Inkomstregistret har lagt till anvisningar för användningen av tekniska gränssnittet

4.12.2020

Inkomstregistret har nu varit i bruk i nästan två år. Nästa år ökar mängden anmälningar som lämnas in till inkomstregistret väsentligt, då förmånsbetalare fr.o.m. 1.1.2021 anmäler även utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret.

– Som bäst har 500 000 anmälningar om löneuppgifter lämnats in under samma dag. Under rusningstopparna har anmälningsflödet för löneuppgifter i regel rört sig kring 200 000–300 000 anmälningar per dygn. Utgående från analysen som utförts tillsammans med anmälare av förmånsuppgifter förväntas t.o.m. en miljon anmälningar om förmånsuppgifter per dygn under inkomstregistrets rusningstoppar, berättar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Inkomstregistret har preciserat anvisningarna för de tekniska gränssnitten för att effektivera och underlätta anmälan och distributionen av uppgifter för användare. Förutom valet av den korrekta anmälningskanalen ger inkomstregistret rekommendationer angående materialstorleken, leveranstiden och hämtningen av behandlingsresponsen.

Rekommendationerna baserar sig på tillväxten av anmälningsflödet och erfarenheterna av att anmäla löner under de senaste två åren.

Rekommendationerna för informationsproducenter

Begränsa materialstorleken och vänta på att behandlingen slutförts innan du inleder förfrågan om behandlingsrespons

Den rekommenderade storleken för anmälningsmaterialet är högst 3 000 anmälningar. Om avsikten är att skicka över 100 000 anmälningar under ett dygn, kontakta inkomstregistret för att komma överens om anmälningstidpunkten. Om flera material skickas från SFTP-kontot, rekommenderas det att materialen skickas efter varandra samt att förfaranden för omdöpning beaktas.

Det lönar sig att inleda förfrågan om behandlingsresponsen i SFTP-gränssnittet eller det asynkroniska gränssnittet Web Service tidigast fem minuter efter att materialet skickats. Preciserade rekommendationer angående material har publicerats i den tekniska dokumentationen för sändning av uppgifter, se kapitel 4. Anvisningen Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret publiceras senare på svenska.

Anmäl stora massor via SFTP eller det asynkroniska gränssnittet Web Service

SFTP eller det asynkroniska gränssnittet Web Service lämpar sig best för återkommande användning och sändning av stora anmälningsmassor, då man till exempel vill skicka stora datavolymer direkt från lönekörningen.

Det realtida gränssnittet Web Service kan till exempel användas vid integrering av inkomstregistrets tjänster till uppgiftslämnarens egna användargränssnittsprogram. Den lämpar sig best för sändning av enstaka anmälningar.

Webblanketten i inkomstregistrets e-tjänst är avsedd för inlämning, korrigering och makulering av enskilda anmälningar. Laddningstjänsten som används i e-tjänsten är avsedd för sändning av material som innehåller få anmälningar.

Rekommendationerna för informationsanvändare

SFTP-användare: begränsa antalet hämtningsvillkor och använd endast en underbeställning i en materialbeställning

Det rekommenderas att högst 5 000 inkomsttagares eller betalares identifierare anges som hämtningsvillkor på en materialbeställning. Större mängder än så bör delas upp i separata beställningar. De materialspecifika begränsningarna ska dessutom beaktas i hämtningsvillkoren.

I första hand rekommenderas att endast en underbeställning används i en materialbeställning. Hämtningsintervallet för ändringar är alltid detsamma för alla objekt som relaterar till beställningen. Däremot kan en enskild inkomsttagares eller betalares övriga hämtningsintervall avvika från varandra. Om man behöver uppgifter om olika objekt samtidigt, ska uppgifterna beställas med samma materialbeställnings underbeställning. Då skickas uppgifterna i samma hämtningsfiler.

Materialets hämtningstidpunkt fastställs utifrån hämtningstidtabellen. Materialet som skapas hämtas och bildas till filer efter denna tidpunkt, varefter det levereras till organisationens SFTP-mapp för hämtning. Materialet får inte hämtas före tidpunkten för hämtningstidtabellen.

Preciserade rekommendationer angående material har publicerats i den tekniska dokumentationen för distribution av uppgifter, se kapitel 4. Anvisningen Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret publiceras senare på svenska.

Beställ återkommande material via gränssnittet SFTP

Uppgifter i anknytning till enskilda objekt, så som inkomsttagare eller betalare, kan hämtas via realtidsgränssnittet Web Service. Kanalen lämpar sig bäst för situationer där informationsbehovet är direkt och gäller endast ett objekt åt gången, till exempel då man handlägger ansökningar eller beslut som gäller en enskild inkomsttagare eller betalare.

Om uppgiften som anknyter till samma objekt behövs upprepade gånger eller om man vill handlägga flera objekt med samma sökvillkor, ska uppgifterna hämtas via SFTP-kanalen. Om flera materialbeställningar skickas från SFTP-kontot, rekommenderas det att materialen skickas efter varandra samt att förfaranden för omdöpning beaktas.

Inkomstregistrets e-tjänst är avsedd för sökning av enskilda uppgifter då sökningen sker relativt sällan. Sökresultaten sammanställs inte, utan en förteckning över anmälningar visas som resultat. Det går att läsa anmälningar endast en åt gången. Rapporter som skapats utifrån en materialbeställning kan hämtas ur e-tjänsten i PDF- eller CSV-format.

Sidan har senast uppdaterats 4.12.2020