Inkomstregistret samlar inkomstuppgifterna på ett ställe

12.1.2018

Republikens president har stadfäst inkomstregisterlagen

Inkomstregistret införs 1.1.2019. Den separata årsanmälan om löneuppgifter slopas och arbetsgivarna anmäler löneuppgifter till ett centralt inkomstregister för olika informationsanvändares behov. Republikens president stadfäste lagen om inkomstdatasystemet 12.1.2018 och lagen träder i kraft 16.1.2018.

Anmälan om löneuppgifter förenhetligas

Inkomstregistret förenklar anmälan om löneuppgifter. Numera anmäler arbetsgivarna uppgifter om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster mångfalt till olika håll i olika former och olika tider. I fortsättningen anmäler arbetsgivarna uppgifterna bara en gång till inkomstregistret, därifrån de vidarebefordras till informationsanvändarna. Årsanmälningarna till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalter, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkrare slopas.

Framöver är de löneuppgifter som anmäls också mer aktuella än tidigare. Lönerna anmäls till inkomstregistret inom fem dagar efter varje betalningstransaktion.

Det är möjligt att automatisera anmälan med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. En uppgift som har förts in i löneadministrationens system kan genom ett tekniskt gränssnitt överföras automatiskt till inkomstregistret, och därför minskar antalet manuella arbetsskeden.

Inkomstregistret är en del av digitaliseringen av offentliga tjänster, som är ett av de primära projekten för premiärminister Juha Sipiläs regering. Dess centrala syfte är att förenkla anmälningsförfarandena i fråga om inkomstuppgifter.

I inkomstregistret ser man bara sina egna uppgifter

Från och med 2019 kommer medborgarna att se sina inkomstuppgifter som en helhet i realtid i inkomstregistrets e-tjänst. Inkomstregistret skapar inte nya rättigheter till information för medborgarna eller myndigheterna. Varje informationsanvändare får endast de uppgifter som hen även nu har rätt till.

Inkomstregistret ger medborgaren möjlighet att se sina löne-, förmåns- och pensionsinkomstuppgifter i uppdaterad form. När en medborgare t.ex. ansöker om en förmån är inkomstuppgifterna tillgängliga för förmånens beviljare och medborgaren behöver inte själv lämna in sina inkomstuppgifter som bilaga till ansökan. Även i detta avseende är reformen i linje med regeringsprogrammets digitaliseringsmål.

Genomförandet av inkomstregistret framskrider enligt tidsplanen

"För genomförandet av inkomstregistret svarar Nationella inkomstregisterprojektet, som verkar under Skatteförvaltningen. Projektet framskrider som planerat. Testningen av inkomstregistrets gränssnitt börjar i mars 2018 tillsammans med systemleverantörer inom ekonomiförvaltning och informationsanvändare", säger projektledare Terhi Holmström.

I den första fasen från och med 2019 kommer de uppgifter som anmälts till inkomstregistret att användas av Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Från början av 2020 kommer också bl.a. skadeförsäkrarna, arbetarskyddsmyndigheterna, kommunerna och arbetslöshetskassorna med.

Från och med år 2020 ska även inkomstuppgifter om pensioner och förmåner anmälas till inkomstregistret.

Ytterligare information till medierna:

kommunikationschef Marjo Björk, Nationella inkomstregisterprojektet
tfn 029 512 3780 eller viestinta.tulorekisteri@vero.fi