Inkomstregistret har gett ytterligare anvisningar för anmälan av cykelförmån och biljett för resan mellan hemmet och arbetet, när förmånen ges genom att sänka penninglönen

28.4.2021

En ingående anvisning för inkomstregistret Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättning finns i en ny version.

I kapitel 1.1.2 har lagts till ytterligare anvisningar och exempel på situationer där en arbetstagare ges en biljett för resan mellan hemmet och arbetet genom att sänka penninglönen. I kapitel 1.1.3 har lagts till ytterligare anvisningar och exempel på situationer där en arbetstagare ges en cykelförmån genom att sänka penninglönen.

En förmån som ges genom att sänka penninglönen är inkomst underställd arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgiften samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften

Förmånerna biljett för resa mellan hemmet och arbetet och cykelförmån kan ges genom att sänka arbetstagarens penninglön, om arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om detta. Från arbetstagarens penninglön avdras då ett belopp motsvarande den skattefria naturaförmånen. Naturaförmånen sänker således arbetstagarens skattepliktiga bruttolön.  Likaså sjunker den lön från vilken förskottsinnehållningen och sjukförsäkringsavgiften avdras.

Observera att arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgiften samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgiften beräknas från den lön varav inte avdragits naturaförmånernas värde. För pensions-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkrarna är en skattefri förmån som getts genom att sänka penninglönen betalning för arbete och därför skiljer sig det lönebelopp som är grunden för dessa försäkringsavgifter från det skattepliktiga lönebeloppet.

En förmån som ges genom att sänka penninglönen meddelas år 2021 i inkomstslagen 322–324

Förmånen meddelas till inkomstregistret på samma sätt som en naturaförmån som ges som ett vanligt lönetillägg. När den skattefria delen av förmånen anmäls ska betalaren i anmälan använda inkomstslagen som gäller för en ställföreträdande betalare, för att det rätta beloppet på socialförsäkringsavgiften ska avdras från betalningen:

  • 322 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift
  • 323 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift
  • 324 Lön som ställföreträdande betalare betalat och för vilken arbetsgivaren betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgift

Dessa inkomstslag används undantagsvis vid anmälan år 2021, fastän det egentligen inte är fråga om en ställföreträdande betalare. Från och med år 2022 ändras anmälan.

Att korrigera en redan inlämnad anmälan för år 2021

Om betalaren redan lämnat en anmälan till inkomstregistret, där förmånen biljett för resa mellan hemmet och arbetet getts genom att sänka penninglönen, ska betalaren korrigera anmälningarna till inkomstregistret från och med början av år 2021. Skatteförvaltningen förordar ingen förseningsavgift för anmälningar som korrigeras.

Se exemplen på anmälningar och läs den ingående anvisningen: Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättning

Mera information i andra källor (på finska): Att beakta förmånen för cykel och biljett för resa mellan hemmet och arbetet i arbetsinkomsten som är grunden för pensionen (tyoelakelakipalvelu.fi).

Sidan har senast uppdaterats 28.4.2021