Utsökningsverket blev inkomstregistrets informationsanvändare vid ingången av 2021

5.1.2021

Antalet inkomstregistrets informationsanvändare ökade vid ingången av 2021, då Utsökningsverket tog i bruk inkomstregistret som informationsanvändare 1.1.2021. Med informationsanvändare avses aktörer som har lagstadgad rätt att få uppgifter ur inkomstregistret för att sköta sina arbetsuppgifter. År 2021 har inkomstregistret över 300 informationsanvändare.

Inkomstregistret har inte skapat nya åtkomsträttigheter. Myndigheter och övriga informationsanvändare får endast de uppgifter ur inkomstregistret som de är berättigade till enligt lag och som de behöver i sin verksamhet. Inkomstregistret erbjuder ett uppdaterat datalager med löne-, förmåns- och pensionsuppgifter för informationsanvändarnas egna beslutsprocesser.

Utsökningsverket utnyttjar inkomstregistret i sina verkställighetsuppdrag

Utsökningsverket utnyttjar inkomstregistrets uppgifter i sina verkställighetsuppdrag, dvs. för indrivning av fordringar. Tjänstemän söker inkomstuppgifter om enskilda inkomsttagare direkt ur inkomstregistret när de behöver dem i sina arbetsuppgifter. Detta minskar antalet manuella arbetsmoment. Utsökningens kunder behöver alltså inte redogöra för sina inkomster till Utsökningsverket, om uppgifterna redan sparats i inkomstregistret.

Medborgare kan kontrollera sina egna inkomstuppgifter i e-tjänsten

Medborgare kan granska sina egna inkomstuppgifter ur inkomstregistrets e-tjänst. Om en inkomsttagare upptäcker fel eller brister i sina uppgifter ska hen be prestationsbetalaren korrigera uppgifterna. Uppgifternas riktighet är viktig, så att informationsanvändarna har uppdaterade uppgifter som grund för sina beslut.

Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare

Inkomstregistrets informationsanvändare ger anvisningar i hur de utnyttjar inkomstregistrets uppgifter i sina egna processer och hjälper i frågor som anknyter till tolkningen av informationsanvändarnas egen lagstiftning.

Informationsanvändarnas kontaktuppgifter på webbplatsen inkomstregistret.fi

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2021