Hushållsarbetsgivare anmäler utbetalda löner till inkomstregistret

31.1.2019

Har du i januari betalat ut lön eller köpt en tjänst? Hushåll anställer en städerska, en barnvårdare eller köper tjänster så som köksrenovering eller elarbete, beställer en cateringfirma till släktfesten, anställer en lärare i gitarrspelning eller utför underhållsarbete på sommarbostaden. Även löner och arvoden som hushåll utbetalat ska anmälas till inkomstregistret.

"Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret är löner, arvoden, arbetsersättningar samt övriga förvärvsinkomster. Även kostnadsersättningar ska anmälas. Det finns ingen nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet eller inkomsttagarens ålder", berättar direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström. Uppgifter anmäls om löner som betalats 1.1.2019 eller senare.

När man anmäler uppgifter till inkomstregistret bör man observera om man utbetalar lön till en arbetstagare eller om man betalar för tjänsten med en faktura.

  • Om ett hushåll fungerar som arbetsgivare, anställer en arbetstagare och betalar lön, ska de utbetalda lönerna anmälas till inkomstregistret.
  • Om ett hushåll köper en tjänst av ett företag eller en företagare och betalar för tjänsten med faktura, inte som lön, ska arbetets andel och ersättningar för resekostnader anmälas till inkomstregistret endast om företaget eller företagaren inte är infört i förskottsuppbördsregistret. Detta kan kontrolleras i företagssökningen. (www.ytj.fi/sv).

Hushåll anmäler uppgifterna till inkomstregistret en gång i månaden

Hushållsarbetsgivare anmäler uppgifterna om de utbetalda lönerna den 5:e dagen i den månad som följer efter löneutbetalningen, en gång i månaden. Om hushållet alltså betalat lön under januarimånad, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistrets senast 5.2.

"Inkomstregistret förenklar och tydliggör arbetsgivarnas anmälningsskyldigheter. Arbetsgivaren lämnar uppgifterna om utbetalda löner till inkomstregistret en gång i månaden varifrån informationsanvändarna av inkomstregistret hämtar de uppgifter som de behöver. Ur medborgarnas synvinkel underlättar detta skötseln av ärenden, eftersom de egna inkomstuppgifterna är uppdaterade i inkomstregistret, och de inte själva behöver ge information om dessa till myndigheterna till exempel som bilaga till en ansökan", motiverar Holmström.

En person kan också befullmäktiga en annan person att sköta anmälandet av löneuppgifter i inkomstregistret.

Palkka.fi förmedlar uppgifterna automatiskt till inkomstregistret

I den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi kan ett hushålla beräkna arbetstagarens lön och uppgifterna förmedlas automatiskt till inkomstregistret. Då behöver man inte göra en separat anmälan till inkomstregistret.

Om man använder sig av ett löneberäkningsprogram, kan uppgifterna lämnas in till inkomstregistret med en webblankett i inkomstregistrets e-tjänst. Man loggar in i e-tjänsten på webbplatsen inkomstregistret.fi och identifieringen sker med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på pappersblankett. Ett särskilt skäl är till exempel att det är omöjligt att lämna in anmälan elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Läs mer: Hushåll som arbetsgivare – vad ska anmälas till inkomstregistret och när?

Ytterligare information till medier

Kommunikationschef Marjo Björk
Nationella inkomstregisterprojektet (KATRE)
tfn 029 512 3780 eller viestinta.tulorekisteri@vero.fi