Katso-tjänsten upphör – Suomi.fi-fullmakter tillgängliga för nya användare

22.5.2020

Användningen av Katso-tjänsten håller på att upphöra i inkomstregistrets e-tjänst. Därför lönar det sig att byta från Katso-tjänsten till Suomi.fi-identifiering och -fullmakter så fort det är möjligt.

Från och med utgången av juni kan Suomi.fi-fullmakter ansökas av även de aktörer som använt Katso-tjänsten men som inte kunnat byta till Suomi.fi-fullmakter tidigare. Dessa aktörer omfattar till exempel kommuner, församlingar och läroanstalter.

Identifieringen i inkomstregistrets e-tjänst

Alla andra aktörer förutom utländska personer kan redan nu identifiera sig i inkomstregistrets e-tjänst med nätbankskoder, mobilcertifikat eller organisationens certifikatkort. Försäkra dig om att någon av dessa identifieringssätt är tillgänglig för personer som i din organisation använder inkomstregistrets e-tjänst.

För identifiering av utländska personer tas senare ett UID-nummer i bruk, vilket ersätter Katso-tjänsten. Tidtabellen anmäls senare.

Läs mera om olika identifieringsalternativ

Uträtta ärenden på någon annans vägnar i inkomstregistret

Om en annan organisation eller person uträttar ärenden i inkomstregistrets e-tjänst på organisationens vägnar behövs fullmakt. Fullmakter som beviljats i Katso-tjänsten måste beviljas på nytt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter innan Katso-tjänsten stänger.

Bevilja inkomstregistrets fullmakter på nytt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om din organisation använt sig av följande fullmakter i Katso-tjänsten:

 • Anmäla löneuppgifter
 • Granska löneuppgifter

Också t.ex. en befullmäktigad bokföringsbyrå kan begära ny fullmakt i Suomi.fi-fullmakter.

När kan Suomi.fi-fullmakter beviljas?

Fullmaktsgivarens organisationsform avgör när en ny fullmakt kan beviljas i Suomi.fi-fullmakter.

Så gott som nästan alla företag och företagare kan redan nu befullmäktiga en annan person eller företag att uträtta ärenden för sig i inkomstregistrets e-tjänst via Suomi.fi-fullmakter. Beviljande av Suomi.fi-fullmakter förutsätter att

 • företaget har ett FO-nummer
 • företaget har registrerats i FODS eller handelsregistret.

De företag och samfund som har FO-nummer men vars representant inte är införd i handelsregistret kan inleda användningen av Suomi.fi-fullmakter då tjänsten av tjänstemannabefullmäktigande tas i bruk i juni. Organisationen begär att tjänstemannen beviljar organisationens representant fullmaktsrätt, varefter organisationens representant kan befullmäktiga andra personer i Suomi.fi-fullmakter. Utländska aktörer kan också befullmäktiga med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Följande organisationer kan använda Suomi.fi-fullmakter omedelbart:

 • bostadsaktiebolag
 • öppet bolag
 • kommanditbolag
 • rörelseidkare eller yrkesutövare (firmanamn)
 • jord- och skogsbruksidkare
 • aktiebolag
 • andelslag
 • stiftelse som är infört i handelsregistret.

I juni 2020 kan t.ex. följande organisationer ansöka om Suomi.fi-fullmaktsrätt och -fullmakter med hjälp av tjänstemannafunktionen:

 • samfund med inga representanter införda i handelsregistret (t.ex. kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar och dödsbon med FO-nummer)
 • föreningar med inga personer med rätt att ensam företräda föreningen införda i handelsregistret
 • utländska företag med inga representanter med finsk personbeteckning införda i handelsregistret
 • utländska företag som inte har registrerats i Finland
 • finska företag med inga personer eller styrelseledamöter med rätt att ensam företräda företaget införda i handelsregistret.

Ytterligare information

Sidan har senast uppdaterats 22.5.2020