Inkomstregistrets konsekvenser för internationella situationer

Löne- och förvärvsinkomster som betalas ut efter 1.1.2019 ska anmälas till inkomstregistret.

I internationella arbetssituationer ska inkomstuppgifterna alltid anmälas till inkomstregistret, om betalaren ska lämna information till någon av inkomstregistrets informationsanvändare. Exempelvis om inkomsttagaren är försäkrad i Finland, är prestationsbetalaren skyldig att lämna uppgifter till inkomstregistret för arbetspensionsanstalter och andra socialförsäkrare som är inkomstregistrets informationsanvändare. Då har det ingen betydelse om inkomsten betalas av en utländsk eller inhemsk arbetsgivare eller var arbetet utförs.

En finländsk arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter till inkomstregistret i internationella situationer

En finländsk arbetsgivare ska anmäla uppgifter till inkomstregistret i följande situationer:

 • Inkomst som betalats för arbete i utlandet (till en person som är bosatt i utlandet och Finland).
 • Inkomst som betalats till en inkomsttagare som kommer till Finland för att arbeta.
 • Lön som ett utländskt koncernbolag betalar för arbete i utlandet, när en finländsk arbetsgivare har skickat en arbetstagare utomlands och arbetstagaren är försäkrad i Finland.
 • Försäkringslön som avtalats om för utlandsarbete.
 • Tilläggsuppgifter om utlandsarbete för Skatteförvaltningen (den så kallade sexmånadersregeln).
 • Tilläggsuppgifter om arbete i Norden för Skatteförvaltningen.

En utländsk arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter till inkomstregistret

Skyldighet att anmäla uppgifter om betalda löner till inkomstregistret kan även uppkomma för en utländsk arbetsgivare.

I beskattningen betraktas ett företag som en utländsk arbetsgivare om det inte har grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemort är någon annanstans än i Finland, eller om det är en person som verkar som arbetsgivare och som inte är bosatt i Finland (begränsat skattskyldig).

Ett utländskt företag som i inkomstbeskattningen har ett fast driftställe i Finland ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, om det betalar löner för arbete som utförts i Finland. Då har arbetsgivaren i beskattningen samma arbetsgivarskyldigheter som en finländsk arbetsgivare och ska lämna uppgifter till inkomstregistret på samma sätt som ett finländskt företag.

Dessutom ska ett utländskt personaluthyrningsföretag som hyr ut arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland lämna uppgifter om arbetstagarens arbete i Finland till inkomstregistret.

Ett utländskt företag har inget fast driftställe

Ett utländskt företag som inte har något fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland, men som betalar löner för arbete som utförts i Finland, kan ansöka om införande i arbetsgivarregistret i Finland. Då har företaget samma arbetsgivarskyldigheter i beskattningen som ett finländskt företag. Förutom inkomstslaget anmäler arbetsgivaren tilläggsuppgifter om inkomsttagaren till inkomstregistret.

En utländsk arbetsgivare som i inkomstbeskattningen inte har något fast driftställe i Finland ska anmäla löneuppgifter till inkomstregistret i följande situationer. Uppgifterna ska lämnas oberoende av om företaget är antecknat i arbetsgivarregistret eller inte.

 • Anmälan om löneuppgifter ska lämnas om inkomster betalas till en inkomsttagare som arbetar i Finland och
  • inkomsttagaren är försäkrad i Finland eller
  • inkomsttagaren vistas i Finland över sex månader, även om inkomsttagaren inte är försäkrad i Finland, eller
  • arbetstagaren är en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare och Finland har rätt att beskatta lönen utifrån ett skatteavtal mellan arbetstagarens hemviststat och Finland.
 • Inkomst betalas till en inkomsttagare som arbetar utomlands och inkomsttagaren är försäkrad i Finland.

En utländsk arbetsgivares företrädare

En utländsk arbetsgivare är skyldig att lämna anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret om arbetsgivaren är antecknad i förskottsuppbördsregistret. Om arbetsgivaren inte är antecknad i förskottsuppbördsregistret, har utländska arbetsgivarens företrädare en sekundär skyldighet att anmäla de uppgifter som behövs för beskattningen. Om företrädaren emellertid inte lämnar uppgifterna ska den utländska arbetsgivaren göra det.

Företrädaren är skyldig att för arbetsgivarens räkning anmäla följande uppgifter till inkomstregistret:

 • Löneinkomst som den utländska arbetsgivaren betalar för arbete som utförts i Finland, när det handlar om ett utländskt personaluthyrningsföretag som hyrt ut en arbetstagare till en uppdragsgivare i Finland och ett skatteavtal mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland att beskatta lönen.
 • Löneinkomst som den utländska arbetsgivaren betalar när löntagaren vistas oavbrutet i Finland i mer än sex månader.

Den utländska arbetsgivaren ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret för försäkringen varje gång en inkomsttagare är försäkrad i Finland. Det ska göras oavsett som arbetsgivaren har en företrädare eller inte.

Anmälan om inkomster för utlandsarbete

En inkomsttagare som arbetar i utlandet kan på vissa villkor omfattas av det finländska socialskyddet. Då ska socialförsäkringsavgifter betalas i Finland utifrån inkomsttagarens inkomster. Prestationsbetalaren ska anmäla behövliga uppgifter även till inkomstregistret.

Den så kallade sexmånadersregeln om skattebefrielse kan tillämpas på lönen till en arbetstagare som arbetar i utlandet (77 § i inkomstskattelagen). Då är den betalda lönen skattefri i Finland och endast socialförsäkringsavgifter betalas, om inkomsttagaren omfattas av socialskyddet i Finland. Då ska uppgifter om försäkringslönens belopp anmälas till inkomstregistret. Om ingen försäkringslön har fastställts anmäls den faktiska inkomsten som betalats inkomsttagaren.

Om sexmånadersregeln ska tillämpas på löneinkomsten och inkomsttagaren är försäkrad i Finland, ska prestationsbetalaren anmäla tilläggsuppgiften om inkomsttagaren Person som arbetar utomlands till inkomstregistret. Uppgiften används alltid när en i Finland försäkrad arbetstagare arbetar utomlands utskickad av en finländsk arbetsgivare.

När arbetsgivaren tillämpar inkomstskattelagens sexmånadersregel på löneinkomsten, ska utöver inkomstslaget även uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig:  Ja anges liksom landskoden för det land där arbetet utförs. Om en försäkringslön har fastställts för arbetstagaren men sexmånadersregeln inte är tillämplig, anges uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig: Nej. Om ingen försäkringslön har fastställts för den tid utlandsarbetet pågår och sexmånadersregeln inte tillämpas på löneinkomsten, behöver uppgiften Sexmånadersregeln är tillämplig inte anges.

Om ett finländskt företag skickar en arbetstagare till utlandet och till exempel ett utländskt koncernbolag betalar arbetstagarens lön och arbetstagaren är försäkrad i Finland, betalar det finländska företaget arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (inklusive arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift) och anmäler dem till inkomstregistret. I sådana situationer anmäler det finländska företaget som skickat arbetstagaren till utlandet sina egna uppgifter bland uppgifterna om betalaren och anger som ytterligare uppgift om betalaren Prestation som betalats av ett utländskt koncernbolag samt som tilläggsuppgift om inkomsttagaren Person som arbetar utomlands.

Om en arbetsgivare avstår från att verkställa förskottsinnehållning på grund av att sexmånadersregeln ska tillämpas på inkomsten, ska arbetsgivaren till inkomstregistret anmäla de kompletterande uppgifter som Skatteförvaltningen behöver.

Anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan

Anmälan om löneuppgifter lämnas separat för varje arbetstagare och betalningsdag. Arbetsgivarens separata anmälan ges specifikt för varje företag en gång i månaden. Anmälan och inkomstslagen är desamma för alla inkomsttagare, både för begränsat skattskyldiga och för allmänt skattskyldiga. En likadan anmälan om löneuppgifter används för att anmäla inkomster som betalats både till begränsat skattskyldiga och till allmänt skattskyldiga. I internationella situationer ska inkomsterna anmälas enligt samma inkomstslag oberoende av om inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig. Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig ska utöver uppgifterna om inkomsttagaren även anges uppgiften Begränsat skattskyldig: Ja.

Anmälan om löneuppgifter ska ges inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Med betalningsdag avses lönedagen, dvs. den dag prestationen finns tillgänglig för inkomsttagaren.

Arbetsgivarens separata anmälan inlämnas senast den femte dagen i den kalendermånad som följer efter utbetalningen. På den separata anmälan anges totalbeloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och avdrag som eventuellt gjorts på beloppet samt uppgiften "Ingen lönebetalning" för en arbetsgivare som hör till arbetsgivarregistret.

Uppgifterna till inkomstregistret anmäls i euro. Om betalningen är i annan valuta ska den konverteras till euro med hjälp av ECB:s gällande referenskurs på betalningsdagen.

Löneanmälan överförs till inkomstregistret – de andra anmälningskanalerna tas ur bruk

De senaste årsanmälningarna över löner ska lämnas för år 2018 separat till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, Sysselsättningsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen. Uppgifter om prestationer som betalats efter 1.1.2019 lämnas i realtid till ett centraliserat register. Ibruktagandet gäller alla prestationsbetalare utan övergångstider.

Prestationer som betalats före 1.1.2019 ska anmälas och korrigeras separat för varje myndighet. Det bör märkas att arbetsgivarna år 2019 både ska göra anmälningar till inkomstregistret och lämna separata anmälningar till de olika myndigheterna som gäller år 2018 och tidigare år.

Före år 2019 har anmälningarna NT1, NT2, Anmälan om uthyrd arbetstagare, med arbetsgivare och lönebetalare utomlands (6147a) och Arbetsgivarens anmälan om utlandslön (5053a) lämnats till Skatteförvaltningen. När det gäller prestationer som betalas efter 1.1.2019 ska uppgifterna i nämnda blanketter anmälas elektroniskt till inkomstregistret.

Lämna uppgifterna till inkomstregistret så heltäckande som möjligt – på det sättet minskar det arbete som måste göras i efterhand

Av de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret är en del obligatoriska uppgifter och en del obligatoriska uppgifter när inkomsten i fråga betalas. En del är kompletterande uppgifter som lämnas frivilligt och som informationsanvändarna behöver för att fullständigt utnyttja uppgifterna i inkomstregistret.

De obligatoriska uppgifterna som anmäls till inkomstregistret motsvarar de uppgifter som före år 2019 har lämnats på årsanmälan till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen och Sysselsättningsfonden utan särskild begäran.

Kompletterande uppgifter behövs bland annat för förmånsbeslut, fastställande av klientavgifter och handläggning av ersättningar. Om arbetsgivaren även lämnar kompletterande uppgifter omedelbart i samband med löneutbetalningen, minskar mängden utredningsarbete i efterhand.