Inkomstregistrets andra fas närmar sig sitt slut: anmälningen av utbetalda förmåner och pensioner till registret inleds vid årsskiftet

17.11.2020

Vid årsskiftet har inkomstregistret varit i bruk i två år. Då ökar antalet anmälningar som lämnas in och distribueras ur inkomstregistret ytterligare, när även förmåner och pensioner som utbetalats anmälas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021.

− Ett omfattande inkomstregister möjliggör att uppgifterna kan utnyttjas i realtid allt effektivare och beslutsfattandet blir mer aktuellt. Informationsanvändarna kan dra nytta av inkomstregistrets fördelar genom att integrera de realtida uppgifterna som en del av den egna processen, berättar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Förmånsbetalaren anmäler uppgifter om utbetalade pensioner och förmåner till inkomstregistret. Uppgifter om pensions- eller förmånsbeslut anmäls inte till inkomstregistret, och inte heller uppgiften huruvida ansökan har anhängiggjorts.

Till exempel i de förhandsifyllda skattedeklarationerna som skapas i Skatteförvaltningen 2021 används pensions- och förmånsuppgifter ur inkomstregistret som grund. Förmånsbetalaren behöver inte längre lämna in separata deklarationer av skatter på eget initiativ eller årsanmälningar till Skatteförvaltningen. Dessutom förenklas inkomsttagarens förskottsuppbörd, då inkomstuppgifterna är tillgängliga i realtid.

Försäkringsbolagen behöver i sin tur förmånsuppgifter som grund för de lagstadgade försäkringarnas ersättningsbeslut. Förmånsuppgifter behövs bland annat för handläggning av en persons årsarbetsinkomst, retroaktiv inkomst eller en efterlevandes inkomstjämkningsbeslut.

Realtida förmånsuppgifter som fås ur inkomstregistret utnyttjas bland annat för av lönesubvention och startpeng samt vid beslutsfattandet av lönegaranti.

Inkomsttagaren får en helhetsbild i realtid av sina egna löne-, pensions- och förmånsinkomster genom att granska uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst.

Anmälningar om förmånsuppgifter flyter från informationsproducenterna till informationsanvändarna via inkomstregistret

Funktioner i anknytning till förmåner kan testas i inkomstregistrets testmiljö för förmånsuppgifter. I testmiljön pågår som bäst även ett bug bounty-program som letar efter informationssäkerhetsbrister.

Som producenter av förmånsuppgifter betraktas endast förmånsbetalare som fastställs i lagen, så som FPA, arbetspensionsanstalterna och arbetslöshetskassorna. För att förmånsproducenterna ska kunna lämna in förmånsuppgifter måste anmälan av förmånsuppgifter bekräftas i inkomstregistrets e-tjänst. Därtill bör producenterna försäkra sig om att behövliga fullmakter har beviljats i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Gränssnittsanvändaren ska dessutom hämta ett certifikat som behövs för att lämna in uppgifter.

Användare av förmånsuppgifter bör inleda hämtningen av uppgifter ur inkomstregistret omedelbart efter årsskiftet, så att anmälningar om förmånsuppgifter som lämnats in under början av året inte hopar sig. Materialbeställningarna kan göras redan på förhand, strax efter att uppgiftstillståndet som gäller förmånsuppgifter har verkställts.

Läs mera:

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2020