Lite uppgång igen i användartillfredsställelsen för inkomstregistret

23.6.2021

Resultaten för vårens enkät om användartillfredsställelse har blivit färdiga. Inkomstregistret fick 3,2 som totalbetyg för kundnöjdhet.

Totalbetygen för tjänsten var de föregående åren 3,1 (mars 2020), 2,8 (december 2019) och 2,3 (juni 2019). Det totala betyget på skalan 1–5 har hela tiden stigit i och med att inkomstregistret utvecklats och användningen ökat.

– Vi har lyssnat på våra kunders behov och utvecklat inkomstregistret i samarbete med informationsproducenterna och användarna, beskriver Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström som förklaringar till det stigande resultatet.

Kundnöjdheten mättes nu för första gången sedan de nya förmånerna införts.

– Det är fint att se att kundtillfredsställelsen fortfarande är på en bra nivå. Utvecklingsbehov återstår men riktningen är den rätta. För närvarande pågår utvecklingsarbete med bland annat förbättring av funktionerna för löner i e-tjänsten och med rapporteringen.

Mest belåtenhet vid skötsel av ärenden via gränssnittet

Kunderna som utför sina ärenden via gränssnittet är de som är mest nöjda med inkomstregistret. Speciellt nöjda var också användare av förmånsuppgifter, som nu för första gången deltog i enkäten. De gav 3,5 som allmänt betyg för tjänsten. De mest kritiska bedömarna av inkomstregistret var de kunder som anmäler uppgifter i e-tjänsten.

Användarna av gränssnitt var mest nöjda med inkomstregistrets prestanda (betyget 3,7) och användbarhet (betyget 3,3). Däremot är det fortfarande missnöje med e-tjänsten. I likhet med förra året gav informationsanvändarna lite bättre resultat för e-tjänsten (prestanda 3,5 och användbarhet 3,2) än informationsproducenterna (prestanda 3,4 och användbarhet 3,0).

Belåtenheten över inkomstregistrets kundservice har ökat lite bland enkätsvararna. De allra mest nöjda med kundservicen är användarna av gränssnitt med betyget 3,2.

Av dem som besvarat enkäten för inkomsttagare hade de flesta kontrollerat sina egna inkomstuppgifter i registret. Besvararna gav tjänsten det genomsnittliga betyget 2,8. Det kom in nio svar på enkäten för inkomsttagare.

Inkomstregistret utvecklas utifrån responsen

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den återkoppling som kommit in.

– Tack till alla som tog sig tid att berätta vad som fungerar och vad vi ännu skulle kunna förbättra, tackar Holmström.

– Vi ser allvarligt på de kritiska värdena och riktar in vårt utvecklingsarbete på de områden där det mest behövs. Exempelvis lanseras det i höst en ny webblankett för anmälan av löneuppgifter i e-tjänsten. Förhoppningsvis påverkar detta nöjdheten hos de kunder som använder e-tjänsten.

Läs mer om principerna för utvecklingen av inkomstregistret

Användartillfredsställelsen utreds med en enkät två gånger per år

Tillfredsställelsen hos användarna utreddes genom en elektronisk enkät från den 7 april till den 7 maj 2021. Enkäten om användartillfredsställelse har tidigare genomförts tre gånger: i november 2020 och i juni och december 2019.

Enkäten våren 2021 genomfördes för fyra målgrupper separat, dessa var uppgiftslämnare, kundråd, informationsanvändare och programvaruföretag. För första gången deltog också anmälare och användare av förmånsuppgifter.

Länken till frågeformuläret för uppgiftslämnare publicerades på inkomstregistrets webbplats. Till kundråden, informationsanvändarna och programvaruföretagen skickades separata undersökningsenkäter via e-post. Tanken med de målgruppsinriktade enkäten var att få så omfattande information som möjligt om de olika användargruppernas upplevelser och utvecklingsbehov. I år fick vi totalt 294 svar.

Såsom förra året publicerades även en enkät riktad till inkomsttagare på webbplatsen, denna gång besvarades den av nio inkomsttagare.

Enkätundersökningen handlade om prestandan och funktionaliteten i inkomstregistrets e-tjänst och de tekniska gränssnitten. Några av frågorna berörde dessutom tillfredsställelsen över inkomstregistrets kundservice.

Enkäten om användartillfredsställelse genomförs nästa gång hösten 2021.

Sidan har senast uppdaterats 23.6.2021