Ändringar i e-tjänsten: omarbetade webblanketter har publicerats

9.11.2021

Inkomstregistret har publicerat två omarbetade webblanketter i e-tjänsten: anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan. Anmälningarna har omarbetats utifrån respons och kommer framöver att hjälpa anmälaren med inlämning av uppgifter ännu bättre. Bland annat visas de obligatoriska fälten ännu tydligare. Även felmeddelandena och blanketternas tillgänglighet har förbättrats.

Samtidigt kommer webblanketterna ”Uppgifter om internationellt arbete” och ”Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare”, som är avsedda för internationella situationer, ur bruk i e-tjänsten. I fortsättningen ska uppgifterna om internationella situationer lämnas med samma blankett som anmälan om löneuppgifter.

Ordning i vilken uppgifterna lämnas har ändrats

Nu kan du följa hur ifyllandet av anmälan framskrider på sidnavigationen i blankettens övre kant. Anmälan om löneuppgifter innehåller sju faser och arbetsgivarens separata anmälan fyra faser. Uppgifterna har indelats i olika faser mer konsekvent, till exempel valet för tillfällig arbetsgivare har flyttats bredvid uppgifter om arbetspensionsförsäkring.

Du kan förflytta dig mellan de olika faserna för anmälan om löneuppgifter när du har angivit betalningsdagen och löneutbetalningsperioden. För att kunna förflytta dig mellan de olika faserna för arbetsgivarens separata anmälan ska du åtminstone ange uppgifter om rapporteringsperioden.

Systemet importerar automatiskt uppgifter om betalarens underorganisation och adress till anmälan om löneuppgifter. I fortsättningen är det också möjligt att ange giltighetstiden för anställningsförhållandet utan att ange andra uppgifter om anställningsförhållandet. Dessutom går det nu att korrigera alla uppgifter som kommit in via ett gränssnitt i e-tjänsten.

Felmeddelanden har förbättrats

Fyll i anmälan en fas åt gången i e-tjänsten. Medan du fyller i anmälan kontrollerar systemet uppgifterna. Du får ett felmeddelande genast när du gjort ett fel eller när felet kommer fram.

Ett obligatoriskt fält som du har fyllt i felaktigt eller som du har lämnat tomt markeras med röd ram på blanketten. Felmeddelandetexten under ramen berättar vad som ska korrigeras.

I vissa situationer kan en uppgift som anges i en senare fas göra en uppgift som angivits i en tidigare fas obligatorisk. I exemplet blir yrkesklass obligatorisk först efter att inkomstslag har angivits. I en sådan situation visas ett varselmärke på sidnavigationen. Korrigera uppgifterna i den fas som varselmärket indikerar.

Kontroll av de mest komplicerade behandlingsreglerna, till exempel uppgiften om att arbetspensionsförsäkringen är obligatorisk, utförs först efter att anmälan har sänts till inkomstregistret. Om sändningen av din anmälan godkänns, visas en responssida. Om din anmälan förkastas, förflyttar systemet dig tillbaka till webblanketten för att göra nödvändiga korrigeringar. Korrigera de nödvändiga uppgifterna och sänd anmälan på nytt.

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021