Användare av tekniska gränssnittet: certifikat som hämtats 2018 går ut i höst

7.10.2020

Inkomstregistrets certifikat är i kraft två år i sänder. Certifikatet måste förnyas via gränssnittet 60 dygn innan det går ut. Om certifikatet inte förnyas i tid, förhindras användningen av det tekniska gränssnittet. Den egna systemleverantören hjälper till med att förnya certifikatet.

"I världsskala är två år en typisk giltighetstid för ett certifikat. Ju längre certifikatet är i kraft, desto mer utsätts det för dataintrång. I en miljö som utvecklas ständigt är riktningen en allt kortare livscykel. Vi följer noggrant upp cybersäkerhetssituationen. Förnyande av certifikat är emellertid en del av processen, därför rekommenderas det att organisationer skapar flexibla processer för det", konstaterar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Med ett tekniskt gränssnitt avses en integration som byggs upp mellan olika system, till exempel mellan löneadministrationens programvara och inkomstregistret. Organisationer som använder inkomstregistrets tekniska gränssnitt identifieras genom att använda certifikattjänsten för inkomstregistret. Med hjälp av certifikatet identifieras en organisation som producerar eller använder uppgifter samt säkerställs att materialet inte ändras.

Genom att förnya certifikatet regelbundet minskar risken för dataintrång och missbruk.

Kontrollera när organisationens certifikat går ut

Certifikatinnehavarorganisationen ansvarar för giltigheten av certifikaten. Certifikatets sista giltighetsdag kan kontrolleras från certifikatet eller i inkomstregistrets e-tjänst.

I e-tjänsten kan giltigheten av certifikatet kontrolleras på sidan Inställningar > Tekniskt gränssnitt och certifikat. Om sidan inte syns i menyn, har personen inte tillräckliga fullmakter att sköta ärenden i anknytning till certifikat.

Om du använder det tekniska gränssnittet via ett löneberäkningsprogram, hjälper den egna systemleverantören med att kontrollera giltigheten av dina certifikat.

Certifikatet förnyas via gränssnittet

Olika lönesystem har olika praxis för hur certifikat ska administreras och varje systemleverantör ger anvisningar för det egna systemets del i hur certifikat förnyas.

Certifikatet kan inte förnyas i inkomstregistrets e-tjänst, utan det förnyas via gränssnittet för certifikattjänsten. Det finns en egen tjänst för detta i gränssnittet (RenewCertificate). För förnyande av ett certifikat skapas ett nytt nyckelpar och en signaturbegäran. Tjänstebegäran undertecknas med nyckeln för det tidigare certifikatet som fortfarande är i kraft. Certifikatet kan förnyas tidigast sextio (60) dygn före giltigheten upphör. Det gamla certifikatet är i kraft fram till det ursprungliga giltighetsdatumet. Om certifikatet byts genom att hämta ett nytt certifikat, kan detta göras när som helst innan certifikatet går ut.

Det är viktigt att man i organisationen skapat en process för förnyandet av certifikat och att organisationen ser till att certifikatet förnyas innan det går ut. Certifikatets tekniska kontaktperson får från inkomstregistret ett påminnelsemeddelande per e-post om att certifikatets giltighetstid håller på att gå ut. Den tekniska kontaktpersonens uppgifter kan uppdateras i inkomstregistrets e-tjänst.

Läs mera om att förnya ett certifikat: 
Certifikattjänsten − Allmän beskrivning (pdf)
Certifikattjänsten – Beskrivning av gränssnittet (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 7.10.2020