Anmälan av lön till inkomstregistret för FöPL-/LFöPL- försäkrade företagare

17.1.2020

En företagare ska till inkomstregistret anmäla löner som hen tagit ut ur sitt företag och uppgiften om den arbetspensionsförsäkring som ska tillämpas:

  • Välj Arbetspensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL):, om företagaren är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.
  • Välj Arbetspensionsförsäkring för företagare (FöPL):, om företagaren är försäkrad enligt lagen om pension för företagare.

Pensionsarrangemangnumret och pensionsanstalten anmäls inte till inkomstregistret. Uppgiften om Yrkeskategorin anmäls inte heller.

Socialförsäkringsavgifterna kan tas ut två gånger, om uppgiften inte upphävs

Arbetsinkomstuppgiften anmäls inte till inkomstregistret, men den lön som företagaren får anmäls till inkomstregistret för beskattningen. Lönen anmäls till inkomstregistret med inkomstslag. Privatuttag anmäls inte till inkomstregistret.

Som standard för inkomstslagen är att inkomsten är underställd socialförsäkringsavgifter. I fråga om företagarens lön måste denna uppgift upphävas genom att anmäla uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring. Om inte denna uppgift anmäls i anmälan för företagarens löner, kan socialförsäkringsavgifterna tas ut två gånger.

Anmäl följande uppgifter till inkomstregistret:

  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Observera att arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift fastställs på basis av den lön som betalats och därmed används inte uppgiften typ av undantagssituation för försäkring. För lön som betalats till en företagare tas ut arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och uppgifterna anmäls skilt för varje företag en gång i månaden med arbetsgivarens separata anmälan.

I inkomstegistrets e-tjänst finns uppgiften i punkten "Visa närmare uppgifter om försäkring".

ingen försäkringsskyldighet

Om uppgifterna anmälts felaktigt, ska du först makulera den felaktiga anmälan och sedan ange uppgifterna på nytt med en ny anmälan till inkomstregistret.

Företagarens löner omfattas inte av försäkringspremien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

En  FöPL-försäkrad företagare kan teckna en frivillig arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sig själv. Försäkringspremien fastställs enligt egna betalningsgrunder. På  en FöPL-försäkrad företagares anmälan om löneuppgifter ska uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring) anges.

En FöPL-försäkrad företagare betraktas inte som delägare

Som inkomsttagarens tilläggsuppgift anges "Delägare", om arbetstagaren betraktas som delägare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om inkomsttagaren är en FöPL-försäkrad ägarföretagare anges inte uppgiften Delägare, eftersom förtagaren inte är skyldig att teckna en arbetslöshetsförsäkring.

Anmälan av uppgifterna i delägarställning visavi betalaren till inkomstregistret

Ange denna tilläggsuppgift, om inkomsttagaren står i delägarställning visavi betalaren, dvs. är en delägare i företaget eller deltar i dess verksamhet med investerat kapital. Uppgiften behöver inte anges om inkomsttagaren är delägare i ett börsbolag.

Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: I delägarställning visavi betalaren. I inkomstegistrets e-tjänst hittar du uppgifterna i punkten "Visa närmare uppgifter om inkomsttagaren".

Tilläggsuppgiter om inkomsttagaren.

Ytterligare information om uppgiften delägarställning visavi betalaren får du på arbetarskyddsmyndighetens webbsida (www.tyosuojelu.fi).