Lämna in en ny anmälan efter makuleringen utan dröjsmål

20.2.2020

I regel korrigerar betalaren de felaktiga uppgifterna till inkomstregistret genom att lämna in en ersättande anmälan. Det finns emellertid situationer där anmälan först ska makuleras och därefter ska en ny anmälan lämnas in till inkomstregistret.

Kontrollera från anvisningen i vilka situationer anmälan ska makuleras: Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Om betalaren på grund av ett fel eller brister måste makulera anmälningar, bör man även beakta hur makuleringen påverkar till exempel arbetsgivaravgifterna som påförs betalaren, ränteberäkningen samt informationsanvändarnas beslutsprocesser.

För att konsekvenserna för makuleringen vore så små som möjliga, makulera anmälan och lämna in en ny anmälan under samma dag. Makuleringen av speciellt ett stort antal anmälningar måste planeras på förhand, så att inlämnandet av nya uppgifter inte fördröjs.

Fördröjd ny anmälan kan leda till onödiga åtgärder

Om en ny anmälan inte lämnas in direkt efter makuleringen, kan till exempel socialförsäkringsavgifter, skatter eller förmåner påföras till fel belopp. Detta kan leda till onödiga rättelsebeslut, dröjsmålspåföljder och utredningar.

Om betalaren inte lämnar in en ny anmälan omedelbart efter makuleringen, kan de olika myndigheterna fatta nya beslut för inkomsttagaren som grundar sig på felaktiga uppgifter. En inkomsttagares förmån kan till exempel beräknas utifrån felaktiga uppgifter eller utkomsten äventyras, om löneuppgifter saknas från beräkningen av förmånen. Makulerade inkomstuppgifter kan förbli obeaktade på skattekortet, förhandsifyllda skattedeklarationen eller förmånsbeloppet.

Använd makulering endast i undantagsfall

I regel korrigeras uppgifterna genom att lämna in en ersättande anmälan. I följande situationer korrigeras uppgifterna emellertid genom att makulera en tidigare anmälan och därefter lämna in en ny anmälan:

Anmälan om löneuppgifter

 • korrigering av betalningsdatum
 • korrigering av löneutbetalningsperiod
 • korrigering av prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundidentifierare
 • korrigering av typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren då tilläggsuppgiften Idrottare eller Samfund ändras
 • korrigering av typ av betalare då uppgiften Tillfällig arbetsgivare ändras
 • korrigering av kundidentifieraren för egentlig arbetsgivare i datagruppen Ställföreträdande betalare
 • korrigering av uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare
 • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • korrigering av pensionsarrangemangsnummer
 • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnumret
 • korrigering av uppgifter i Typ av undantagssituation för försäkring:
  • ändring av uppgifterna Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt
  • ändring av uppgifterna Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd retroaktivt
  • ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring) retroaktivt.

Arbetsgivarens separata anmälan

 • korrigering av rapporteringsperiod
 • korrigering av prestationsbetalarens kundidentifierare
 • korrigering av pensionsarrangemangsnummer
 • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnumret.

Se videon: Makulering av material, på finska (YouTube, längd 1:36 min)