Ändringarna år 2022 har som mål att underlätta anmälarnas administrativa börda och förbättra kvaliteten på informationen

28.6.2021

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån respons och ändringsbegäranden från kunder och intressentgrupper, ändringar i lagstiftningen och Inkomstregisterenhetens egna observationer.

I detta skede av året vet inkomstregistret om de godkända ändringsbegärandena för år 2022 samt en del av ändringarna i lagstiftningen. Ändringsbegärandena fokuserar särskilt på åtgärder som syftar till att minska den administrativa bördan på grund av anmälan.

Ändringarna gäller i huvudsak funktionerna för prestationsbetalare och syftar till att prestationsbetalaren på en gång ska anmäla uppgifterna rätt i registret. Genom detta försöker man minska behovet av korrigeringar och förbättra kvaliteten på informationen till informationsanvändare.

Ändringar i datainnehållet görs inom alla tre anmälningstyperna, det vill säga anmälan om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan och anmälan om förmånsuppgifter.

Årsförändringarna kan synas för informationsanvändare redan i november

Datainnehållet och behandlingsreglerna för 2022 tillämpas på anmälningar där prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag är 1.1.2022 eller senare. Uppgifter kan dock anmälas redan 45 dagar före årsskiftet. I praktiken betyder detta att informationsanvändare kan få uppgifter för år 2022 redan i november 2021 med distributionen.

Det är möjligt att förutom de ändringar som presenterats på programvaruhusdagen i juni kommer även andra ändringar att träda i kraft vid årsskiftet. Dessa ändringar kan till exempel hänföra sig till anhängiga ändringar i lagstiftningen. Information om de kommande ändringarna ges på inkomstregistrets webbplats och i produktionsmeddelanden. Information om ändringarna ges även till medlemmarna i samarbetsnätverket och de programvaruföretag som meddelat sin kontaktperson till inkomstregistret. Dessutom ordnas kliniker om ändringarna för programvaruföretag vid behov.

Före årsskiftet ordnas ett kundevenemang där de ändringar som träder i kraft vid årsskiftet behandlas i detalj.

Preliminär tidsplan för årsförändringsprocessen:

Fr.o.m. juni–juli testning av årsändringar i gränssnitten och fr.o.m. oktober–november i e-tjänsten. Administration och verkställande av uppgiftstillstånd för informationsanvändare börjar i september and senast 29.10.2021 inkomstregistret har gjort ändringarna. i användarnas uppgiftstillstånd. Årsändringarna implementeras och görs tillgängliga för kunderna 17.11.

Rapporter och e-tjänsten utvecklas

Nästa år kan en del av rapporterna beställas även som filer i csv-format, vilket gör det möjligt att behandla rapporterna till exempel i kalkylprogram. Beställaren väljer filformatet (pdf eller csv) vid beställning av rapporten.

Även korrigeringar kommer att synas snabbare på rapporterna: korrigerade uppgifter syns på de nya rapporterna senast två timmar efter det att den korrigerade anmälan inkommit.

I rapporten 600 Sammandrag av betalarens löneuppgifter läggs uppgifter till om ogrundade prestationer och i rapporten 618 Sammandrag av betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag tilläggsuppgifter om återkrav.

I materialet 302 Anmälningar om löneuppgifter – flera betalare, som distribueras till informationsanvändare, läggs pensionsarrangemangsnumret till som hämtningsvillkor.

I e-tjänsten blir det möjligt att ange en tidsperiod för beställningsvyn, förbättras användbarheten av sökresultatens anmälningslista och förtydligas sökresultaten av uppgifter om nettoåterkrav.

De kända ändringarna presenteras närmare i materialet från programvaruhusdagen.

Läs även:

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2021