För försenade inkomstregisteranmälningar påförs i fortsättningen förseningsavgifter

15.1.2021

Det är viktigt att anmäla uppgifterna till inkomstregistret i tid och på rätt sätt. De två första verksamhetsåren har varit en övergångsperiod i inkomstregistret, under vilken Skatteförvaltningen inte har påfört förseningsavgifter för försenade anmälningar. Med övergångsperioden har man velat försäkra sig om att prestationsbetalare tillägnar sig ett nytt sätt att anmäla uppgifter. Övergångsperioden för anmälan av löneuppgifter upphörde vid utgången av 2020. Såväl Skatteförvaltningen som övriga informationsanvändare har påfört andra påföljdsavgifter även under övergångsperioden.

Året 2021 är för förmåns- och pensionsuppgifternas del en övergångsperiod då förseningsavgifter i regel inte påförs.

Förseningsavgift på grund av försummelse av anmälningsskyldigheten av obligatoriska uppgifter

Från och med ingången av 2021 påför Skatteförvaltningen förseningsavgifter, om de obligatoriska uppgifterna om betalda prestationer som ska anmälas till inkomstregistret anmäls först efter den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsdagen. Förseningsavgifter påförs för första gången 9.2.2021.

Exempel: Lönen har betalats 15.1 och uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar, dvs. senast 20.1. Om uppgifterna inte har anmälts före 8.2 påförs en förseningsavgift.

Fysiska personer och dödsbon påförs inte i regel förseningsavgifter, om det inte är fråga om en försummelse i anslutning till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk.

Om uppgifter inte alls anmäls till inkomstregistret eller om uppgifterna är bristfälliga och betalaren inte på eget initiativ korrigerar försummelsen innan skatter och avgifter fastställs, kan informationsanvändare påföra egna påföljdsavgifter på grund av försummelsen samt uppskatta beloppet av den beskattningsbara inkomsten.

Uppgifterna kan anmälas på förhand

Till exempel under semestertid kan det vara utmanande att följa tidsfristen för anmälan av uppgifter. Anmälan om löneuppgifter kan lämnas in till inkomstregistret också på förhand till exempel direkt efter lönekörningen. Anmälan kan dock lämnas in tidigast 45 kalenderdagar före betalningsdagen.

Arbetsgivarens separata anmälan kan lämnas in tidigast en månad före ingången av rapporteringsmånaden, om man anmäler totalbeloppet för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och beloppet för avdragen från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Till exempel uppgifterna för mars kan anmälas tidigast den 1 februari.
Uppgiften Ingen löneutbetalning kan däremot anmälas på arbetsgivarens separata anmälan för sex kalendermånader på förhand.

Hur förseningsavgifter fastställs

Förseningsavgifter som gäller anmälningar som lämnats in för sent till inkomstregistret utgörs av två delar: den dagsspecifika delen av förseningsavgiften och en procentbaserad del som bildas av beloppet på den prestation som anmälts för sent.

Hur den dagsspecifika delen fastställs

En dagsspecifik förseningsavgift påförs till ett belopp på tre euro för varje förseningsdag tills uppgifterna anmäls till inkomstregistret. De dagar för vilka en förseningsavgift påförs räknas från den dag som följer den dag då anmälan borde ha lämnats in till den dag då anmälan lämnats in. En dagsspecifik förseningsavgift påförs för högst 45 dagar, dvs. högst upp till 135 euro. Beloppet på den prestation eller skatt som anmälts för sent påverkar inte beloppet på den dagsspecifika förseningsavgiften.

Exempel: Kalendermånadens första anmälan (anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan) lämnas in 30 dagar för sent. Förseningsavgiften påförs enligt följande: 30 x 3 euro, dvs. 90 euro.

När förseningsavgiften påförs, betraktas anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan som en anmälningshelhet, för vilken enbart en dagsspecifik förseningsavgift påförs. Förseningsavgift påförs inte om den första anmälan för kalendermånaden har getts inom den utsatta dagen.

Hur den procentbaserade delen fastställs

Den procentbaserade delen påförs för anmälningar som är över 45 dagar försenade. Till den dagsspecifika delen görs ett tillägg på 1 procent av den skattepliktiga prestationen som anmälts för sent eller den pensionsgrundande arbetsinkomsten som anmälts för sent, beroende på vilket som är högre.

Exempel: Anmälningarna har lämnats in 50 dagar för sent. Utifrån de anmälningar som lämnats in för sent har det räknats att det skattepliktiga prestationsbeloppet uppgår till 10 000 euro. Förseningsavgiften påförs enligt följande:

  • Den dagsspecifika delen för 45 dagar är 135 euro.
  • Därtill läggs en procent av det prestationsbelopp som anmälts för sent, det vill säga 100 euro, i förseningsavgiften.
  • Som förseningsavgift påförs sammanlagt 235 euro.

Korrigera uppgifterna inom 45 dagar från den utsatta dagen

Om uppgifterna anmälts till inkomstregistret inom den utsatta tiden, kan de uppgifter som lämnats in för utbetalningsmånaden rättas eller kompletteras inom 45 dagar efter den utsatta dagen utan påföljdsavgifter. Om uppgifter om utbetalningsmånaden korrigeras eller kompletteras senare än 45 dagar efter den utsatta dagens utgång, påförs en förseningsavgift på 1 procent av den skattepliktiga prestationen eller den pensionsgrundande arbetsinkomsten som anmälts för sent, beroende på vilket belopp som är högre.

En procentbaserad del läggs inte till förseningsavgiften om beloppet på den tidigare anmälda skattepliktiga prestationen eller arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionen, till följd av korrigeringen av uppgifterna, inte ändras och överstiger det tidigare anmälda beloppet.

Kontrollera förseningsavgifterna i MinSkatt

Skatteförvaltningen påför förseningsavgifter för inkomstregisteranmälningarna. En förseningsavgift påförs utifrån de uppgifter som ska lämnas in för en kalendermånad. För samma månad kan det bildas flera beslut om förseningsavgifter. En dagsspecifik förseningsavgift påförs emellertid bara en gång för rapporteringsmånaden.
Beslutet om förseningsavgifter visas för kunden månatligen på sammandraget och i MinSkatt. Betalningens förfallodag är den andra allmänna förfallodagen för skatter på eget initiativ som följer efter anteckningen i sammandraget. Skatteförvaltningens kundbetjäning svarar på frågor i anknytning till förseningsavgifter på numret 029 497 012 (arbetsgivarprestationer).

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 15.1.2021