Inkomstregistret utvidgas 1.1.2020

15.2.2019

Republikens president har stadfäst lagen enligt vilken man i fortsättningen anmäler även uppgifterna om betalda förmåner och pensioner till inkomstregistret. Lagen träder i kraft 15.2.2019. 

Inkomstregistret  framskrider som planerat

Inkomstregistret är ett av regeringens spetsprojekt inom digitalisering av offentliga tjänster. Inkomstregistret togs i bruk från och med början av 2019 och efter det har de utbetalda lönerna anmälts till inkomstregistret.

"Den nu stadfästa lagen bekräftar att inkomstregistret utvidgas att gälla pensions-och förmånsuppgifter. Datainnehållet i inkomstregistret utvidgas avsevärt då pensions-och förmånsuppgifterna anmäls till inkomstregistret från och med 1.1.2020", berättar direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström.

Från och med år 2020 ökar mängden inkomstregistrets informationsanvändare då uppgifterna som lämnats in till inkomstregistret används förutom av Skatteförvaltningen, FPA, Sysselsättningsfonden, arbetspensionsförsäkringsbolagen och Pensionsskyddscentralen (PSC) även av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkrare, trafikförsäkringsbolagen, Patientförsäkringscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Statskontoret, kommunerna, samkommuner, arbetslöshetskassorna, Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner), arbetarskyddsmyndigheterna, Statistikcentralen, arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde samt Landskapet Åland och dess myndigheter och kommuner.

Inkomstregistret utvidgar inte informationsanvändarnas åtkomsträttigheter, utan respektive parter kan endast använda inkomstregistrets uppgifter enligt de tidigare åtkomsträttigheterna.

Testningen av sändning och distribution av pensions- och förmånsuppgifter inleds stegvis från och med 27.3.2019 tillsammans med intressentgrupperna. Inkomstregisterprojektet tar slut i mars 2020. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet ansvarar för inkomstregistersystemet.

Inkomstregistret ger en helhetsbild i realtid av inkomstuppgifterna

Från och med år 2020 ska förutom löner och övriga förvärvsinkomster även inkomstuppgifter om pensioner och förmåner anmälas till inkomstregistret. Uppgifter ska anmälas till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från betalningsdagen.

"Om inkomsttagaren har flera arbetsgivare eller om inkomsterna består av lön och förmån kan det vara svårt att få en helhetsuppfattning av sina inkomstuppgifter. Från inkomstregistret för inkomsttagaren en helhetsbild i realtid av sina inkomstuppgifter", beskriver Terhi Holmström. Med hjälp av inkomstuppgifter i realtid grundar sig även myndigheternas beslut, så som förmånsbeslut på mera aktuella uppgifter än tidigare.

Ytterligare information till medierna

kommunikationschef, Marjo Björk, Nationella inkomstregisterprojektet
tfn 029 512 3780 eller viestinta.tulorekisteri@vero.fi