Berätta om dina upplevelser om inkomstregistret – delta i en undersökning om användartillfredsställelse

7.4.2021

Genom inkomstregistrets enkät om användartillfredsställelse samlas årligen in information om användarupplevelser av inkomstregistret. Enkäten är öppen igen och den kan besvaras till och med den 7 maj 2021.

Till skillnad från förra året genomförs undersökningen två gånger i år, den första gången nu under våren och den andra gången i höst. Med enkäten utreds hur inkomstregistret har fungerat ur kundernas synvinkel.

Enkäten kan besvaras av alla som använt inkomstregistret. Vår förhoppning är att bokföringsbyråer, företrädare för företag och organisationer samt hushållsarbetsgivare deltar. Undersökningen omfattar för första gången även anmälan om förmånsuppgifter.

Delta i enkäten för uppgiftslämnare (webropol.fi)

Inkomsttagares användarupplevelser utvärderas med en separat enkät

Det finns på samma sätt som förra året även en enkät riktad till inkomsttagare. Vi ber återigen inkomsttagare som använt inkomstregistrets e-tjänst att bedöma användarupplevelsen i ett separat frågeformulär.

Delta i enkäten för inkomsttagare (webropol.fi)

Förutom enkäten för uppgiftslämnare och inkomsttagare genomförs separata enkäter för informationsanvändare och inkomstregistrets kundråd, som representerar uppgiftslämnare av löne- och förmånsuppgifter. Syftet med enkäterna, som riktats målgruppsvis, är att få så omfattande information som möjligt om olika användargruppers erfarenheter och utvecklingsbehov.

Liten uppgång i inkomstregistrets kundtillfredsställelse

Inkomstregistret samlar årligen in information om kundernas användartillfredsställelse och användarupplevelser av inkomstregistret.

Förra året genomfördes undersökningen under oktober–november. Totalbetyget för kundtillfredsställelse var 3,1 på en skala från 1 till 5. Sammantaget hade användartillfredsställelsen stigit en aning jämfört med tidigare enkäter, där totalbetygen för tjänsten var 2,3 (juni 2019) och 2,8 (december 2019).

I oktober 2020 fick vi sammanlagt 249 svar. I undersökningen utreddes framför allt hur nöjda användarna är med inkomstregistrets gränssnitt och e-tjänsten.

Enligt undersökningen var informationsanvändarna mer nöjda med e-tjänsten än informationsproducenterna. Det mest kritiska omdömet (2,7) om e-tjänsten gavs av representanter för bokföringsbyråer.

Vad gäller gränssnitten gavs det högsta medelvärdet (3,6) för kvalitetsnivån på tjänsten av representanter för programvaruföretag och det lägsta (3,1) gavs av användare av gränssnittstjänster för den egna organisationen.  

Det tar ungefär fem minuter att delta i undersökningen. Enkätuppgifterna behandlas anonymt och på ett säkert sätt. Du kan ge dina svar via länkarna ovan – din åsikt är viktig för oss.

 – Av undersökningen får vi information om hur väl vi har lyckats och vilka slags önskemål användarna har för vidare utveckling av tjänsten. Vi hoppas att så många som möjligt blir inspirerade att svara på enkäten och berätta om sin åsikt om inkomstregistret, säger Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Sidan har senast uppdaterats 7.4.2021