Betalar du lön? Från och med 1.1.2019 ska alla utbetalda löner anmälas till inkomstregistret

29.10.2018

Inkomstregistret införs i början av nästa år. Till inkomstregistret anmäls information om löner, pensioner och förmåner. Informationen finns i inkomstregistret i realtid som en enda helhet. Inkomstregistret medför dock inga nya rättigheter till information.

I inkomstregistret kan man från och med nästa år se sina löneinkomster i realtid. De som betalar lön anmäler sina utbetalda löner till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningsdagen. Arbetsgivare och till exempel hushåll som betalar lön måste alltså från och med nästa år ändra sättet på vilket löneuppgifter anmäls.

Den största nyttan med inkomstregistret är att det blir lättare att anmäla löneuppgifter. Framöver anmäls utbetalda löner endast en gång till ett ställe. Ännu i år anmäls löneuppgifter till olika myndigheter i varierande anmälningstakt och via olika tjänster. Allt detta försvinner i och med inkomstregistret.

"Nu kan löneadministrationen göras smidigare och automatiseras avsevärt. Om man i det egna systemet har en elektronisk förbindelse till inkomstregistret överförs informationen automatiskt dit efter att löneräkningen är gjord. Den tid som i dag används för anmälan om löneuppgifter kan framöver användas till annat. Inkomstregistret påskyndar framöver även skötseln av ärenden med myndigheter, eftersom olika instanser har tillgång till samma digitala information i realtid", berättar direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström.

År 2020 innehåller inkomstregistret uppgifter utöver om löner dessutom om pensioner och förmåner

Utöver löneuppgifter kommer även pensions- och förmånsuppgifter att anmälas till inkomstregistret från och med 2020. Inkomstregisterprojektet är ett av den sittande regeringens spetsprojekt.

"Finansministeriets mål är att digitalisera den offentliga sektorns service för att underlätta och påskynda medborgarnas ärenden. Fördelarna blir uppenbara inom ett par år i vanliga medborgares liv. Inkomstregistret är i sig en möjliggörare men kräver ändringar i myndigheternas rutiner och lagstiftningen för att få ut all nytta ur systemet", säger projektchef Arto Leinonen från Finansministeriet.

En stor förändring för företag och lönebetalare

Inkomstregistret är en stor förändring för arbetsgivarna. Löneadministrationen omorganiseras och systemen måste uppdateras. På lång sikt är förändringarna dock lönsamma. Anmälan till inkomstregistret är en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare, vilket innebär att det inte finns några alternativ.

Uppgifterna i inkomstregistret kan endast ses av dem som har lagstadgad behörighet. Inkomstregistret medför således inga nya rättigheter till information. Medborgare kan granska sina egna löne-, pensions- och förmånsuppgifter i inkomstregistret. Det blir också möjligt att i realtid granska att arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter.

"Det är också värt att notera att inkomstregistret omfattar alla lönebetalare. Utöver av företag betalas löner, arvoden eller kostnadsersättningar av hushåll, föreningar och stiftelser, kommuner, husbolag, sammanslutningar och organisationer samt ensamföretagare. Anvisningar och ytterligare information om inkomstregistret finns för alla berörda parter på inkomstregistret.fi", säger Terhi Holmström.

Inkomstregistret - nästa steg för det digitala samhället (YouTube, 2:08 min)

Ytterligare information till medierna:

Marjo Björk, kommunikationschef
Nationella inkomstregisterprojektet (KATRE)
tfn 029 512 3780