Inkomstregistret utvidgas 2021 − förmåns- och pensionsuppgifter införs i inkomstregistret

27.5.2020

Utnyttjande av inkomstregisteruppgifter i större utsträckning försnabbar och smidiggör ärendeskötseln för medborgaren. Med hjälp av inkomstregistret kan myndigheterna fatta beslut som grundar sig på uppgifter i realtid, utan att behöva besvära inkomsttagaren eller arbetsgivaren. I Finland har anmälan och utnyttjande av inkomstuppgifter digitaliserats i snabb takt.

Inkomstregistret som varit bruk i nästan 1,5 år utvidgas vid årsskiftet. Från och med ingången av 2021 anmäls förutom löneuppgifter även uppgifter om betalda förmåner och pensioner till inkomstregistret. Samtidigt börjar utsökningsmyndigheten utnyttja inkomstregistrets uppgifter.

Då myndigheter fattar beslut utifrån inkomstuppgifter i realtid, får medborgarna beslut som grundar sig på aktuella uppgifter och återkraven av förmåner minskar. Handläggningen av förmånsbesluten försnabbas och det är lättare för medborgaren att ta emot sporadiskt arbete. Medborgaren kan se sina egna löne- och förmånsinkomstuppgifter i inkomstregistret i realtid och som en helhet.

− Denna vår har många arbetstagare på grund av arbetslöshet eller permittering varit tvungna att leta fram gamla löneuträkningar och kvitton på inkomster som betalats, eftersom de behövts som grund för olika ansökningar. I inkomstregistret är de aktuella uppgifterna tillgängliga på ett och samma ställe. En del beslutsfattare har hämtat uppgifterna färdigt från inkomstregistret som grund för förmånsansökan och då har medborgaren enbart behövt komplettera uppgifterna till den del som de inte funnits i inkomstregistret. I fortsättningen kan inkomstregisteruppgifterna utnyttjas mer omfattande, berättar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Inkomstregisterprojektet framskrider enligt tidtabellen

Inkomstregistret automatiserar löne- och förmånsuppgifternas dataflöde. Så gott som 90 % av anmälningarna överförs automatiskt till inkomstregistret från löneberäkningssystemen. Därifrån hämtar informationsanvändarna uppgifterna automatiskt till sina system då de behövs. Ett motsvarande digitalt språng förväntas också för förmånernas och pensionernas del.

– Ändringarna i förmåns- och pensionsdatasystemen byggs upp och testas som bäst. De räcker inte med att inkomstdatasystemet fungerar, utan alla förmånsbetalare ska också se till att det egna systemet är redo för inkomstregistret. Vid årsskiftet blir årsanmälningar i anknytning till förmåner och pensioner som lämnas in till Skatteförvaltningen i historia, berättar Holmström.

Inkomstregistrets uppgifter används omfattande i Finland

Inkomstregistret är samhälleligt ett betydande datalager. Uppgifterna används bland annat för beskattningen, beviljande av förmåner och pensioner, ersättningshandläggning inom försäkringen, arbetarskydd, statistik och fastställande av kommunernas kundavgifter.

 – Jag är nöjd med att arbetsgivarna och de övriga aktörerna snabbt anammat förändringarna och förnyat sina egna system. Inkomstregistret har byggts upp tillsammans med arbetsgivarnas intresseorganisationer, systemleverantörer och olika myndigheter. Utvecklingen av ett digitalt realtidssamhälle har varit en gemensam målsättning, som visar sig som bättre digitala tjänster, berömmer Holmström.

Internationellt sätt är inkomstregistret i Finland exceptionellt omfattande, dit uppgifter anmäls i realtid. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret i regel inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Löne-, pensions- och förmånsuppgifter som anmäls till inkomstregistret täcker omkring 90 % av inkomsttagarnas skattepliktiga inkomster. I ungefär två fall av tre motsvarar de inkomster som anmälts till inkomstregistret inkomsttagarens hela inkomst.

 

Ytterligare information till medierna:

kommunikationschef Marjo Björk
tfn 029 512 3780
viestinta.tulorekisteri@vero.fi