Uppgifterna från inkomstregistret används omfattande för olika beslut

8.4.2020

Arbetsgivare anmäler löner som de betalat ut till inkomstregistret. Uppgifterna används brett i samhället. Det är viktigt att uppgifterna har anmälts till inkomstregistret i rätt tid och på rätt sätt.

Att anmäla uppgifter om löner till inkomstregistret så uttömmande som möjligt minskar antalet redogörelser, t.ex. lönespecifikationer, som behöver lämnas in i efterhand. Myndigheterna kan också fatta beslut snabbare när uppgifterna är tillgängliga direkt från inkomstregistret och man behöver inte fråga inkomsttagaren eller arbetsgivaren separat efter dem.

Uttömmande anmälan betyder att arbetsgivaren anmäler penningslönerna specificerade med inkomstslag i 200-serien och anmäler även intjäningsperioderna för inkomsterna. Utöver dessa uppgifter behövs åtminstone uppgifter om arbetstagarens anställningsförhållande och frånvarouppgifter för beslutfattandet.

Om arbetsgivaren anmäler endast de obligatoriska uppgifterna till inkomstregistret räcker de inte t.ex. för beräkningen av inkomstrelaterad dagpenning. I dessa fall blir förmånsbetalaren tvungen att be om ytterligare information av arbetsgivaren. Detta medför extra arbete för förmånsbetalare, arbetsgivare och inkomsttagare.

Uppgifterna i inkomstregistret utgör grunden för olika beslut

Myndigheterna grundar olika beslut på uppgifterna i inkomstregistret. Uppgifter från inkomstregistret används t.ex. av arbetslöshetskassorna vid beräkningen av dagpenningar och FPA då de beviljar dagpenningar som betalas till arbetsgivare. Skatteförvaltningen använder uppgifter från inkomstregistret på förhandsifyllda skattedeklarationer och ändringsskattekort. För att beviljas ett betalningsarrangemang för skatter förutsätts det också att företaget har anmält uppgifterna till inkomstregistret.

Arbetsgivaren korrigerar felaktiga löneuppgifter i inkomstregistret

Om det förekommer fel i uppgifter som anmälts till inkomstregistret, ska arbetsgivaren utan dröjsmål korrigera de felaktiga uppgifter som hen anmält till inkomstregistret. De korrigerade uppgifterna förmedlas från inkomstregistret till informationsanvändarna. På detta sätt använder de olika myndigheterna korrekta uppgifter som grund för sina beslut. Om felet upptäcks först efter flera år, ska arbetsgivaren fortfarande korrigera de felaktiga uppgifterna. Anmälningarna kan korrigeras under 10 års tid.

Det är även möjligt att en inkomsttagare märker att de inkomstuppgifter som använts för ett myndighetsbeslut eller t.ex. den förhandsifyllda skattedeklarationen är felaktiga. I dessa fall ska inkomsttagaren kontakta den arbetsgivare som betalat ut prestationen och arbetsgivaren korrigerar uppgifterna i inkomstregistret. På detta sätt försäkrar man sig om att de uppgifter som används som grund för beslut framöver är korrekta. Inkomstuppgifter behövs även senare. T.ex. pensionen fastställs på basis av uppgifterna i inkomstregistret.

Läs mer: Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Inkomsttagaren kan granska på sina egna inkomstuppgifter i inkomstregistret

Även inkomsttagarna behöver löneuppgifter t.ex. då de ska ändra sitt skattekort, granska på sin förhandsifyllda skattedeklaration eller ansöka om bidrag eller föräldrapenning. Tidigare skulle inkomsttagare hämta uppgifterna från en lönespecifikation på papper eller från beskattningsbeslutet. Nu använder man inkomstregistret från vilket myndigheterna får uppgifterna direkt till sitt förfogande.

Varje inkomsttagare ser sina aktuella löneuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst och fr.o.m. 2021 även förmåner och pensioner som betalats ut.

Därmed ser inkomsttagaren redan på förhand de uppgifter som t.ex. förmånsbesluten kommer att grunda sig på. Om det förekommer fel eller brister i uppgifterna ska inkomsttagaren be arbetsgivaren korrigera dem. Då går handläggningen av inkomsttagarens förmånsansökan smidigt och besluten grundar sig på korrekta uppgifter. Man loggar in på inkomstregistret på webbplatsen inkomstregistret.fi med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Se instruktionsvideon om hur man kan granska sina egna inkomstuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst: Så här använder du inkomstregistret − Mitt inkomstregister (YouTube, längd 8:08 min)