentgrupper påbörjades 1.3.2018. Vid intressentgruppstestningen används inte riktiga personuppgifter. För testningen bildar inkomstregisterprojektet ett fiktivt kundmaterial som intressentgrupperna använder vid testningen. Utöver det material som sammanställs av inkomstregisterprojektet kan intressentgrupperna vid testning använda egna testkunder, som ska avidentifieras i enlighet med Bilaga 7 till testplanen för intressentgrupper. Eftersom det är fråga om testmiljön för ett system som håller på att byggas upp, får det testmaterial som används vid testningen inte vara produktionsdata. (EU:s dataskyddsförordning artikel 25 och 32).

Under inkomstregisterprojektets gång inhämtar och lagrar inkomstregisterprojektet kontaktuppgifter för olika styrningsuppgifter och informativa syften. Sådana är:

  • En förutsättning för intressentgruppstestning av inkomstregistret är att ett testavtal ingås och att användarvillkoren godkänns. I testavtalet anger testaren en kontaktperson för testningen och en teknisk kontaktperson för den organisation som han eller hon representerar.
  • Nyhetsbrev och projektmeddelanden avsedda för vägledning och rådgivning av kunderna. På grund av myndigheternas väglednings- och rådgivningsskyldighet inhämtar inkomstregisterprojektet adressuppgifter endast om personer som har prenumererat på nyhetsbrevet. Prenumerationen på nyhetsbrevet kan sägas upp när som helst. Adressuppgifterna används inte för något annat syfte.

Registeransvarig

Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet kommer att vara registeransvarig för det personregister som förs för inkomstdatasystemets verksamhet.

Skatteförvaltningen är registeransvarig för det personregister som förs för inkomstregisterprojektets verksamhet.

Inkomstregistrets datasystem

Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet underhåller inkomstdatasystemet som togs i bruk 1.1.2019 och tillsammans med Skatteförvaltningen ansvarar den för funktionsdugligheten och datasäkerheten hos det inkomstregister som däri ingår.

Skatteförvaltningens inkomstregisterprojekt inhämtar, registrerar och hanterar personuppgifter vid genomförandet av inkomstdatasystemet. De personuppgifter som getts för verksamheten registreras i inkomstdatasystemet. Inkomstdatasystemet indelas i olika delregister.

Informationskällor som i regel används

Inkomstregisterprojektet får för genomförandet av inkomstdatasystemet personuppgifter gällande testavtal, prenumerationsblanketter för olika nyhetsbrev från inkomstregistret, begäran om kontakt och annat samarbete med intressentgrupper under projektet för genomförandet av inkomstdatasystemet.

Om sekretessbelagda och offentliga uppgifter

Under inkomstregisterprojektets gång är i inkomstdatasystemet registrerade personuppgifter i testavtal och prenumeranter på nyhetsbrev avsedda endast för användning av inkomstregisterprojektet och de lämnas inte ut till tredje part.

Uppgifter som i regel lämnas ut

Personuppgifter som inhämtats i inkomstregisterprojektet lämnas inte ut utanför projektet.

Användning av kunduppgifter

Inkomstregisterprojektets kundbas innehåller basuppgifter om intressentgruppernas representanter, representanterna för testorganisationerna i inkomstregistret och prenumeranterna på nyhetsbrev i inkomstregistret såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Kunduppgifterna används endast för avsett syfte. Till exempel till en prenumerant på producenternas projektmeddelande skickas endast producenternas projektmeddelande. Kunduppgifterna används inte för något annat syfte.

Skyddsprinciper

De uppgifter som inkomstregisterprojektet har registrerat är skyddade mot obehörig läsning, ändring och förstörning. Skyddet bygger på passagekontroll, personliga användarnamn och begränsning av användarrättigheterna.

Behörigheten att läsa och ändra kontaktuppgifter i inkomstregisterprojektet har begränsats i enlighet med personalens arbetsuppgifter.

Att uppgifterna inte försvinner säkras genom säkerhetskopior och fysiska skyddsåtgärder. De uppgifter i anslutning till registret som finns på papper har skyddats genom passagekontroll och låsta arkiv.