Så här korrigerar du uppgifter som anmälts till inkomstregistret

3.2.2020

Om ett fel upptäcks i de uppgifter som anmälts till inkomstregistret, korrigerar arbetsgivaren eller en annan prestationsbetalare de felaktigt anmälda uppgifterna. Korrigeringen ska göras utan dröjsmål.

Om felet upptäcks först flera år senare, ska betalaren fortfarande korrigera de felaktiga uppgifterna. Anmälningarna kan korrigeras i 10 år från och med början av det år som följer efter det år som de införts. Inkomstuppgifterna som anmälts till inkomstregistret inverkar på inkomsttagarens förmåner, exempelvis pensionsbeloppet och dess grunder.

Om du upptäcker ett fel i dina inkomstuppgifter, ska du be prestationsbetalaren korrigera uppgifterna till inkomstregistret. Flera olika informationsanvändare använder inkomstuppgifter vid diverse beslutsfattanden. Inkomstregistrets uppgifter används bland annat i din förhandifyllda skattedeklaration och i ditt skattekort, FPA:s förmånsbeslut, pensionsbeslut samt i skadeförsäkringens ersättningsbeslut. Inkomstuppgifter behövs alltså ofta i efterhand och därför är det viktigt att uppgifterna anmälts korrekt till inkomstregistret.

Ersättande anmälan eller makulering?

Betalaren ska i allmänhet korrigera uppgifterna i den ursprungliga anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan med en ersättande anmälan. Med en ersättande anmälan lämnas också in de uppgifter som saknades i den ursprungliga anmälan.

I vissa situationer kan dock inte en ersättande anmälan användas, utan uppgifterna ska korrigeras genom att makulera den tidigare anmälan och därefter lämna en ny anmälan.

I följande situationer korrigeras uppgifterna genom att makulera den tidigare anmälan och därefter lämna in en ny anmälan:

Anmälan om löneuppgifter

 • korrigering av betalningsdag
 • korrigering av löneutbetalningsperiod
 • korrigering av prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundnummer
 • korrigering av uppgiften Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren, då tilläggsuppgiften Idrottare eller Samfund ändras
 • korrigering av uppgiften Typ av betalare, då uppgiften Tillfällig arbetsgivare ändras
 • korrigering av den egentliga arbetsgivarens kundnummer i datagruppen Ställföreträdande betalare
 • korrigering av uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare
 • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • korrigering av pensionsarrangemangnummer
 • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer
 • korrigering av uppgifterna Typ av undantagssituation för försäkring:
  • ändring av uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt
  • ändring av uppgifterna Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd retroaktivt
  • ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring) retroaktivt.

Anmälan om löneuppgifter

 • korrigering av rapporteringsperioden
 • korrigering av prestationsbetalarens kundnummer
 • korrigering av pensionsarrangemangnummer
 • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer.

Anmäl överbetalningen som ogrundad förmån

Rekommendationen är att inkomst som betalats till ett för högt belopp alltid anmäls som ogrundad förmån. Kvittning, det vill säga förskottslöneförfarande rekommenderas inte. Sådana inkomster, som inte är faktiska penningbelopp betalade till inkomsttagaren, så som naturaförmåner, korrigeras för ursprungliga löneutbetalningsperioden genom att anmäla det korrekta inkomstbeloppet utan uppgiften Ogrundad förmån eller Återkrav.

Återkravet anmäls separat

Anmäl uppgift om återkrav då inkomsttagaren har returnerat överbetalningen. Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga, utan det återkrävda beloppet anmäls för den löneperiod då det återbetalas.

Läs mera: Korrigering av löneuppgifter som anmälts till inkomstregistrets

Den ursprungliga anmälan om löneuppgifter korrigeras med en ersättande anmälan

Makulering av löneuppgifter i inkomstregistret

Specialsituationer för korrigering av löneuppgifter: exempel (överbetalning och återkrav)